Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ben O Yum-Maharaj

Ben O Yum-Maharaj

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,606|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

 
 
BEN O’YUM –MAHARAJ
Ça
ğımızı
n, belki de insanl
ı
k tarihinin en büyük bilgelerinden biri olan Sri Nisargadatta MAHARAJ'
ı
n ola
ğ
anüstü ö
ğ
retisini içerenbu büyük eseri sizlere sunmaktan onur duyuyoruz.
İ
nsanl
ı
k bugün, her zaman oldu
ğ
undan daha fazla ayd
ı
nlanmaya, kendini,asl
ı
nda ne oldu
ğ
unu bilmeye, özünü idrak etmeye ve iç huzuruna kavu
ş
maya
ş
iddetle ihtiyaç duymaktad
ı
r. Sri Nisargadatta, birgüzellik, sevgi ve sadelik örne
ğ
i olan ö
ğ
retisiyle okuru gerçekd
ışı
rüyas
ı
ndan, içinde bulundu
ğ
u zavall
ı
, korku ve
ı
zd
ı
rap doluhayal dünyas
ı
ndan uyanmaya, gerçek, s
ını
rs
ı
z ve ebedi varl
ığını
, özünü idrak etmeye ça
ğırı
yor. BEN O'YUM, varolu
ş
ungerçe
ğ
iyle ilgili tüm dü
ş
ünce ve inançlar
ımızı
derinden sarsarak, bizi bütünlük, birlik ve mükemmellik içeren s
ını
rs
ı
z bir anlay
ış
lakar
şı
kar
şı
ya getiriyor. Sri Nisargadatta MAHARAJ, ba
ğı
ml
ı
oldu
ğ
umuz, tutundu
ğ
umuz, kendi kendimizi aldatt
ığımı
z her
ş
eyielimizden al
ı
p, kar
şılığı
nda ilahi gerçe
ğ
i, insan
ı
n, hayat
ı
n, varolu
ş
un s
ı
rr
ını
veriyor ve as
ı
l öz gürlü
ğ
e, zamandan, uzaydan ve hertürlü tariften öte olan o En Yüce Hal'e giden en k
ı
sa yolu gösteriyor.
 
 İ 
çinde tüm varl
ı
klar
ı
n yer ald
ığı
, tüm varl
ı
klar
ı
n içinde yer alan, hepsini kutsayan, evrenin En Yüce Ruhu, s
ını
rs
ı
zvarl
ı
k - Ben O'yum.Her
ş
eye nüfuz eden, hiçbir
ş
eyin a
ş
amad
ığı
, çevremizdeki uzay gibi, her
ş
eyi içten ve d
ış
tan tümüyle dolduran, EnYüce ve Bir olan Brahman O Sensin. Sen O'sun.SankaracharyaGerçek bir aray
ış
içinde olan ki
ş
i, kendisini arayan ki
ş
idir.Biri d
ışı
nda tüm sorulardan vazgeç: Ben kimim?Her
ş
eyden sonra, emin oldu
ğ
un tek gerçek senin var oldu
ğ
undur. "Ben"kesindir. "Ben buyum" ise de
ğ
ildir. Gerçektene oldu
ğ
unu bulmak için u
ğ
ra
ş
.Ne oldu
ğ
unu bilmek için ise önce ne olmad
ığını
ara
ştırı
p bilmelisin.Sen olmayan her
ş
eyi -bedeni, duygular
ı
, dü
ş
ünceleri, zaman
ı
, uzay
ı
,
ş
unu ya da bunu- somut ya da soyut, sen olarakalg
ı
layabilece
ğ
in her
ş
eyi ke
ş
fet. Alg
ı
lama fiilinin kendisi, senin alg
ı
lad
ığı
n
ş
ey olmad
ığını
gösterir.Akli düzeyde, ancak negatif (sen olmayan) terimlerle tarif edilebilece
ğ
ini ne denli aç
ı
k ve kesin bir biçimde anlarsan,aray
ışı
n da o denli çabuk sona erer ve s
ını
rs
ı
z varl
ı
k oldu
ğ
unu idrak edersin.
Sri Nisargadatta MAHARAJ
 
Önsöz
BEN O'YUM'un sürekli yeni bask
ı
lar yapmas
ı
hiç de
şaşı
rt
ıcı
de
ğ
il, çünkü Sri Nisargadatta MAHARAJ'
ı
n sözlerindeki yücelik,
ı
kl
ı
k, onun, En Yüce Olan'dan söz edi
ş
indeki berrakl
ı
k, bu kitab
ı ş
imdiden ola
ğ
anüstü öneme sahip bir eser k
ı
lm
ış
t
ı
r. Asl
ı
nda,birçoklar
ı
onu gerçekten incelenmeye de
ğ
er tek spiritüel ö
ğ
reti olarak görmektedirler.
İ
nsan hayat
ı
na anlam kazand
ı
rd
ığını
iddia eden çe
ş
itli dinler ve felsefî sistemler vard
ı
r. Fakat onlar içlerinde gizli belli
sını
rlamalar
ı
n s
ıkı
nt
ısını
çekmektedirler. Onlar, Teolojik ya da filozofik geleneksel inançlar
ı
, ideolojileri kula
ğ
a ho
ş
gelensözcüklerle sunarlar. Bununla birlikte, inananlar er ya da geç, bu sözlerin ve onlar
ı
n uygulanabilirliklerinin s
ını
rl
ılığını
 ke
ş
federler. Onlar dü
ş
k
ırı
kl
ığı
na u
ğ
rar ve t
ı
pk
ı
bilimsel kuramlar
ı
n a
şırı
ayk
ırı
deneysel veriler yüzünden sorguland
ı
klar
ı
nda terkedili
ş
leri gibi, onlar da sistemlerini terk ederler.Bir spiritüel yorum sistemi inand
ırıcılı
ktan ve mant
ı
k yoluyla kabul edilebilirlikten uzak hale gelirse, takipçilerinin ço
ğ
u bir ba
ş
kasisteme yönelir ama bir süre sonra, di
ğ
er sis temde de s
ını
rlamalar ve çeli
ş
kiler bulurlar. Bu kabul ve reddetmelerden olu
ş
anverimsiz aray
ış
tan onlara kalan sadece ku
ş
kuculuk ve varolu
ş
un gerçe
ğ
inin bilinemeyece
ğ
i inanc
ıdı
r. Bu durum da onlar
ı
ya
ş
am
ı
nkaba gereksinmelerine bo
ğ
ul mu
ş
, yaln
ı
zca maddi kazan
ı
mlarla ilgilenen budalaca bir ya
ş
am biçimine iter.Bununla birlikte, ku
ş
kuculuk bazen, seyrek de olsa, sözlerden, dinlerden veya felsefî sistemlerden çok da ha derin olan temelgerçekle ilgili bir sezgiye yol açar. Bu da ku
ş
kuculu
ğ
un olumlu yönüdür.
İş
te ben de böyle bir ku
ş
kuculuk hali içinde, ama ayn
ı
 zamanda temel gerçekle ilgili bir sezgiyle Sri Nisargadatta MAHARAJ'
ı
n "BEN O'YUM" adl
ı
kitab
ını
okumu
ş
tum. Sözlerininkesinli
ğ
inden ve çürütülemezli
ğ
inden son derece etkilendi
ğ
imi, adeta bir anda çarp
ı
ld
ığımı
itiraf etmeliyim. Sözcükler do
ğ
alar
ı
 gere
ğ
i her ne kadar s
ını
rl
ı
olsalar da, MAHARAJ taraf
ı
ndan kullan
ı
ld
ı
klar
ı
nda, silinip parlat
ı
lm
ış ş
effaf pencereler gibiydiler.Bununla birlikte, hiçbir spiritüel ö
ğ
reti kitab
ı
, ö
ğ
retmenin varl
ığını
n yerini tutamaz. Ancak Guru (mür
ş
it) taraf
ı
ndan size direktolarak söylenen sözler, matl
ı
klar
ı
ndan (kapal
ılı
klar
ı
ndan) tümüyle s
ı
yr
ı
labilirler. Guru'nun huzurunda, akl
ı
n çizdi
ğ
i son s
ını
rlar daeriyip kaybolurlar. Sri Nisargadatta MAHARAJ i
ş
te böyle bir Guru'dur. O bir vaiz de
ğ
ildir, fakat o aray
ış
içinde olan ki
ş
inin tamihtiyaç duydu
ğ
u sözleri söyleyecektir. Ondan d
ış
ar
ı
yay
ı
lan gerçek, yads
ı
namayacak bir taml
ığ
a ve mutlakl
ığ
a sahiptir. Bu"gerçek" hakikidir. BEN O’YUM’ un sayfalar
ı
nda onun sözlerinin gerçekli
ğ
ini anlam
ış
ve ilham alm
ış
birçok Bat
ılı
, ayd
ı
nlanmaihtiyac
ı
yla MAHARAJ'
ı
n yan
ı
na gitmi
ş
tir.MAHARAJ'
ı
n gerçek hakk
ı
ndaki yorumu Gnana Yoga/Advaita Vedanta'dakinden farkl
ı
de
ğ
ildir. Ama o kendine özgü bir ifadetarz
ı
na sahip. Çevremizdeki türlü türlü formlar diyor o, be
ş
unsurdan olu
ş
mu
ş
tur. Onlar, geçicidirler (fanidirler) ve sürekli ak
ış
 halindedirler. Ayr
ı
ca onlar Neden-Sonuç Yasas
ı
' na tabidirler. Tüm bunlar bedene ve zihne de uygulanabilirler, ikisi de geçicidirve do
ğ
um ve ölüme tabidir. Biliyoruz ki dün ya ancak bedensel duyular ve zihin arac
ılığı
ile bilinebilir. Kant'
ı
n görü
ş
üne göre bu,be
ş
eri "bilme" konusuna ili
ş
kindir ve dolay
ısı
yla bilme yöntemimizin temel yap
ısı
budur. Bu demektir ki zaman, uzay (mekân) venedensellik (neden-sonuç) "nesnel" ya da d
ış
sal varolu
ş
lar de
ğ
ildirler; onlar, içinde her
ş
eyin
ş
ekillendirildi
ğ
i zihinselkategorilerdir. Her
ş
eyin varl
ığı
ve
ş
ekli zihne ba
ğlıdı
r (zihne göredir). Bilmek ya da idrak, zihinsel bir üründür. Ve zihintaraf
ı
ndan görülen dünya öznel ve ki
ş
iye özel bir dünyad
ı
r ki bu dünya, zihnin huzursuz, durup dinlenmeyen faaliyetine ba
ğlı
 olarak sürekli de
ğiş
mektedir. S
ını
rl
ı
kategorileri -amaçl
ılığı
, öznelli
ğ
i, dualitesi v.s.- ile huzursuz zihnin kar
şısı
nda, en yüce,
sını
rs
ı
z "Ben-im" (ben var olan
ı
m) hissi yer al
ı
r. Emin olabilece
ğ
im tek
ş
ey i
ş
te bu "Ben-im (var olan
ı
m)"dir. Descartes’inkuram
ı
ndaki gibi dü
ş
ünen bir "ben" de
ğ
il, fakat hiçbir yüklemi olmayan bir "Ben im". MAHARAJ dikkatimizi tekrar tekrar butemel gerçe
ğ
e çekiyor; "Ben-im"li
ğ
imizi idrak edip kendi kurmu
ş
oldu
ğ
umuz tüm hapishanelerden kurtulmam
ı
z için. O diyor ki:Tek ger çek beyan "Ben-im"dir. Di
ğ
er her
ş
ey ba
ş
ka
ş
eylere göre var
ı
lan sonuçlardan ibarettir. Hiçbir çabayla Ben-im'i, "Bende
ğ
ilim"e çeviremezsiniz.
İş
te, gerçek deneyimleyen (deneyimi ya
ş
ayan) zihin de
ğ
il, Ben, yani her
ş
eyin onun içinde meydana ç
ı
kt
ığı
, göründü
ğ
ü
ışı
kt
ı
r.Ben, tüm deneyimlerin kökenindeki ortak faktördür; içinde her
ş
eyin vaki oldu
ğ
u (meydana geldi
ğ
i) fark
ı
ndal
ı
kt
ı
r. Tüm bilinçalam "Ben-im"in içinde yaln
ı
zca bir film ya da bir nokta gibidir. Bu "Ben-im"lik, bilincin bilincinde olmak, ken dinin fark
ı
ndaolmakt
ı
r. Ve o tan
ı
mlanamaz, nitelendirilemez oland
ı
r, çünkü onun s
ı
fat ve nitelikleri yoktur. O sadece Ben' in Ben olu
ş
udur vebu Ben de var olan her
ş
eydir. Var olan her
ş
ey, ben olarak vard
ı
r. Benden farkl
ı
hiçbir
ş
ey yoktur. Dualite (ikilik) yoktur,dolay
ısı
yla ac
ı
,
ı
st
ı
rap da yoktur. Sorun diye bir
ş
ey yoktur. Bu, içinde her
ş
eyin kusursuz oldu
ğ
u bir sevgi âlemidir. Vaki olan,amaçtan yoksun bir biçimde kendili
ğ
inden vaki olur - sindirim olay
ı
gibi ya da saç
ı
n uzamas
ı
gibi. Bunu idrak edin ve zihnin
sını
rlamalar
ı
ndan kurtulun.
İ
çinde
ş
u ya da bu olma zann
ını
n bulunmad
ığı
derin uyku halini dü
ş
ünün. Ama o uykuda "Ben-im"yine vard
ı
r. Ve sonsuz
ş
imdi'yi görün. Bellek geçmi
ş
teki olaylar
ı
ve
ş
eyleri
ş
imdi'ye getirir gibidir ama olan her
ş
ey yaln
ı
zca
ş
imdi'de olur. Fenomenler ancak zamans
ı
z-
ş
imdi içinde tezahür ede bilirler. Böylece, zaman ve neden-sonuç ili
ş
kisi gerçektegeçer li de
ğ
ildir. "Ben-im" dünyadan, bedenden ve zihinden önce de vard
ı
. "Ben-im", içinde onlar
ı
n görünüp kaybolduklar
ı
âlemdir. Ben-im, onlar
ı
n hepsinin kayna
ğıdı
r, dünyan
ı
n
şaşı
rt
ıcı
çe
ş
itlili
ğ
iyle tezahür etmesine olanak veren evrensel güçtür. "Ben-im"duygusu, bu ilkselli
ğ
ine ra
ğ
men, En Üstün olan de
ğ
ildir. Mutlak de
ğ
ildir. Bu "Ben-im"lik duygusu ya da tad
ı
zaman
ı
n tamamenötesinde de
ğ
ildir. Be
ş
unsurun özü olarak o, bir biçimde dünyaya ba
ğlıdı
r. O, be
ş
unsurdan olu
ş
an besin ile in
ş
a edilmi
ş
bedendenortaya ç
ı
kar. Beden öldü
ğ
ünde, o, tütsü çubu
ğ
u yan
ı
p bitti
ğ
inde sönüveren alev gibi kaybolur. Saf fark
ı
ndal
ığ
a ula
şı
ld
ığı
nda, art
ı
khiçbir
ş
eye gereksinim kalmaz, hatta "Ben-im"e bile, ki zaten o Mutlak'
ı
i
ş
aret eden bir yön-göstericiden ba
ş
ka bir
ş
ey de
ğ
ildir. O

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ozan Balkan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->