Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2-butceleme

2-butceleme

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by hilmisonererdogan

More info:

Published by: hilmisonererdogan on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2011

pdf

text

original

 
1
 
C
İ
NS
İ
YETE
 
DUYARLI
 
BÜTÇELEME
 
E
Ğİ
T
İ
M
 
TOPLANTISI
 
5
6
 
Kas
ı
m
 
2008
 
ANKARA
 
“Toplumsal
 
Cinsiyete
 
Duyarl
ı
 
Bütçeleme”
 
konusunda
 
kurumlar
ı
 
bilgilendirmek
 
ve
 
ülkemizde
 
uygulama
 
olanaklar
ı
n
ı
 
de
ğ
erlendirmek
 
amac
ı
yla
 
yurt
 
d
ı
ş
ı
ndan
 
konunun
 
uzmanlar
ı
n
ı
n
 
kat
ı
l
ı
m
ı
 
ile
 
5
6
 
Kas
ı
m
 
2008
 
tarihlerinde
 
“Toplumsal
 
Cinsiyete
 
Duyarl
ı
 
Bütçeleme
 
E
ğ
itim
 
Toplant
ı
s
ı
 
düzenlenmi
ş
tir.
 
Toplant
ı
,
 
5
 
Kas
ı
m
 
2008
 
tarihinde
 
Kad
ı
n
 
ve
 
Aileden
 
Sorumlu
 
Devlet
 
Bakan
ı
 
Say
ı
n
 
Nimet
 
ÇUBUKÇU’nun
 
ı
l
ı
ş
konu
ş
malar
ı
 
ile
 
ba
ş
lat
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Say
ı
n
 
ÇUBUKÇU
 
konu
ş
mas
ı
nda,
 
makroekonomik
 
politikalar
ı
n
 
birer
 
yans
ı
mas
ı
n
ı
 
olu
ş
turan
 
ve
 
niteli
ğ
i
 
itibariyle
 
toplumdaki
 
tüm
 
bireylerin
 
ya
ş
am
ı
n
ı
 
etkileyen
 
bütçelerin
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
perspektifi
 
ile
 
haz
ı
rlanmas
ı
n
ı
n
 
önemine
 
de
ğ
inmi
ş
,
 
Birle
ş
mi
ş
Milletler
 
Kad
ı
n
ı
n
 
Statüsü
 
Komisyonu’nun
 
2008
 
y
ı
l
ı
Ş
ubat
 
ay
ı
nda
 
gerçekle
ş
tirilen
 
52.
 
Oturumunun
 
temas
ı
n
ı
n
 
“Toplumsal
 
Cinsiyet
 
E
ş
itli
ğ
inin
 
Finansman
ı
 
ve
 
Kad
ı
n
ı
n
 
Güçlendirilmesi”
 
olarak
 
belirlendi
ğ
ini
 
belirtmi
ş
;
 
söz
 
konusu
 
Oturumun
 
sonuç
 
metninde
 
yer
 
alan
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçelemeye
 
ili
ş
kin
 
tavsiye
 
kararlar
ı
na
 
de
ğ
inmi
ş
tir.
 
Say
ı
n
 
ÇUBUKÇU’nun
 
ard
ı
ndan
 
Kad
ı
n
ı
n
 
Statüsü
 
Genel
 
Müdür
 
Yard
ı
mc
ı
s
ı
 
Say
ı
n
 
Leyla
 
CO
Ş
KUN
 
yapt
ı
ğ
ı
 
konu
ş
mada,
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
i
 
kavram
ı
 
üzerinde
 
durmu
ş
,
 
Türkiye’nin
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
i
 
bak
ı
m
ı
ndan
 
nas
ı
l
 
bir
 
tablo
 
ile
 
kar
ş
ı
 
kar
ş
ı
ya
 
oldu
ğ
unu
 
k
ı
saca
 
aktarm
ı
ş
,
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
inin
 
sa
ğ
lanmas
ı
 
ve
 
kad
ı
nlar
 
ile
 
erkeklerin
 
hak,
 
ı
rsat
 
ve
 
imkânlardan
 
e
ş
it
 
biçimde
 
yararlanmalar
ı
n
ı
 
sa
ğ
lama
 
noktas
ı
nda
 
kamu
 
kaynaklar
ı
n
ı
n
 
tahsisinin
 
önemine
 
de
ğ
inerek,
 
kaynaklar
ı
n
 
tahsisinde
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
perspektifinin
 
gözetilmesinin
 
gereklili
ğ
ini
 
vurgulam
ı
ş
t
ı
r.
 
2006
 
y
ı
l
ı
nda
 
kad
ı
na
 
yönelik
ş
iddetle
 
mücadele
 
amac
ı
yla
 
yay
ı
mlanan
 
Çocuk
 
ve
 
Kad
ı
nlara
 
Yönelik
Ş
iddet
 
Hareketleriyle
 
Töre
 
ve
 
Namus
 
Cinayetlerinin
 
Önlenmesi
İ
çin
 
Al
ı
nacak
 
Tedbirler
 
Konulu
 
2006/17
 
say
ı
l
ı
 
Ba
ş
bakanl
ı
k
 
Genelgesi,
 
Kad
ı
n
ı
n
 
Statüsü
 
Genel
 
Müdürlü
ğ
ü
 
taraf 
ı
ndan
 
haz
ı
rlanan
 
“Kad
ı
na
 
Yönelik
Ş
iddetle
 
Mücadele
 
Ulusal
 
Eylem
 
Plan
ı
 
ve
 
“Toplumsal
 
Cinsiyet
 
E
ş
itli
ğ
i
 
Ulusal
 
Eylem
 
Plan
ı
 
belgelerinde
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçelemeye
 
ili
ş
kin
 
çal
ı
ş
malar
 
yap
ı
lmas
ı
na
 
yer
 
verildi
ğ
ini
 
belirten
 
Say
ı
n
 
CO
Ş
KUN,
 
bu
 
toplant
ı
n
ı
n
 
Türkiye’de
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
için
 
bir
 
ilk
 
ad
ı
m
 
olaca
ğ
ı
n
ı
 
belirterek
 
sözlerine
 
son
 
vermi
ş
tir.
 
Toplant
ı
ya
İ
skoçya’dan
 
kat
ı
lan
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
ve
 
ekonomi
 
uzman
ı
 
Caledonian
 
Üniversitesi
 
Ö
ğ
retim
 
Üyesi
 
Say
ı
n
 
Ailsa
 
MCKAY,
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçelemeye
 
giri
ş
konulu
 
bir
 
sunum
 
gerçekle
ş
tirmi
ş
,
 
sunumunda
 
cinsiyet
toplumsal
 
cinsiyet
 
ili
ş
kisine
 
de
ğ
inmi
ş
,
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
sorunlar
ı
n
ı
n
 
genellikle
 
kad
ı
n
 
sorunlar
ı
 
gibi
 
alg
ı
land
ı
ğ
ı
n
ı
 
belirtmi
ş
tir.
 
Toplumsal
 
cinsiyet
 
körü
 
politikalardan
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
politikalara
 
geçi
ş
in
 
önemli
 
bir
 
a
ş
ama
 
oldu
ğ
unu
 
ifade
 
eden
 
Say
ı
n
 
MCKAY,
 
bu
 
a
ş
amada
 
bütçenin
 
haz
ı
rlanma
 
ve
 
uygulanma
 
a
ş
amalar
ı
na
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
duyarl
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
n
 
yerle
ş
tirilmesinin
 
önemine
 
de
ğ
inmi
ş
tir.
 
Cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçelerin
 
kad
ı
nlar
 
için
 
ayr
ı
 
bütçeler
 
olmad
ı
ğ
ı
,
 
hükümetlerin
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
inin
 
sa
ğ
lanmas
ı
na
 
ili
ş
kin
 
vaatleri
 
ile
 
bütçeden
 
bu
 
amaç
 
do
ğ
rultusunda
 
ay
ı
rd
ı
klar
ı
 
kaynaklar
ı
n
 
paralel
 
olup
 
olmad
ı
ğ
ı
 
ile
 
ilgili
 
bir
 
kavram
 
olan
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
giri
ş
imini
 
ba
ş
latmak
 
için
 
 
2
 
gereken
 
yönetim
 
ilkelerini
 
s
ı
ralam
ı
ş
t
ı
r.
Ş
effafl
ı
k,
 
kat
ı
l
ı
m,
 
sürdürülebilirlik,
 
uzun
 
dönemli
 
strateji
 
ve
 
ülkenin
 
konuyu
 
sahiplenmesi
 
olarak
 
s
ı
ralad
ı
ğ
ı
 
bu
 
ilkelerin
 
ülke
 
içinde
 
bir
 
giri
ş
im
 
ba
ş
latmak
 
için
 
yerine
 
getirilmesi
 
gereken
 
ilkeler
 
oldu
ğ
unu
 
belirtmi
ş
tir.
 
Toplant
ı
ya
İ
spanya’dan
 
kat
ı
lan
 
Sosyal
 
Dan
ı
ş
man
 
Say
ı
n
 
Elizabeth
 
VILLAGOMEZ,
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
konusunda
 
Avrupa
 
Birli
ğ
i
 
deneyimleri
 
konusunda
 
bir
 
sunum
 
yapm
ı
ş
t
ı
r.
 
Sunumunda,
 
Avusturya,
 
Çek
 
Cumhuriyeti,
 
Belçika,
 
Fransa,
 
Almanya,
İ
talya,
İ
spanya,
İ
sviçre,
 İ
ngiltere
 
ve
İ
skandinav
 
ülkelerinde
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
giri
ş
imlerinin
 
ba
ş
lat
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
 
belirten
 
Villagomez,
 
genellikle
 
pilot
 
giri
ş
imler
 
biçiminde
 
çal
ı
ş
malara
 
ba
ş
land
ı
ğ
ı
n
ı
,
 
merkezi
 
düzeyin
 
yan
ı
 
s
ı
ra,
 
yerel
 
ve
 
bölgesel
 
düzeylerde
 
de
 
giri
ş
imler
 
ba
ş
lat
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
,
 
vatanda
ş
gruplar
ı
n
ı
n
 
kimi
 
zaman
 
sürece
 
dâhil
 
edildi
ğ
ini
 
belirtmi
ş
tir.
 
Çal
ı
ş
malar
ı
n
 
genellikle
 
Maliye
 
Bakanl
ı
ğ
ı
 
uzmanlar
ı
 
ile
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
uzmanlar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
ortakla
ş
a
 
yürütüldü
ğ
ünü
 
belirten
 
Say
ı
n
 
VILLAGOMEZ,
 
kimi
 
zaman
 
farkl
ı
 
alanlardan
 
uzmanlar
ı
n
 
ve
 
milletvekillerinin
 
de
 
sürece
 
dahil
 
oldu
ğ
unu
 
belirtmi
ş
,
 
Avrupa
 
Birli
ğ
i
 
ülkelerinde
 
gerçekle
ş
tirilen
 
giri
ş
imler
 
sonunda
 
eskiden
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
kar
ş
ı
 
nötr
 
oldu
ğ
u
 
kabul
 
edilen
 
politikalarda
 
ve
 
bütçelerde
 
de
ğ
i
ş
im
 
ya
ş
and
ı
ğ
ı
n
ı
,
 
bütçelerin
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
etki
 
analizlerinde
 
art
ı
ş
oldu
ğ
unu
 
belirtmi
ş
,
 
gelece
ğ
e
 
dönük
 
olarak
 
at
ı
lmas
ı
 
gereken
 
ad
ı
mlar
ı
n
 
oldu
ğ
unu
 
belirtmi
ş
tir.
 
TBMM
 
Plan
 
ve
 
Bütçe
 
Uzman
ı
 
Say
ı
n
 
Mustafa
Ş
AH
İ
N,
 
“Türkiye’de
 
Bütçeleme
 
Süreci
 
ve
 
Cinsiyete
 
Duyarl
ı
 
Bütçeleme
İ
çin
 
Giri
ş
Noktalar
ı
 
konulu
 
sunumunda,
 
kamu
 
harcamalar
ı
,
 
kamu
 
gelirleri
 
ve
 
kamu
 
harcamalar
ı
n
ı
n
 
cinsiyet
 
perspektifinden
 
analizinin
 
üç
 
boyutlu
 
olarak
 
yap
ı
lmas
ı
 
gerekti
ğ
ini
 
ifade
 
etmi
ş
tir.
 
Bu
 
analizin
 
birinci
 
boyutunun,
 
nitel
 
ve
 
nicel
 
analiz;
 
ikinci
 
boyutunun,
 
toplumsal
 
refah/üretim/yeniden
 
üretim/bölü
ş
üm/yeniden
 
bölü
ş
üm;
 
üçüncü
 
boyutunun
 
ise
 
tan
ı
nma,
 
kat
ı
l
ı
m
 
ve
 
temsil
 
boyutu
 
oldu
ğ
unu
 
belirten
 
Say
ı
n
Ş
AH
İ
N,
 
bütçenin
 
cinsiyetler
 
ı
s
ı
ndan
 
e
ş
itsiz
 
ve
 
ayr
ı
mc
ı
 
sonuçlara
 
yol
 
açan
 
nitel
 
ve
 
nicel
 
özelliklerinin
 
e
ş
itlik
 
sa
ğ
lay
ı
c
ı
 
biçimde
 
dönü
ş
türülmesi
 
gerekti
ğ
ini,
 
ücretli
 
ve
 
ücretsiz
 
kad
ı
n
 
eme
ğ
i
 
üzerinde
 
ayr
ı
mc
ı
 
uygulamalara
 
yol
 
açan
 
bütçe
 
özelliklerinin
 
e
ş
itlikçi
 
ve
 
adil
 
bir
 
hale
 
getirilmesi
 
ve
 
gerek
 
bütçenin
 
karar
 
alma,
 
uygulanma
 
ve
 
de
ğ
erlendirme
 
süreçlerinde
 
yer
 
alan
 
gerekse
 
farkl
ı
 
kurumlarda
 
bütçenin
 
haz
ı
rlay
ı
c
ı
lar
ı
 
ve
 
uygulay
ı
c
ı
lar
ı
 
olan
 
görevliler
 
aras
ı
nda
 
cinsiyet
 
ı
s
ı
ndan
 
e
ş
itsiz
 
ve
 
ayr
ı
mc
ı
 
olan
 
kat
ı
l
ı
m
 
ve
 
temsil
 
konular
ı
n
ı
n
 
ortadan
 
kald
ı
r
ı
lmas
ı
 
gerekti
ğ
ini
 
belirterek
 
sunumunu
 
sonland
ı
rm
ı
ş
t
ı
r.
 
ı
l
ı
ş
toplant
ı
s
ı
n
ı
n
 
ard
ı
ndan
 
iki
 
ayr
ı
 
paralel
 
oturum
 
biçiminde
 
devam
 
eden
 
çal
ı
ş
ma
 
gruplar
ı
nda
 
Say
ı
n
 
Ailsa
 
MCKAY,
 
Say
ı
n
 
Elizabeth
 
VILLAGOMEZ,
 
Say
ı
n
 
Mustafa
Ş
AH
İ
N,
İ
stanbul
 
Üniversitesi
 
Ö
ğ
retim
 
Üyesi
 
Say
ı
n
 
Prof.
 
Dr.
 
Gülay
 
GÜNLÜK
Ş
ENESEN,
 
Kad
ı
n
ı
n
 
Statüsü
 
Genel
 
Müdürlü
ğ
ü
 
D
ı
ş İ
li
ş
kiler
 
Daire
 
Ba
ş
kan
ı
 
Say
ı
n
Ş
engül
 
ALTAN
 
ARSLAN,
 
Birle
ş
mi
ş
Milletler
 
Nüfus
 
Fonu
 
Dördüncü
 
Ülke
 
Program
ı
 
Koordinatörü
 
Say
ı
n
 
Meltem
 
A
Ğ
DUK
 
ve
 
Kad
ı
n
ı
n
 
Statüsü
 
Uzman
ı
 
Say
ı
n
 
Nurgül
 
AKSOY
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
konusunun
 
farkl
ı
 
alt
 
ba
ş
l
ı
klar
ı
na
 
ili
ş
kin
 
sunumlar
 
gerçekle
ş
tirmi
ş
lerdir
 
(Bak
ı
n
ı
z
 
Ek
1
 
Program).
 
Yap
ı
lan
 
sunumlarda
 
Türkiye’de
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
i,
 
uygulanan
 
politika
 
dokümanlar
ı
n
ı
n
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
perspektifinden
 
analizi,
 
bütçeleme
 
sürecine
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
yakla
ş
ı
m
 
geli
ş
tirmede
 
temel
 
unsurlar,
 
engeller
 
ve
 
olas
ı
 
çözümler,
 
Türkiye
 
örne
ğ
inde
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
için
 
temel
 
unsurlar
 
ve
 
olas
ı
 
engeller
 
gibi
 
konular
 
üzerinde
 
durulmu
ş
,
 
kat
ı
l
ı
mc
ı
lar
ı
n
 
da
 
görü
ş
leri
 
al
ı
narak
 
interaktif 
 
bir
 
çal
ı
ş
tay
 
gerçekle
ş
tirilmi
ş
tir.
 
 
3
 
Bu
 
sunumlarda,
 
ilkö
ğ
retim
 
ö
ğ
rencilerine
 
ücretsiz
 
kitap
 
da
ğ
ı
t
ı
lmas
ı
,
Ş
artl
ı
 
Nakit
 
Transferi
 
uygulamas
ı
 
ve
 
18
 
ya
ş
alt
ı
ndakilere
 
ücretsiz
 
sa
ğ
l
ı
k
 
hizmeti
 
sunulmas
ı
 
gibi
 
uygulamalar
ı
n
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
ine
 
katk
ı
lar
ı
 
oldu
ğ
u;
 
ancak
 
bunlar
ı
n
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
i
 
etki
 
de
ğ
erlendirmelerinin
 
yap
ı
lmad
ı
ğ
ı
 
ve
 
bu
 
nedenle
 
de
 
bütçedeki
 
yans
ı
malar
ı
n
ı
n
 
bilinmedi
ğ
i
 
ifade
 
edilmi
ş
,
 
bu
 
üç
 
uygulaman
ı
n
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
i
 
perspektifi
 
ile
 
yeniden
 
de
ğ
erlendirilmesi
 
ve
 
gelecekte
 
yap
ı
lacak
 
uygulamalar
ı
n
ı
n
 
bu
 
çerçevede
 
yap
ı
lmas
ı
 
gerekti
ğ
i
 
belirtilmi
ş
tir.
 
“Çocuk
 
bak
ı
m
ı
”,
 
“çal
ı
ş
an
 
kad
ı
nlar”,
 
“aile
 
içi
ş
iddet”
 
ve
 
“k
ı
rsal
 
kesim
 
çal
ı
ş
anlar
ı
 
konular
ı
n
ı
n
 
toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçelemeye
 
geçi
ş
te
 
ilk
 
olarak
 
ele
 
al
ı
nabilecek
 
politika
 
alanlar
ı
 
olabilece
ğ
i
 
ifade
 
edilmi
ş
tir.
 
Türkiye’de
 
kurumlar
ı
n
 
politikalar
ı
n
ı
 
belirlerken,
 
bu
 
politikalar
ı
 
bütçelendirirken
 
ve
 
uygularken
 
somut
 
hedefler
 
çerçevesinde
 
hareket
 
etmedikleri,
 
bu
 
nedenle
 
de
 
politika
 
öncelikleri
 
ile
 
bu
 
önceliklerin
 
bütçe
 
ile
 
ili
ş
kilendirilmesi
 
noktas
ı
nda
 
bir
 
kopukluk
 
oldu
ğ
u
 
belirtilmi
ş
tir.
 
Bütün
 
bu
 
tespitlerin
 
ötesinde
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
kavram
ı
n
ı
n
 
yeterince
 
bilinmemesinin
 
Türkiye’de
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
n
 
ba
ş
lat
ı
lmas
ı
nda
 
bir
 
engel
 
olu
ş
turabilece
ğ
i
 
ifade
 
edilmi
ş
tir.
 
6
 
Kas
ı
m
 
2008
 
tarihinde
 
yap
ı
lan
 
kapan
ı
ş
oturumunda
 
toplant
ı
 
s
ı
ras
ı
nda
 
ele
 
al
ı
nan
 
hususlardan
 
yola
 
ç
ı
k
ı
larak
 
gelece
ğ
e
 
dönük
 
olarak
 
neler
 
yap
ı
labilece
ğ
i
 
üzerinde
 
genel
 
bir
 
tart
ı
ş
ma
 
gerçekle
ş
tirilmi
ş
tir.
 
Bu
 
çerçevede
 
genel
 
olarak
 
üzerinde
 
durulan
 
hususlar
ş
unlard
ı
r:
 
 
Türkiye’de
 
uygulamaya
 
ba
ş
lanan
 
yeni
 
mali
 
yap
ı
,
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçelemeye
 
olanak
 
verecek
 
özelliklere
 
sahiptir.
 
 
Performans
 
esasl
ı
 
bütçeleme
 
stratejik
 
plan,
 
performans
 
program
ı
 
ve
 
faaliyet
 
raporlar
ı
 
olmak
 
üzere
 
üçlü
 
bir
 
yap
ı
 
üzerine
 
oturmakta
 
ve
 
bu
 
üç
 
bile
ş
enin
 
de
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
perspektifi
 
ile
 
gözden
 
geçirilmesi
 
gerekmektedir.
 
 
Cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
n
 
pilot
 
giri
ş
imler
 
biçiminde,
 
ya
 
da
 
baz
ı
 
yerel
 
yönetimler
 
bünyesinde
 
ba
ş
lat
ı
labilmesi
 
için
 
2010
 
ya
 
da
 
2011
 
y
ı
l
ı
 
bütçesi
 
ba
ş
lang
ı
ç
 
noktas
ı
 
olarak
 
al
ı
nabilir.
 
 
Toplumsal
 
cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçelemenin
 
kad
ı
nlar
 
ve
 
erkekler
 
için
 
ayr
ı
 
bütçeler
 
olmad
ı
ğ
ı
 
gerçe
ğ
inden
 
yola
 
ç
ı
karak
 
cinsiyetler
 
aras
ı
nda
 
denge
 
ancak
 
tüm
 
harcama
 
kalemlerinde
 
e
ş
itlik
 
ve
 
adalet
 
perspektifi
 
gözetilerek
 
sa
ğ
lanabilir.
 
 
Tüm
 
harcama
 
kalemlerinde
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
inin
 
gözetilmesine
 
ili
ş
kin
 
anlay
ı
ş
a
 
geçilirken,
 
bir
 
yandan
 
da
 
kad
ı
nlar
ı
n
 
statülerinin
 
art
ı
r
ı
lmas
ı
na
 
yönelik
 
program,
 
projeler
 
geli
ş
tirilmesi,
 
belli
 
bütçe
 
kalemlerinin
 
kad
ı
nlar
ı
 
güçlendirici
 
kamu
 
hizmetlerine
 
tahsis
 
edilmesi
 
de
 
ülkemiz
 
ko
ş
ullar
ı
nda
 
kabul
 
edilebilir
 
bir
 
uygulamad
ı
r.
 
 
Kamu
 
kurumlar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
Devlet
 
Planlama
 
Te
ş
kilat
ı
’na
 
Yat
ı
r
ı
m
 
Bütçesi
 
için
 
teklif 
 
verilirken
 
sunulmas
ı
 
zorunlu
 
olan
 
“Çevresel
 
Etki
 
De
ğ
erlendirme
 
(ÇED)
 
Raporu”
 
benzeri
 
bir
 
sistem
 
toplumsal
 
cinsiyet
 
e
ş
itli
ğ
i
 
ı
s
ı
ndan
 
da
 
olu
ş
turulabilir.
 
 
Cinsiyete
 
duyarl
ı
 
bütçeleme
 
sürecinde
 
STK’lar
ı
n
 
müdahalesine
 
kapal
ı
 
olarak
 
gerçekle
ş
tirilen
 
genel
 
bütçe
 
haz
ı
rl
ı
klar
ı
nda
 
sivil
 
toplumun
 
kat
ı
l
ı
m
ı
na
 
imkan
 
sa
ğ
lanmas
ı
 
teklifi
 
üzerine,
 
teknik
 
bir
 
konu
 
olan
 
bütçe
 
sürecine
 
sivil
 
toplum
 
kurulu
ş
lar
ı
n
ı
n
 
kat
ı
l
ı
m
ı
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->