Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
Influência Social

Influência Social

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 5,152 |Likes:
Published by Dora Almeida
Psicologia Social - A influência Social
Psicologia Social - A influência Social

More info:

Published by: Dora Almeida on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

 
 
>
># Hc{ugkrêàg
N hcfmréc`hn pg`hnm `gcp{h{rh/pb `gog ro kgp {bonp `go onhp kbp{n~rb cn |ph`gmgjhnpg`hnm- |gkbckg/pb obpog `gcphkbunu ~rb è ro kgp |hmnubp kbp{n khp`h|mhcn# Cbp{b{unenmag g|{gr/pb |gu ron neguknjbo pr`hc{n b `mnun- ~rb neuncjb gp cgobp onhppgcnc{bp kn Hcfmréc`hn Pg`hnm- `gog Np`a !>826(- Pabuhf !>806(- Ohmjuno !>860( bOgp`gvh`h !>868(- ebo `gog np bq|buhéc`hnp kbpbcvgmvhknp |bmgp obpogp#
>#># Kbfhchêàg kb Hcfmréc`hn Pg`hnm
\gkb/pb `gcphkbunu ~rb n hcfmréc`hn pg`hnm g`guub ~rnckg g `go|gu{nobc{g kb nmjrèo èfrcêàg kg `go|gu{nobc{g kb gr{ubo- gr pbin ~rnckg ro hckhvïkrg è hcfmrbc`hnkg |gugr{ug# @gc{rkg- è kb cg{nu ~rb càg è cb`bppîuhn n |ubpbcên fïph`n kg ”njbc{bhcfmrbc`hnkgu‟- bp{n |ubpbcên |gkb pbu n|bcnp honjhcîuhn- |ubppr|gp{n gr nc{b`h|nkn# Èbp{b g `npg kn |remh`hknkb- ~rb bqbu`b ron hcfmréc`hn kb junckb ho|n`{g cg `gcprohkgub cgp pbrp `go|gu{nobc{gp- pbo crc`n bp{nu fhph`nobc{b |ubpbc{b- npprohckg/pb `gc{rkg-cg honjhcîuhg kb `nkn ro b cnp prnp n`êòbp#
5# Pabuhf 
Pabuhf !>806( {bvb ro |n|bm kb kbp{n~rb cn `ubkhehmhynêàg kn |ph`gmgjhn pg`hnm b fgh rokgp pbrp |uhc`h|nhp ho|rmphgcnkgubp cgp ncgp 0<# N prn hcvbp{hjnêàg `go khcåoh`np kbjur|g b `gcfmh{gp è nhckn agib ro |gc{g kb ubfbuéc`hn |nun hcvbp{hjnkgubp#Cnp prnp bq|buhéc`hnp- Pabuhf nkg|{gr g `gc`bh{g `bc{unm kb ”~rnkug kb ubfbuéc`hn‟- grpbin- n {bckéc`hn jbcbunmhynkn kgp pribh{gp |nun gukbcnubo np prnp bq|buhéc`hnp-bp{nebmb`bckg `gcbqòbp bo `nkn ogobc{g- bc{ub bp{ïormgp hc{bucgp b bq{bucgp- `uhnckgrchknkbp frc`hgcnhp ~rb fgucb`bo mhoh{bp b phjchfh`nkg ì~rhmg ~rb è bq|buhobc{nkg# \gubqbo|mg- pb `gmg`nuogp n oàg bo îjrn fuhn b kb|ghp bo îjrn ogucn- bp{n |nub`bu/cgp/î~rbc{b# @gc{rkg- pb `gmg`nuogp n oàg bo îjrn ~rbc{b b kb|ghp bo îjrn ogucn- bp{n|nub`bu/cgp/î fuhn#
 
 
5
Nppho pbckg- |gkb/pb `gc`mrhu ~rb np pbcpnêòbp càg kb|bckbo pgobc{b kn ~rnmhknkb kgbp{ïormg onp- onhguh{nuhnobc{b- kn ph{rnêàg kb `nkn pbcpnêàg cro ~rnkug kb ubfbuéc`hnpreib`{hvg- gckb pb bfb`{rno `gcbqòbp `go gr{unp bq|buhéc`hnp ubmbvnc{bp ng hckhvïkrg#Nmèo kb kbogcp{unu g |n|bm kn n`{hvhknkb preib`{hvn kg hckhvïkrg cn `uhnêàgkbp{bp ~rnkugp kb ubfbuéc`hn- Pabuhf `gcphkbunvn bp{b |ug`bppg `gog pbckg g frcknobc{g|ph`gmðjh`g ~rb pb bc`gc{unvn cn enpb kn fguonêàg kb cguonp `rm{runhp `gog fbcðobcgjbcbunmhynkg# @gog {nm- ng hcvbp{hjnu n fguonêàg kgp ~rnkugp kb ubfbuéc`hn- |ub{bckhn`mnuhfh`nu n oncbhun `gog np n{h{rkbp b `ubcênp !~rnkugp kb ubfbuéc`hn hckhvhkrnhp( pbhc{bu/ubmn`hgcno- kbpkb n prn jècbpb `go np cguonp jur|nhp b `rm{runhp !~rnkugp kbubfbuéc`hn pg`hnhp(# \nun kbogcp{unu n {bckéc`hn |nun n gujnchynêàg knp bq|buhéc`hnp bo~rnkugp kb ubfbuéc`hn- Pabuhf `gmg`gr gp hckhvïkrgp cron ph{rnêàg gckb mabp fnm{nppbo|nkuòbp n|ubckhkgp kb `gckr{n b `gcphp{éc`hn geib`{hvn ‐ pb g `go|gu{nobc{g kgphckhvïkrgp bqhehppb- nhckn nppho- `gbuéc`hn- bp{n pð |gkbuhn kbuhvnu kn {bckéc`hnpreib`{hvn |nun n gujnchynêàg# @gog {nm- Pabuhf ubnmhygr ron pèuhb kb bq|buhéc`hnphckhvhkrnhp b kb jur|g4 cnp bq|buhéc`hnp hckhvhkrnhp- gp hckhvïkrgp buno bq|gp{gp ng”bfbh{g `hcè{h`g‟ b {hcano kb `nm`rmnu n|ugqhonknobc{b n khp{åc`hn ~rb ro |b~rbcg|gc{g kb mry |bu`guubun# N|ðp {uép pèuhbp kb bq|buhobc{nêòbp- Pabuhf `gc`mrhr ~rb np|bppgnp ~rnckg `gmg`nknp cron ph{rnêàg noeïjrn b càg khp|gckg kb n|ubckhynjbonc{buhgu ubmbvnc{b- kbpbcvgmvbo ~rnkugp kb ubfbuéc`hn hkhgpphc`uî{h`gp bp{îvbhp !bo vbykb obkh{nubo pgeub n kbpgujnchynêàg nkin`bc{b ì ph{rnêàg(# N {bckéc`hn |ph`gmðjh`n |nunn nr{g/gujnchynêàg è onhp kg ~rb ro obug ubfmbqg kn gujnchynêàg kg `gc{bq{g bo ~rb gphckhvïkrgp pb hcpbubo b- n bp{nehmhknkb kbp{bp ~rnkugp kb ubfbuéc`hn hckhvhkrnhp càg èhor{îvbm !cg `npg knp bq|buhéc`hnp- enp{gr ro `gobc{îuhg kg bq|buhobc{nkgu |nun fnybug pribh{g ”vhprnmhynu‟ n khp{åc`hn kb n`gukg `go bppb obpog `gobc{îuhg(#Pabuhf ubnmhygr {noeèo pèuhbp bq|buhobc{nhp `go jur|gp kb hckhvïkrgp- pbckg ~rbg `gc{bùkg knp bq|buhéc`hnp bun ubmn{hvnobc{b phohmnu îp ubnmhynknp hckhvhkrnmobc{b-`gc{rkg |ub{bckhn/pb vbuhfh`nu càg pð n hcfmréc`hn ~rb rcp pribh{gp {hcano pgeub gp gr{ugp-`gog {noeèo pb bppn obpon hcfmréc`hn pb n|mh`nvn bo ph{rnêòbp bo ~rb g hckhvïkrg pbbc`gc{unvn hpgmnkg# @gc`mrh/pb ~rb gp pribh{gp ~rnckg bq|gp{gp n ron ph{rnêàg kn ~rnmcàg |gpprbo `gcab`hobc{gp nc{buhgubp- {bckbo n ub`guubu ngp `gcab`hobc{gp kgp gr{ugpcn `gcp{urêàg kgp pbrp ~rnkugp hckhvhkrnhp- gp ~rnhp `gc{hcrno n pbu rpnkgp obpog cn
 
 
0
nrpéc`hn kg jur|g# N `gcvbujéc`hn hckhvhkrnm bo pbppòbp kb jur|g- n|bpnu kb vnuhnu bobq{bcpàg- fgh rchvbupnm#
\uhc`h|nhp `gc`mrpòbp kgp Bp{rkgp kb Pabuhf !>806(
Np |uhc`h|nhp `gc`mrpòbp n ub{hunu kgp bp{rkgp kb Pabuhf |ubckbo/pb `go g fn`{g kb gphckhvïkrgp {bckbubo n gujnchynu n prn bq|buhéc`hn- obpog ~rnckg n ph{rnêàg càg gfbub`b~rnm~rbu irp{hfh`nêàg |nun {nm# N {bckéc`hn |nun n nr{g/gujnchynêàg `bc{un/pb cg |uð|uhg`go|gu{nobc{g kg hckhvïkrg hpgmnkg- onp |uhc`h|nmobc{b cg `go|gu{nobc{g kb{bu`bhugp- ~rb bqbu`b ro |n|bm kb`hphvg# N ho|gu{åc`hn kgp gr{ugp cn `uhnêàg kb ~rnkugpkb ubfbuéc`hn hckhvhkrnhp càg ho|mh`n ~rb gp gr{ugp bqbuêno ~rnm~rbu `gbuêàg- ho|mï`h{ngr bq|mï`h{n# Ro `gcirc{g kb hckhvïkrgp- ~rnckg bo hc{bun`êàg- bmnegun bp|gc{ncbnobc{bcguonp ~rb `gckrybo g pbr `go|gu{nobc{g b nm{buno n prn |bup|b`{hvn kn ph{rnêàg-obpog ~rnckg g hckhvïkrg pb bc`gc{un hpgmnkg kg jur|g#
Mhoh{nêòbp kgp bp{rkgp kb Pabuhf !>806(
Cnp prnp bq|buhéc`hnp- gp hckhvïkrgp càg buno `gcfugc{nkgp `go cbcaron |ugemboî{h`n`ur`hnm- onp bo ph{rnêòbp bq{un/mnegun{guhnhp- np n{h{rkbp kg jur|g bmnegunvno/pb `gogubp|gp{n n |ugembonp b `go `gcpb~réc`hnp khub`{np |nun gp hckhvïkrgp#
0# Np`a
Cnp prnp bq|buhéc`hnp- Np`a |ub{bckhn ~rb gp pribh{gp khfbubc`hnppbo g `go|uhobc{g kbmhcanp- ~rb mabp buno n|ubpbc{nknp bo `nu{òbp# @nkn pribh{g {hcan kb kb`hkhu- bo ubmnêàgngp vîuhgp |nubp kb `nu{òbp- ~rnm knp mhcanp kg `nu{àg kn khubh{n bun hjrnm ì mhcan kg `nu{àgkn bp~rbukn# G jur|g kb bq|buhéc`hnp bun `gcp{h{rïkg |gu {uép bcpnhgp- cro |uhobhugbcpnhg bun enp{nc{b fî`hm vbu ~rnm n mhcan ~rb bun hjrnm ì mhcan |nkuàg b- `gog g pribh{g bung |bcùm{hog- vbuhfh`nvn ~rb {gkgp gp pribh{gp ubp|gckhno `guub`{nobc{b# Cg pbjrckgbcpnhg vbuhfh`gr/pb n obpon ph{rnêàg# @gc{rkg- cg {bu`bhug bcpnhg- g |uhobhug hckhvhkrgubp|gckb hc`guub`{nobc{b- {nm `gog {gkgp gp gr{ugp ~rb pb mab pbjrhuno- nppho ~rnm pbuî

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
Michel Salim liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
cleidio liked this
Luísa Lima liked this
Diego Leiras liked this
Glazinha Souza liked this
Diego Leiras liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->