Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Archiv_quark_02_2010

Archiv_quark_02_2010

Ratings: (0)|Views: 345|Likes:
Published by tominqoo

More info:

Published by: tominqoo on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

 
 Vydáva:
Perfekt, a. s.,
v spolupráci so
Slovenskou akadémiou vied
Riadite¾ vydavate¾stva
Ing. Eduard Drobný
Šéfredaktorka
Ing. Jana Matejíèková
Hlavný sekretár
Marián Babic
Grafická úprava a sadzba
Digital Visions, s. r. o.
Tlaè
Slovenská Grafia, a. s.
Adresa redakcie
QuarkKarpatská 7811 05 Bratislavatelefón: 02/52 49 97 83−5fax: 02/52 49 97 88e−mail: quark@perfekt.skhttp://www.quark.sk
Èíslo 2, február 2010roèník XVI
Poèas roka vyjde 12 èísiel, vdyzaèiatkom mesiaca. Neobjednanérukopisy redakcia nevracia.
Èasopis vychádzas finanènou podporou MŠ SR.
Objednávky predplatnéhoa prijímanie inzercie
Vydavate¾stvo Perfekt, a. s.Michaela MoyšováKarpatská 7811 05 Bratislavatel.: 02/52 49 97 83−5fax: 02/52 49 97 88e−mail: predplatne@perfekt.sk
EV 554/08ISSN 1335−4000
Rozširuje Mediaprint−Kapa, Aresadrobní distribútori. Objednávky napredplatné prijíma každá poštaa doručovateľ Slovenskej pošty, aleboe-mail: predplatne@slposta.sk.Objednávky do zahraničia vybavujeSlovenská pošta, a. s., Strediskopredplatného tlače, Uzbecká 4,P.O.BOX 164 , 820 14 Bratislava 214,e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.
Preberanie textov a ilustrácií a ichèastí, rozširovanie prostredníctvomtlaèe èi elektronických médií jemoné iba so súhlasom redakcie.Všetky neoznačené obrázky súz internetu.
Príhovor
vroku MDCCLXXVI, aby som sa držal dobovýchzápisov, sa odohrala významná udalosť, ktorápoznačila vývoj až po dnešok. 4. júla 1776 popí-sali Deklaráciu nezávislosti azároveň aj základ-ný dokument vzniku Spojených štátov americ-kých. Vznikol tak jeden znajsilnejších štátov sve-ta. Deklaráciu, ktorej hlavným mottom je rovnosťľudí, podpísali aj otrokári, aktívne využívajúciotrokov. Amožno niekde tam sa roztočila špirá-la absurdností, ktorá nás sprevádza dodnes.(Treba povedať, že asi všade alebo skoro všade,okrem prírodných vied. Tam má napríklad cé-zium protónové číslo 55 vkaždom štáte na svetebez ohľadu na farbu aEulerovo číslo hodnotue = 2,7182818...).Pred pár týždňami zasadal obrovský samitoemisiách. Namiesto toho, aby účastníci na ro-vinu adokonca jednohlasne aj sG8 povedali, žespotreba energie nesmie stúpať anové techno-lógie jej umožňujú dokonca klesať, bez mihnutiaoka sa registruje jej naplánovaný rast do desia-tich rokov o44 % adohoda oemisiách sa strá-ca vzáujmoch lobystických aktivistov.Čo myslíte? Vari tí mocní, ktorí ovšetkom roz-hodujú, rátajú, že keď bude zle, postavia si po-norku ako vrománe J. Verna, alebo sa presťa-hujú na Mars, aby prežili?Demokracia, ktorá je staršia ako letopis vúvo-de tohto príhovoru, je krásne vymyslená, nookrem politických hesiel vlastne nejestvuje. Vlá-da väčšiny je totiž zaujímavá, pokiaľ nie ste men-šina. Vtom prípade totiž nie sú všetci spokojní.Najmä nie dnes, keď totalitu politickej moci na-hradila totalita peňazí. Rozdiel je hádam vpočtenespokojných so systémom. Zdá sa, žekmenšine vždy niekto bude patriť. Sami stýmmáme na Slovensku skúsenosti.Vparlamentných voľbách pred časom vytvorilivládu strany, zktorých ani jedna voľby nevyhra-la. Ak sa zrátali ich jednotlivé percentá, tvorilinaozaj väčšinu. Ale, kažstrana mala svojodlišný program. Bola to naozaj vláda väčšiny? Alebo väčšine? Nemienim politizovať, ani Vás,milí čitatelia do politikárčenia vtiahnuť, ale je tovporiadku? Onedokonalostiach demokraciesom začal preto, lebo nielenže deformuje politic-ký systém, ale aj vpraktickom každodennomživote predvádza, čo za nešváry umožňuje. Ajvnašich školách ana iných miestach, kamnepatrí akde robí obrovské škody. Kedysi saskúška na vysokej škole podobala slávnosti.Študenti chodili vsakách asviazankami. Dnes?Tričká či bundy avyšúchané aj deravé texasky,lebo je to – in. Podobne aj pri maturitách. Namnohých školách sa objavujú študenti oblečení slávnostnejšie ako inokedy, no väčšina prídev„neforlnych“ roztrhaných džínach.Samozrejme, nositeľmi tohto úpadku sú oni, alemôžeme za to my, dospelí. Najmä rodičia, ktorí si neuvedomujú, že deklasujú pedagóga, školuaj seba, keď neprinútia svoju ratolesť slušneasituácii primerane sa obliecť. Bez viny nie súúplne ani pedagógovia, lebo to trpia. Na ichospravedlnenie treba však dodať, že vmenedemokracie, ktorá má byť ochranným obalomina tento nešvár, často nevedia, čo smú, ba nie-kedy nemôžu ani protestovať, najmä na súkrom-ných školách.Tento istý problém sa týka aj návštevy kultúr-nych podujatí, napríklad divadla. Medzi slušneoblečenými ľuďmi vôbec nie je zriedkavé stretnúťmladého diváka vrifliach atričku. Ak má našabudúca inteligencia vmene aj tak nedokonalej,falošne interpretovanej demokracie takto preja-vovať začiatky svojej nekultúrnosti, je to ako daťmotor RR do starého moskviča. Treba sa námvšetkým zastaviť, poobzerať sa asvojím dielomprispieť ktomu, aby naša nová, mladá inteligen-cia bola nielen múdra, ale aj kultúrna. Ačo spo-litickým systémom, ktorému hovoríme demokra-cia? Možno práve naša nová, vzdelanáakultúrna inteligencia by mohla hľadať riadiaciaurčujúci spoločenský systém, ktorý by bol prevšetkých anie iba pre väčšiny a„väčšiny“, leboto je už niečo úplne iné.
Už ste si predplatili Quark?Ešte nie?
budete mať skvelého spoločníkana voľné chvíle
ušetríte 3,98
 €
(120 Sk)na rozdiel od ceny Quarkuv novinovom stánku
NOVINKA!
 Ak získate ďalšíchpredplatiteľov, máte nárok na ďalšiezľavy
zaručene dostanete časopis až domov,do práce alebo do školy bez zháňaniači rizika, že sa vám neujde
neunikne vám zaujímavé a hodnotnéčítanie
Objednávací lístok nájdete na 2. strane.
12345
 
8
Spôsob nazerania na jazyka na svet
– sociolingvistický prístuppostavil do centra živého, skutočne jestvujúceho človeka a pustil sa doskúmania plnokrvného jazyka
14
Sondáž bieleho trpaslíka
výsledkom je hĺbková mapa, ktoráukazuje, že vo vnútri rotuje rovnakopomaly ako na povrchu
16
Intel: Futuristický procesors prevratným výkonom
– má 48 plneprogramovateľných výpočtových jadiera je 10 až 20 razy rýchlejší než súčasnénajmodernejšie procesory
18
Rimania na strednom Dunaji
z akých druhov hornín boli rímske stavbyv oblasti Bratislavy
20
Storočnica jurských gigantov z Tendaguru
– slávne objavynemeckých paleontológov, ktoré dodnesnik neprekonal
22
Odpoveď na otázku:
Čo sú toautoimunitné choroby?
24
Obľúbené šelmičky z Afriky
sú z čeľade mungovité a svojim dlhýmštíhlym telom a krátkymi nohami sapodobajú na lasicovité šelmy
Objednávka predplatného
Prihlasujem sa na odber èasopisu QUARK od è.Èasopis mi posielajte na adresu:Meno:Ulica:PSÈ, mesto:Podpis:
POZOR! Ak sa prihlásite na odber Quarku, získavate z¾avu 3,98
/120 Sk.Celoročné predplatné potom stojí 13,94
/ 420 Sk.Časopis začnete dostávať hneď nasledujúci mesiac po zaplatení.
Platím týmto spôsobom: A
poštovou poukákou typu U, ktorú mi pošleteB
uhradením faktúry, ktorú mi pošleteIÈO/DIÈ: èíslo úètu:
Objednávku pošlite na adresu: Vydavate¾stvo Perfekt, a. s., Karpatská 7,811 05 Bratislava alebo na
 predplatne@perfekt.sk 
28
Ruské dopravné lietad-lo pre 21. storočie
– jeMS-21, ktoré by malo byť naruskej scéne hlavnou náhra-dou za už zastaraný typ Tu-154
29
Nádrž postačí na 670km jazdy
– štúdia nemeckejautomobilky Volkswagen (VW)s jednoduchým označením L1 je predobrazom možnej sério-vej verzie automobilu s najniž-šou priemernou spotrebou nasvete
30
Unikátne centrum ióno- vej terapie
– ide o prvé tera-peutické zariadenie v Európe,ktoré umožňuje ožarovať zhub-né nádory ťažkými iónmi i pro-tónmi a majú ho v univerzitnejnemocnici v nemeckom mesteHeidelberg
32
Mlieko a rakovina?
prečo sa o tejto primárnejpotravine pre človekav poslednom čase hovorí, že jenevhodná a škodí jeho zdraviu
36
Elegantný visutý most v Írsku
– postavia na trasemestskej rýchlodráhy spájajú-cej južnú časť mesta Dublinus ústredným letiskomna severe
43
Test
– Čo viete a nevieteo snehu?
Obsah
2/2010
 
20293214
°
 
Hity
mesiaca
 Americkí výskumníci objavili nový spôsob blokovaniamyšlienok spojených so strachom, pri ktorom sanepoužívajú lieky. Mal by umožniť nové metódyliečenia posttraumatických stresov.
Dosiaľ sa vedelo, že niektoré lieky dokážu blokovať desivé myšlien-ky, ale len na krátky čas. Tím vedcov zNewyorskej univerzity podvedením Elisabeth Phelpsovej však zistil, že pred tým, než sa desivémyšlienky znovu uložia vmozgu, vzniká špecifické rekonsolidačnéokno, počas ktorého sa dajú myšlienky strachu zmeniť na neutrálneči dokonca príjemné. Toto okno sa vytvára včase od desiatich minútdo šiestich hodín od znovuuvedomenia si konkrétnej desivej myš-lienky. Pri testoch ľudia pozerali na farebné štvorce na obrazovke.Keď sa objavila modrá farba, dostali elektrický šok. Prvej skupinezopakovali po desiatich minútach sled farebných štvorcov, pričommodrú farbu už nesprevádzal elektrický šok. Druhej skupine takýtotréning neurobili. Po roku sa členom prvej skupiny pri objavení modrého štvorca na obrazovke myšlienky strachu neaktivovali, čle-nom druhej sa však vynorili. To znamená, že ak savrekonsolidačnom okne urobí neutrálny či pozitívny zásah, napríkladtým, že druhý raz sa už modrý štvorec nespája so šokom, jehovýsledky sa zapíšu do pamäti azmažu predchádzajúci pocit strachu.Phelpsová však upozornila, že výsledky výskumu sa nemôžu okam-žite použiť na liečenie postraumatických stresov, lebo normálnemyšlienky spojené so strachom sú oveľa komplexnejšie, než použi-té spojenie modrej farby spriemerným elektrickým šokom.
 http://www.newscientist.com/article/dn16893-drugfree-memory-erasure-could-lead-to- spotless-minds.html
Baktérie
prežili 30 000 rokov
Baktérie Archea dokázali prežiť asi 30 000 rokov  vkryštálikoch soli. Živili sa zvyškom rias, ktorétam boli spolu snimi.
Zistil to mikrobiológ Brian Schubert zHavajskej univerzity vManoe,ktorý študoval soľné kryštáliky nájdené vkalifornskom Údolí smrti.Kryštáliky obsahovali niekoľko kvapiek slaného roztoku avnichiživé kolónie. Na rozdiel od iných prípadov tohoto typu by tentoúdaj mohol byť spoľahlivý, pretože vÚdolí smrti sa vtedy žiadnejazero nenachádzalo. Štruktúra kryštálikov pritom ukazuje, že savytvorili vextrémne slanom jazere. Konzumovanou riasou bola sla-nomilná Dunaliella, ktorej bunky obsahujú veľké množstvo glycero-lu. Po smrti rias sa uvolňoval zmŕtvych buniek, apráve na ňom sa Archeje pásli desaťtisíce rokov. Podmienky mali tvrdé, takže bunkysa nedelili, apreto im potrava vydržala až do súčasnosti.
 http://geology.gsapubs.org/content/37/12/1059.abstract?sid=f045a4ef-fa30-4b47-99b7-d8a4b707e174
Družice
merali vodu
v Kalifornii
 Americké sate-lity zprogramuGrace meraliod roku 2003stav vody vpovodiachkalifornskýchriek Sacramen-to aSan Joaquin. Zistili, že vo vysoko produktív-nom Centrálnom údolí, cez ktoré pretekajú, saodvtedy stratilo vyše 30 kubických kilometrov  vody, čo je 30 biliónov litrov.
Pokles vody nie je len dôsledkom dlhodobého sucha vKalifornii,ale ako zdôraznil profesor Jay Famiglietti zKalifornskej univerzi-ty vIrvine, aj nadmerného využívania spodnej vody vstudniachna zavlažovanie, ktoré vysoko prekračuje únosné miery. Tentovývoj má rozsiahly negatívny dopad. Centrálne údolie vKaliforniije totiž jeden zhlavných poľnohospodárskych regiónov sveta.Pestuje sa tam vyše 250 rozdielnych druhov plodín, ktorých pro-dukcia tvorí skoro 10 percent celkovej americkej úrody. To savšak nedá bez zavlažovania, ktoré predstavuje šestinu celej roz-lohy americkej zavlažovanej pôdy. Preto je Centrálne údolievKalifornii druhým regiónom snajväčším čerpaním vodnýchzdrojov. Miestni farmári dúfajú, že dlhotrvajúce sucho pominieaich čoraz viac vysychajúce studne budú mať opäť dostatokvody.
 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/8414252.stm
február 2010 / 
Quark
3
Strach
možno blokovať 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->