Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isim Inna Wa Akhawatuha

Isim Inna Wa Akhawatuha

Ratings: (0)|Views: 1,582|Likes:
Published by ujang1230
Sebuah risala dalam nahu Bahasa Arab, bertajuk Isim Inna
Sebuah risala dalam nahu Bahasa Arab, bertajuk Isim Inna

More info:

Published by: ujang1230 on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
1111
 
 WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM
  אאא  אאא  אאא  אאא
ﻭ ﺼ ﻠ ُﷲﺍ ﻰ ﻋﹶﻠ ﹶﺨ ﻰ ﻴ ﹺﺭ ﹶﺨ ﹾﻠ ﻘ ﻪ ﺴ ﻴ ﺩ ﹶﻨ ﻤ ﺎ ﺤ ﻤ ﺩ ﻭ ﻋﹶﻠ ِﻝﺁ ﻰ ﻪ ﻓ ﹸﻜ ﻲ ل ﹶﻝ ﻤ ﺤ ﺔ ﻭ ﹶﻨ ﹶﻔ ﹴﺱ ﻋﺩ ﺩ ﻤ ﻭ ﺎ ﺴ ﻌ ﻪ ﻋﹾﻠ ﻡ ِﷲﺍ
 
Takrif dan hukum
 
Berkata al Sonhaji
ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ 
:
ﻡﺴِﻹﹾﺍ ﺏﺼﹾﻨﹶﺘ ﺎﻬﱠﻨِﺈﹶﻓ ﺎﻬﹸﺘﺍﻭﹶﺨَﺃﻭ ﻥِﺇ ﺎﻤَﺃﻭ 
 
Ertinya: adapun 
Inna Wa Akhawatuha
, maka ia
menasabkan isim
, yang mana asalnya adalahmubtada’ marfu’.
ﺭﺒﹶﺨﹾﻝﺍ ﻊﹶﻓﺭﹶﺘﻭ 
Dan
merafa’kan khabar
.Contohnya:
ﻥِﺇَﷲﺍﺭﻭﹸﻔﻋ  ﻥِﺇ:ﺏﺼﻨﻭ ﺩﻴﻜﻭﺘ ﻑﺭﺤ   َﷲﺍ:ﻥﺇ ﻡﺴﺍﺏﻭﺼﻨﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ   ﺭﻭﹸﻔﻋ:ﻉﻭﻓﺭﻤ ﻥﺇ ﺭﺒﺨ ﺒ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎ  
 
ﹺﺇﻥﻭﹶﺃﺧﻮ ﺗﺍﻬ ﺎ 
 
Isim Inna mansub,khabar inna marfu’
 
2222
 
 WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM
Akhawat Inna
Akhawatnya ialah:
ﻡِﺌﺎﹶﻗ ﹰﺍﺩﻴﺯ ﻥِﺇ ُلﻭﻘﺘ ،ﱠلﻌﹶﻝﻭ ﹶﺕﻴﹶﻝﻭ ﻥﺄﹶﻜﻭ ﻥﻜﹶﻝﻭ ﻥَﺃﻭ ﻥِﺇ ﻲﻫﻭ 
Iaitu :
 
)ﻥِﺇ/ﻥَﺃﻭ /ﻥﻜﹶﻝﻭ /ﻥﺄﹶﻜﻭ /ﹶﺕﻴﹶﻝﻭ /لﻌﹶﻝﻭ (
 
ﻥِﺇ
 
Kemudian Syeikh menyebut contoh
ﻥِﺇ
 
iaitu
:
ﻡﺌﺎﻗ  ﹰﺍﺩﻴﺯ ﻥﺇ
,
I’rabnya:
ﻥﺇ:ﺏﺼﻨﻭ ﺩﻴﻜﻭﺘ ﻑﺭﺤ ﹰﺍﺩﻴﺯ :ﻥﺇ ﻡﺴﺍﺏﻭﺼﻨﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ 
 
ﻡﺌﺎﻗ :ﻥﺇ ﺭﺒﺨ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ 
 
 
ﻥَﺃ
 
Contohnya dan I’rab:
ﹲﻕﻠﹶﻁﹾﻨﻤ  ﺍﺩﻴﺯ ﻥﺃ ﻲﻨﹶﻐﹶﻠﺒ 
 
ﻲﻨﹶﻐﹶﻠﺒ :ﻪﺒ لﻭﻌﻔﻤ ﺀﺎﻴﻝﺍﻭ ،ﺔﻴﺎﻗﻭﻠﻝ ﻥﻭﻨﻝﺍﻭ ،ﹺﺭﻫﺎﱠﻅﻝﺍ ﹺﺢﹾﺘﹶﻔﹾﻝﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ ﻲﻀﺎﻤﹾﻝﺍ ُلﻌﻓ  ﺏﺼﻨﻝﺍ لﺤﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﺴﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ ﻥﺃ:ﻭﺘ ﻑﺭﺤ ،ﺏﺼﻨﻭ ﺩﻴﻜ  ﺍﺩﻴﺯ :ﻥﺃ ﻡﺴﺍﺏﻭﺼﻨﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ  ﹲﻕﻠﻁﻨﻤ :ﻥﺃﺭﺒﺨ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ 
 
3333
 
 WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM
ﺭﺩﺼﻤﻝﺍ لﻴﻭﺄﺘ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﻠﺨﺩ ﺎﻤﻭ ﻥﺃﻭ :ﻎﻠﺒ لﻋﺎﻓ  ﺩﻴﺯ ﹸﻕﹶﻼﻁﹾﻨﺍ ﻲﻨﻐﻠﺒ ﺭﻴﺩﻘﺘﻝﺍﻭ 
*
ﻥﺃ
*
 
dan yang masuk keatasnya jika ditakwilkan kepada
masdar soreh
menempati tempat Faelbagi feel
ﻎﻠﺒ 
 
. Takdirnya:
 
ﺩﻴﺯ ﹸﻕﹶﻼﻁﹾﻨﺍ ﻲﻨﻐﻠﺒ 
ٍ
 
dimana
ﹸﻕﹶﻼﻁﹾﻨﺍ
 
merupakan fael bagi
 
ﻎﻠﺒ 
.
 
 
ﻥﻜﻝ 
 
Contohnya dan I’rab:
ﺱﻝﺎﺠ  ﺍﺭﻤﻋﻥﻜﻝ ﻡﻭﻘﻝﺍ ﻡﺎﻗ 
 
ﻡﺎﻗ :ﹺﺭﻫﺎﱠﻅﻝﺍ ﹺﺢﹾﺘﹶﻔﹾﻝﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ ﻲﻀﺎﻤﹾﻝﺍ ُلﻌﻓ  ﻡﻭﻘﻝﺍ:ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ لﻋﺎﻓ ﻥﻜﻝ :ﺭﺒﺨﻝﺍ ﻊﻓﺭﺘﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﺏﺼﻨﺘ ،ﺏﺼﻨﻭ ﻙﺍﺭﺩﺘﺴﺍ ﻑﺭﺤ  ﺍﺭﻤﻋ:ﻥﻜﻝ ﻡﺴﺍﺏﻭﺼﻨﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ  ﺱﻝﺎﺠ :ﺭﺒﺨ ﻥﻜﻝ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ 
 
 
ﻥﺄﻜ 
Contohnya dan I’rab:
ﺩﺴﺃ ﹰﺍﺩﻴﺯ ﻥﺄﻜ  ﻥﺄﻜ :ﺭﺒﺨﻝﺍ ﻊﻓﺭﺘﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﺏﺼﻨﺘ ،ﺏﺼﻨﻭ ﻪﻴﺒﺸﺘ ﻑﺭﺤ  ﹰﺍﺩﻴﺯ :ﻥﺄﻜ ﻡﺴﺍﺏﻭﺼﻨﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ  ﺩﺴﺃ:ﻥﺄﻜ ﺭﺒﺨ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zarinah Muhammad added this note
syukran^^
1 hundred reads
1 thousand reads
Raudhah Pane liked this
Mulia Cess liked this
Zahidah Oreoo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->