P. 1
Istorija Proroka i Careva

Istorija Proroka i Careva

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 43|Likes:
Published by Lorencin Mirko

More info:

Published by: Lorencin Mirko on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2012

pdf

text

original

 
 Istorija proroka i careva
Elen Vajt
Naslov originala: Prophets and Kings by Ellen G. White
 
 
 PREDGOVORIstorija proroka i careva je druga u nizu od pet izvanrednih knjiga koje se bave svetom istorijom. Me
đ
utim, ovaknjiga je poslednja u ovom nizu, a i poslednje delo koje je nastalo iz nadahnutog pera Elen G. Vajt. U razdobljuod sedamdeset godina rada u Americi i drugim zemljama, Elen G. Vajt je uvek naglašavala važnost istorijskihzbivanja, isti
č
u
ć
i da se u delovanju ljudi uvek mora zapaziti i nevidljivi uticaj dobra i zla – Božje ruke i rukevelikog Božjeg protivnika.Proro
č
ki opisuju
ć
i delovanje Provi
đ
enja, pisac otkriva tajne nepoznate obi
č
nom
č
oveku i objavljuje filozofijuistorije po kojoj doga
đ
aji iz prošlosti dobijaju ve
č
no zna
č
enje. Elen G. Vajt daje ovakvo obrazloženje toj filozofiji:»Snaga naroda i pojedinaca ne krije se u prilikama i sredstvima, koja ih na izgled
č
ine nepobedivima; ona se nenalazi u njihovoj oholoj veli
č
ini. Jedino im Božja sila i namera može dati veli
č
inu i snagu. Oni sami, svojimodnosom prema toj nameri, odlu
č
uju o svojoj sudbini.Istorije, koje su pisali ljudi, govore o ljudskim dostignu
ć
ima, njihovim pobedama u bitkama, njihovim uspesima upenjanju lestvicama svetovne veli
č
ine. Božja istorija opisuje
č
oveka onako kako ga Bog vidi.«Ova knjiga – Istorija proroka i careva, po
č
inje izveštajem o Solomunovoj slavnoj vladavini nad Izrailjem, nadujedinjenim carstvom, s Gospodnjim Hramom kao središtem pravog bogosluženja. Opisani su usponi i padoviizdvojenog, izabranog naroda, koji se raspinjao izme
đ
u vernosti Bogu i služenja bogovima naroda koji su živeli uPalestini. I ovde se, u toku tog tako važnog perioda u istoriji ovoga sveta, jasno vide dramati
č
ni dokazi da seizme
đ
u Hrista i sotone vodi nepoštedna borba za srce i odanost ljudi.Knjiga je puna zadivljuju
ć
ih studija karaktera – mudrog Solomuna, koga mudrost nije spre
č
avala da greši;Jerovoama, sebi
č
nog politi
č
ara,
č
ije je vladanje ostavilo razorne posledice; mo
ć
nog i neustrašivog Ilije, Jelisija,proroka mira i izle
č
enja; Ahaza, strašljivog i pokvarenog
č
oveka; Jezekije, vernog i dobro
ć
udnog vladara; Danila,Božjeg
č
oveka; Jeremije, proroka tuge; Ageja, Zaharije i Malahije, proroka obnovljenja. Sve njih nadmašujeslava Cara koji dolazi, Božjeg Jagnjeta, jedinorodnog Sina, u kome
ć
e se ispuniti svi simboli.Patrijarsi i proroci, prva knjiga u ovom nizu, obuhvata istoriju sveta od stvaranja do kraja Davidove vladavine;
Č
ežnja vekova, tre
ć
a knjiga, bavi se životom i službom Isusa Hrista; a ova, Istorija proroka i careva, uklapa seizme
đ
u njih dve. Dela apostola,
č
etvrta knjiga, opisuje istoriju rane Hriš
ć
anske crkve, a Velika borba, poslednjaknjiga u ovom nizu, prati istoriju sukoba sve do naših dana, a zatim i proro
č
ki, sve do obnavljanja Zemlje.Istorija proroka i careva, koja je doživela mnoga izdanja od svog prvog pojavljivanja, izlazi sada prvi put nasrpskom jeziku u punom tekstu i u službeno odobrenom prevodu.Iskrena želja izdava
č
a je da ovo izdanje sa svojim bogatim poukama o veri u Boga i Njegovog Sina, Spasiteljasveta, i izveštajima o Božjem provi
đ
enju u životu velikih ljudi i žena iz Starog zaveta, produbi versko iskustvo iprosvetli um svih onih koji budu
č
itali njegove stranice.
 
GOSPODNjI VINOGRAD
U želji da izlije bogate nebeske darove na sve narode na Zemlji, Bog je pozvao Avrama da napusti svojidolopokloni
č
ki rod i da se nastani u Hananskoj zemlji. »U
č
ini
ć
u od tebe velik narod«, rekao mu je, »iblagoslovi
ć
u te, i ime tvoje proslavi
ć
u, i ti
ć
eš biti blagoslov.« (1. Mojsijeva 12,2) Avram je bio pozvan da naslediveliku
č
ast – da bude otac naroda koji
ć
e vekovima
č
uvati i sa
č
uvati Božju istinu, namenjenu celom
č
ove
č
anstvu,naroda preko koga
ć
e biti blagosloveni svi narodi na Zemlji, jer 
ć
e iz njega iza
ć
i obe
ć
ani Mesija.Ljudi su skoro potpuno izgubili znanje o pravom Bogu. Njihov um bio je pomra
č
en idolopoklonstvom. Božanskezapovesti »svete, pravedne i dobre« (Rimljanima 7,12), ljudi su pokušavali da zamene zakonima u skladu snamerama svog surovog, sebi
č
nog srca. Ipak, Bog ih u svojoj milosti nije uništio. Želeo je da im pruži priliku daGa upoznaju preko Njegove Crkve. Zamislio je da na
č
ela, koja bude otkrivao njegov narod, postanu sredstvopomo
ć
u koga
ć
e u
č
oveku biti obnovljen Božji moralni lik.Božji zakon je morao da bude uzdignut, a Božji autoritet održan; zato je domu Izrailjevom bio poveren taj veliki iplemeniti zadatak. Bog ih je odvojio od sveta da bi mogao da im poveri sveti zalog. U
č
inio ih je rizni
č
arima svogaZakona, žele
ć
i da preko njih sa
č
uva me
đ
u ljudima znanje o sebi. Nebeska svetlost tako je trebalo da obasja svetzaogrnut tamom, i da se za
č
uje glas koji poziva sve narode da se odvrate od idolopoklonstva i služe živomBogu.»Bog je silom velikom i rukom krepkom« izveo svoj izabrani narod iz Egipta (2. Mojsijeva 32,11). »Posla Mojsija,slugu svojega, Arona, izabranika svojega, pokazaše me
đ
u njima
č
udotvornu silu njegovu, i znake njegove uzemlji Hamovoj.« »Zapreti Crvenom moru, i presahnu; i prevede ih preko bezdane kao preko pustinje.« (Psalam105,26.27; 106,9) On ih je izbavio iz njihovog ropskog položaja i odveo u dobru zemlju, zemlju koju im je u svomprovi
đ
enju pripravio kao uto
č
ište od neprijatelja. On je želeo da ih dovede k sebi i zagrli svojim ve
č
nim rukama; au znak zahvalnosti za Njegovu dobrotu i milost trebalo je da uzdignu Njegovo ime i da Ga u
č
ine slavnim naZemlji.»Jer je deo Gospodnji narod njegov, Jakov je uže nasledstva njegova. Na
đ
e ga u zemlji pustoj, na mestustrašnu gde bu
č
i pustoš; vodi ga unaokolo, u
č
i ga i
č
uva ga kao zenicu oka svojega. Kao što orao izmamljujeorli
ć
e svoje, diže se nad pti
ć
ima svojim, širi krila svoja, uzima ih i nosi na krilima svojim, tako ga Gospod vo
đ
aše,i s njime ne beše tu
đ
ega boga.« (5. Mojsijeva 32,9–12) Tako je doveo Izrailjce k sebi, da mogu nastavati u senciNajvišega.
Č
udesno sa
č
uvani od opasnosti u njihovom lutanju pustinjom, kona
č
no su kao omiljeni narod bilinaseljeni u Zemlji obe
ć
anja.Služe
ć
i se pri
č
om, prorok Isaija dirljivim pesni
č
kim oduševljenjem govori o pozivanju Izrailja, o njegovomobu
č
avanju da bude Gospodnji predstavnik u svetu i obiluje u svakom dobrom delu:»Zapeva
ć
u sada dragome svojemu pesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd narodnu brdašcu, i ogradi ga, i otrebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, iiskopa pivnicu u njemu, i po
č
eka da rodi grož
đ
em.« (Isaija 5,1.2.)Bog je želeo preko izabranog naroda da blagoslovi celo
č
ove
č
anstvo. »Da, vinograd je Gospoda nadvojskama«, objavio je prorok, »dom Izrailjev, i ljudi su Judejci mili sad njegov.« (Isaija 5,7)Tome narodu bila su poverena Božja proro
č
anstva. Oni su bili ogra
đ
eni propisima Njegovog zakona, ve
č
nimna
č
elima istine, pravednosti i neporo
č
nosti. Poslušnost tim na
č
elima trebalo je da bude njihova zaštita, da impomogne da sami sebe ne unište grešnim obi
č
ajima. I kao kulu u vinogradu, Bog je usred Zemlje podigao svojsveti Hram.Hristos je bio njihov U
č
itelj. Kao što je bio s njima u pustinji, tako je trebalo da i dalje bude njihov U
č
itelj i Vodi
č
.U šatoru od sastanka i u Hramu, Njegova slava po
č
ivala je na svetoj Šekini iznad Prestola milosti. On je stalnopokazivao bogatstvo svoje ljubavi i strpljenja za njihovo dobro.Preko Mojsija bila im je otkrivena Božja namera i objašnjeni uslovi napretka. »Jer si ti narod svet Gospodu Bogusvojemu«, rekao je On, »tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit, mimo sve narode naZemlji.«»Danas si se zarekao Gospodu da
ć
e ti biti Bog i da
ć
eš i
ć
i putovima njegovim i držati uredbe njegove, izapovesti njegove i zakone njegove, i da
ć
eš slušati glas njegov. A Gospod se danas tebi zarekao da
ć
eš mu bitinarod osobit, kao što ti je govorio, da bi držao sve zapovesti njegove: i da
ć
e te podignuti nad sve narode, koje je stvorio hvalom, imenom i slavom, da budeš narod svet Gospodu Bogu svojemu, kao što ti je govorio.« (5.Mojsijeva 7,6; 26,17–19)Sinovi Izrailjevi trebalo je da zauzmu celu zemlju koju im je Bog odredio. Oni narodi koji su odbili da obožavajupravoga Boga i da Mu služe trebalo je da izgube zemlju. Me
đ
utim, u skladu sa Božjom namerom trebalo je prekoIzrailjaca ljude privu
ć
i Njemu otkrivanjem Njegovog karaktera. Evan
đ
eoski poziv trebalo je da bude upu
ć
encelom svetu. Služba prinošenja žrtava svojim poukama trebalo je da uzdigne Hrista pred narodima tako da svikoji pogledaju na Njega mogu dobiti život. Svi koji, kao Rava Hananka i Ruta Moavka, odbace idolopokloni
č
kuslužbu i okrenu se služenju pravom Bogu, trebalo je da se sjedine s Božjim izabranim narodom. Kako se brojIzrailjaca bude pove
ć
avao, širi
ć
e se i njihove granice, sve dok njihovo carstvo ne obuhvati ceo svet.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
dejandr liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->