Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
รายงานการประชุมครั้งที่ ๘

รายงานการประชุมครั้งที่ ๘

Ratings: (0)|Views: 342|Likes:
การประชุมประจำเดือน ของ สภานักพัฒนาเพื่อประชาธิปไตย
การประชุมประจำเดือน ของ สภานักพัฒนาเพื่อประชาธิปไตย

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

 
รายงานการประชุมประจําเดือน
 
ครังที 
 
 
วันเสาร์ที 
 
๑๑
 
ธันวาคม
 
๒๕๕๓
Page 1
สภานักพัฒนาเพื อประชาธิปไตย
 
เลขที 
 
๔๔๔
/
 
อาคารม  ูลนิธิ
 
๑๑๑
 
 ไทยรักไทย
 
ถนนนครสวรรค์
 
เขตดุสิ
 
กรุงเทพ
 
๑๐๓๐๐
 
Email : spadmc@gmail.com ; Website : www.spadmc.org
รายงานการประชุมประจําเดือน
 
ครังที 
 
/
๒๕๕๓
 
วันเสาร์ที 
 
๑๑
 
ธันวาคม
 
๒๕๕๓
 
เวลา
 
๑๓
.
๓๐
 
.
 
ห้องประชุมชั
 
 
อาคารม  ูลนิธิ
 
๑๑๑ไทยรักไทย
 
เปิดประชุมเวลา
 
๑๓
.
๓๐
 
.
ตรง
 
ประธาน
 
เชิญให้สมาชิกทุกท่านยืนขึนเพื อกล่าว
 
อุดมการณ์
 
ประธานเชิญผ  ู  ้เข้าร่วมประชุมแนะนําตนเอง
 
เพื อให้เพื อนๆได้รู  ้จักคุ  ้นเคยกั
 
โดยแนะนําชื อ
 
นามสกุ
 
รุ ่นที เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู  ้นําฯ
 
หรือเข้าประชุมโดยมีผู  ้รับรอง
 
และความถนัดที คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสภาฯ
 
ผู  ้เข้าร่วมประชุมทังหมดมี
 
๓๖
 
คน
 
เป็นผู  ้นําฯรุ ่น
 
 
จํานวน
 
 
คน
 
รุ ่น
 
 
จํานวน
 
 
คน
 
รุ ่น
 
 
จํานวน
 
 
คน
 
รุ ่น
 
 
จํานวน
 
 
คน
 
บุคคลทั วไปสนใจมาร่วมประชุม๑๕
 
คน
 
อาจารย์
 
 
คน
 
วาระที 
 
 
เรื องที ประธานแจ้งให้ที ประชุมทราบ
 
.
 
.
 โอภาส
 
ภาสบุตร
 
ประธานการประชุมในวันนี
 
มีความจําเป็นต้องเดินทางไปดูแลการเลือกตั กรรมการ
 
คปท
.
สาขาจังหวัดสกลนคร
 
ให้เป็นที เรียบร้อยก่อนการสถาปนา
 
จึงขอลาประชุ
 
และมอบหมายให้
 
.
พศ
 
อดิเรกสาร
 
ที ปรึกษาสภาฯ
 
ทําหน้าที เป็นประธานการประชุมแทน
 
.
 
การปฏิสัมพันธ์และความคืบหน้าของสภาโดยทั วไป
 
สมาชิกสภาฯได้มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื นๆ
 
ดังนี
 
 
ร่วมการสัมมนากับสภาพัฒนาการเมือง
 
ที นิด้า
 
เรื องเกี ยวกับหลักนิติธรรม
 
คุณธรรม
 
ความโปร่งใส
 
การมีส่วนร่วม
 
 
ร่วมการสัมมนากับมูลนิธิฟรีดริค
 
แอลแบค
 
ซิสตุ  ้ม
 
เรื องการควบคุมกันเองของสื 
 
โดยรัฐไม่ควบคุมแทรกแซง
 
 
ร่วมเดินทางไปกั
 
.
วิชิ
 
และคณะของมูลนิธิ
111
ไทยรักไทย
 
และตัวแทนจากพรรคเพื อไทย
 
แจกของช่วยผู  ้ประสบภัยนําท่วมที 
.
อินทร์บุรี
 
.
สิงห์บุรี
 
 
ร่วมเสวนากับกลุ ่
24
มิถุนาประชาธิปไตยหัวข้อเรื อง
ตุลาการวิบัติ
ที โรงแรมรัตนโกสินทร์
 
 
ร่วมฟังปาฐกกถาโดย
 
จาตุรนต์
 
ฉายแสง
 
เรื อง
นักกฎหมายรุ ่นใหม่
 
กับแนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตยใน อนาคต
จัดโดย
 
สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย
 
ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์
 
 
โรงแรมสยามซิตี
 
กรุงเทพฯ
 
 
รายงานการประชุมประจําเดือน
 
ครังที 
 
 
วันเสาร์ที 
 
๑๑
 
ธันวาคม
 
๒๕๕๓
Page 2
 
เยี ยมผู  ้ต้องขั
 
ที เรือนจําจังหวัดอุดรธานี
 
และเยี ยมผู  ้ต้องขังที ป่วย
 
รักษาตัวอยู ่ที โรงพยาบาลมุกดาหาร
 
ได้มอบเงิช่วยเหลื
 
และพูดคุยเพื อเยียวยาทางจิตใจ
 
วาระที 
 
 
รับรองระเบียบวาระการประชุมครังที 
 
/
๒๕๕๓
 
คุณวรพล
 
เสนอเพิ มเรื อง
 
การยกระดับจาก
 
การเสวนาสภากาแฟ
 
เป็น
 
การประชุมประจําสัปดาห์
 
ประธาน
 
บรรจุเป็นวาระที 
 
.
 
คุณพรเทพ
 
เสนอเพิ มเรื อง
 
ขออนุมัติเงินช่วยเหลือค่านํามันรถ
 
แก่กลุ ่มที ออกไปเผยแพร่อุดมการณ์ยั ต่างจังหวั
 
ประธาน
บรรจุเป็นวาระที 
 
.
.
 
ที ประชุม
 
ลงมติ
 
รับรอง
 
วาระที 
 
 
รับรองรายงานการประชุมครังที 
 
/
๒๕๕๓
 
(
เมื อวันเสาร์ที 
 
๑๓
 
.
.
๒๕๕๓
)
เลขานุการ
 
อ่านรายงานการประชุมครังที 
 
/
๒๕๕๓
 
ให้ที ประชุมตรวจทาน
 
ที ประชุม
 
ลงมติ
 
รับรอง
 
วาระที 
 
 
รับรองรายงานฐานะทางการเงินและการอนุมัติจ่ายประจําเดือนพฤศจิกายน
 
๒๕๕๓
 
คุณปทุมวรรณ
(
เหรัญญิก
)
รายงาน
 
รายรับ
 
รายจ่ายของสภาฯ
 
ดังนี
 
รายรับ
 
ผู  ้เข้าร่วมสัมมนา
 
จํานวน
 
๔๑
 
คน
 
,
๗๙๐
 
บาท
 
คุณนิรมล
 
รุ ่น
 
 
บริจาค
 
,
๐๐๐
 
บาท
 
คุณจิรภา
 
รุ ่น
 
 
บริจาค
 
๔๑๗
 
บาท
 
รวมรายรับ
 
,
๒๐๗
.
๐๐
 
บาท
 
ยอดคงเหลือยกมา
 
,
๗๔๔
.
๕๐
 
บาท
 
รายจ่าย
 
(
ค่าของว่าง
 
ค่าถ่ายเอกสาร
 
ค่าไปรษณียากร
 
ค่ากาแฟ
 
ค่าแม่บ้านสํานักงาน
 
ค่าวัสดุสํานักงาน
)
รวมรายจ่าย
 
,
๘๘๐
.
๕๐
 
บาท
 
สรุป
 
ยอดเงินคงเหลือ
 
๑๕
,
๐๗๑
.
๐๐
 
บาท
 
ที ประชุม
 
ลงมติ
 
รับรอง
 
วาระที 
 
 
ติดตามการดําเนินงานตามมติที ประชุม
 
และเรื องสืบเนื อง
 
.
 
รายงานความคืบหน้าของการจัดตังสาขา
 
คุณพรเทพ
 
รายงานว่
 
สภาฯออกไปเผยแพร่หลายจังหวั
 
ดังนี
 -
 
.
ร้อยเอ็
 
เป็นจังหวัดแรก
 
ที จัดสถาปนา
 
คปท
.
สาขา
 
เมื อวันที 
 
๑๖
 
.
.
๒๕๕๓
 
โดย
 
พณฯสมชาย
 
วงศ์สวัสดิ 
 
อดีตนายกรฐมนตรี
 
เป็นประธานเปิดงาน
 
 
รายงานการประชุมประจําเดือน
 
ครังที 
 
 
วันเสาร์ที 
 
๑๑
 
ธันวาคม
 
๒๕๕๓
Page 3
-
 
.
ชัยภูมิ
 
จะจัดสถาปนาวันที 
 
๒๕
 
.
.
๒๕๕๓
 
คณะกรรมการจัดงาน
 
กราบเรียนเชิญ
 
พณฯสมชาย
 
วงศ์สวัสดิ 
,
.
.
ดร
.
อภิวันท์
 
วิริยชั
 
และพลเอก
 
ชัยสิทธิ 
 
ชินวัตร
 
เป็นเกียรติเปิดงาน
 
แต่ยังไม่ได้รับคําตอบว่ ท่านใดจะไปได้แน่นอน
 -
 
๑๒
 
.
.
๒๕๕๓
 
จะเดินทางไปร่วมแจกของ
 
ช่วยเหลือผู  ้ประสบภัยนําท่วม
 
ที อ
.
โพนทอง
 
.
ร้อยเอ็
 
จํานวน
 
๖๓
 
หลังคาเรือน
 
โดย
 
.
พศ
 
อดิเรกสาร
(
ประธานที ปรึกษาสภาฯ
)
เป็นผู  ้นําคณะ
 
คุณชนิดา
 
ขอมอบเงินสนับสนุนโครงการนี
 
,
๐๐๐
 
บาท
 
คุณปทุมวรรณ
 
เหรัญญิก
 
รับมอบเงิ
 
คุณจิรภา
 
รายงานว่
 
จากการประชุมวันพฤหัสบดีที 
 
 
.
 
๒๕๕๓
 
คุณกรรณิการ์
 
ขอมติให้ที ประชุ รับรอง
 
คปท
.
สาขา
 
.
สกลนคร
 
 
อําเภอ
 
คื
 
.
วานรนิวาส
 
.
ส่องดาว
 
.
พรรณานิคม
 
และอ
.
วาริชภูมิ
 
และขอจัดงานสถาปนา
 
คปท
.
สาขา
 
ในวันเสาร์ที 
 
๑๘
 
.
.
๒๕๕๓
 
ใช้สถานที 
 
ที ตลาดพังโคน
 
.
พังโคน
 
.
สกลนคร
 
คณะกรรมการพืนที เรียนเชิญผู  ้ใหญ่ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานเอง
 
คุณปณัท
 
รายงานว่
 
วันเสาร์ที 
 
๒๕
 
.
.
๒๕๕๓
 
จะมีงานสถาปนา
 
คปท
.
สาขา
 
.
ชัยภูมิ
 
ใช้สถานที ที สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่
 
.
เมือง
 
.
ชัยภูมิ
 
คุณมัยภรณ์
 
อัลเบอร์สมา
 
ผู  ้นําที ร่วมจัดงาน
 
จะส่งเอกสารการจัดตังคณะกรรมการเพิ มเติ
 
ของอ
.
เมือง
 
.
บําเหน็จณรงค์
 
และอ
.
หนองบัวระเหว
 
มาให้ในวันประชุมของสภาฯวันพฤหัสบดีที 
 
๑๖
 
.
.
๒๕๕๓
 
.
 
ข้อเสนอเพิ มเติมจากการประชุมครังที แล้ว
 
เรื องการหาทุ
 
.
.
 
ขออนุมัติช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการออกไปเผยแพร่อุดมการณ์
 
ประธาน
 
ได้ชีแจงความจําเป็น
 
ในการให้ที ประชุมพิจารณา
 
อนุมัติช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
 
แก่คณะเผยแพร่อุดมการณ์
 
แทนคุณพรเทพผู  ้เสนอเรื อง
 
คุณชนิดา
 
เสนอให้ระบุกิจกรรม
 
ทังที ผ่านมาแล้ว
 
และที กําลังจะทํ
 
ใช้งบประมาณเท่าไร
 
ลงในเว็ไซด์ของสภาฯ
 
ควรเปิดบัญชีธนาคาร
 
เพื อให้ผู  ้ที ต้องการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
 
สามารถร่วมบริจาคได้หรือ
Link
กั
http://thaienews .blogspot.com
เพื อให้เขาช่วยประชาสัมพันธ์ต่
 
คุณจําลอง
 
สนับสนุนข้อเสนอของคุณชนิดา
 
ยินดีช่วยเหลือด้านที พั
 
หรือร่วมกิจกรรม
 
ถ้าไปจัดแถวอุดร
 
สกลนคร
 
หรือ
 
ร้อยเอ็
 
ขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เนื องจากเคยทํางานด้านพัฒนาชุมชนมาก่อน
 
คุณธรรมรัช
 
ขอให้ทํางบเสนอล่วงหน้า
 
จํานวนวันที ไปทํางาน
 
ถ้างบไม่พอ
 
สมาชิกอาจร่วมสมทบทุ
 
คุณปณัท
 
แจ้งว่
 
ท่านที มาประชุมประจํา
 
จะทราบกําหนดการไปทํางานของสภาฯ
 
หรือเปิดดูกิจกรรมผลงานของสภาฯได้จาก
www.spadmc.org
ประธาน
 
ประมาณการว่
 
รถ
 
 
คั
 
วิ งระยะทางไป
-
กลั
 
ต้องใช้เงินค่านํามันประมาณ
 
,
๐๐๐
 
บาท
 
แต่สภาไม่มีเงินพอที จะจ่ายให้เต็มจํานวน
 
จึงขอให้ที ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือค่านํามันรถแก่คณะ เผยแพร่อุดมการณ์
 
เป็นเงิ
 
,
๐๐๐
 
บาทต่อรถ
 
 
คั
 
ต่อครังของการเดินทาง
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->