Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurtuluş Cephesi, Sayı: 119, Ocak-Şubat 2011

Kurtuluş Cephesi, Sayı: 119, Ocak-Şubat 2011

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Published by Kurtuluscephesi
Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ - Zafer Bizim Olacaktır!
– http://www.kurtuluscephesi.org
Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ - Zafer Bizim Olacaktır!
– http://www.kurtuluscephesi.org

More info:

Published by: Kurtuluscephesi on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

 
http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 21 SAYI: 119 Ocak-Şubat 2011
KURTULUŞ CEPHESİ
Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik MücadeledeZafer Bizim Olacaktır!
Güncel DurumEkonomide Komplo Korkusu
(Sıcak Para Operasyonu)
Duble Yol ve
Kapalı Üretim BirimlerininKapitalizme AçılmasıNe olursa olsun,Nasıl olursa olsun,“Sorunu” Çözmek!
(Ulusal Sorunda Pratiklik)
Ulaş Bardakçıİlker Akman, Hasan Basri Temizalp, Yusuf Ziya Güneş Yüksel ErişNedim AtılganMustafa Atmaca“Medya”nın“Devrim” Aşkı!
[Tunus ve Mısır “Devrimi”]
“Yozlaşmaya Karşı Mücadele”de“Haydar Hakyemez”!MuhafazakarlaşmaMekteb-i Sultani’nin Aristokratları
 
KURTULUŞ CEPHESİ Ocak-Şubat 2011
KURTULUŞ CEPHESİ
SORUMLU: Sezai Görür
 Yazışma Adresi:Postfach 141455504 Bad Kreuznach / Deutschland
http://www.kurtuluscephesi.comhttp://www.kurtuluscephesi.orghttp://www.kurtuluscephesi.nethttp://www.kurtuluscephesi.de
E-Posta Adresi:kurcephe@kurtuluscephesi.orgBu sayı İLKER Matbaası’nda basılmıştır. Baskı Tarihi:
 4 Şubat 2011
GÜNCEL
DURUM
EKONOMİDEKOMPLO KORKUSU(SICAK PARA OPERASYONU)DUBLE YOL VE KAPALI ÜRETİMBİRİMLERİNİNKAPİTALİZME AÇILMASINE OLURSA OLSUN,NASIL OLURSA OLSUN,“SORUNU” ÇÖZMEK(ULUSAL SORUNDA PRATİKLİK)
ULAŞ BARDAKÇIİLKER AKMANHASAN BASRİ TEMİZALP YUSUF ZİYA GÜNEŞ YÜKSEL ERİŞNEDİM ATILGANMUSTAFA ATMACA 
“MEDYA”NIN“DEVRİM” AŞKI!“YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELE”DE“HAYDAR HAKYEMEZ”!MUHAFAZAKARLAŞMA MEKTEB-İSULTANİ’NİN ARİSTOKRATLARI
Seçimlere dört buçuk ay kala, ülkedekimevcut durumdaki siyasal gelişmelerüzerine bir değerlendirme.Merkez Bankası’nın 24 Ocakta aldığıfaiz indirimi ve zorunlu karşılıklarınartırılması kararı ve siyasal nedenleriüzerine bir irdeleme. AKP’nin büyük bir “icraat” olaraksunduğu “duble yol” yapımının emper- yalist-kapitalist üretim ilişkilerinin yatay genişletilmesine yaptığı“katkı” üzerine.“Kürt sorunu”nunun “çözümü”ndeortaya çıkan pragmatist anlayışlarıngenel bir değerlendirilmesi. Ve yanındakinin kanlı başı omzunadeğince,ona sıra gelincesayısını saydı...Söz istemez Yaşlı göz istemezÇelenk melenk lazım değil
Susun
Sıra Neferi Uyusun...“Medya”nın “devrim” diye nitelediğiTunus ve Mısır’daki sokak gösterileriüzerine bir irdeleme.3-4 yıl önce İstanbul “varoş”larındabaşlayan ve 2010’un son aylarındaDersim’de ortaya çıkan “yozlaşmaylamücadele” üzerine bir irdeleme. AKP iktidarıyla birlikte toplumun gide-rek “muhafazakarlaştığı” söylemleriningenel bir değerlendirilmesi.Galatasaray futbol takımının yeni“mabedi”nin açılışında meydana gelenRecep Tayyip Erdoğan protestosunungösterdiği gerçekler.
 
3812172326303437
 
Ocak-Şubat 2011 KURTULUŞ CEPHESİ
Güncel Durum
Ocak ayının ortalarına gelinirken, siyaset yeniden kıpırdanmaya başladı. Öğrenci ey-lemleri, 102 sayılı yasa “gereğince” Hizbul-lahçıların cezaevlerinden tahliye edilmesi,“ucube” tartışmaları, içki yasakları ve niha- yetinde “Aslan Gassaray” protestosu siyaset-teki yeni canlanmanın, kıpırdanmanın ilkişaretleri oldu.Henüz seçim sath-ı mailine girilmediğin-den, henüz milletvekili aday adayları bile or-taya çıkmamışken ve hatta seçimin kesintarihi bile belirlenmemişken ortaya çıkan bukıpırdanmalar, geçen yılın son aylarındaki“siyasal rehavet” ve durgunluk günleriningeride kaldığını göstermektedir.Bugün için AKP iktidarına yönelik “top-lumsal muhalefet” siyasetin lokomotifi olur-ken, aynı zamanda seçim sath-ı mailindeortaya çıkacak gelişmelerin de habercisi sa- yılabilir. Ancak “siyaset”, doğrudan iktidarailişkin bir faaliyet olduğundan, bu gelişen“toplumsal muhalefet”, kaçınılmaz olarakseçim ortamındaki siyasetle bütünleşecek-tir.Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan’ın(nereden bakıldığına göre değişen) “Aslan-tepe/Seyrantepe” protestosuna “aristokrat”Galatasaray’ın “Kongre üyeleri”nin gönüllükatılımıyla birlikte, değişik toplumsal kesim-lerin siyasal tercihlerinin değişmekte oldu-ğu da açığa çıkmıştır.Bizi burada asıl ilgilendiren toplumsalkesim, “sol” ve “sol”a oy veren seçmendir.12 Haziran seçimlerinin (elbette “şimdi-lik”, çünkü seçim tarihi kesinleşmemiştir)“en kritik” seçim olacağı kesindir.“En kritik” seçimdir, çünkü Recep Tay- yip Erdoğan ve AKP için “ölüm-kalım” seçi-midir. Üstelik 2007 seçimlerinde olduğu gi-bi %47 oy oranı AKP için tek başına yeterlideğildir. “Hesaplar”, “ılımlı islam”ın mutlakegemenliğini sağlayacak bir “ılımlı islamanayasası” hazırlanması ve Recep TayyipErdoğan’ın (en yakın olasılık olarak) 2012’decumhurbaşkanı değil, “devlet başkanı” ola-rak devletin tepesine yerleşmesi üzerine ya-pılmaktadır. Açıktır ki, bu da AKP’nin “ana- yasayı tek başına değiştirebilecek bir çoğun-luğa”, yani 367 milletvekili çıkarmasını sağ-layacak bir oy oranına (%50) sahip olması-nı gerektirmektedir. Öte yandan Recep Tay- yip Erdoğan’ın “devlet başkanı” olabilmesiiçin de, seçimlerde AKP’nin %50 oy oranı-na ihtiyaç vardır. Aksi halde, yani bu oy ora-nının altında kalındığında, birilerine tavizler verilmesi, uzlaşmalara gidilmesi zorunluolacaktır.Diğer yandan “AKP karşıtları”nın, asıl ola-rak da CHP ve MHP’nin toplam %45’ler dü-zeyinde oy alması ya da AKP oylarının %40’-ların altına düşmesi durumunda AKP’nin ye-niden iktidar olabilme olasılığı da büyük öl-çüde tehlikeye düşecektir. Bu durumda ise, AKP “yandaşları”nın sekiz yıllık iktidar dö-neminde servetin el değiştirmesiyle sağla-dıkları üstünlüklerini tümüyle yitirmeleri sözkonusudur. Özellikle muhalefet partilerinin AKP’den “hesap” soracaklarını açıkça ilanettikleri bir ortamda, sadece kazandıklarıservetlerini değil, doğrudan kendi varlıkları-nı bile yitirebilecekleri de açıktır. Bu da 12Haziran seçimlerini “en kritik” seçim yap-manın ötesinde, AKP için “ölüm-kalım” se-çimi haline getirmektedir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->