Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5542, 5.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5542, 5.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 472|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
Otkup ove `itarice prvo ponu|en doma}im mlinovima, no oni su to odbili
Ko `eli kupovinu `itanacrno kako bi izbjegao pla}anje PDV-a
 Vrijednost izvezenog sada duplo ve}a
Selektor Safet Su{i} pred Meksiko
U
vrijeme kada se mlina-ri i pekari, predvo|enisarajevskim „Klasom“u vlasni{tvu Hilme iMuje Selimovi}a, `ale na ne-sta{icu p{enice i di`u cijene hlje-ba i bra{na, bh. poljoprivrednicipodsje}aju da je pro{le godine izBiH izvezeno vi{e od 43.000 to-na ove `itarice.Radi se uglavnom o p{eniciproizvedenoj u RS, dok je diouvezen u BiH, uglavnom iz Uk-rajine, a zatim prodat u drugezemlje.
4. strana
APSURDI
Dok se mlinari i pekari `ale na nesta{icu bra{na
Su{i}: Va`nije mi je da se Edin adaptira u Sitiju i da ga protiv Rumunije imam u najboljem izdanju
 58. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 5. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5542
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Repre zen taci ja
 3. strana8. str.
BANJA LUKA
 Voz usmrtionepoznatu`enu
15. strana
PRIJEDOR
Narkomandivljao upoliciji
   1   4 .  s   t  r .
IZ BIH LANI IZVEZENO
43.000 TONA P[ENICE
D`eko nije insistiraoda bude po{te|en
Umro58-godi{njiCazinjaninUmro58-godi{njiCazinjanin
 Virus H1N1:Dvanaesta `rtva nove gripe
Slu~ajevi:Ogor~enje zbog ku}ne pomo}nice
SAUDIJCI BLOKIRAJUNOVAC ZA OHR
Egipat:Protesti u Kairu i Aleksandriji
HRI[]ANI TIJELIMA[TITILI MUSLIMANE
NOVINA U NOVINI
Danasprilog’Sedmica’
10. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,5. februar/velja~a 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 He}o opet tra`i smjenu direktora „Terminala FBiH“ 
- He}ino je odzvonilo! On i nje-gova SBiH do`ivjeli su debakl naizborima i jedino {to sada, kao,poku{ava je napraviti {to ve}i pr-oblem budu}em ministru koji natu poziciju do|e. Zna se njegov kriminal od „Kriva-je 1884“, „Naftnih terminala“, UNIS-Pretisa, rudni-ka, energetskih projekata...
(Adriano)
PORTAL - komentar dana
Ured visokog predstavni-ka reagirao je ju~er na rokkoji su postavile ~etiri stra-nke potpisnice platforme zauspostavljanje vlasti SDP,SDA, HSP i NSRzB nakonprekju~era{njeg sastanka uMostaru. Iz OHR-a ka`u dasu frustrirani blokadama i da„ne mogu isklju~iti mo-gu}nost poduzimanja doda-tnih mjera“.
Za{tititi interese
- Me|unarodna zajedni-ca duboko je frustrirana i ra-zo~arana {to delegati uskup{tinama i politi~ke str-anke u ~etiri kantona i daljenastavljaju opstruirati prove-dbe izbornih rezultata tako{to blokiraju formiranje Do-ma naroda Federacije, a nataj na~in i druge institucije uzemlji, uklju~uju}i i Domnaroda BiH, koji je dejtonskainstitucija - izjavila je ju~erLjiljana Radeti}, portparolUreda visokog predstavnika,za „Dnevni avaz“.Prema njenim rije~ima,aktivnosti „koje ugro`avajuformiranje dejtonskih insti-tucija moraju biti razmatra-ne s velikom ozbiljno{}u“.- ^etiri preostale kanto-nalne skup{tine trebaju hi-tno imenovati svoje delega-te u Dom naroda FBiH. De-legati u skup{tinama i poli-ti~ke stranke u ovim kanto-nima ne mogu Federaciju iBiH beskrajno dr`ati kaotaoce. Politi~ari su, prije sve-ga, izabrani da {tite interesei slu`e potrebama gra|anakoje predstavljaju te svihostalih gra|ana u zemlji.Njihovo nedjelovanje utje~ena `ivote miliona gra|ana uFederaciji i u BiH u cjelini -ka`e Radeti}.
Ima vremena
Iz OHR-a navode da „iz-abrani zvani~nici i njihove str-anke svjesno ignoriraju oba-veze da slu`e gra|anima ipo{tuju zakone“. Isti~e da jo{ima vremena „da oni koji suodgovorni urade pravu stvar“.Dodaje se da visoki pre-dstavnik zajedno s Upra-vnim odborom Vije}a za pr-ovedbu mira stalno prati si-tuaciju.- Ukoliko se nastave blo-kade, OHR ne mo`e isklju-~iti mogu}nost poduzimanjadodatnih mjera kako bi de-mokratskim institucijamabilo omogu}eno da funkci-oniraju te da stranke i poje-dinci koji opstruiraju formi-ranje ovih institucija u po-tpunosti odgovaraju za svo-ja djela - isti~e portparolOHR-a.
T. L.
Predsjednik RS Milorad Dodik 
Dodik: Tra`imo MVPBiH,a ostalo po dogovoru
Predsjednik RS MiloradDodik izjavio je ju~er u Be-ogradu da ne vjeruje da }e dokraja februara biti formiranavlast na nivou BiH. On je na-glasio da je pozicija RS jasnodefinirana Dejtonom i daRS pripada jedan broj mini-starskih mjesta.- Treba da nam pripadnu~etiri ministarska mjesta.Tra`imo Ministarstvo va-njskih poslova, a o ostalommo`emo da se dogovorimo -rekao je Dodik novinarimaSrne i Radio-televizije RS.On je naveo da je SNSDzajedno sa SDS-om, kao ijo{ nekim politi~kim partija-ma iz RS, spreman da u|e ustrukture vlasti na nivou BiH.Dodao je da je jedina obave-za partija iz RS Dejton i RS,a ne BiH, u smislu kako to`ele nametnuti iz Sarajeva.Portparol HDZ-a 1990Veso Vegar izjavio je za Srnuda je za dva HDZ-a nepri-hvatljiv prijedlog o raspodje-li funkcija koji je iznio pre-dsjednik SDA Sulejman Ti-hi} i da hrvatske pozicijepripadaju ovim dvjema str-ankama koje imaju ve}inskiizborni legitimitet hrvatskognaroda.Vegar je ponovio da mje-sto predsjedavaju}eg Vije}aministara BiH pripada ovimstrankama po principu rota-cije, dok bi i za ostale pozi-cije trebalo po{tivati pri-ncip rotacije, s tim {to bione bile predmet dogovoralidera vladaju}ih stranaka.On je ponovio da dva HDZ-a ne}e pristupiti platformiSDP-a.
 Radeti}: Blokiranje provedbe izbornih rezultata
Radeti} na odgovornostposebno poziva predsjedni-ke dva HDZ-a Dragana^ovi}a i Bo`u Ljubi}a.- Osobe kojima je izbo-rno tijelo 3. oktobra dalomandate moraju uraditisvoj posao bez daljnjegodlaganja. Posebno predsje-dnici HDZ-a BiH i HDZ-a1990 moraju sada dokazatida su opredijeljeni po{tiva-nju Ustava i zakona tako {to}e dati instrukcije svojim~lanovima u predmetnimkantonalnim skup{tinamada urade ono {to je potre-bno kako bi osigurali da de-legati u Dom naroda Fede-racije budu imenovani bezikakvog novog odlaganja -ka`e Radeti}.
^ovi} i Ljubi} trebajudati instrukcije
Predsjednik SDP-a za BN televiziju
Lagumd`ija vjeruje udogovor sa SNSD-om
Odluka o Ustavnom sudu FBiH
Kri{to, Kebo i Mi~i}potpisali izbor sudija
Imenovani Babi}, Had`iomerovi} iodranije sporni Kolak 
Predsjednica FBiH Bor-jana Kri{to ju~er popodneiznenada je donijela, s usta-vnog aspekta, vrlo sumnjivuodluku o imenovanju trojesudija Ustavnog suda FBiH,a koju su potpisali i potpre-dsjednici Mirsad Kebo i Spo-menka Mi~i}.Na samom kraju svog ma-ndata oni su potpisali izborMilo{a Babi}a iz reda sr-pskog naroda, D`enaneHad`iomerovi} iz bo{nja~kogi odranije spornog AndrijeKolaka iz hrvatskog naroda.Upravo je Kri{to prije vi{e oddvije godine blokirala izbornedostaju}ih sudija Ustavnogsuda FBiH zbog Kolaka, ko-jeg je `eljela imenovati supr-otno prijedlogu Visokog su-dskog i tu`ila~kog vije}a(VSTV) BiH.Me|utim, ju~era{nja nemo`e stupiti na snagu bez sa-glasnosti Doma naroda Parla-menta FBiH koji jo{ nije ko-nstituiran. Odluka je ju~erstigla u Parlament FBiH, a se-kretar Doma naroda IzmirHad`iavdi} potvrdio je da onanije primjenjiva sve dok je nepotvrdi Dom naroda FBiH.[ta je pozadina ove izne-nadne odluke nismo uspjelisaznati, jer se Kri{to nije ja-vljala na na{e pozive i ostavlje-ne poruke. PotpredsjednicaMi~i} tek je kratko rekla daodluka „nije donesena odje-dnom“, te da }e je trebati po-tvrditi i Dom naroda. Kakosaznajemo, osim ParlamentaFBiH, i za OHR je ova odlu-ka problemati~na.
 M. K.
Predsjednik SDP-a BiHZlatko Lagumd`ija izjavio jeda vjeruje da }e vlast na ni-vou BiH biti uspostavljenado kraja februara i izrazionadu da }e SDP sa SNSD-om, koji je u RS pobjedni~kastranka, uskoro posti}i dogo-vor.Lagumd`ija je za BN te-leviziju rekao da SDP nije re-metila~ki faktor i da je otvo-ren za ~ist, jasan i iskren do-govor, prenijela je Srna.
Projekt „Stop majorizaciji Hrvata u BiH“
Peticijom protiv SDP-ovezloupotrebe izbornih rezultata
Hrvatska udru`enja pro-istekla iz posljednjeg ratazajedno s organizacijama izcivilnog dru{tva organizirat}e od 10. do 20. februarapotpisivanje peticije pod na-zivom „Stop majorizaciji Hr-vata u BiH“, kazao je ju~er uMostaru predsjednik Orga-nizacijskog odbora udrugabranitelja Nikica Tomi}.Zloupotreba implementa-cije izbornih rezultata i SDP-ovo la`no predstavljanje uime hrvatskog naroda dvijesu pojave koje su ponukaleudruge branitelja da pokrenupotpisivanje ove peticije.- Du`ni smo ukazati nanepostojanje ustavnih rje{enjakoje }e osigurati punu usta-vnu i institucionalnu jednako-pravnost sva tri konstitutivnanaroda i svakog gra|aninana cijelom podru~ju BiH - ka-zao je Tomi}.
 A. Du.
 Mi~i}, Kebo i Kri{to: Nejasan i upitan potez
ODGOVORI
Reakcija na rok koji su postavile ~etiri stranke
Incko tra`i hitno imenovanje
delegata u Dom naroda FBiH!
Me|unarodna zajednica frustrirana
Nisu isklju~ene dodatne mjere
 Dodik: ^etiri mjestaVegar: Princip rotacije
Vegar o raspodjeli funkcija
Tihi}ev prijedlog nijeprihvatljiv za dva HDZ-a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,5. februar/velja~a 2011.
3
 Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic
 avaz.ba)
Radni~kasolidarnost
Umjesto da budu s obespravljenim radnicima u svakojprilici, sindikalne vo|e o~ito imaju pametnija posla
Stotinama hiljada prevarenih, obespravljenih i otpu{tenih bh.radnika glavna za{tita bi, prema op}eprihva}enom dru{tvenomustroju, trebale biti sindikalne organizacije, prvenstveno Savez sa-mostalnih sindikata BiH (SSSBiH) kao krovna organizacija.Upravo za te svrhe radnici izdvajaju oko 1,5 posto svoje mizernepla}e koja je u privredi daleko ispod dr`avnog prosjeka. Naravno,oni radnici koji jo{ imaju mjese~na primanja. Zauzvrat radnici nedobivaju ni{ta. Odavno su ostali sami, prepu{teni na milost i nemi-lost privatizacijskim me{etarima. Jasno je to svakom radniku koji je u~estvovao na nekom od sko-ro svakodnevnih protesta {irom BiH. Malo koji od njih mo`e se sje-titi kada je na proteste do{ao neko iz vrha SSSBiH. Iako im daju diosvoje pla}e, samo su sretnici me|u radnicima imali „~ast“ da se ru-kuju s Ismetom Bajramovi}em, Avdom Bahtom ili SalihomKru{~icom. Ve}ina radnika ih poznaje samo iz medija kada se, neri-jetko, pojavljuju u dru{tvu onih politi~ara koji su radnike i dovelido propasti.Umjesto da uz njih budu rame uz rame u svakoj prilici, sindika-lne vo|e o~ito imaju pametnija posla. Kola su jo{ br`e nizbrdo kre-nula dolaskom nove garniture rukovodilaca na ~elo SSSBiH. Ve}nakon manje od godinu pojedini granski sindikati najavljuju sindi-kalne referendume na kojima bi se radnici izjasnili kakav savez`ele.Pokazala je to i posljednja sjednica Glavnog odbora SSSBiH, nakojoj su usvojene mjere koje bi trebale pobolj{ati stanje u Savezu.No, mjere su se odnosile samo na stanje u Savezu, ta~nije kako ubra-ti vi{e para od ~lanarina, kako {to bolje prodati ono {to su radnicistvarali du`e od 100 godina... Ni rije~i o obi~nom radniku. ^ak niobja{njenja {ta }e s parama.- Gdje je nestala ona radni~ka solidarnost koju smo imali kadasmo stvarali na{u imovinu i Savez - upita nedavno jedan od radni-ka. Odgovori mu kolega u dvije re~enice: - Ma kakva solidarnostkad sindikalne vo|e imaju po 3.000 maraka mjese~no, a ti i ja radi-mo za 500 maraka. A, malo im i to!
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
SKANDAL
Ogor~enje zbog slu~aja ku}ne pomo}nice s Filipina
Saudijska Arabija }eblokirati novac za OHR
Glavni tu`ilac BiH Bara{in zatra`io pismeno o~itovanje tu`ioca Romana
Slu~ajproslije|en VSTV-u
OHR bez komentara
Kraljevina Saudijska Arabijarazmatra uskra}ivanje finansira-nja rada Ureda visokog predsta-vnika zbog skandala u kojem suzaposlenik NATO {taba i stranitu`ilac u Tu`ila{tvu BiH preko-ra~ili ovlasti i prijetili ata{eu Sau-dijske ambasade u Sarajevu, re~e-no je „Dnevnom avazu“ iz izvorabliskih ovoj ambasadi.
^lanica PIC-a
- Saudijska Ar-abija ~lanica je Vi-je}a za impleme-ntaciju mira i go-di{nje izdvaja vi{eod milion dolaraza finansiranje ra-da OHR-a. O~eku-jemo da ova instit-ucija koja je 2006.godine imenovalatu`ioca D`ada Ro-mana (Jude) poduzme adekvatnemjere u ovom slu~aju - kazao namje diplomatski izvor.Istovremeno, kako saznajemo,ata{e Ibrahim el-[atri, u ~ijoj serezidenciji incident dogodio, ra-zmatra i pokretanje privatnihtu`bi protiv aktera.Ambasada Saudijske Arabijeizrazila je ogor~-enje zbog toga {tosu tu`ilac Roma-no i politi~ki sa-vjetnik iz NATO{taba Ole Hamer(Hammer) kasnonave~er 30. janua-ra upali u rezide-nciju diplomateprijete}i, pri ~emusu tra`ili da preuzmu FilipinkuAnu Mari Malari (Anna MarieMallari), koja je bila zaposlenakao ku}na pomo}nica kod saudi-jskog diplomate.Portparol OHR-a Oleg Mili{i}ju~er nam je rekao da Ured nemanikakvih „izvornih informacija oovom slu~aju“.- Koliko vidimo, policija jeve} uklju~ena, stoga smatramo daneki komentar od OHR-a ne bibio na mjestu - kazao nam je Mi-li{i}.Me|utim, za razliku od OHR-a, glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiHMilorad Bara{in hitno je reagiraonakon {to je „Dnevni avaz“ obja-vio detalje skandala.Prema saop}enju koje je do{loju~er iz ovog tu`ila{tva, Bara{inje zatra`io od me|unarodnogtu`ioca Romana da se „u pisme-noj izjavi o~ituje o navedenomdoga|aju“.
Informirati VSTV
- S obzirom na to da je zaklju~-eno da boravak me|unarodnogtu`ioca u spomenutoj rezidencijinema veze s radom na predmeti-ma niti bilo kakve veze s Tu`ila-{tvom BiH te da se me|unarodnitu`ilac privatno nalazio u navede-noj rezidenciji, Tu`ila{tvo BiHne}e davati nikakve komentare otom doga|aju - navodi se u sa-op}enju.Me|utim, iz Tu`ila{tva dodajuda }e „o ovim aktivnostima infor-mirati Visoko sudsko i tu`ila~kovije}e (VSTV) BiH“, koje je nadle-`no da razmatra sve pritu`be o ra-du sudija i tu`ilaca.
T. LAZOVI]
Zamjenik pomo}nika dr`a-vnog sekretara SAD Tomas Ka-ntrimen (Thomas Countr-yman) izrazio je o~ekivanje da}e Ustav BiH biti uskla|en sKonvencijom o ljudskim pravi-ma.Kantrimen je u Va{ingtonu urazgovoru sa zamjenikom mini-stra vanjskih poslova BiH An-om Tri{i}-Babi} izrazio nadu da}e se u BiH uskoro rije{iti pita-nje dr`avne imovine, re~eno jeSrni u kabinetu zamjenika mi-nistra vanjskih poslova BiH.Tri{i}-Babi} je u Va{ingtonuu~estvovala na tradicionalnommolitvenom doru~ku u organi-zaciji ~lanova ameri~kog Ko-ngresa i uz prisustvo predsje-dnika SAD Baraka Obame (Ba-rack).
 Faksimil paso{a Filipinke: Ku}na pomo}nica u centru skandala Bara{in: Brza reakcija
Direktor Slu`be za poslove sa stranica BiH Dra-gan Mekti} rekao je ju~er za na{ list da jo{ nisu dobilinikakvu slu`benu obavijest od Ministarstva vanjskihposlova u vezi sa statusom filipinske dr`avljanke.- Ukoliko budemo obavije{teni da joj je ukinutaiskaznica za diplomatsku poslugu, poduzet }emo svemjere iz na{e nadle`nosti - ka`e Mekti}.
Slu`ba za strance jo{nije dobila obavijest
 Mili{i}: Ve} jeuklju~ena policija Mekti}: Nepoznat  status
Portparol NATO {taba u Sarajevu Derek ^apel(Chapell) rekao je ju~er za „Avaz“ da nije dobio zva-ni~nu pritu`bu od Ambasade Saudijske Arabije.- Ako je dobijemo, naravno da }emo je razmotriti.Sve {to znamo iz medija jeste da su oni izrazili `aljen-je. Gospodin Hamer bio je u privatnom aran`manu,bez ikakve veze s NATO-om. Svi mi imamo i priva-tne `ivote i reagiramo u njima. Ne vidim da je uradione{to lo{e - ka`e ^apel.
NATO nije dobio pritu`bu
^apel: Imamo i privatne `ivote
Susret Kantrimena i Tri{i}-Babi}
Rije{iti pitanje bh. dr`avne imovine
Tri{i}-Babi} i Kantrimen: Razgovor u Va{ingtonu

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Biber Aga liked this
Ivica Pecirep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->