Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Công thức và kĩ xảo giải nhanh hóa học

Công thức và kĩ xảo giải nhanh hóa học

Ratings: (0)|Views: 1,072 |Likes:
Published by duongkimngoc
Công thức và kĩ xảo giải nhanh hóa học
Công thức và kĩ xảo giải nhanh hóa học

More info:

Published by: duongkimngoc on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
 
********
 
Các công th
ức tính nhanh cho bài toán đố 
t cháy h
ợ 
 p ch
ấ 
t h
ữu cơ.
 
C
x
H
y
O
z
N
t
+
+
O
2
xCO
2
+
2
H
2
O +
2
N
2
 D
ạng đề
K
ỹ xảo
Công th
ức tính
1.
 
Bài cho s
ố mol CO
2
và H
2
O
Đặt
2

2
=
 
2

=
 
2.
 
Bài cho s
mol O
2
và H
2
O :
Đặ
t
2
2
=
 
2
+
2(1
2
)=
 
3.
 
Bài cho s
mol O
2
và CO
2
:
Đặ
t
2

2
=
 
2
(1
)+
2=
 
4.
 
Đố
i v
ới bài toán đố
t cháy:
=

+
2
 
 
V
ớ 
i h
ợ 
p ch
ất hiđrocacbon: Công thứ
c chung : C
n
H
2n +2 -2k 
 C
n
H
2n +2 -2k 
+
3
+1
−
2
 
O
2
nCO
2
+ (n+1-k)H
2
O
 
Công th
c tính s
mol: C
n
H
2n +2 -2k 
=
 
 
 

 

 
(ĐK: k#1
)
 
V
ớ 
i h
ợ 
p ch
t X có d
ng C
n
H
2n+a
O
2
N
a
 
khi đố
t ta có các công th
c tính s
mol:
 
=

 

.
 
 
=
 

 
 
H
ợ 
p ch
t X: C
x
H
y
O
z
:Cho M=A : Tìm z t
ương ứ
ng 12x + y = A - 16zx =
 

L
y ph
n nguyên suy ra: y Công th
c c
a X (VD:6.26061992 x=6)Công th
c trên có th
ế
tính v
ớ 
i h
ợ 
p ch
t không ch
ch
a C, H, O
 
Bài toán đốt cháy ancol no đơn chứ
c : X:C
n
H
2n+2
O: có s
mol là a
 
Công th
c tính nhanh:
 
=
4

 
=

11
 
 
 M 
t s
ố 
giá tr 
 
đặ 
c bi
t khi tìm công th
ứ 
c phân t 
ử 
: C
x
H
y
O
z
 
N
ế
u % Oxi trong X Công th
c nghi
m32.00
C
5
H
8
O
2
 
34.78
C
2
H
6
O
37.21
(C
4
H
6
O
2
)
n
 
43.24
(C
3
H
6
O
2
)
n
 
50.00
CH
4
O
53.33
(CH
2
O)
n
 
Mr@ DKN
 
 
55.17 (CHO)
n
 
 
Tìm công th
ứ 
c c
a các h
ợ 
p ch
t h
ữu cơ điể
n hình. Bài cho s
 

 
à
 
Tên h
ợ 
p ch
t Công th
c chung K
x
o Công th
c tính nhanh: Tìm n (ho
c
)
1.
 
Amin C
n
H
2n+3-2k 
N
x
 
Đặ
t

=
 
=3
2
2(
1)
 
2.
 
Aminoacid
C
n
H
2n+1-2k 
N
x
O
2t
Đặ
t

=
 
=1
2
2(
1)
 
 
K
ỹ xảo tăng giảm khối lượng:
 
 
 Bài toán cho khi oxi hóa rượu
:M
rượu [O]
M
andehit
M
gi
ảm
=2
 
 Bài toán cho khi oxi hóa andehit 
:M
andehit [O]
M
acid
M
tăng
=16
 
ổ 
ng h
ợ 
 p c
hai quá trình trên:
M
tăng
=14
 
 Ancol n ch
ứ 
c + Na
ă
22n
 
 
 Acid n ch
ứ 
c + NaOH 
ă
22n
 
 
 Este + NaOH 
ă
Suy ra g
ốc R’ l 
à CH 
3
-
 
….
 
Bài toán cho m gam ch
t béo tác d
ng v
ừa đủ
v
ớ 
i a (mol) dd NaOH. Cô c
n dung d
ch
thu đượ 
c Xgam xà phòng :
 
 
Công th
c :
 
=
+

 ì
 
 
Ví d
ụ: (KB
-08):
Cho 17,24 gam ch
ất béo tác dụng
v
ừa đủ
v
ới
0,06 (mol) dd NaOH.Cô c
ạn dung dịch thu được
kh
ối lượng x
à phòng là:
 
 
Gi
i : m=
17,24+

 ì
,

=17,8 (
)
 
 
 Bài toán cho m (g) mu
ố 
i amin c
 a aminoaxit tác d 
 ng v
ừa đủ
v
ớ 
i a (mol) OH 
-
(NaOH,BaOH...) có kh
ối lượ 
 ng b (g) cô c
 n dung d 
 ị 
 ch sau ph
 n
ứng thu đượ 
 c X gam mu
ố 
i khan:
 
 
=
+

 ì
(g)
 
Chú ý: V
ới nhưng bài tậ
p nh
ất đị
nh c
n linh ho
t công th
c:Ví d
v
ớ 
i công th
c trên: N
ếu bazơ là Ba(OH)
2
 Suy ra
=85.5
 
 
 
=
+58.25.
hay
 
=
+

.

(

)
(g)
Hoàn toàn tương tự
: N
ế
u NaOH
 
=
+

.
(g)
 
 
Công th
ứ 
c tính nhanh khi cho h
ỗ 
n h
ợ 
 p kim lo
i tác d 
ng v
ớ 
i acid:
 
Acid điể
n hìnhLo
i axitV
ớ 
i H
2
SO
4 loãng
V
ớ 
i HClAcid lo
i I (HCl,H
2
SO
4 loãng
...) sinh ranH
2
(mol)m
Mu
i
= m
KL
+ 96.
m
Mu
i
= m
KL
+ 71.
 
 H
2
SO
4 đặc
cho ra n
enh
n
(H
2
S, SO
2
,S) V
ớ 
i HNO
3
t
o ra n
enh
n
 
Mr@ DKN
 
 
Acid lo
i II (H
2
SO
4 đặ
c
,HNO
3
…).
Cho ra s
nph
m kh
duy nh
tm
Mu
i
=m
KL
+ 48.
ậ
m
Mu
i
=m
KL
+ 62.
 
ậ
 

 3

 Các giá tr
e
nh
n
= 8
 8


 10
 
 
Công th
ức tính nhanh khi cho m (g) hỗn hợp oxit kim loại tác dụng hết với acid lượng vừa đủ chỉ 
 cho ra mu
ối v
 à H 
 2
O( không kèm s
 n ph
ẩ 
 m kh
ử 
 )
V
ớ 
i H
2
SO
4 đặ
c
 
V
ớ 
i HCl V
ớ 
i HNO
3
 
m
Mu
i
= m
oxit
+ 80.
2

4
 
m
Mu
i
= m
oxit
+

.
 

 m
Mu
i
= m
oxit
+ 54.
 

 
 
Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông dụng nhất nhưng biết đâu đề lại cho tác dụng với
acidH
3
PO
4
.
Công th
ứ 
c tính
: m
Mu
i
= m
oxit
+ 71.
3

4
 
 
Công th
ức tính khi nhiệt phân ho
 àn toàn mu
ối nitrat của hỗn hợp kim loại. ( Ngoại trừ Fe
 2+
 , NH 
 4+
 ) được A gam chất rắn X 
 
Đề b
ài cho m
1
gam kim lo
ại v
à m
2
gam mu
ối nitrat tương ứng:

=


= k 
 
Mu
ối của kim loại nhóm IA v
àIIA:
 
 
Mu
ối của các kim loại khác (Đứng trước
Ag trong dãy Bêkêt
ốp)
 
A=m
16k
=



 
A=
m
2
54k=



 
 
D
ạng bài này đề có thể cho th
êm: Cho khí sau ph
ảnứng vào nước được dung dịch X. Tính pH dung
d
ịch.
 
 
Công th
ức tính nhanh với b
ài toán:Nhôm và K 
ẽm
 
Cho t
ừ từ dung dịch x mol OH 
-
vào dung d 
 ịch chứa a (mol) muối Al 
 3+
ho
ặc Zn
 2+
 
vào thu được b mol kết tủa ( 
Chú ý : Công th
ức được áp dụng khi chỉ 
có k
ết tủa của Al 
 3+
ho
ặc Zn
 2+
 )
Al
3+
Zn
2+
OH
-Min
= 3b (mol)S
mol OH
-
= 4a - b (mol)OH
-Max
= 4a ( Khi đó b=0)
 OH
-Min
= 2b (mol)S
ố mol
OH
-
= 4a - 2b (mol)OH
-Max
= 4a ( Khi đó b=0)
 
Cho t
ừ từ dung dịch chứa x mol H 
+
vào dung d 
 ịch chứa a (mol) muối [Al(OH)
 4-
 ] ho
ặc [Zn(OH)
 4 2-
 ] vào thu
được b mol kết tủa
 
[Al(OH)
4-
] [Zn(OH)
42-
]H
+Min
= bS
mol H
+
= 4a - 3bH
+Max
= 4aH
+Min
= 2bS
mol H
+
= 4a - 2bH
+Max
= 4a
 
Bài toàn cho m(g) Fe tác d
ụng với dung dịch HNO
3
. S
mol HNO
3 
c
ần để
hòa tan h
ế
t m(g) Fe?
Khi đó :


=

.(
ậ

)

.
ậ


=

.(
ậ

)

.
ậ
 a = 1 n
ế
u là: NO;NO
2
;NH
4
NO
3
.a = 2 n
ếu
là: N
2
O,N
2
.
Các trườ 
ng h
ợp điể
n hình:Sinh ra NO


=



=

 Sinh ra NO
2
 


=



=

 
 
Chú ý 
: Bài toán có th
ể cho hỗ
n h
ợp Cu và Fe tính như b
 ình th
ường với Cu c
òn Fe s
ử dụng công thức tr 
ên
Mr@ DKN

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
QAZZQAZZ liked this
tuan6996 liked this
hovanhai623396 liked this
Giang Nguyễn liked this
moon_4092225 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->