Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5543, 6.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5543, 6.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 696|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
@EP^E
Po{taruotelitorbu
U prodaju bi trebali i}i „Energoinvest“, „Hidrogradnja“, „[ipad export-import“,Fabrika duhana Sarajevo, „Sarajevo-osiguranje“, „Energopetrol“...
Besana no} za policiju i vatrogasce, piroman uhap{en
N
akon {to je Upravniodbor Agencije za pr-ivatizaciju u FBiH(APF) usvojio Planprivatizacije za 2011. godinu,kojim se predvi|a prodaja ve-}inskih i manjinskih paketa di-onica u 11 firmi, odlaze}a VladaFBiH Mustafe Mujezinovi}auvrstila je u dnevni red za sje-dnicu planiranu za 9. februardono{enje odluka o na~inu, od
-
nosno metodama prodaje osamdr`avnih kompanija, saznaje„Dnevni avaz“.
 5. strana
SAZNAJEMO
Odluka na dnevnom redu sjednice Vlade FBiH
Sarajevo:Godi{njica masakra na Markalama
PORODICE POGINULIHPONOVO SJEDILE UZADNJIM REDOVIMA
Njujork:Novi u~esnici panela o Dejtonu
IZETBEGOVI] I KOM[I]GOSTI KOD KLINTONA
 Zenica
15. strana
   4 .  s   t  r .   3 .  s   t  r .
Zapaljeno pet vozila


 Zeni~ki vatrogasci gase „megane“ i kombi 
(Foto: A. D`onli})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 6. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5543
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Egipat: Prema procjeni stru~njaka
Mubarak ’te`ak’ 70milijardi dolaraMubarak ’te`ak’ 70milijardi dolara
8. strana
   1   4 .  s   t  r  a  n  a
GIBONNI ZA „AVAZ“
Moji CD-ovinisu podmeta~iza d`ezve
 Panorama
BERNARDA I VALENTIN INCKO
Nikada nismobili tradicionalnaporodica
 Panorama
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,6. februar/velja~a 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Hrana }e i dalje poskupljivati
- Ljudska pohlepa nema kraja.U njoj se gube karakter, moral,obraz, lice, ljudskost, po{tenje, isve {to ~ovjeka ~ini ~ovjekom.Oni koji zara|uju na bijedi su tibez lica i nali~ja, a svi vrlo dobro znamo ko suoni. To su oni isti {to ve} punih 20 godina vodeovu zemlju i njen narod u propast.
(truman band)
PORTAL - komentar dana
Budu}nost BiH je u Evr-opi i evroatlantskim institu-cijama, a da bi do toga do-{lo, nu`no je provesti odre-|ene reforme koje }e svimgra|anima BiH omogu}itikorak naprijed - priklju~enjeNATO-u i EU, izjavila je za-mjenica ameri~kog ambasa-dora pri UN-u Rozmari diKarlo (Rosemary Di Carlo).- Vidjeli smo da je u poslje-dnjih 15 godina u jugoisto~nojEvropi bilo mnogo uspjeha iprogresa i da se zemlje, jednapo jedna, kre}u prema ~lanstvuu EU i NATO-u. To je jednauspje{na pri~a. Mi `elimo iBiH takav uspjeh {to prije - re-kla je Di Karlo za „Glas Ame-rike“, prenosi Srna.Govore}i o aktuelnoj si-tuaciji u BiH, ona je naglasi-la da su izbori kompliciranastvar u svakoj zemlji, a poli-ti~ki procesi te{ka zada}a~ak i u zemljama gdje ljudimanje-vi{e imaju iste ciljeve.- Uvijek postoje odre|enerazlike me|u svima nama.Poruka koju bih `eljela po-slati je ista kao poruka kojusam slala kada sam se u Ste-jt departmentu bavila pitanji-ma jugoisto~ne Evrope, a toje da znamo i da smo veomazadovoljni time da je BiH uMAP-u, Akcionom planu za~lanstvo u NATO-u. Ostvar-ivanje tih ciljeva zavisi od pr-ovo|enja potrebnih reformi,ali i od politi~kog kompromi-sa koji se mora posti}i - oci-jenila je ona.Di Karlo, koja je prisu-stvovala prijemu koji je orga-nizirala diplomatska misijaBiH povodom zavr{etka je-dnomjese~nog predsjedava-nja BiH Vije}em sigurno-sti, rekla je da je veoma zado-voljna njihovim mandatoms obzirom na to i da je janu-ar veoma te`ak mjesec.
 Di Karlo: Politi~ki procesi su te{ka zada}a
Rozmari di Karlo za „Glas Amerike“
@elimo da BiH budeuspje{na pri~a
Ostvarivanje ciljeva zavisi od provo|enjapotrebnih reformi, ocijenila je Di Karlo
Kako saznaje„Dnevni avaz“,Sud BiH odbio je`albu koju je uime Kluba Hrvataiz Skup{tine Sre-dnjobosanskog ka-ntona podnio JosipKvasina na odlu-ku Centralne izbo-rne komisije (CIK)BiH o odbacivanjunjegovog zahtjevaza poni{tenje izbora delegata zaDom naroda ParlamentaFBiH iz Skup{tine tog kanto-na.Kao {to je poznato, Kva-sina je osporio taj izbor, jersmatra da konstituiraju}asjednica Skup{tine SBK nakojoj je 10. januara izabrano{est delegata, nije provedenaregularno i u skladu s usta-vnim odredbama.Nakon ovakve odluke Su-da BiH, CIK }e najvjerova-tnije idu}e sedmice odlu~iva-ti o tome ho}e li potvrditi re-zultate izbora {est federalnihdelegata iz SBK.
 M. K.
Izbor delegata za Dom naroda FBiH
Sud BiH odbio `albuKluba Hrvata iz SBK
CIK: Odluka najvjerovatnije idu}e sedmice
Visoko sudsko i tu`ila~kovije}e (VSTV) kritiziralo jeodluku predsjednice Federaci-je BiH Borjane Kri{to o ime-novanju Andrije Kolaka za su-diju Ustavnog suda FederacijeBiH, jer on nikada nije bio uprijedlogu VSTV-a povodompopunjavanja ove pozicije.- VSTV smatra da pome-nuta odluka nije u skladu snajvi{im aktom ovog entite-ta BiH i da ponovo ignori{eustavne nadle`nosti VSTV-a, kako je to predsjednica Fe-deracije BiH poku{ala i rani-je u nekoliko navrata.Odlukom od 3. februara2011. godine, Kri{to je ime-novala Kolaka, koji nije bionikada u prijedlogu VSTV-apovodom popunjavanja tripozicije sudija Ustavnog sudai tako preuzela nadle`nostdrugih institucija i poku{avaimenovati li~no favorizovanogkandidata - saop}io je VSTV,prenosi Onasa.Vije}e je podsjetilo da jeKri{to istog kandidata pre-dlo`ila i 2009. godine, alida Dom naroda ParlamentaFederacije BiH nije potvrdiotaj prijedlog.- Povodom ranijeg po-ku{aja predsjednice Federa-cije BiH da predlo`i Kolakaza sudiju Ustavnog suda re-agovao je i tada{nji {ef Dele-gacije Evropske komisije Di-mitris Kurkulas (Kourk-oulas), koji je 4. februara2009. godine izjavio da takvapona{anja „predstavljaju na-pad na fundamentalni pri-ncip nezavisnosti pravosu|aod politi~kog utjecaja i mo-gu imati ozbiljan impakt napravosu|e - navodi se u sa-op}enju VSTV-a.
REAKCIJE
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e
Kri{to ignorira ustavne
nadle`nosti VSTV-a
Kritike na ra~un predsjednice Federacije BiH zbog imenovanja AndrijeKolaka za sudiju Ustavnog suda FBiH
 Kri{to: Sporno imenovanje
Odlukom predsjedniceFBiH Borjane Kri{to, koju supotpisali i potpredsjedniciMirsad Kebo i SpomenkaMi~i}, o imenovanju trojesudija Ustavnog suda FBiH,iznena|eni su i u OHR-u.- Ovo je ozbiljan i proble-mati~an potez. Jo{ priku-pljamo detalje. Ovo pitanjebit }e predmet na{e pa`nje unarednom periodu - kazali sunam u OHR-u.^elnici FBiH, naime, nasamom kraju mandata potpi-sali su izbor Milo{a Babi}a izreda srpskog naroda, D`ena-ne Had`iomerovi} iz bo{-nja~kog i Andrije Kolaka izreda hrvatskog naroda.Interesantno je da je upr-avo Kri{to prije dvije godi-ne blokirala izbor nedosta-ju}ih sudija Ustavnog sudaFBiH upravo zbog Kolaka,kojeg je `eljela imenovatisuprotno prijedlogu Viso-kog sudskog i tu`ila~kog vi-je}a (VSTV) BiH.[ta je pozadina ove odlu-ke, jo{ nije poznato. No, dabi ona stupila na snagu, mo-ra je potvrditi i Dom narodaParlamenta FBiH.
 F. K.
OHR o odluci predsjednice i potpredsjednika FBiH
Izbor sudija je problemati~an
Pred kraj mandata Kri{to, Kebo i Mi~i} imenovali troje sudija Ustavnog suda Federacije
OHR: Prikupljamo detalje
Nekoliko stotina Banja-lu~ana ju~er je mirnom {et-njom glavnom ulicom ovoggrada, od Trga Krajine dozgrade Vlade RS, iskazalonezadovoljstvo aktuelnomsocijalno-ekonomskom situ-acijom u ovom entitetu, ko-ju su organizatori iz Ud-ru`enja gra|ana „O{tra nu-la“ ocijenili kao nepodno{lji-vu. Jedan od organizatoraovog skupa, Stefan Filipovi},student politi~kih nauka i~lan „O{tre nule“, istakao je danije razo~aran ne ba{ tako ve-likim odzivom gra|ana, kao ida je ovo bila jasna poruka vla-stima u RS da gra|ani nisu za-dovoljni time kako `ive.Okupljeni gra|ani na-jvi{e su negodovali zbog ne-ima{tine u RS, korupcije,nezaposlenosti i lo{ih pla}aradni~ke klase.
 B. S.
Prema mi{ljenu sociolo-ga Sr|ana Puhala, razlog {tose na ulicama Banje Lukeju~er nije okupio ve}i brojgra|ana jeste taj {to ne posto-ji „kultura protesta i bune“.- Ovdje se ne radi o str-ahu od sankcija, iako negdjepostoji pritajeni strah da bimogli biti vi|eni. Ovo }eipak pokrenuti neke stvari- dodao je Puhalo.
Pritajeni strah
Protest nekoliko stotina gra|ana
Banjalu~ani negodovali zbog siroma{tva
S protesta: Nezadovoljstvo socijalnom situacijom
(Foto: M. Lugi})
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,6. februar/velja~a 2011.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
Narod naivici bunta
Prvi znaci solidarnosti vladaju}e oligarhije sgladnim narodom ne amnestiraju nijednu vlast uBiH od odgovornosti za katastrofalno stanje
Vlada RS u ~etvrtak je usvojila odluku o ukidanju pla}anja mo-bilnog telefona, reprezentacije i kori{tenja slu`benog automobila mi-mo radnog vremena.Ovakav potez premijera Aleksandra D`ombi}a, iznu|en te{komekonomskom situacijom, ve} je nai{ao na odobravanje javnosti u obaentiteta. U vrijeme op}e krize i siroma{tva obi~an ~ovjek i o~ekujeod onih za koje je glasao da stegnu kai{ i {tede.Naravno, prvi znaci solidarnosti vladaju}e oligarhije s gladnimnarodom ne amnestiraju nijednu vlast u BiH od odgovornosti za ka-tastrofalno stanje u kojem se zemlja nalazi.U proteklih 15 godina nagledali smo se svega i sva~ega. Mnogiministri, od kantonalnog do dr`avnog nivoa, do sada su se pona{alikao pijani bogata{i. Uzimali su za sebe koliko su htjeli, dijelili su{akom i kapom podobnima, zapo{ljavali su na teret bud`eta rodbi-nu, kom{ije, ljubavnice... Da ne govorimo o pijankama „na potpis“po elitnim restoranima i seoskim kafanama, zavisno od afiniteta irenomea premijera, ministra ili poslanika.Kori{tenje slu`benih automobila posebna je pri~a. Svaki njihovvoza~ posvjedo~it }e vam da je vi{e vozao `ene funkcionera, puni-ce, svekrve ili djecu nego {to je radio ono za {ta je pla}en, da se vi{enanosao cekera nego ta{ni i mantila, da i on i njegove kolege boljeznaju gdje je koji vrti} ili pijaca u Sarajevu ili Banjoj Luci nego gdjese nalaze zgrade vlade ili parlamenta.Federalni revizori, primjerice, evidentirali su da su institucijeFBiH 2009. godine potro{ile tri miliona KM za gorivo i odr`avanjeautomobila i da se dosljedno ne primjenjuju uredbe i pravila o ko-ri{tenju slu`benih automobila.Tako|er, prema podacima Ureda za reviziju institucija BiH, 2009.godine dr`avne institucije potro{ile su 2,2 miliona KM pla}aju}ira~une za mobilne telefone, 4,8 miliona KM za reprezentaciju te 20,2miliona KM za upotrebu slu`benih automobila kojima neki od za-poslenih raspola`u 24 sata dnevno.Ovakav `ivot na visokoj nozi sebi ne mogu dopustiti ni zemlje mno-go bogatije od na{e. Dara je, o~ito, prevr{ila mjeru. Ko to sada ne vidii brzo ne promijeni pona{anje i politiku, imat }e uskoro pod prozori-ma stotine hiljade oja|enih, gladnih i prevarenih ljudi. A tada, neki fu-nkcioneri ne samo da }e ostati bez mobitela, automobila, d`abnih ru~ko-va i ve~era nego }e biti sretni ako im i glava ostane na ramenu.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 165.740 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje: Je li Bakir Had`iomerovi}, urednik emisije „60 minuta“, u pravu kada ka`e da je SDP napravio kardinalnu gre{ku ulaskom u koaliciju sa SulejmanomTihi}em i SDA?
A) DA 67,27%B) NE 26,48%C) Ne znam 6,25%
SDP je napravio gre{kuulaskom u koaliciju sa SDA
ABC
(Od stalnog dopisnika „Dnevnog avaza“)
Panel-diskusija posve}ena 15.godi{njici Dejtona, koja bi trebalabiti odr`ana u srijedu, 9. februara,u organizaciji Klintonove fondaci-je na Njujor{kom univerzitetu,pro{irena je za jo{ dva u{esnika,ovog puta iz Sarajeva.
Dolazi Stajnberg
^lanovi Predsjedni{tva BiHBakir Izetbegovi} i @eljko Ko-m{i} najavljeni su kao novi u~-esnici panela.Prvobitno je na raspravu bio po-zvan samo predsjednik HrvatskeIvo Josipovi}, o ~emu je „Avaz“ ve}pisao, pozivaju}i se na zvani~neameri~ke izvore. Nema informaci-ja na ~iju je inicijativu uslijedila ovapromjena i da li je na raspravu biopozvan i predsjedavaju}i Predsje-dni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}.Tako }e sada, osim biv{eg pre-dsjednika Bila Klintona (Bill Cli-nton), koji ove godine ujedno sla-vi i deceniju politi~ke penzije, odkada je napustio Bijelu ku}u,u~estvovati i aktuelni podsekretaru ameri~kom ministarstvu va-njskih poslova D`ejms Stajnberg(James Steinberg).Prema pisanim najavama, ba-ronesa Ketrin E{ton (CatherineAshton), visoka predstavnica EUza vanjsku politiku i sigurnost, po-tvrdila je svoje u~e{}e na panelu.E{ton ina~e boravi u slu`benoj po-sjeti UN-u, gdje }e se sastati s ge-neralnim sekretarom Ban Ki-mu-nom.Ina~e, na raspravi, naslovljenoj„Amerika na raskr{}u: Dejtonskimirovni ugovor i po~etak diploma-tije 21. stolje}a“, bit }e,kako se dodatno najavlju-je, rije~i o „globalnoj me-|uzavisnosti“ kroz prizmuregionalne saradnje, koja bi treba-la omogu}iti br`i tempo ekono-mskog razvoja na zajedni~kom pu-tu zemalja regije ka Evropskojuniji.
Pozvan Berger
Zapravo, o „lekcijama Dejtona“mjerodavno }e govoriti biv{a dr-`avna tajnica Medlin Olbrajt(Madeleine Albright), kao i biv{i sa-vjetnik za nacionalnu sigurnost uKlintonovoj administraciji Semju-el Berger (Samuel), koji je dodatnopozvan na panel.
 Erol AVDOVI]
Osim ranije najavljenog gene-rala Veslija Klarka (Wesley Clark),dodatno je pozvan i biv{i amba-sador SAD u Hrvatskoj i biv{i vi-soki du`nosnik UN-a u Afganista-nu Piter Galbrajt (Peter Galbra-ith). Raspravu }e moderirati pr-edsjednik Njujor{kog univerzite-ta D`on Sekston (John Sexton).Kako „Avaz“ saznaje, dolazakpoznate novinarke KristijanAmanpur (Christiane Amanpour)doveden je u pitanje zbog njenogprolongiranog boravka u Kairu,odakle za ameri~ku TV mre`uABC izvje{tava o zbivanjima uEgiptu.Na raspravu je kao gost po-zvan i predsjednik Ameri~koguniverziteta u BiH Denis Prci}.
Amanpur mo`da ne}e do}i
NJUJORK
Pozvani novi u~esnici panela o Dejtonu
Izetbegovi} i Kom{i}
ipak gosti kod Klintona
O „lekcijama Dejtona“ govorit }e i biv{a dr`avna tajnica Medlin Olbrajt, kao i biv{isavjetnik za nacionalnu sigurnost u Klintonovoj administraciji Semjuel Berger 
 Kom{i} i Izetbegovi}: Putuju u Njujork  Amanpur: Izvje{tava iz Egipta Klinton: Slavi deset godina politi~ke penzije

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
EldinaSelimović-Džano liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->