Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvod u Racunarsku Grafiku

Uvod u Racunarsku Grafiku

Ratings:
(0)
|Views: 111|Likes:
Published by misuniverse

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: misuniverse on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2011

pdf

text

original

 
Ra
č
unarska grafika1
1. UVOD U RA
Č
UNARSKU GRAFIKU
1.1. VIZUALNA KOMUNIKACIJA
Vizualna komunikacija je neverbalna vrsta komunikacije koja služi za saopštavanjeideja i informacija koje mogu biti pogledane ili pro
č
itane. Mnogi socijalni psiholozismatraju vizualnu komunikaciju jednim od najvažnijih kanala ako ne i najvažnijimkanalom
neverbalne komunikacije
(komunikacija u kojoj svaki znak ima svojezna
č
enje).U po
č
etku je vizuelna komunikacija bila poistove
ć
ena sa dvodimenzionalnim slikama,ali sada uklju
č
uje i likovnu umetnost, znakove, crteže, grafi
č
ki dizajn, ilustracije, a uposlijednje vrijeme i web dizajn. Grafi
č
ki dizajneri u svom poslu koriste mnogekorisne metode vizualne komunikacije koja je zapravo danas i najvažniji na
č
inkomunikacije na Internetu.Za dizajn je važno prou
č
avanje odnosa izme
đ
u pojmova
simbol 
i
zna
č 
enje
a kojizajedno predstavljaju
znak.
Znak postaje simbol kada mu je dato zna
č
enje. Simbolpredstavlja podršku zna
č
enju. Ovakav koncept prou
č
avanja znakova i njihoveinterpretacije je uveliko našao primenu kako u industrijskom, tako i u dizajnuvizualnih komunikacija.Osnovni nosioc komunikacije je oblik, bez obzira da li se radi o njegovojdvodimenzionalnoj ili trodimenzionalnoj pojavi.
Slika 1.
 
Primeri primene simbola sa pridodatim zna
č 
enjem
Kada kažemo re
č
grafika
(graphics)
mislimo na vizualnu prezentaciju informacije nanekoj površini, kao što su zid, platno, papir, kamen ili drvo. Primeri toga sufotografije, crteži, grafikoni, geometrijski dizajn, mape i sl. Grafika obi
č
no predstavljakombinaciju teksta, crteža i boje.Crtež je grafi
č
ki prikaz oblika na nekoj površini. U prošlosti, izradom crteža bavili suse slikari i to na dvorovima ili u crkvama odnosno na mestima koja su posedovalanovac. U to vreme posao slikara je bio veoma cenjen i pla
ć
en posao a slikari supredstavljali tehnološko
č
udo koje je bilo izvor raznih ideja.Potvrdu o snazi i mo
ć
i zna
č
enja i prenošenja infomacija koju slika može daproizvede, dala je i
č
uvena kineska umotvorina
 „Jedna slika vredi hiljadu re
č 
i” 
.
 
Ra
č
unarska grafika2
 
Slika 2. Bakropis, stara grafi 
č 
ka tehnika
Fotografija
U 16. veku pojedini slikari po
č
eli su da koriste metodu zamra
č
ene prostorije –(
camera obscura
) kako bi poboljšali na
č
in izrade pejzaža i portreta. Ovom tehnikomse željena slika kroz mali otvor na jednom zidu prikazuje u zamra
č
enoj prostoriji nadrugom zidu. Na ovom principu zasniva se rad današnjih kamera i fotoaparata.Fotografija predstavlja proces stvaranja slika pomo
ć
u svetlosti reflektovane odobjekta koga fotografišrmo.
Nicéphore Niepce
je 1825.godine otkrio tehniku kojom je omogu
ć
io trajnijememorisanje slike. Njegova metoda je zahtevala višesatnu ekspoziciju (eksploziju) uz jaku dnevnu sun
č
evu svetlost. Istovremeno u Engleskoj,
William Fox Talbot 
je otkriopostupak nazvan kalotipija. Ovim postupkom se proizvodio negativ koji se zatimmogao neograni
č
eno umnožavati. Postupak se sastojao od ekspozicije papirapremazanim srebrnim hloridom, a zatim hemijskog razvijanja tih negativa.Veliku revoluciju u fotografiji izazvao je poznati
George Eastman
koji je umestopapira 1844.godine uveo fotografski film. Film je zapravo bio tanka prozirnaceluloidna traka premazana fotoosjetljivim slojem što je u odnosu na dotadašnjekamere bilo pravo olakšanje: više nije trebalo sa sobom nositi velike plo
č
e zaekspoziciju, glomazne kamere i otrovne hemikalije.Poslednja velika revolucija u fotografiji je svakako digitalna fotografija. Kod digitalnifotoaparata radi se samo o promeni medija na kojem se
č
uvaju informacije (slike) doksu metode ekspozicije i optika ostali potpuno isti. Oblik i na
č
in koriš
ć
enja fotoaparatauglavnom se nije promenio.
Slika 3. Fotoaparati 
 
Ra
č
unarska grafika3
Pokretne slike
 Pojava pokretnih slika (filma) je fascinirala ceo svet. Ostvarenje ideje o prenosu slikena daljinu desilo se 1873. godine. Telegrafski operater 
Žosef Mej 
, iz zapadne Irske,primetio je da otpornici sa selenijumom menjaju otpornost prilikom izlaganja jakojsun
č
evoj svetlosti. Zaklju
č
io je da koriš
ć
enjem selenijuma i njegovih fotoelektri
č
nihosobina u elektronskim kolima mogu
ć
e izvršiti pretvaranje svetlosnih talasa uodgovaraju
ć
e elektri
č
ne impulse.U Londonu, 1881. godine,
Šelford Bidvel 
je demonstrirao mogu
ć
i princip prenosaslike izme
đ
u dve susedne sobe. Me
đ
u prvim patentima, sistem prenosa pokretneslike bio je priznat i
Polu Nipkovu 
u Nema
č
koj 1884. godine. Sistem koji je on opisaokoristio je disk koji rotira, odmerava scenu a zatim reprodukuje skeniranu sliku. Nasvakom disku njegovog sistema po spiralnoj putanji nalazile su se rupice izbušene uzspoljašnju ivicu diska. Foto
ć
elija osetljiiva na svetlost reagovala je na promenesvetlosti sa skeniranog dela scene.
Slika 4. Pol Nipkov ispred svog sitema
Nakon pojave prenosa pokretnih slika pojavila se i kamera - ure
đ
aj koji je omogu
ć
iotransformaciju opti
č
ke slike u elektronske signale, što je omogu
ć
ilo masovnijuupotrebu pokretnih slika. Razvoj televizije je prefomulisao zna
č
enje kineskeposlovice, odnosno da jedna pokretna slika vredi i do nekoliko hiljada re
č
i.
Ra
č
unari
Ra
č
unar ili kompjuter (prema lat. computator) je opšti naziv za pomo
ć
ni ure
đ
aj kojira
č
una. S pojavom elektronskih ra
č
unara, ra
č
unar predstavlja elektri
č
ni ure
đ
aj kojiprima, obra
đ
uje i prikazuje podatke, dakle obavlja znatno složenije funkcije od samogra
č
unanja. Za jednostavnije pomo
ć
ne ure
đ
aje koji ra
č
unaju ustaljen je nazivkalkulator.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Almedin Ljajić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->