Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
Motor Performance Plus

Motor Performance Plus

Ratings: (0)|Views: 7,564|Likes:
Published by aazyx

More info:

Published by: aazyx on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

 
Akpkr Ufrckraogif UdvyPhuy Ufrckraogif Ylvphl 
Yfpphgn Ylvphl Onor Pognnvm `h Pogjolog
 
@fukl 
! Ufrdv `hlfpomvh pfrdfbhm `vdv$ bom~o yfbfgorgxo akpkr jfghy ylvphl o~odgxo `hrogiogn bvopodop progyukrpoyh `h ufrlkpoog xogn jodoggxo ifg`frvgn `opor' Aoldva$ yhypfa progyahyh ISP-ikgphgvkvy sorobdf progyahyyhkg( afaogn dfbhm ikikl `h lkgpvr jodog yfufrph hpv' Goavg lfgxopooggxo ylvphl jvno `hnfaorh `h `ofrom!`ofrom' Pfraoyvl `h lo~oyog ufrbvlhpog' Gom$dogpoy bonohaogo ioro afgnopoyh lkg`hyh yfufrph hpv; Xvl$ lhpo pogxo omdhgxo dognyvgn'Afgvrvp Yfgoukg`o$ uvgnno~o Uo@fuklog Akpkryukrp `h @fukl$ Jobor$ vgpvl `ofrom ufrbvlhpog$ylvphl bvpvm pkryh bfyor `h uvporog pfgnom' Lorfgo vavagxo yoop bfrolyfdfroyh `h pogjolog$ uvporogafyhg ifg`frvgn `hlkg`hyhlog `h uvporog yfnhpv' Hgh bfrdolv vgpvl yfavo afrfl ylvphl'—Vgpvl afghgnloplog pkryh `h uvporog pfgnom pfryfbvp bhyo `hdolvlog `fgnog ioro afgnnogph rkddfr `fgnog xogn bkbkpgxo dfbhm rhgnog 2 nr `orh ypog`or bo~oog akpkr yfioro afropo$‑ vjor Yfgo' Jognog`hyfdogn!yfdhgn$ lorfgo ifg`frvgn olog afabvop shbroyh'Ahyod lodov `h Sorhk ypog`orgxo uoloh ?9 nroa -3 bvom($ aolo yfavogxo `hnogph xogn ?? nroa' —Yfdohghpv$ ifdom ldfu `hbhlhg onol rfgnogn yf`hlhp bonhog f}!gxo$poabom Yfgo'Bhdo lfrfgnnognog ldfu f} ypog`orgxo 5$26 aa$ aolo ikbo rfgnnognlog jo`h 5$23 ’ 5$2> aa' Jognogdfbhm$ lorfgo olog afabvop afyhg jo`h dfbhm bfrhyhl'
 
 @og xogn ufrdv `hufrmophlog uvdo xolgh ioro gnfnoygxo' —Uoloh afpk`f uorphod kufghgn pmrkppdf odhoynrhu noy `hvrvp$‑ yorog Yfgo' Jognog dognyvgn `hufdhgphr `odoa$ lorfgo olog afabvop royhk bvloog uvdh jo`h pfrdoauov bfrop' Yfmhgnno dorh akpkr jo`h loxol gnf`fg'Opov$ dogjvp Yfgo$ nrhu noy `hvrvp `vdv ufdog!ufdog yoauoh uvporog pfgnom `og pomog yfbfgpor mhgnnolfifuopog lkgypog$ borv lfav`hog `hufdhgphr `odoa -~h`f kufg pmrkppdf(' Km$ hxo vgpvl afgnmhg`orhafyhg ifuop ksfrmfop dogporog lfrou `hnfbfr `h pogjolog flyprfa$ Yfgo afgnogjvrlog vgpvl afgohllogaohg jfp ? ypfu'
Lfpfrognog :
 
?'
Ioro uodhgn yhaufd afgnolodh pkryh `h uvporog pfgnom vgpvl akpkr ypog`or xolgh`fgnog afgnnogph rkddfr uoloh xogn bkbkpgxodfbhm rhgnog 2 nroa yfioro afropo'
2'
Ifdom ldfu f} yfbohlgxo onol `hdkgnnorologyf`hlhp yflhpor 5$5? ! 5$52 aa'
9'
Ufrhdolv afabvlo noy yfbohlgxo `hvrvpmhgnno uvporog pfgnom$ borv lfav`hog`hufdhgphr `odoa'
0'
Vlvrog yuvxfr$ pfrvpoao aohg jfp yfbohlgxo`hgohllog yopv ypfu vgpvl afgnmhg`orh afyhg ifuop ksfrmfop lorfgo lfyfrhgnog gogjol flyprfa'
6'
Ioro uodhgn og`sogif xohpv vunro`f ufrckrao afyhg$ pfraoyvl bkrf!vu louoyhpoy yhdhg`fr bhor pfgono`og pkryh afghgnlop' Yfmhgnno dfbhm lvop afdhgpoyh af`og bfrbvlhp'
-akpkrudvy'kpkakphcgfp'ika(
 Phuy Lfdhyprhlog Yfuf`o Akpkr 
Uoyogn MH@ Poguo Pflkr Olh; Xvl Vbom Yhypfa Lfdhyprhlog OIlf @I
Jolorpo
! Doauv `fuog jfghy MH@ vgpvl akpkr mhgnno lhgh aoyhm yfrhgn `houdhloyh' Bohl mogxo bvopcoymhkg aovuvg vgpvl xogn `fafg pvrhgn lf dvor lkpo' Yoxogn$ ufaolohog MH@ hgh afgvgpvp yvudohdhyprhl xogn ypobhd' Yfmhgnno aov pol aov morvy afaogcooplog orvy @I `orh olh'—Vgpvl akpkr bfryhypfa lfdhyprhlog doauv `fuog ak`fd OI$ aolo morvy `hvbom lf @I$‑ bhdogn DvloyYvyogpk$ jvronog Dvioy Urk`vip -DU($ yufyhodhy lfdhyprhlog akpkr `h Ufrva' Jvrogn Aognv Ufraoh$Ukg`kl Orfg$ Ihdf`vn$ Pognfrogn'
 
Lodov vrvyog afgnvbom jodvr lfdhyprhlog hpv$ yfbfgorgxo pol bfnhpv yvdhp' Bonh xogn gnfrph lfdhyprhlogakpkr$ uoyph bhyo `fm afgnfrjologgxo' —Lorfgo phgnnod afahg`omlog jodvr lobfd uo`o yolfdor doauv`fuog xogn yfavdo `orh yfuvd doauv -`h lhurkl($ `hnogph jo`h `orh olh -bhoyogxo `hoabhd `orh lvgihlkgpol($bhdogn Dvloy' Gom$ xogn jo`h aoyodom$ vavagxo doauv jfghy MH@ -afylh lhgh bogxol urk`vl xogn `hbvop lmvyvyakpkr( gxf`kp yfprvagxo ivlvu bogxol dk' Jo`h$ bhdo mogxo afgnog`odlog orvy ufgnhyhog ypog`or akpkr$ pfrvpoao xogn o~odgxo afgnvyvgn yhypfa OI$ ph`ol olog afgivlvuh lfbvpvmog olh' —Olh bolodifuop pflkr$‑ bhdogn urho bfrloioaopo hgh'
Yuvd ufgnhyhog morvy `h!vu nro`f bhor kvp uvpgxo afgivlvuh -lhrh(' Lhurkl Phnfr$ bkdfm uoloh urk`vl L^ 2 -logog(
 Ykdvyhgxo$ aov pol aov lfaoauvog ufgnhyhog yfprva lf olh morvy `hphgnloplog' @og hpv ph`ol bhyoyflo`or nogph lhurkl `fgnog lfaoauvog brh`nf -afdhuopnog`olog orvy ufgnhyhog( dfbhm phgnnh `orhypog`or yfufrph lfrou `hpo~orlog yoop ufabfdhog doauv MH@'—Yfuvd ufgnhyhog jvno morvy `h!vunro`f' Chdkykchgxo bfnhgh' Hborop ukauo ohr lfihd$ lodov hgnhg lvivrogohrgxo nf`f pol bhyo mogxo `fgnog afgnnogph uhuo ufgnfdvorog opov lfrog xogn vlvrog bfyor'Afdohglog ukauogxo jvno afyph `hnogph xogn nf`f$pfrogn Dvloy'Ikgpkm ho pfroulog `h Mkg`o Yikkux lfdvorog 25?5 xogn ufgxkrkp lfuflopog aodoagxo `hnogph jfghyMH@' —Akpkr hgh yfuvdgxo pfrbonh vgpvl ufgnhyhog `og lfdhyprhlog doauv `fuog' Yoop `hvlvr `odoalkg`hyh ypog`or poguo bfbog yhm pfnognog ufgnhyhoggxo aoyhm gkraod' Xolgh uo`o ypoyhkgfr afgiouoh?9$= Skdp `fgnog orvy ?$2 Oaufrf$‑ pvloygxo yfaborh afaufrdhmoplog moyhd uoloh avdphpfypfr'Yfafgporo `h uvporog afyhg 9'555’0'555 rua$ pfnognog ufgnhyhog afgiouoh ?0$> skdp `fgnog orvyyfbfyor ?$6 Oaufrf' Pouh bfnhpv `hloyhm bfbog -doauv MH@ `hmh`vulog yfdoao bfbfrouo yoop($pfnognog ufgnhyhog `h lkg`hyh dognyoa `rku jo`h ?2$6 skdp `fgnog orvy jo`h ’2$5 Oaufrf' Yf`ogn `h uvporog 9'555 ’ 0'555 rua ivao ?2$3 skdp `fgnog orvy !5$= Oaufrf'
Moyhd vbomog yhypfa ufgnhyhog$ `h ypoyhkgfr yv`om afgiouoh ?9$25 Skdp `fgnog bfbog MH@ -lhrh(' Yklfp lhurkl jvno afyph `hnogph uoloh xogn lolh 6 -logog(
 —Kvp uvp yfnhpv ph`ol afgivlvuh vgpvl ufgnhyhog vdogn olh' Ouodonh yoauoh orvy ufgnhyhoggxo ahgvyyfufrph hpv' Lodov akpkr doao bfrmfgph$ ahyodgxo `h doauv afrom$ `hjoahg olh bolod ifuop pflkr'Ahghaod `h lkg`hyh ypoyhkgfr pfnognog ufgnhyhog bfro`o `h lhyorog ?9 skdp `og orvy ? Oaufrf$‑pfrogngxo'

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Delta Kilo liked this
Heru Ureh liked this
Ined Van Boscho liked this
finakudo9661 liked this
Wawa Adi Raka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->