Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
Motor Performance Plus

Motor Performance Plus

Ratings:
(0)
|Views: 7,607|Likes:
Published by aazyx

More info:

Published by: aazyx on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

 
Akpkr Ufrckraogif UdvyPhuy Ufrckraogif Ylvphl 
Yfpphgn Ylvphl Onor Pognnvm `h Pogjolog
 
@fukl 
! Ufrdv `hlfpomvh pfrdfbhm `vdv$ bom~o yfbfgorgxo akpkr jfghy ylvphl o~odgxo `hrogiogn bvopodop progyukrpoyh `h ufrlkpoog xogn jodoggxo ifg`frvgn `opor' Aoldva$ yhypfa progyahyh ISP-ikgphgvkvy sorobdf progyahyyhkg( afaogn dfbhm ikikl `h lkgpvr jodog yfufrph hpv' Goavg lfgxopooggxo ylvphl jvno `hnfaorh `h `ofrom!`ofrom' Pfraoyvl `h lo~oyog ufrbvlhpog' Gom$dogpoy bonohaogo ioro afgnopoyh lkg`hyh yfufrph hpv; Xvl$ lhpo pogxo omdhgxo dognyvgn'Afgvrvp Yfgoukg`o$ uvgnno~o Uo@fuklog Akpkryukrp `h @fukl$ Jobor$ vgpvl `ofrom ufrbvlhpog$ylvphl bvpvm pkryh bfyor `h uvporog pfgnom' Lorfgo vavagxo yoop bfrolyfdfroyh `h pogjolog$ uvporogafyhg ifg`frvgn `hlkg`hyhlog `h uvporog yfnhpv' Hgh bfrdolv vgpvl yfavo afrfl ylvphl'—Vgpvl afghgnloplog pkryh `h uvporog pfgnom pfryfbvp bhyo `hdolvlog `fgnog ioro afgnnogph rkddfr `fgnog xogn bkbkpgxo dfbhm rhgnog 2 nr `orh ypog`or bo~oog akpkr yfioro afropo$‑ vjor Yfgo' Jognog`hyfdogn!yfdhgn$ lorfgo ifg`frvgn olog afabvop shbroyh'Ahyod lodov `h Sorhk ypog`orgxo uoloh ?9 nroa -3 bvom($ aolo yfavogxo `hnogph xogn ?? nroa' —Yfdohghpv$ ifdom ldfu `hbhlhg onol rfgnogn yf`hlhp bonhog f}!gxo$poabom Yfgo'Bhdo lfrfgnnognog ldfu f} ypog`orgxo 5$26 aa$ aolo ikbo rfgnnognlog jo`h 5$23 ’ 5$2> aa' Jognogdfbhm$ lorfgo olog afabvop afyhg jo`h dfbhm bfrhyhl'
 
 @og xogn ufrdv `hufrmophlog uvdo xolgh ioro gnfnoygxo' —Uoloh afpk`f uorphod kufghgn pmrkppdf odhoynrhu noy `hvrvp$‑ yorog Yfgo' Jognog dognyvgn `hufdhgphr `odoa$ lorfgo olog afabvop royhk bvloog uvdh jo`h pfrdoauov bfrop' Yfmhgnno dorh akpkr jo`h loxol gnf`fg'Opov$ dogjvp Yfgo$ nrhu noy `hvrvp `vdv ufdog!ufdog yoauoh uvporog pfgnom `og pomog yfbfgpor mhgnnolfifuopog lkgypog$ borv lfav`hog `hufdhgphr `odoa -~h`f kufg pmrkppdf(' Km$ hxo vgpvl afgnmhg`orhafyhg ifuop ksfrmfop dogporog lfrou `hnfbfr `h pogjolog flyprfa$ Yfgo afgnogjvrlog vgpvl afgohllogaohg jfp ? ypfu'
Lfpfrognog :
 
?'
Ioro uodhgn yhaufd afgnolodh pkryh `h uvporog pfgnom vgpvl akpkr ypog`or xolgh`fgnog afgnnogph rkddfr uoloh xogn bkbkpgxodfbhm rhgnog 2 nroa yfioro afropo'
2'
Ifdom ldfu f} yfbohlgxo onol `hdkgnnorologyf`hlhp yflhpor 5$5? ! 5$52 aa'
9'
Ufrhdolv afabvlo noy yfbohlgxo `hvrvpmhgnno uvporog pfgnom$ borv lfav`hog`hufdhgphr `odoa'
0'
Vlvrog yuvxfr$ pfrvpoao aohg jfp yfbohlgxo`hgohllog yopv ypfu vgpvl afgnmhg`orh afyhg ifuop ksfrmfop lorfgo lfyfrhgnog gogjol flyprfa'
6'
Ioro uodhgn og`sogif xohpv vunro`f ufrckrao afyhg$ pfraoyvl bkrf!vu louoyhpoy yhdhg`fr bhor pfgono`og pkryh afghgnlop' Yfmhgnno dfbhm lvop afdhgpoyh af`og bfrbvlhp'
-akpkrudvy'kpkakphcgfp'ika(
 Phuy Lfdhyprhlog Yfuf`o Akpkr 
Uoyogn MH@ Poguo Pflkr Olh; Xvl Vbom Yhypfa Lfdhyprhlog OIlf @I
Jolorpo
! Doauv `fuog jfghy MH@ vgpvl akpkr mhgnno lhgh aoyhm yfrhgn `houdhloyh' Bohl mogxo bvopcoymhkg aovuvg vgpvl xogn `fafg pvrhgn lf dvor lkpo' Yoxogn$ ufaolohog MH@ hgh afgvgpvp yvudohdhyprhl xogn ypobhd' Yfmhgnno aov pol aov morvy afaogcooplog orvy @I `orh olh'—Vgpvl akpkr bfryhypfa lfdhyprhlog doauv `fuog ak`fd OI$ aolo morvy `hvbom lf @I$‑ bhdogn DvloyYvyogpk$ jvronog Dvioy Urk`vip -DU($ yufyhodhy lfdhyprhlog akpkr `h Ufrva' Jvrogn Aognv Ufraoh$Ukg`kl Orfg$ Ihdf`vn$ Pognfrogn'
 
Lodov vrvyog afgnvbom jodvr lfdhyprhlog hpv$ yfbfgorgxo pol bfnhpv yvdhp' Bonh xogn gnfrph lfdhyprhlogakpkr$ uoyph bhyo `fm afgnfrjologgxo' —Lorfgo phgnnod afahg`omlog jodvr lobfd uo`o yolfdor doauv`fuog xogn yfavdo `orh yfuvd doauv -`h lhurkl($ `hnogph jo`h `orh olh -bhoyogxo `hoabhd `orh lvgihlkgpol($bhdogn Dvloy' Gom$ xogn jo`h aoyodom$ vavagxo doauv jfghy MH@ -afylh lhgh bogxol urk`vl xogn `hbvop lmvyvyakpkr( gxf`kp yfprvagxo ivlvu bogxol dk' Jo`h$ bhdo mogxo afgnog`odlog orvy ufgnhyhog ypog`or akpkr$ pfrvpoao xogn o~odgxo afgnvyvgn yhypfa OI$ ph`ol olog afgivlvuh lfbvpvmog olh' —Olh bolodifuop pflkr$‑ bhdogn urho bfrloioaopo hgh'
Yuvd ufgnhyhog morvy `h!vu nro`f bhor kvp uvpgxo afgivlvuh -lhrh(' Lhurkl Phnfr$ bkdfm uoloh urk`vl L^ 2 -logog(
 Ykdvyhgxo$ aov pol aov lfaoauvog ufgnhyhog yfprva lf olh morvy `hphgnloplog' @og hpv ph`ol bhyoyflo`or nogph lhurkl `fgnog lfaoauvog brh`nf -afdhuopnog`olog orvy ufgnhyhog( dfbhm phgnnh `orhypog`or yfufrph lfrou `hpo~orlog yoop ufabfdhog doauv MH@'—Yfuvd ufgnhyhog jvno morvy `h!vunro`f' Chdkykchgxo bfnhgh' Hborop ukauo ohr lfihd$ lodov hgnhg lvivrogohrgxo nf`f pol bhyo mogxo `fgnog afgnnogph uhuo ufgnfdvorog opov lfrog xogn vlvrog bfyor'Afdohglog ukauogxo jvno afyph `hnogph xogn nf`f$pfrogn Dvloy'Ikgpkm ho pfroulog `h Mkg`o Yikkux lfdvorog 25?5 xogn ufgxkrkp lfuflopog aodoagxo `hnogph jfghyMH@' —Akpkr hgh yfuvdgxo pfrbonh vgpvl ufgnhyhog `og lfdhyprhlog doauv `fuog' Yoop `hvlvr `odoalkg`hyh ypog`or poguo bfbog yhm pfnognog ufgnhyhoggxo aoyhm gkraod' Xolgh uo`o ypoyhkgfr afgiouoh?9$= Skdp `fgnog orvy ?$2 Oaufrf$‑ pvloygxo yfaborh afaufrdhmoplog moyhd uoloh avdphpfypfr'Yfafgporo `h uvporog afyhg 9'555’0'555 rua$ pfnognog ufgnhyhog afgiouoh ?0$> skdp `fgnog orvyyfbfyor ?$6 Oaufrf' Pouh bfnhpv `hloyhm bfbog -doauv MH@ `hmh`vulog yfdoao bfbfrouo yoop($pfnognog ufgnhyhog `h lkg`hyh dognyoa `rku jo`h ?2$6 skdp `fgnog orvy jo`h ’2$5 Oaufrf' Yf`ogn `h uvporog 9'555 ’ 0'555 rua ivao ?2$3 skdp `fgnog orvy !5$= Oaufrf'
Moyhd vbomog yhypfa ufgnhyhog$ `h ypoyhkgfr yv`om afgiouoh ?9$25 Skdp `fgnog bfbog MH@ -lhrh(' Yklfp lhurkl jvno afyph `hnogph uoloh xogn lolh 6 -logog(
 —Kvp uvp yfnhpv ph`ol afgivlvuh vgpvl ufgnhyhog vdogn olh' Ouodonh yoauoh orvy ufgnhyhoggxo ahgvyyfufrph hpv' Lodov akpkr doao bfrmfgph$ ahyodgxo `h doauv afrom$ `hjoahg olh bolod ifuop pflkr'Ahghaod `h lkg`hyh ypoyhkgfr pfnognog ufgnhyhog bfro`o `h lhyorog ?9 skdp `og orvy ? Oaufrf$‑pfrogngxo'

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Delta Kilo liked this
Heru Ureh liked this
Anandy Sadewa liked this
Anandy Sadewa liked this
Ined Van Boscho liked this
Dede Manggile Deans liked this
finakudo9661 liked this
Wawa Adi Raka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->