Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
07.02

07.02

Ratings: (0)|Views: 1,132|Likes:
Published by Tihomir Babarov

More info:

Published by: Tihomir Babarov on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2011

pdf

text

original

 
KYMC KYMC
Понеделник, 7 февруари 2011 г.страница I
„БИЗНЕС справочник” се разпространява в тиража на в. „Марица” и на безплатния вестникарски пазар.
страница IV
БалсамПРОМЕД
С
вети Валентин или Трифон Заре-зан? Седмица преди 14 февруариобикновено се разгарят споровемежду влюбени двойки и любители навиното какво точно трябва да се праз-нува. Споровете всъщност са излишни– двата празника не се изключват, адопълват. Любовта опиянява катовино. Виното пали кръвта като любов.В седмицата на любовта и виното еки-път на
книжарница „Хермес“
подредитематични маси с богат избор отидеи за подаръци за 14 февруари.Акцентът, естествено, е поезията,а Поетът на любовта и виното е един– Евтим Евтимов. На изключителнодостъпна цена може да зарадвате лю-бимия човек с неговото великолепнотомче
„Две жени, две чаши с огън”
.Добро предложение е и сборникът
„Тиси любовта“
, към който има приложени аудиодиск с песни на популярни бъл-гарски певци, направени по стихове наЕвтимов. Подходящо томче с поезияима за всички вкусове – от Шекспири Бърнс през Славейков и Яворов досъвременни български лирици.Подарък може да е всяка книга. Задамите е особено подходяща новатасерия на
издателска къща „Хермес“
 
– „Ева“
, която включва леки, забавнии разтоварващи истории за модер-ните жени. Мъжът би се зарадвал нанякой от „класиците“ в трилъровия жанр –
Гришам
,
Балдачи
,
Патерсън
,или защо не на миниенциклопедията
„Еротична фотография“
.Не са забравени и тийнейджърите.За да не се лишат от мляко и закуски,те могат да изберат подарък с нама-ление от няколко актуални юношескипоредици, както и да намерят тради-ционните малки сърчица и пожелания.А ако смятате в този ден да за-режете лозята, за вас са предложениякато
„Виното. Българска енци-клопедия“, „Виното – традиция,култура, съвременност“, „До-машното вино“
и разбира се,
„1001вина, които непременно трябвада опитате“
.На всички, които се колебаят далиняма да сгрешат при избора на пода-рък,
книжарница „Хермес“
предлагаелегантно решение – ваучер за 20 или50 лева. Подарете стилно изработенваучер, а срещу неговата стойностполовинката ви сама ще избере от-давна желана и търсена книга или другартикул. Под мотото
„Подари слюбов“
ваучерите ще се продават ислед 14 февруари и са подходящ дар и запразниците в началото на март.
Изберете подарък в книжарница „Хермес“ 
Вино и любов,любов и вино!
Заповядайте в книжарни- ца „Хермес” (Централ), ул. „Патриарх Евтимий” 12, сре- щу хотел „България“, етаж 2. Модерно обзаведена, с атрак- тивен дизайн и уют. Предла- га над 18 000 заглавия. Кафезона, безплатен WiFi, публи- чен терминал за интернет достъп, детски кът за игри изабава. Ще откриете всичкоза ученика, канцеларски мате-  риали, аудио- и видеодискове,играчки.
Ели ЮРУКОВА„Магнолия Гардънс”
 е нов жилищен комплекснамиращ се в един отнай- озеленените и спо-койни квартали на градПловдив - “Христо Смир-ненски”. Едно от най-големите предимствана комплекса е изклю-чително добрата мулокация. Добрата инфра-структура и близосттадо богато озеленен парксъс сигурност осигуря-ва бягство от напрег-натата градска среда.Местоположението на
„Магнолия Гардънс”
 дава възможност забърз достъп до ключовипътни артерии в гр.Пловдив, близост до MallPlovdiv, Гребния канал,елитни училища, детскиградини и медицинскизаведения.Важен аспект е и си-гурността на жители-те. Достъпът на външ-ни лица е контролиран, акомплексът е под посто-янно видео наблюдение. Живущите в комплексапък имат безпроблемендостъп с чип-карти. Ба-риери гарантират си-гурността на паркомес-тата и вътрешния дворна
„Магнолия Гардънс”
.Вътрешния двор има идетски кът, така че ро-дителите винаги ще саспокойни за децата си.Цялостната концеп-ция на комплекса е под-чинена на модерния истилен начин на животсред спокойна атмос-фера в градската сре-да. Комплексът включвашест секции, от 3 до 5 жилищни етажа на площот 9000 кв.м. Изключи-телна прецизност настроителния процес иподбор на най-добритеизпълнители за отдел-ните строително мон-тажни-работи са водещпринцип в изгражданетона
„Магнолия Гардънс”
.Влаганите материалиса в съответствие свсички съвременни изис-квания: топлоизолация10 см, червена тухлаWienerberger, 5 – камер-на немска PVC дограма,луксозни хидравличниасансьори, вътрешниинтериорни и външниблиндирани врати, външ-ни парапети от плътноковано желязо и луксозноотвършени с гранитобщи части.Друго предимствона
„Магнолия Гардънс”
 са атрактвните цени на жилищата спрямо първо-класното строителствои високите условия на живот, които предлагакомплексът. Цените наквадратен метър за-почват от 480 евро иварират спрямо разполо- жението и квадратуратана апартаментите.За удобството на жителите на комплексаще се изградят ресто-рант и няколко магазина.Убежище от забързанияградски живот ще е ко-кетен вътрешен двор,стилно оформен с алеи,детски кътове и многозеленина. За да обезпечиизискванията на живу-щите за удобство, чис-тота и естестическаподдръжка на комплексаса осигурени почиства-не на общите части,поддържане на зелениплощи, дезинфекция нацелия жилищен комплекс,снегопочистване, профе-сионален домоуправител,пълно окабеляване – TV иинтернет.
Още информацияна тел. 032/233-016,0895 795 997, СилвияПечилкова
„Магнолия Гардънс” – сигурност, красота и удобство
 
KYMC KYMC
II
страницаНаско Райчев Чукаловпритежава сертификатза комбинация от лечебнибилкови лекарства (чудо),които ги няма по света.Тази билкова комбинацияможе да лекува редица бо-лести. Изпробвана е впродължение на 20 години идава блестящи резултатипри язва, гастрит, черендроб, подагра, сърдечна не-достатъчност, проблемис простата жлеза, безпло-дие при мъже и жени, щи-товидна жлеза, бъбречнанедостатъчност, камънив бъбреците, полова сла-бост при мъжете, имуннанедостатъчност, кашли-ца, изгубен апетит, болки встомаха, изгаряне от слън-це и др. Тъй като дейст-вието е многостранно,чаят може да се поръчаза някои от изброенитезаболявания, а да се пие иза гинекологични проблеми,а те са: за сърдечна недос-татъчност или язва илигастрит или черен дробили щитовидна жлеза илиимунна недостатъчност.Като оригинално про-изведение билковатасмес “чудо” е резултат натворческата дейност наАтанас Чукалов, който при-тежава авторските праваи притежава сертификатот Агенцията за закрилана интелектуалната соб-ственост. Създателятна чудото няма фиксиранацена за билковата смес,дори на финансово затруд-нени нуждаещи се, я давабезплатно. Впредвид раз-ностранното въздейст-вие на билковия елексир,Наско Чукалов смята, че тядава на хората един нов,по-качествен живот.
Нов живот с билкова хранителна добавка Чудо“
 Наско Райчев Чукалов, гр. Чепеларе, ул.“Стою Шишков” № 26 (до хотел “Родопскикът”), 0888 564 552, тел: 0305 12159 (ве- чер, след 18 часа), www.chukalov.hit.bg 
Пациентите за нея:
Кото я гледам, сестра-та я има 50 килограма,обаче като ме поде с желез-ните си пръсти, все едноче 150-килограмов човекме масажираше, споделимъжът с вид на богатир.Имах проблем в ушите,връща той лентата назад.Адско пищене в ушитене ми даваше покой презцялото денонощие. Презнощта от умора се унесав дрямка и като се събудя,отново това пищене меобземаше. Оказа се, че еот ошипяване в шийнатаобласт, както и от затла-чване с шлаки по кръвонос-ните съдове в мозъка и поцялото тяло. Да ти кажа помъжки, започнах да усещами полова немощ, а съм ощемлад. Но като ме подхванасестрата с масажите,разказа ми играта. Направими и прочистване на чер-вата със солена вода. Следтова продължих с чернаряпа, моркови и кервиз, как-то и с нишадър. Шлакитеот кръвоносните съдовесе изчистиха. Шиповетезапочнаха да се топят иизчезват. Пищенето вушите осезателно нама-ля. С още няколко масажасигурен съм, че напълно щеизчезнат. Загуби се и би-реното ми коремче, коетобях издул напред. А с ощеедна рецепта, която мипредписа сестрата, и катомъж започнах да се усещаммного добре, похвали се чо-векът и продължи да сипесуперлативи по адрес насвоята лечителка.
За повече информа-ция и записване е тел.032/ 96 73 36 и GSM0889 490 399, www.dinaganeva.hit.bg.
Дребната на ръст сестраГанева впечатлява Голиат
100 процента коронна, т.е. най-добрата аура й уста-новиха в Научноизследователския център по медицин-ска биофизика в София, има майсторско свидетелствоза масаж, втора степен “Рейки”, лекува с аромотерапия,музика, индивидуални упражнения и диети.
 
Златислава Медаро-ва е директор „Човешки ресурси на „Белла Бъл-гария”. Има петнадесе-тгодишен опит в сфератана управлението на чо-вешките ресурси. Предида стане част от екипа нахранителния холдинг ра-боти в „Германос ТелекомБългария”. Преди товае работила в компаниикато „Аламар”, ЕПИК,„Електроник Асембли” и„Казино Технологии”.Носител е на наградата„Мениджър човешки ре-сурси на годината” (2004)и приза „Най-добър ме-ниджър в стратегическиямениджмънт на човеш-ките ресурси” (2006) наБългарската асоциацияза управление на човеш-ките ресурси. Само предиброени дни тя бе обявеназа мениджър човешки ресурси на 2010 година отфондация „Човешките ре-сурси в България и евро-интеграцията” и списание„Човешки ресурси”.Хората в организа-цията са най-мощнотосредство за постигане наважните бизнес резултати.По принцип управлениетона човешките ресурси ечаст от работата на всекимениджър, не само на HR-специалиста. За да бъдетова управление обачемаксимално ефективно,„Белла България” разчитана своята дирекция „Чо-вешки ресурси”, която сефокусира върху развитие-то на човешкия капитал.Моделът, който при-лага „Белла България”в дейността си, наречена"Човешки ресурси", е ори-ентиран към подкрепа набизнес организацията внейния стремеж да отгово- ри на предизвикателства-та, пред които е изправенаили ще бъде изправена.Един такъв подход вуправлението на човешкияпотенциал налага дейност-та да се ориентира кактов оперативна и стратеги-ческа посока, така и къмусъвършенстване на меж-дуличностните отношенияв компанията.
Това означава HRслужителите да игра- ят следните роли:- на "новаторски аг-ент", който да допри-нася за внедряване наиновации в дългосроченплан;- на "експерт по ра-ционализациите", кой-то да притежава спо-собността да работи сдостъпни бизнес и адми-нистративни процеси, скоето да осигурява ефек-тивна инфраструктураи ниски разходи;- на "посредник ипосланик", способен дапосредничи, подкрепя,подпомага и информираперсонала като цяло, зада има предани, компе-тентни и ефективни ме-ниджъри и служители.
 Желанието на ком-панията да се възполз-ва от консултантската иподкрепяща компетенцияна дирекция "Човешки ресурси" ни изправя преднеобходимостта да се ор-ганизираме професионал-но. За да отговорим натази нужда, придобиваме,когато се налага, новикомпетенции чрез обуче-ния, инструкции и новиназначения.Работим за развитиена компетенциите на двеотделни нива. При еднотоусъвършенстваме общитекомпетенции, отнасящи седо служителите от дирек-цията. Това включва из-граждането на общо кор-поративно разбиране, при-тежаването на познания задейността на дирекцията,както и за възможноститей да подпомага решениятана мениджърите в компа-нията.На друго ниво слу-жителите „Човешки ре-сурси” работят върхуусъвършенстване на спе-цифичните си и конкретникомпетенции, тъй катотрябва да подкрепят иподпомагат компанията всвоята конкретна област.Направихме обучение потехники на провеждане наинтервюта, изготвяне напрезентации, трудови спо- разумения, провежданена стажантски програми,планиране на кариерата намениджъри и т.н.За да следим резулта-тите си, извършваме два различни вида анализ -анализ на някои вътрешнивъпроси, които считамеважни за нас, и анализ напреценката на функци-оналните мениджъри заспособността ни да под-крепяме работата и целитена компанията. Анализъте много ценен, защотони помага да преценим реалното влияние спрямоколичеството извършена работа и многото уси-лия, които сме вложилии ще продължаваме давлагаме.В дейността си по уп- равление на човешките ресурси трябва да бъдемдостатъчно подготвени,за да влезем в диалог сбизнес организацията, да разберем и вникнем в ней-ните планове и нужди отпомощ. Защото качество-то на човешкия капитал е решаващото конкурентнопредимство за всяка еднакомпания.
Ориентираност към интереситена бизнесорганизацията
 Добреподготвените HRспециалисти са важен фактор за успеха, коментира Златислава Медарова, директор „Човешки ресурси” на „БеллаБългария” 
 
KYMC KYMC
III
страницаВ деня на Св. Вален-тин всеки, който обича,подарява на любимитеси хора стих, мечта,цвете, нежност илиедна прекрасна вечер.Нека отворим сърцатаси и бъдем по-добри!Нека се обичаме! Как-во да подарим? Тозивъпрос си задават ми-лиони влюбени, защо-то подаръка отключвасърцето на любимия иго кара да се чустванай-желан и най-обичанна света. На този денвлюбените търсятначин да докажат, челюбовта им е истин-ска, а в душите имбошува океан от меч-ти. На Св. Валентинонези, които дългоса събирали кураж дакажат „Обичам те!”,искат да го изрекатна най-красивото инай-запомнящото семясто – място изпъл-нено с обич!Всяка година в ком-плекс „ДЖИЯ БИЙЧ”стотици си шепнатнай-сърковенни слова иси обещават догодинана този ден отновода бъдат там, за даизпият чаша отлежаловино.„ДЖИЯ БИЙЧ” е из-пълнено с романтикамясто. Да бъдете тукзаедно на връх Св. Ва-лентин е дълго обмис-ляния подарък, с койтоискате да изненадатесвоя любим. И докатонежно се докосвате сочи, а пламакът на све-щите хвърля отбля-сък, докато музикатавлудява телата ви истрастите бошуват,ще разберете, защоименно тук мъжетесрещат най-прекрас-ната жена, а женитенай-предания и неженчовек до себе си. Обяс-нението е просто –„ДЖИЯ БИЙЧ” е прос-то съдба.Ако искате да ви-дите Трифон Зарезани Св. Валентин подръка, нека се съберемв „ДЖИЯ БИЙЧ” и даизпием чаша вино заонази любов, коятовсеки от нас заслужа-ва и заради, която систрува да се живее.
Елате на ул. „Св.Валентин” 7, ком-плекс „ДЖИЯ БИЙЧ” :DJ парти, шоупрогра-ма – 0886474156. DJМарин и Жечка Же-лязкова ви очакват.
„ДЖИЯ БИЙЧ” – мечтанподарък за всеки влюбен

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->