Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
159Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul Vamal

Dreptul Vamal

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 14,803|Likes:
Published by canont1i

More info:

Published by: canont1i on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

 
Notiţe de curs la disciplina dreptul vamalAutor: A.Perjaru
Tema I: Obiectul şi domeniul de studiu ale dreptului vamal.Subiecţii dreptului vamal
Subiecte:
1.
 Notiune de drept vamal.
2.
Obiectul de studiu al dreptului vamal.
3.
Domeniul (subiectele) de studiu al dreptului vamal
.
4.
Subiecţii raportului juridic de drept vamal.
5.
Izvoarele dreptului vamal.
6.
Raportul interdisciplinar ale dreptului vamal cu alte ramuri ale sistemului dedrept.
Notiune de drept vamal.
Deşi în problema definirii dreptului vamal nu se atestă maridivergenţe conceptuale, totuşi deocamdată în literatura de specialitate din diferite ţări, inclusivdin România şi Rusia, nu este este expusă o definiţie care ar avea un caracrer general şi ar fiacceptată de către toţi specialiştii, cel puţin la nivel de ţară. Cât priveşte Republica Moldova,constatăm, că nu este nici un manual care ar fi consacrat dreptului vamal şi în care ar fi abordatăşi problema definirii.Aceste deficienţe însă nu sunt un temei pentru a considera că în domeniul dreptului vamalnu s-au făcut elaborări teoretico-ştiinţifice care ne-ar permite să facem anumite concluzii.Dimpotrivă, acestea sunt prezente şi la unele dintre ele ne vom opri mai jos.Recurgînd la o privire de ansamblu asupta definiţiilor date dreptului vamal, constatăm că problema expunerii unui concept sau noţiuni care ar include totalitatea de caractere specifice şiar exprima cu exactitate trăsăturile esentiale prin care se delimitează concludent de altele, estesoluţionată în mod diferit. Dar, din totalitatea formulăriloe existente pot fi evidenţiate 2 direcţii:unii încearcă să dee o definiţie cât mai amplă, incluzînd în ea un spectru cât mai vast de aspecte, pe când alţii încearcă să formuleze o definiţie cît mai concisă, dar care ar avea o încărcăturăsemantică cât mai exactă.Astfel, unul dintre adepţii tratării extinse a noţiunii de drept vamal este cercetătorul ruc L. Nozdraciov, care defineşte dreptul vamal ca pe o ramură complexă de drept ce reprezintă unansamblu de norme juridice, cu apartenenţă ramurală diversă, care au drept scop reglementarearelaţiilor sociale legate de trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală, perceperea plăţilor vamale, vămuirea, controlul vamal, precum şi alte modalităţi de realizare a politicii vamale, care este o parte componentă a politicii externe şi interne a statului. (НоздрачевЛ.Ф. Таможенное право. Москва, 1998)Unul din marii specialişti în domeniul dreptului vamal, profesorul rus Gabricidze B., propune o variantă mai laconică a definiţiei şi considecă dreptul vamal este o ramurăcomplexă de drept ce reprezintă un ansamblu de norme juridice, care reglementează relaţiilesociale din domeniul activităţii vamale. Iar în continuarea ideei sale, el explică că sub noţiuneade „domeniu al activităţii vamale” trebuie de înţeles: politica vamală, trecerea mărfurilor şimijloacelor de transport peste frontiera vamală, regimurile vamale, reglamentarea tarifară şinetarifară, plăţile vamale, perfectarea vamală, controlul vamal, statistica vamală, combatereainfracţiunilot şi a încălcărilor de reguli vamale, răspunderea pentru comiterea infracţiunilot şi aîncălcărilor de reguli vamale, procedura în cazul săvîrşirii infracţiunilot şi a încălcărilor de regulivamale, etc,. ( Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Москва, 1999)
 
Variante ale definiţiei dreptului vamal comunitar (european) sunt prezentate de autorulmoldovean Radu Gh., dintre care cea mai concisă se pare a fi cea care îl defineşte ca „unansamblu de norme juridice ce fixează drepturile şi obligaţiile subiecţilor raporturilor juridicevamale precum şi stabileşte mecanismul de percepere a plăţilor vamale”. (Radu Gh. Drept vamalcomunitar: Curs de lecţii.Chişinău, 2001, p.6).
Conchidem Dreptul vamal poate fi definit ca o ramură comple(înglobeaaspecte ale altor ramuri) de drept formată din instituţii şi norme juridice care au dreptscop reglementarea relaţiilor sociale ce se nasc, se modifică şi se sting în legătură cutrecerea persoanelor, mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală astatului.
2.
Obiectul de studiu al dreptului vamal.
Prin obiect de studiu înţelegem - realitatea obiectivă (istorică) asupra căreia esteîndreptată activitatea de cercetare, adica ceea ce studiază disciplina dată, iar domeniul de studiucuprinde - problematica (aria de răspîndire a intereselor gnoseologice) şi instrumentarul ştiinţific(metodele, procedeele şi principiile de cercetare) aplicate la studierea obiectului. Sigur că aceastaeste o delimitare convenţională deoarece în practica investigaţiilor ştiinţifice obiectul şi domeniulde studiu formează un corp integru al procesului gnoseologic.Este
 
cunoscut că fiecare ramură de drept are obiectul şi metodele sale de reglamentare juridica, iar fiecare disciplină ştiinţifică are obiectul şi domeniul său de studii. Deoarece dreptulvamal este o ramură relativ tînără, care nu se bucură de elaborări conceptuale ample şi profinde,determinarea particularităţilor obiectului şi metodelor sale de reglamentare reprezintă o problemădestul de importantă, dar şi complicată.Deocamdată, între jurişti nu există unanimitate în ideea de a considera dreptul vamal ca o pamură de drept independentă, ori afiliată sau parte componentă a altei ramuri. Unii susţin că putem vorbi doar de existenţa legislaţiei vamale în cadrul altei ramuri, sau cel puţin o ramură adreptului administrativ (şt. rusă) sau a dreptului financiar (şt. română), pe cînd alţi specialiştisunt de părere că dreptul vamal reprezintă o ramură de sine stătătoare,În ştiinţa juridică, tradiţional, în calitate de criteriu definitoriu pentru delimitarea ramurilor de drept servte obiectul şi metoda specifica de reglementare juridica. Fiind o ştiiăsocioumană, preocupată de studiul aspectelor normative ale activităţii umane, obiectul ei decercetare este format de anumite relaţii sociale. Fiecare ramură este alcatuită dintr-un grup denorme juridice, organic legate, ce reglementeaza o anumita categorie de relatii sociale pe bazaaceleiaşi metode şi în temeiul unor principii comune. De aceea, fiecare ramură de drept areobiectul si metoda (său metodele) specifice.Obiectul de reglementare juridica al dreptului vamal il constituie relatiile sociale dindomeniul activităţii vamale. Aceste relaţii poartă un caracter complex şi sunt condiţionate deînsăşi structura şi conţinutul activităţii vamale. În literatura de specialitate sunt evidenţiateurmătoarele categorii de relatiile sociale vamale:1.sfera politicii vamale;2.relaţii şi principii axate pe trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport pestefrontiera vamală;3.ce vizează statutul regimuriljr vamale;4.ce ţin de reglamentarea tarifaşi perceperea plăţilor vamale;5.muirea şi întocmirea documentaţiei vamale;6.organizarea şi efectuarea controlului vamal;
 
7.legate de infracţiuni şi încălcările legislaţiei vamale şi răspunderea pentru comiterealor;Trăsătura caracteristică a relatiilor sociale enumerate mai sus constă în faptul că ele se nasc,se modifică şi se sting doar în legătură cu trecerea  persoanelor, mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului.
Principiile dreptului vamal.
Principii ale dreptului sunt acele idei, concepte primordiale care intr-o formă concisăexprimă esenţa şi conţinutul lui şi servesc drept călăuză în procesul de elaborare şi aplicare anormelor de drept. Între principiile dreptului sunt: legalitatea, libertatea şi egalitatea,responsabilitatea, democratismul, umanismul, echitatea justiţiei, etc. Toate acestea au aplicaţiedirectă şi în dreptul vamal.
Metodele dreptului vamal.
Metodă (din gr. methodos - cale de cercetare sau cunoaştere, teorie, învăţătură) – totalitatea de modalităţi şi procedee de cunoaştere a realităţii, care sunt subordonate soluţionăriiunei probleme concrete. Are deasemenea accepţiunea de:1) mod de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii.2) ansamblu de procedee folosite în vederea atingerii unui anumit scop.3) procedeu sistematic de predare a unei discipline; metodică.4) mod de a acţiona pentru a atinge un anumit scop; manieră; modalitate; procedeu; mijloc.Cînd vorbim de metodele dreptului vamal, urmeafacem distincţia dintre cele decercetare - specifice aspectului ştiinţific, şi cele de reglementare juridică.Din categoria metodelor de cercetare fac parte metodele cu aplicaţie ştiinţifică generală,cunoscute în mare parte din cadrul altor discipline: logică, istorică(evolutivă), comparativă,tipologică, sistemică, funcţională, etc. Dar ne interesează în primul rănd cele care sunt aplicate înreglementarea juridică a relatiilor sociale.Metodele administrative – permisivă, interdictivă şi obligatoare-

Activity (159)

You've already reviewed this. Edit your review.
Maria Plamadeala liked this
Silver115 liked this
Pavel Duhaniuc liked this
Marco Ruslan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Liubushka Zaiat liked this
Ninutsa Sula liked this
Predenciuc Irina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->