Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tüm asıl

tüm asıl

Ratings: (0)|Views: 321 |Likes:
Published by ihramcizade
cemil meric kitaplarından alıntılar
cemil meric kitaplarından alıntılar

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: ihramcizade on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2011

pdf

text

original

 
CEM
İ
L
 
MER
İ
Ç’
İ
N
 
SOSYOLOJ
İ
NOTLARI
 
VE
 
KONFERANSLAR’I
 
K
İ
TABINDAN
 
ORYANTAL
İ
ZM
 
18
 
Mart
 
1981
 
Bo
ğ
aziçi
 
Üniversitesi
 
Konferans
ı
 
Ahmet
 
Mithat
 
Müste
ş
rikler
 
kongresine
 
giderken,
 
"Bizi
 
nereye
 
yerle
ş
tirecekler"
 
diye
 
ş
ünür.
 
"
Biz
 
de
 
Bat
ı
'y
ı
 
tan
ı
yoruz,
 
yani
 
müstagribiz."
 
Bat
ı
 
ş
üncesini
 
tan
ı
yan
 
insanlar
ı
n
 
ismi,
 
ayn
ı
 
zamanda
 
halk
ı
ndan
 
kopmu
ş
bahts
ı
z
 
ayd
ı
nlar
ı
n
 
da
 
is
mi.
 
Ahmet
 
Mithat,
 
Avrupa'ya
 
bir
 
fatih
 
edas
ı
yla
 
gidiyordu.
 
Bat
ı
 
ile
 
Do
ğ
u
 
insan
 
beyninin
 
iki
 
yar
ı
m
 
küresi
 
idi,
 
Allah
Ş
ark'
ı
n
 
da
 
Garb'
ı
n
 
da
 
hâliki
 
idi.
İ
slâm'
ı
n
 
vahdeti
 
onu
 
da
 
etkiler.
 
Güliver
 
kompleksi:
 
ölçüleri
 
kaybetmek.
 
Ş
erri
 
temsil
 
eden,
 
cahil
 
bir
 
insanlar
 
toplulu
ğ
u
 
idi
 
Bat
ı
,
 
kâfirdi.
 
Osmanl
ı
 
için
 
hidâyeti
 
temsil
 
eden
 
Osmanl
ı
 
ile
 
delâleti
 
temsil
 
eden
 
bir
 
kâfirler
 
ülkesi
 
olarak
 
Garb
 
var
 
idi.
 
A.
 
Mithat'tan
 
sonra
 
durum
 
tersine
 
döndü.
 
Küçüldükçe
 
küçüldük.
 
Bat
ı
'n
ı
n
 
iftiralar
ı
na,
 
biz
 
de
 
yenilerini
 
ekledik.
Ş
ark
 
bir
 
harabezârd
ı
r,
 
bir
 
miskinler
 
tekkesidir.
 
Ali
 
Canip
 
için
 
de,
 
Naz
ı
m
 
için
 
de
 
(Pierre
 
Loti'ye
 
yazd
ı
ğ
ı
 
bir
 
mektupta)
Ş
ark
 
böyledir.
 
Ç.
 
Altan
 
da
 
her
 
makalesinde
Ş
ark
 
aleyhtar
ı
d
ı
r.
 
Bütün
 
talihsizli
ğ
imiz
 Ş
arkl
ı
l
ı
ğ
ı
m
ı
z'dand
ı
r.
 
Buna
 
bir
 
de
 
alaturkal
ı
l
ı
k
 
eklendi.
 
Böylece
 
kendimize
 
ş
man
ı
n
 
biçti
ğ
i
 
ölçülerle
 
yetinmemi
ş
,
 
bunlara
 
yenilerini
 
ilâve
 
etmi
ş
izdir.
 
Oysa
 
belli
 
bir
Ş
ark
 
prototipi
 
olmad
ı
ğ
ı
 
gibi,
 
Bat
ı
 
pro
totipi
 
de
 
yoktur.
 
Birçok
 
Bat
ı
l
ı
 
psikolog
 
için
 
Do
ğ
u:
 
mistiktir,
 
rasyonel
 
ş
ünce
 
Bat
ı
'ya
 
hast
ı
r.
 
Weber
 
kapitalizmi
 
Calvin
 
ahlâk
ı
na
 
ba
ğ
lar,
 
mant
ı
kla
 
alay
 
eden
 
bir
 
mant
ı
k.
 
"Ak
ı
ldan
 
ne
 
kadar
 
uzakla
ş
ı
l
ı
rsa,
 
insan
 
o
 
kadar
 
mutlu
 
olur"
 
der
 
Calvin.
İ
lk
 
günâh
 
H
ı
ristiyanl
ı
ğ
ı
n
 
esas
ı
.
 
Protestan
 
Hazret
i
 İ
sa'n
ı
n
ş
efaatine
 
muhtaçt
ı
r.
 
Bunun
 
ölçüsü
 
de
 
kazand
ı
ğ
ı
 
parad
ı
r.
 
Oysa
 
rasyonalizm
 
Bat
ı
'n
ı
n
 
inhisar
ı
nda
 
de
ğ
ildir.
 
Vahyi
 
bile
 
ak
ı
lla
 
izah
 
eden
 
 îbn
 
Haldun,
 
dünyan
ı
n
 
en
 
rasyonalist
 
mütefekkiridir.
 
Bat
ı
 
mistikleri
 
var.
 
Bu
 
ş
eli
 
ayr
ı
m,
 
manikeendir.
 
Bugünkü
 
nesle
 
ş
en
 
A.
 
Mithat'
ı
n
 
ba
ş
latt
ı
ğ
ı
 
medeniyet
 
hamlesini
 
sürdürmektir.
 
Kaliforniya
 
Üniversitesi
İ
ngiliz
 
Edebiyat
ı
 
profesörü
 
E.
 
Said,
 
Bat
ı
 
emperyalizmine
 
kar
ş
ı
 
kin
 
doludur
 
ve
 
bütün
 
orientalistlere
 
ate
ş
püskürmü
ş
tür.
 
Oryantalizm
 
emperyalizmin
 
ke
ş
if 
 
koludur.
 
Orient
 
(Do
ğ
u)
 
kavram
ı
 
Avrupa'n
ı
n
 
uydurmas
ı
d
ı
r.
 
Oryantalizm
 
Avrupa'n
ı
n
 
sefil
 
menfaatlerine
 
giydirilmi
ş
tülden
 
bir
 
elbisedir.
İ
nsanlar
ı
 
birbirinden
 
uzakla
ş
t
ı
ran
 
her
 
ş
ünceye
 
kar
ş
ı
y
ı
m.
 
Bu
 
bak
ı
mdan
 İ
danov'un
 
proleter
burjuva
 
ilmi
 
ayr
ı
m
ı
 
ne
 
kadar
 
hatâl
ı
ysa,
 
Oryantalizm'i
 
de
 
bütünüyle
 
mahkûm
 
etmek
 
hatal
ı
 
olur.
 
Avrupa
 
Do
ğ
u'nun
 
can
ı
na
 
okumu
ş
tur,
 
ama
 
bunda
 
Do
ğ
u'nun
 
hiç
 
mi
 
kabahati
 
yoktur?
 
Bütün
 
oryantalistleri
 
yalanc
ı
l
ı
k
 
ve
 
casuslukla
 
itham
 
etmek
 
do
ğ
ru
 
olmaz.
 
Bu
 
yamyam
 
Avrupa
 
ile,
 
ş
ünen
 
Avrupa'y
ı
 
ayn
ı
 
kefeye
 
koymak
 
olur.
 
Türkçe'nin
 
en
 
mükemmel
 
lügatini
 
Redhouse,
 
en
 
güzel
 
tarihini
 
Hammer
 
yazm
ı
ş
t
ı
r,
 
insaf 
 
dinin
 
yar
ı
s
ı
d
ı
r,
 
islâm
 
dünyas
ı
n
ı
 
insanl
ı
ğ
a
 
tan
ı
tan
 
biz
 
de
ğ
iliz,
 
Avrupal
ı
lar
 
(
İ
bn
 
Haldun'u
 
da
 
Slane
 
tan
ı
t
ı
r.
 
III.
 
Napoléon
 
ordusu
 
tercüman
ı
d
ı
r.
 
Iskoçyal
ı
 
Rosenthal).
 
The
 
Legacy
 
of 
 
islam'da
 
(Schaht'in)
 
Rodin
son
 
Haçl
ı
lar'dan
 
zaman
ı
m
ı
za
İ
slâm
 
ili
ş
kilerini
 
incelemi
ş
tir.
 
Rodinson
 
Nâz
ı
m'
ı
n
 
Stalin
 
aleyhindeki
 
piyesini
 
Frans
ı
zca'ya
 
tercüme
 
etti
ğ
i
 
için,
 
FKP'den
 
ç
ı
kar
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Bir
 
"Homo
 
Islami
cus"
 
var
 
m
ı
d
ı
r?
 
Rousseau'nun
 
Yeni
 
Heloise'in
 
kenar
ı
na
 
"Herkes
 
yobazd
ı
r.
 
Ben
 
de
 
yobaz
ı
m.
 
Tolerans
ı
n
 
yobaz
ı
y
ı
m"
 
diye
 
yazar.
 
Tesamuh:
 
Semahat'tan.
 
Müsamaha
 
yanl
ı
ş
bir
 
kelimedir.
 
BATI'YI
 
DEV
 
OLARAK
 
GÖRMEKTEN
 
KURTULMAMIZ,
 
FAKAT
 
KEND
İ
M
İ
Z
İ
DE
 
DEV
 
GÖRMEMEM
İ
Z
 
LÂZIM.
 
Bu
 
ayr
ı
m
ı
 
da
 
Bat
ı
 
telkin
 
etti:
 
East
 
is
 
east,
 
West
 
is
 
West,
 
bu
 
iki
 
karde
ş
hiçbir
 
zaman
 
ba
r
ı
ş
mayacakt
ı
r,
 
der
 
bir
 
Bat
ı
l
ı
.
 
Osmanl
ı
 
bir
 
aksiyon
 
medeniyeti.
 
Etiemble,
 
Goethe'nin
 
dünya
 
edebiyat
ı
 
tâbirine
 
kar
ş
ı
 
ç
ı
k
ı
yor.
 
Medeniyetler
 
elele
 
verdikçe
 
yükselir.
 
Dünya
 
dillerinde
 
ç
ı
km
ı
ş
100
 
mühim
 
eser
 
sorusu
 
Fransa'da,
 
M
ı
s
ı
r'da,
 
Japonya'da
 
sorulmu
ş
tur.
 
Ortak
 
2
3
 
kitap
 
var.
 
Be
ş
eriyet
 
bu
 
kadar
 
az
 
tan
ı
maktad
ı
r
 
birbirini.
 
Gendjei
 
ve
 
Bhagavat
 
Gita'y
ı
 
bir
 
Avrupal
ı
 
bilmeyebilir,
 
bir
 
Do
ğ
ulu
 
da
 
Avrupa'n
ı
n
 
çok
 
mühim
 
bildi
ğ
i
 
kitaplardan
 
habersiz
 
olabilir.
 
Etiemble
 
tercümeye
 
de
 
çok
 
önem
 
veriyor.
 
Mevcut
 
olan
ı
 
bilmeden,
 
yeni
 
bir
ş
ey
 
ilâve
 
edemeyiz.
 
Yükselmek
 
isteyen
 
milletler,
 
gururdan
 
vazgeçip,
 
tercüme
 
yapmak
 
zorundad
ı
rlar.
 
Latince
 
ve
 
Grekçe
 
bilenler
 
ç
ı
k
ı
yor
 
sahneye.
 
YALÇIN
 
KÜÇÜK,
 
"Türk
 
ayd
ı
n
ı
 
mütercim
 
olmak
 
için
 
yeti
ş
tirilmi
ş
tir.
 
Tercümandan
 
mütefekkir
 
 
ç
ı
kmaz"
 
diyordu.
 
Mütercim
 
sadece
 
dünyas
ı
n
ı
n
 
fatihidir.
 
Tercümandan
 
çok
 
farkl
ı
d
ı
r.
 
Bu
 
yüzden
 
büyük
 
mütercim
 
önce
 
çok
 
azd
ı
r.
 
Ne
 
mütercim,
 
ne
 
mütefekkir
 
yeti
ş
tirdik.
 
Sadece
 
tercüman
 
yeti
ş
tirdik.
 
Biz
 
hem
 
müstagrip
 
olmak
 
zorunday
ı
z,
 
hem
 
müste
ş
rik.
 
Bat
ı
l
ı
 
bizi
 
ara
ş
t
ı
rm
ı
ş
t
ı
r,
 
ba
ş
kas
ı
n
ı
n
 
bak
ı
ş
ı
 
da
 
çok
 
mühimdir.
 
Introspection
 
çok
 
mühimdir,
 
extrospection
 
da
 
kezâ.
 
Nam
ı
k
 
Kemal
 
Hammer'i
 
tenkit
 
etti.
 
Hammer
 
d
ı
ş
ar
ı
dan
 
görülmeyecek
 
baz
ı
ş
eyleri
 
görmemi
ş
ti.
 
(Kedi
gidi).
 
Cevdet
 
Pa
ş
a
 
Hammer'i
 
tamamlar.
 
Ondan
 
sonraki
 
Lütfî 
 
Efendi
 
tarihi
 
bütün
 
olarak
 
bas
ı
lmam
ı
ş
t
ı
r
 
ve
 
öncülerine
 
nazaran
 
zay
ı
ft
ı
r.
 
Abbasiler
 
devrindeki
İ
slâm
 
ile
 
Tanzimat
 
Osmanl
ı
s
ı
 
çok
 
farkl
ı
d
ı
r.
 
Süleyman
 
Kanunnâmesi'nde
 
Montesquieu'nun
 
kuvvetler
 
ayr
ı
m
ı
 
mevcuttur.
 
Osmanl
ı
'da
 
despotizm
 
yoktur.
 
Hükümdar
 
icra
 
vas
ı
tas
ı
d
ı
r
 
ve
ş
eriat
ı
n
 
emrindedir.
 
Ulemâ
 
ikâz
 
eder,
 
ikinci
 
hatâda
 
ordu+ulemâ,
 
icra
 
gücünü
 
alteder.
 
1826'da
 
ordu
 
kalk
ı
nca,
 
ulemân
ı
n
 
kuvveti
 
kalmam
ı
ş
t
ı
r,
 
susmu
ş
tur.
 
Tanzimat'tan
 
sonra
 
büyük
 
bir
İ
slâm
 
âlimi
 
ç
ı
kmam
ı
ş
t
ı
r,
 
çünkü
 
müttefiki
 
yoktur.
 
Ulemâ
 
da
 
ordu
 
ile
 
çökmü
ş
,
 
Bat
ı
'dan
 
gelen
 
taarruzlar
ı
 
kar
ş
ı
layamam
ı
ş
t
ı
r.
 
Intelijansya
 
o
 
zaman
 
do
ğ
mu
ş
tur.
 
Tanzimat
 
intelijansyas
ı
İ
slâm'
ı
 
bugünkü
 
ayd
ı
n
ı
m
ı
zdan
 
çok
 
daha
 
iyi
 
biliyor
 
ve
 
ya
ş
ı
yordu:
 
Cevdet
 
Pa
ş
a
 
ve
 
Tunuslu
 
Hayrettin.
 
Nam
ı
k
 
Kemal
 
rak
ı
 
içerdi,
 
ama
 
E.
 
Renan'a
İ
slâm'
ı
 
ö
ğ
retti.
 
Hepsi
 
medeniyetçi
 
idiler,
 
Bat
ı
c
ı
 
de
ğ
ildiler,
 
mefhumun
 
kendisi
 
de
 
yoktu.
 
Bugün
İ
slâm'
ı
n
 
uyan
ı
ş
ı
na
ş
ahit
 
oluyoruz.
 
Türk
 
ayd
ı
n
ı
 
önce
 
Müslüman
 
oldu
ğ
unu
 
bilecektir.
 
Kendisi
 
için
 
bir
ş
eref 
 
olan
İ
slâmiyet'i
 
bilecektir,
 
fakat
 
bunun
 
için
 
haz
ı
rl
ı
kl
ı
 
de
ğ
ildir,
 
irfan
ı
 
terk
i
 
tabiiyet
 
eden
 
insan
ı
m
ı
z
 
bundan
 
büyük
 
bir
 
fayda
 
da
 
sa
ğ
lamam
ı
ş
t
ı
r.
 
Çünkü
 
kendi
 
irfan
ı
m
ı
z
ı
 
kaybetmi
ş
vaziyetteyiz.
 
Bugün
 
Türk
 
ayd
ı
n
ı
 
dilini,
 
dinini,
 
tarihini
 
bilmek
 
zorundad
ı
r.
 
Abbasiler
 
devrinde
 
de
ğ
iliz.
 
Bat
ı
'nm
 
getirdi
ğ
i
 
ayd
ı
nl
ı
ğ
a
 
muhtac
ı
z,
 
islâmiyet'i
 
"Le
gacy
 
of 
 
islam"dan
 
ö
ğ
reniyorum,
 
Ibn
 
Haldun'u
 
ingilizce'den
 
okuyorum.
 
"Akvem
 
ül
mesalik"e
 
dayanarak
 
kendimizi
 
tan
ı
mak
 
gerekti
ğ
ine
 
inan
ı
yorum.
 
Ak
ı
l
 
insanl
ı
k
 
için
 
ş
terektir.
 
Bat
ı
'dan,
 
kendi
 
iman
ı
m
ı
z
ı
 
ve
ş
ahsiyetimizi
 
muhafaza
 
ederek
 
almal
ı
y
ı
z
 
birçok
ş
eyi.
 
Dünya
İ
slâm
 
ayd
ı
nlar
ı
 
da
 
Bat
ı
'n
ı
n
 
etkisindedir,
 
maalesef.
 
M
ı
s
ı
r'daki
 
ayd
ı
nlar
ı
n,
 
bizim
 
ayd
ı
nlar
ı
m
ı
za
 
üstün
 
olmasa
 
da
 
eserlerini
 
okumak
 
lâz
ı
md
ı
r.
İ
slâm'da
 
inhitat
 
kongresine
 
bir
 
tek
 
Türk
 
i
ş
tirak
 
etmiyor.
 
(25
 
y
ı
l
 
önce).
 
Bat
ı
 
müste
ş
rikleri
 
kar
ş
ı
s
ı
nda
 
ellerimizi
 
kavu
ş
turup
 
dinlemek
 
zorunday
ı
z.
 
Onlar
ı
n
 
tart
ı
ş
malar
ı
ndan
 
bile
 
haberdar
 
de
ğ
iliz.
 
SORU:
 
Osmanl
ı
 
toplum
 
yap
ı
s
ı
n
ı
n
 
irdelenmesi.
 
Enver
 
Ziya
 
KARAL
 
mant
ı
ğ
ı
 
havada
 
kültür
 
anlay
ı
ş
ı
d
ı
r.
 
Kraldan
 
çok
 
kralc
ı
.
 
CEVAP:
 
E.
 
Z.
 
Karal'm
 
uyku
 
getirmek
 
için
 
okunur
 
kitab
ı
.
 
Tarihimiz
 
yalanlardan
 
ibarettir.
 
Fikir
 
üretilmiyor.
 
Bas
ı
n,
 
üniversite,
 
ayd
ı
nlar
 
k
ı
s
ı
r.
 
İ
slâmiyet
 
ak
ı
l
 
dinidir.
 
Deizme
 
en
 
yak
ı
n
 
inanç
 
olarak,
 
ak
ı
l
 
ça
ğ
ı
,
 
islâmiyet'i
 
görür,
İ
slâmiyet
 
birçok
 
iftiralara
 
hedef 
 
ol
mu
ş
tur.
 
SORU:
 Ş
ekil
 
itibar
ı
yla
 
bütün
 
dünya
 
Avrupal
ı
'd
ı
r.
 
Ancak
 
bu
 
Avrupa
 
d
ı
ş
ı
 
ülkeleri
 
sefaletten
 
ve
 
cehaletten
 
kurtaramam
ı
ş
t
ı
r.
 
Ayd
ı
nlar
Ş
ark
 
ve
 
Garb'
ı
 
bar
ı
ş
t
ı
rmak
 
isterler,
 
kitleler
 
birbirine
 
ş
man
 
kal
ı
yor.
 
CEVAP:
 
E
ğ
er
 
bütün
 
insanlar
 
ayn
ı
ş
ekilde
 
ş
ünseydi
 
tezat
 
kalmazd
ı
.
 
Zirvelerde
 
söylenen
ş
ark
ı
 
ayn
ı
d
ı
r.
 
Sürü
 
al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
na
 
zincirlidir.
 
Bizde
 
hâkim
 
ideoloji,
 
Avrupa
 
burjuvazisinin
 
ideolojisidir.
 
Kaynakça
 
Cemil
 
MER
İ
Ç
 
hzl:
 
Ümit
 
MER
İ
Ç
 
Sosyoloji
 
Notlar
ı
 
ve
 
Konferanslar
 
[Kitap].
‐ İ
stanbul:
İ
leti
ş
im,
 
2010.
 
 
CEM
İ
L
 
MER
İ
Ç’
İ
N
 
BU
 
ÜLKE
 
K
İ
TABINDAN
 
SA
İ
D
 
NURSΠ
 
Said'in
 
müridi,
 
bir
 
havariler
 
orman
ı
.
 
Yekpare
 
ve
 
kesif.
 
A
ğ
açlar
 
kayna
ş
m
ı
ş
birbirleriyle.
 
Ve
 
ba
ğ
r
ı
ndan
 
ads
ı
z
 
bir
 
u
ğ
ultu
 
yükseliyor...
 
Bir
 
ı
rt
ı
na
 
rüzgâr
ı
na
 
benzeyen
 
Nur
 
risalelerinin
 
zaman
 
zaman
 
bo
ğ
uk,
 
zaman
 
zaman
 
heybetli
 
yank
ı
s
ı
.
 
Said,
 
da
ğ
ba
ş
ı
nda
 
va'z
 
eden
 
bir
 
mür
ş
it.
 
Hor
 
görülenler,
 
her
ş
eyini
 
kaybedenler,
 
mukaddesleri
 
çi
ğ
nenenler
 
ona
 
ko
ş
tu
 
ak
ı
n
 
ak
ı
n.
 
Nass'lar
ı
n
 
yalç
ı
n
 
duvarlar
ı
 
arkas
ı
ndan
 
geliyordu
 
bu
 
ses,
 
tarihin
 
içinden
 
geliyordu:
 
Kabu
ğ
una
 
çekilmi
ş
yüz
 
binlerce
 
insan
ı
 
uyand
ı
rd
ı
.
 
Bu
 
hayalî 
 
insanlar
 
o
 
konu
ş
tukça
 
gerçekle
ş
ti.
 
Yani,
 
Nurculardan
 
önce
 
kelâm
 
var.
 
O
 
konu
ş
tukça,
 
laikli
ğ
in
 
kartondan
 
setleri
 
y
ı
k
ı
ld
ı
 
birer
 
birer.
 
Kentle
 
köy,
 
ça
ğ
da
ş
uygarl
ı
k
 
düzeyi
 
(!)
 
ile
 
Anadolu,
 
tereddütle
 
inanç...
 
kar
ş
ı
 
kar
ş
ı
ya
 
geldi.
 
Nurculuk,
 
bir
 
tepkidir.
 
K
ı
s
ı
r
 
ve
 
yapma
 
bir
 
üniversiteye
 
kar
ş
ı
 
medresenin,
 
küfre
 
kar
ş
ı
 
iman
ı
n,
 
Bat
ı
ya
 
kar
ş
ı
 
Do
ğ
u'nun
 
isyan
ı
.
 
Her
 
risale
 
bir
 
ç
ı
ğ
l
ı
k,
ş
uuralt
ı
n
ı
n
 
ç
ı
ğ
l
ı
ğ
ı
.
 
Zulmün
 
ahmakça
 
taarruzu
 
olmasa,
 
bu
 
münzevi
 
ses
 
böyle
 
sayhala
ş
ı
r
 
m
ı
yd
ı
?
 
Tanzimat'tan
 
beri
 
her
 
hisar
ı
 
deviren
 
teceddüt
 
dalgas
ı
 
ilk
 
defa
 
olarak
 
Nur
 
kalesi
 
önünde
 
geriler.
 
Bu
 
emekleyen,
 
bu
 
kekeleyen
 
y
ı
ğ
ı
n,
 
devrim
 
yobazlar
ı
 
için
 
bir
 
yüz
 
karas
ı
d
ı
r.
 
ş
ünmezler
 
ki
 
kendi
 
yüz
 
karalar
ı
 
bu.
 
Nurcular
ı
 
yok
 
farz
 
etmek,
 
gaflet.
 
Nurcular
 
adalar
ı
nda
 
kendi
 
hayatlar
ı
na
 
devam
 
edebilirler.
 
Ama
 
kökünden
 
kopmak
 
kimseye
 
mutluluk
 
getirmez.
 
Ayd
ı
n
ı
n
 
görevi
 
fildi
ş
i
 
kulesini
 
y
ı
karak
 
bu
 
mazlum
 
kitleyi
 
muhabbetle
 
ba
ğ
r
ı
na
 
basmak,
 
ac
ı
s
ı
n
ı
 
anlama
ğ
a
 
çal
ı
ş
mak.
 
Said
 
Nursî,
 
bir
 
kavga
 
adam
ı
.
 
Yalç
ı
n
 
bir
 
irade,
 
taviz
 
vermeyen
 
bir
 
mizaç,
 
tefekkürden
 
çok
 
iman.
 
Said'in
 
kavgas
ı
,
 
Yogi
 
ile
 
Komiser'in
 
kavgas
ı
.
 
KEMAL
 
TAH
İ
R
 
"Gerçek
 
kendisini
 
zor
 
teslim
 
eder,
 
çünkü
 
canl
ı
d
ı
r,
 
de
ğ
i
ş
kendir.
 
Canl
ı
 
ve
 
de
ğ
i
ş
ken
 
oldu
ğ
u
 
için
 
de
 
bir
 
kere
 
teslim
 
al
ı
n
ı
nca
 
sürgit
 
elimizde
 
kalmaz.
 
Bu
 
sebeple
 
gerçekle
 
giri
ş
ilecek
 
sava
ş
ı
n
 
sonu
 
yoktur.
 
Bu
 
sava
ş
ı
n
 
zaferi
 
süreklili
ğ
indendir."
 
(Bir
 
konu
ş
mas
ı
ndan)
 
Konu
ş
mak
 
bir
 
aray
ı
ş
t
ı
 
onun
 
için,
 
bir
 
vuzuha
 
varmak
 
cehriydi.
 
Hayat
ı
n
 
belli
 
merhalelerinde,
 
belli
 
hatalara
 
ş
menin
 
mukadder
 
oldu
ğ
unu
 
çok
 
iyi
 
biliyordu.
 
Uyan
ı
k
 
bir
ş
uurdu
 
Kemal,
 
her
 
an
 
zenginle
ş
en
 
bir
ş
uur.
 
Ve
 
ok
ş
ayan
 
bir
 
ses...
 
dost,
 
ı
l
ı
k,
 
ı
ş
ı
lt
ı
l
ı
.
 
Ulu
 
çamlar,
 
ı
rt
ı
nal
ı
 
diyarlarda
 
yeti
ş
irmi
ş
.
 
Kemal'i
 
ı
st
ı
rap
 
yaratt
ı
...
 
Hapishane,
 
maskelerin
 
ç
ı
kar
ı
ld
ı
ğ
ı
 
yerdir.
 
İ
htiraslar,
 
cang
ı
ldaki
 
canavarlar
 
gibi
 
di
ş
g
ı
c
ı
rdat
ı
r
 
hapishanede.
 
Faziletler
 
de
 
günâhlar
 
kadar
 
samimidirler,
 
samimi
 
ve
 
ç
ı
plak.
 
Kemal,
 
Türk
 
insan
ı
n
ı
 
böyle
 
bir
 
laboratuvarda
 
tan
ı
d
ı
,
 
bütün
 
giriftli
ğ
i,
 
bütün
 
sefaleti
 
ve
 
ihti
ş
am
ı
yla.
 
Hapishaneden
 
önce
 
çapk
ı
n
 
ve
ş
ı
mar
ı
k
 
bir
İ
stanbul
 
delikanl
ı
s
ı
d
ı
r.
 
Sa
ğ
lam
 
bir
 
i
ş
tiha,
 
diri
 
bir
 
tecessüs,
 
diri
 
fakat
 
toy
 
ve
 
serseri.
 
Ülkemiz
 
bir
 
geçi
ş
devresinin
 
hummalar
ı
 
ve
 
yasaklar
ı
 
içindedir.
 
Mukaddeslerin
 
can
 
çeki
ş
ti
ğ
i
 
bir
 
devir.
 
"
İ
zm'lerin
 
gittikçe
 
kesifle
ş
en
 
taarruzu
 
kar
ş
ı
s
ı
nda
 
bütün
 
setler
 
y
ı
k
ı
lm
ı
ş
.
 
Mazi
 
yok,
 
istikbal
 
meçhul...
 
Tutunacak
 
dal
 
arayan
 
genç
 
zekâlar,
 
mücerredin
 
cazibesine
 
kap
ı
ld
ı
lar,
 
mücerredin
 
yani
 
meçhulün.
İ
çtimaî 
 
reçetelerin
 
en
 
ucuzu,
 
en
 
yal
ı
nkat
ı
,
 
en
 
aldat
ı
c
ı
s
ı
 
elbette
 
ki
 
büyüleyecekti
 
onlar
ı
.
 
Gerçe
ğ
in
 
çelik
 
pençesi,
ş
airane
 
hayallerden
 
ay
ı
rd
ı
 
delikanl
ı
y
ı
.
 
Ç
ı
lg
ı
n
 
ümitler,
 
yerlerini
 
çetin
 
bir
 
murakabeye
 
terk
 
ettiler.
 
Hapishane
 
hapishane
 
dola
ş
t
ı
.
 
Yok
 
olmamak
 
için,
 
bir
 
hayvan
 
terbiyecisinin
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->