Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rahsia Tarikh Lahir - Fadzilah Kamsah

Rahsia Tarikh Lahir - Fadzilah Kamsah

Ratings: (0)|Views: 6,154 |Likes:
Published by Amir Hilman
Mengetahui personaliti berpandukan kepada tarikh lahir.
Mengetahui personaliti berpandukan kepada tarikh lahir.

More info:

Published by: Amir Hilman on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
RahsiaTarikhLahir
DO!toiDr.Hj..
Mohd.
FADZI!LAH
KAMSAH
RAHSIA
TARIKHLAHIR
E-BookiniBOLEHdiberikan
&
diedarkansecaraPERCUMAkepadaoranglaintanparnernberitahukepadakarniterlebihdahulusarnaadarnelaluiblog/webanda,rnelaluiedaranrisalahataupunrnelaluicara-caralain.
 
RahsiaTarikhLahir
RahsiaTarikhLahir
Mengetahuipersonalitibolehdilakukanberpandukankepadatarikhlahirkita.Menurut
Dato'DrHjMohdFadzilahKamsah,
rahsiatarikhlahirmerupakansalahsatubuktikekuasaanAllahS.W.TterhadaphambaNya.Kajianmengenaitarikhlahirinitelahdilakukanolehramaisaintisdiduniadankeputusanmerekaadalahhampirsamabagitiap-tiapbulankelahiran.Berikutdisenaraikankajianmengenaibulandansikapanda,yangjugatelahdijalankanoleh
Dato'DrHjMohdFadzilahKamsah.
JANUARI
Bercita-citatinggidanorangnyaserius,sukamendidikdandididik.Sangatmudahmelihatkelemahanorangdansukamengkritik.Rajindansetiapyangdibuatnampakkeuntungan.Sukapadakecantikan,kekemasandanteratur.Bersifatsensitifdanberfikiranmendalam.Pandaimengambilhatioranglain.Pendiamkecualitelahdirangsang.Agakpemaludanmempunyaidayatumpuanyangsangattinggi.Mudahmendisiplinkandirisendiri.Badannyasihattetapimudahdiserangselsema.Bersikapromantiktetapitidakpandaimemperlihatkannya.Cukupsayangpadakanak-kanak.Sukadudukdirumah.Setiapadasegala-galanya.Perlubelajarkemahiranbersosial.Sifatcemburuyangsangattinggi.
FEBRUARI
Berfikiranabstrak.Sukakanbendayangrealitidanabstrak.Bijakdanpintar.Berpewatakanyangmudahberubah.Mudahmenawanoranglain.Agakpendiam.Pemaludanrendahdiri.Jujurdansetiapadasegalanya.Kerashatiuntukmencapaimatlamat.Tidaksukadikongkong.Mudahmemberontakapabiladikongkong.Sukakegiatanyanglasak.
Page2
 
RahsiaTarikhLahir
Emosinyamudahterlukadansangatsensitif.Mudahmempamerkanmarahnya.Tidaksukabendayangremeh-temeh.Sukaberkawantapikurangmempamerkannya.Sangatberanidansukamemberontak.Bercita-citatinggi,sukaberangan-angandanadaharapanuntukmerealisasikanimpiannya.Pemerhatianyangtajam.Sukahiburandansukan.Sukabendayangbersifatseni.Sangatromantikpadadalamantetapitidakpadaluaran.Berkecenderunganpadabendayangtahyul.Amatmudahdanbolehmenjaditerlaluboros.Belajaruntukmempamerkanemosi
MAC
Berpesonalitimenarikdanmenawan.Mudahdidampingi.Sangatpemaludanpemendamrasa.Sangatbaiksecarasemulajadi,jujurpemurahdanmudahsimpati.Sangatsensitifpadaperkataanyangdituturkandanalampersekitaran.Sukapadakedamaian.Sangatpekapadaoranglain.Sesuaidengankerjayayangmemberikhidmatkepadaoranglain.Tidakcepatmarahdansangatamanah.Tahumembalasdanmengenangbudi.Pemerhatiandanpenilaianyangsangattajam.Kecenderunganuntukberdendamjikatidakdikawal.Sukaberangan-angan.Sukamelancong.Sangatmanjadansukadiberiperhatianyangsangattinggi.Kelamkabutdalammemilihpasangan.Sukadenganhiasanrumahtangga.Punyabakatsenidalalmbidangmuzik.Kecenderunganpadabendayangistimewadanbaik.Janganterlalumengikutseleraatauperasaan
Page3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Che Aziah liked this
Cahaya Petunjuk liked this
Mira Safitri liked this
Zila Ila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->