Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
legea 289-2006 completarea legii 350

legea 289-2006 completarea legii 350

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by bizon03

More info:

Published by: bizon03 on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2011

pdf

text

original

 
LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea
ş
icompletarea Legii nr. 350/2001 privind amenajareateritoriului
ş
i urbanismul
 
Parlamentul României
adopt
ă
prezenta lege.
Art. I
 Legea nr.
350/2001
privind amenajarea teritoriului
ş
i urbanismul, publicat
ă
înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu complet
ă
rileulterioare, se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
dup
ă
cum urmeaz
ă
:
1.
La articolul 2, alineatul (3) va avea urm
ă
torul cuprins:"3. Gestionarea se realizeaz
ă
prin intermediul amenaj
ă
rii teritoriului
ş
i alurbanismului, care constituie ansambluri de activit
ăţ
i complexe de interes general cecontribuie la dezvoltarea spa
ţ
ial
ă
echilibrat
ă
, la protec
ţ
ia patrimoniului natural
ş
iconstruit, la îmbun
ă
t
ăţ
irea condi
ţ
iilor de via
ţă
în localit
ăţ
ile urbane
ş
i rurale, precum
ş
i la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, na
ţ
ional
ş
i european."
2.
La articolul 9, litera c) va avea urm
ă
torul cuprins:"c) gestionarea responsabil
ă
a resurselor naturale, cu protec
ţ
ia mediului
ş
i apeisajului cultural;"
3.
La articolul 9, dup
ă
litera d) se introduce o nou
ă
liter
ă
, litera e), cu urm
ă
torulcuprins:"e) conservarea
ş
i dezvoltarea diversit
ăţ
ii culturale."
4.
Articolul 14 va avea urm
ă
torul cuprins:"Art. 14(1) Activit
ăţ
ile principale de amenajare a teritoriului
ş
i de urbanism constau întranspunerea la nivelul întregului teritoriu na
ţ
ional a strategiilor, politicilor
ş
iprogramelor de dezvoltare durabil
ă
în profil spa
ţ
ial, precum
ş
i urm
ă
rirea aplic
ă
riiacestora în conformitate cu documenta
ţ
iile de specialitate legal aprobate.(2) Politicile de dezvoltare durabil
ă
în profil spa
ţ
ial prev
ă
zute la alin. (1) sefundamenteaz
ă
pe conceptul strategic de dezvoltare spa
ţ
ial
ă
a României.(3) În procesul de implementare, conceptul strategic de dezvoltare spa
ţ
ial
ă
aRomâniei se va baza pe:a) un sistem de indicatori pentru fundamentarea procesului de luare a deciziilor;b) o metodologie de prioritizare a proiectelor."
5.
Articolul 18 va avea urm
ă
torul cuprins:"Art. 18(1) Ministerul Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului este organul specializat alGuvernului în domeniul amenaj
ă
rii teritoriului
ş
i al urbanismului, având în aceast
ă
 calitate urm
ă
toarele atribu
ţ
ii:a) elaborarea conceptului strategic de dezvoltare spa
ţ
ial
ă
a României;b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului na
ţ
ional;c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamenteaz
ă
 planurile de dezvoltare regional
ă
;d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare ateritoriului
ş
i de urbanism;
 
f) colaborarea cu ministerele, precum
ş
i cu celelalte organe ale administra
ţ
iei publicecentrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenaj
ă
rii teritoriului
ş
i alurbanismului, a programelor strategice sectoriale;g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regional
ă
, cu consiliile jude
ţ
ene
ş
iconsiliile locale, precum
ş
i urm
ă
rirea modului în care se aplic
ă
programeleguvernamentale
ş
i liniile directoare în domeniul amenaj
ă
rii teritoriului
ş
i alurbanismului la nivel regional, jude
ţ
ean
ş
i local;h) avizarea documenta
ţ
iilor de amenajare a teritoriului
ş
i de urbanism, potrivitcompeten
ţ
elor stabilite prin prezenta lege.(2) În vederea asigur
ă
rii coeren
ţ
ei m
ă
surilor de dezvoltare regional
ă
în ansambluldezvolt
ă
rii teritoriului na
ţ
ional, Ministerul Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului:a) va desemna un reprezentant în Consiliul Na
ţ
ional pentru Dezvoltare Regional
ă
;b) va desemna câte un reprezentant f 
ă
r
ă
drept de vot, care va face parte dinconsiliile pentru dezvoltare regional
ă
;c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agen
ţ
iile de dezvoltare regional
ă
,cel pu
ţ
in un specialist în amenajarea teritoriului
ş
i urbanism."
6.
Articolul 32 va avea urm
ă
torul cuprins:"Art. 32(1) În cazul în care prin documenta
ţ
ia înaintat
ă
se solicit
ă
o derogare de laprevederile documenta
ţ
iilor de urbanism aprobate pentru zona respectiv
ă
, princertificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documenta
ţ
ii deurbanism prin care s
ă
se justifice
ş
i s
ă
se demonstreze posibilitatea interven
ţ
ieiurbanistice solicitate. Dup
ă
aprobarea noii documenta
ţ
ii de urbanism - Planurbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi documenta
ţ
iatehnic
ă
în vederea ob
ţ
inerii autoriza
ţ
iei de construire.(2) Noua documenta
ţ
ie de urbanism, cuprinzând interven
ţ
ia solicitat
ă
, poate fiaprobat
ă
numai dup
ă
o perioad
ă
de 12 luni de la data aprob
ă
rii documenta
ţ
iei deurbanism ini
ţ
iale.(3) Modific
ă
rile aduse reglement
ă
rilor din Planul urbanistic general asupraprocentului de ocupare al terenului (POT)
ş
i distan
ţ
ele fa
ţă
de limitele laterale
ş
iposterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu, iar cele aduseregimului de construire, func
ţ
iunii zonei, în
ă
l
ţ
imii maxime admise, coeficientului deutilizare al terenului (CUT)
ş
i retragerii cl
ă
dirilor fa
ţă
de aliniament se stabilesc prinplanurile urbanistice zonale."
7.
La articolul 37, alineatele (1), (2)
ş
i (3) vor avea urm
ă
torul cuprins:"Art. 37(1) În scopul îmbun
ă
t
ăţ
irii calit
ăţ
ii deciziei referitoare la dezvoltarea spa
ţ
ial
ă
 durabil
ă
, în coordonarea pre
ş
edin
ţ
ilor consiliilor jude
ţ
ene
ş
i a primarilor de municipii
ş
i ora
ş
e, respectiv a primarului general al municipiului Bucure
ş
ti, se constituieComisia tehnic
ă
de amenajare a teritoriului
ş
i urbanism, ca organ consultativ cuatribu
ţ
ii de avizare, expertizare tehnic
ă
 
ş
i consultan
ţă
.(2) Comisia tehnic
ă
de amenajare a teritoriului
ş
i urbanism este format
ă
dinspeciali
ş
ti din domeniul amenaj
ă
rii teritoriului
ş
i al urbanismului, secretariatulcomisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-
ş
ef.(3) Componen
ţ
a nominal
ă
a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului
ş
i urbanism
ş
i regulamentul de func
ţ
ionare se aprob
ă
de consiliul jude
ţ
ean, consiliul localmunicipal, or
ăş
enesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucure
ş
ti, lapropunerea pre
ş
edintelui consiliului jude
ţ
ean, a primarului, respectiv a primaruluigeneral al municipiului Bucure
ş
ti, pe baza recomand
ă
rilor asocia
ţ
iilor profesionale dindomeniul amenaj
ă
rii teritoriului, urbanismului, construc
ţ
iilor, institu
ţ
iilor de înv
ăţă
mânt superior
ş
i ale arhitectului-
ş
ef."
 
8.
La articolul 38, alineatele (2
1
)
ş
i (3) vor avea urm
ă
torul cuprins:"(2
1
) Registrul Urbani
ş
tilor din România se înfiin
ţ
eaz
ă
ca institu
ţ
ie public
ă
, autonom
ă
,cu personalitate juridic
ă
, finan
ţ
at
ă
integral din venituri proprii, care se constituie dintarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semn
ă
tur
ă
,de înscriere în Registrul urbani
ş
tilor
ş
i de exercitare a dreptului de semn
ă
tur
ă
,precum
ş
i din alte surse legale.(3) Regulamentul privind dobândirea dreptului de semn
ă
tur
ă
, precum
ş
iRegulamentul referitor la organizarea
ş
i func
ţ
ionarea Registrului Urbani
ş
tilor dinRomânia se aprob
ă
prin hot
ă
râre a organului de conducere al Registrului Urbani
ş
tilordin România, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului,
ş
i sevor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."
9.
La articolul 46, litera f) a alineatului (2) va avea urm
ă
torul cuprins:"f) stabilirea zonelor protejate
ş
i de protec
ţ
ie a monumentelor istorice
ş
i a siturilorarheologice reperate;"
10.
La articolul 46, dup
ă
litera h) a alineatului (2) se introduce o nou
ă
liter
ă
,litera i), cu urm
ă
torul cuprins:"i) zonele de risc natural delimitate
ş
i declarate astfel, conform legii, precum
ş
i lam
ă
surile specifice privind prevenirea
ş
i atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor
ş
irealizarea construc
ţ
iilor în aceste zone."
11.
La articolul 46, dup
ă
litera c) a alineatului (3) se introduce o nou
ă
liter
ă
,litera d), cu urm
ă
torul cuprins:"d) zonele de risc natural delimitate
ş
i declarate astfel, conform legii, precum
ş
i lam
ă
surile specifice privind prevenirea
ş
i atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor
ş
irealizarea construc
ţ
iilor în aceste zone."
12.
Articolul 51 va avea urm
ă
torul cuprins:"Art. 51(1) Activit
ăţ
ile de amenajare a teritoriului
ş
i de urbanism, prev
ă
zute în prezentalege, se finan
ţ
eaz
ă
din bugetele locale ale unit
ăţ
ilor administrativ-teritoriale, dinbugetul de stat
ş
i din venituri proprii constituite la Ministerul Transporturilor,Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului, în baza art. 40 din Legea nr.
10/1995
privind calitatea în construc
ţ
ii, cu modific
ă
rile ulterioare, precum
ş
i, dup
ă
caz, de persoane juridice
ş
ifizice interesate în dezvoltarea unei localit
ăţ
i sau a unei zone din cadrul acesteia.(2) Autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice locale au obliga
ţ
ia s
ă
prevad
ă
în bugeteleanuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, dup
ă
caz, a planurilor deamenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a h
ă
r
ţ
ilor de risc natural, precum
ş
i a studiilor de fundamentare necesare în vederea elabor
ă
rii acestora.(3) În vederea cofinan
ţă
rii de la bugetul de stat a h
ă
r
ţ
ilor de risc/hazard, MinisterulTransporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului va elabora norme metodologice decofinan
ţ
are a h
ă
r
ţ
ilor de risc/hazard, care vor fi aprobate prin hot
ă
râre aGuvernului."
13.
Articolul 55 va avea urm
ă
torul cuprins:"Art. 55(1) Finan
ţ
area documenta
ţ
iilor de amenajare a teritoriului
ş
i de urbanism cu caracterdeosebit, pentru zone
ş
i localit
ăţ
i care necesit
ă
cercet
ă
ri
ş
i studii complexe, se face
ş
idin fonduri destinate cercet
ă
rii, dezvolt
ă
rii regionale
ş
i altele, în condi
ţ
iile stabilite deministere
ş
i de al
ţ
i factori implica
ţ
i.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->