Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06. Algoritmi de Prelucrare a Fisierelor Binare

06. Algoritmi de Prelucrare a Fisierelor Binare

Ratings: (0)|Views: 2,130|Likes:
Published by Stefan Matei

More info:

Published by: Stefan Matei on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
 
6 Algoritmi de prelucrarea fi
ş
ierelor binare
Din punct de vedere al opera
ţ
iilor de gestiune solicitate de diverse aplica
ţ
ii,fi
ş
ierele binare se pot grupa în: fi
ş
iere care nu sunt actualizate (
ţ
inute la zi)
ş
i fi
ş
ierecare sunt actualizate. De obicei, fi
ş
ierele din prima grup
ă
se reg
ă
sesc în aplica
ţ
iimatematice sau ca fi
ş
iere temporare
ş
i de tranzac
ţ
ii în aplica
ţ
ii de gestiuneeconomic
ă
. Fi
ş
ierele din cea de-a doua grup
ă
sunt, de obicei, fi
ş
iere permanente(principale) în aplica
ţ
ii de gestiune economic
ă
 
ş
i au particularit
ăţ
i de proiectare,referitoare, în special, la asigurarea
ş
tergerii
ş
i ad
ă
ug
ă
rii de articole.
6.1 Caracteristici generale ale algoritmilorde prelucrare a fi
ş
ierelor
 
Organizarea datelor în fi
ş
iere memorate pe medii magnetice externe presupune proiectarea unor algoritmi specifici opera
ţ
iilor de gestiune a acestora,denumi
ţ
i generic algoritmi de prelucrare a fi
ş
ierelor de date. Datorit
ă
complexit
ăţ
iiaplica
ţ
iilor care prelucreaz
ă
fi
ş
iere este recomandat
ă
aplicarea metodeimodulariz
ă
rii algoritmilor 
ş
i programelor.
Modularizarea
 presupune ca, pe bazaanalizei problemei, s
ă
se descompun
ă
rezolvarea ei în p
ă
ţ
i distincte, numitemodule, astfel încât fiecare dintre acestea s
ă
îndeplineasc
ă
anumite func
ţ
ii.Descompunerea se poate realiza în mai multe faze (pe mai multe niveluri), prinmetoda
top-down.
Criteriile de descompunere în module depind, în mare m
ă
sur 
ă
,de experien
ţ
a programatorilor. Ele se refer 
ă
, în principal, la: omogenizareafunc
ţ
iilor; utilizarea diverselor structuri de date; separarea func
ţ
iilor deintrare/ie
ş
ire de func
ţ
iile de prelucrare; utilizarea unor module deja existente;utilizarea eficient
ă
a resurselor calculatorului (timp UC, memorie intern
ă
, periferie)etc. Modulele se implementeaz
ă
în program prin subprograme interne
 
sau externe
.
 De cele mai multe ori, o aplica
ţ
ie necesit
ă
existen
ţ
a mai multor fi
ş
iere
 
Algoritmi de prelucrare a fi
ş
ierelor binare
active simultan, cu rol diferit (de intrare, de ie
ş
ire, de intrare/ie
ş
ire). Indiferent denum
ă
rul fi
ş
ierelor utilizate, în marea majoritate a algoritmilor, logica prelucr 
ă
riieste coordonat
ă
, la un moment dat, de un singur fi
ş
ier, obligatoriu de intrare, parcurs secven
ţ
ial, numit
 fi
 ş
ier conduc
ă 
tor 
(sau
director 
). Fi
ş
ierul conduc
ă
tor are proprietatea c
ă
articolele lui pot fi citite logic independent de prelucrarea altor fi
ş
iere. Altfel spus, un fi
ş
ier nu este conduc
ă
tor dac
ă
prelucrarea articolelor saleeste dependent
ă
de existen
ţ
a (de citirea) articolului altui fi
ş
ier. Accesul la datelememorate în fi
ş
ierul conduc
ă
tor se realizeaz
ă
la nivel de articol. De aceea,algoritmii de prelucrare, indiferent de opera
ţ
ia de gestiune, necesit
ă
utilizarea uneistructuri repetitive pentru parcurgerea (par 
ţ
ial
ă
sau integral
ă
) a fi
ş
ierului respectiv.Algoritmii de prelucrare cu fi
ş
ier conduc
ă
tor pot fi reprezenta
ţ
i prinschema logic
ă
generalizat
ă
, conceput
ă
modularizat, redat
ă
în figura 6.1.
Figura 6.1
Schema logic
ă
general
ă
a unui algoritmde prelucrare cu fi
ş
ier conduc
ă
tor Modulul
ÎNCEPUT
se realizeaz
ă
o singur 
ă
dat
ă
, înaintea prelucr 
ă
rii primului articol al fi
ş
ierului conduc
ă
tor 
ş
i cuprinde urm
ă
toarele grupe de opera
ţ
ii:
Opera
 ţ 
ii ini
 ţ 
iale standard 
,
 
obligatorii oric
ă
rui algoritm
ş
i care includ: punerea în coresponden
ţă
a fi
ş
ierelor logice cu fi
ş
iere fizice, deschiderea fi
ş
ierelor,
ş
i, pentru anumite variante, ini
ţ
ializarea unei variabile logice pentru sfâr 
ş
it de fi
ş
ier (SF)
ş
i citirea primului articol.
Opera
 ţ 
ii ini
 ţ 
iale specifice
,
 
facultative, existen
ţ
a lor depinzând de particularit
ăţ
ile problemei abordate
ş
i care includ, în principal: ini
ţ
ializ
ă
ri devariabile de total, afi
şă
ri ale antetului, titlului
ş
i/sau a capului de tabel pentrusitua
ţ
ii de ie
ş
ire etc.Modulul
PRELUCRARE
se execut
ă
repetitiv
ş
i cuprinde, pe de o parte,
 
Programarea calculatoarelor 
totalitatea opera
ţ
iilor de prelucrare a articolului curent al fi
ş
ierului conduc
ă
tor -opera
ţ
ii specifice fiec
ă
rei probleme -
ş
i, pe de alt
ă
parte, citirea unui articol dinfi
ş
ierul conduc
ă
tor. Ordinea celor dou
ă
opera
ţ
ii (citire
ş
i prelucrare) depinde devarianta de algoritm aleas
ă
.Modulul
SFÎR 
Ş
IT
se execut
ă
o singur 
ă
dat
ă
, dup
ă
prelucrarea ultimuluiarticol al fi
ş
ierului conduc
ă
tor 
ş
i include urm
ă
toarele grupe de opera
ţ
ii:
opera
 ţ 
ii finale standard 
,
 
corespunzând închiderii fi
ş
ierelor implicate în prelucrare;
opera
 ţ 
ii finale specifice
, care
 
depind de natura problemei
ş
i includ, de regul
ă
: afi
ş
areavariabilelor de total, a statisticilor privind opera
ţ
iile de gestiune executate,închiderea situa
ţ
iilor de ie
ş
ire etc.Modalitatea de detectare/tratare a sfâr 
ş
itului de fi
ş
ier conduce la existen
ţ
amai multor variante ale schemei generale de prelucrare cu fi
ş
ier conduc
ă
tor, prinforme particulare ale condi
ţ
iei
 sfîr 
 ş
it_de_prelucrare
. În func
ţ
ie de variantele alese,se pot construi scheme logice valabile pentru toate tipurile de fi
ş
iere sau numai pentru fi
ş
ierele binare.
Scheme valabile pentru toate tipurile de fi
ş
iere
  Detectarea
 
 sfâr 
 ş
itului de fi
 ş
ier 
,
 
cu macrodefini
ţ
ia
 feof 
, caz în care testareasfâr 
ş
itului de fi
ş
ier trebuie s
ă
urmeze dup
ă
o opera
ţ
ie de citire a unui articol.Algoritmul trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
o citire ini
ţ
ial
ă
în modulul ÎNCEPUT
ş
i o citirecurent
ă
la sfâr 
ş
itul modulului PRELUCRARE - (figura 6.2). Acest algoritm se poate aplica fi
ş
ierelor vide sau nevide.
Figura 6.2
 
Scheme logice valabile numai pentru fi
ş
iere binare
Operatii initialeOperatii finale

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Diță Mihai liked this
George Tzutzu liked this
Ayda Maria liked this
Anka Ank liked this
Anka Ank liked this
Irina Andreea liked this
Ayda Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->