Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06. Algoritmi de Prelucrare a Fisierelor Binare

06. Algoritmi de Prelucrare a Fisierelor Binare

Ratings: (0)|Views: 1,194|Likes:
Published by Stefan Matei

More info:

Published by: Stefan Matei on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

 
 
6 Algoritmi de prelucrarea fi
ş
ierelor binare
Din punct de vedere al opera
ţ
iilor de gestiune solicitate de diverse aplica
ţ
ii,fi
ş
ierele binare se pot grupa în: fi
ş
iere care nu sunt actualizate (
ţ
inute la zi)
ş
i fi
ş
ierecare sunt actualizate. De obicei, fi
ş
ierele din prima grup
ă
se reg
ă
sesc în aplica
ţ
iimatematice sau ca fi
ş
iere temporare
ş
i de tranzac
ţ
ii în aplica
ţ
ii de gestiuneeconomic
ă
. Fi
ş
ierele din cea de-a doua grup
ă
sunt, de obicei, fi
ş
iere permanente(principale) în aplica
ţ
ii de gestiune economic
ă
 
ş
i au particularit
ăţ
i de proiectare,referitoare, în special, la asigurarea
ş
tergerii
ş
i ad
ă
ug
ă
rii de articole.
6.1 Caracteristici generale ale algoritmilorde prelucrare a fi
ş
ierelor
 
Organizarea datelor în fi
ş
iere memorate pe medii magnetice externe presupune proiectarea unor algoritmi specifici opera
ţ
iilor de gestiune a acestora,denumi
ţ
i generic algoritmi de prelucrare a fi
ş
ierelor de date. Datorit
ă
complexit
ăţ
iiaplica
ţ
iilor care prelucreaz
ă
fi
ş
iere este recomandat
ă
aplicarea metodeimodulariz
ă
rii algoritmilor 
ş
i programelor.
Modularizarea
 presupune ca, pe bazaanalizei problemei, s
ă
se descompun
ă
rezolvarea ei în p
ă
ţ
i distincte, numitemodule, astfel încât fiecare dintre acestea s
ă
îndeplineasc
ă
anumite func
ţ
ii.Descompunerea se poate realiza în mai multe faze (pe mai multe niveluri), prinmetoda
top-down.
Criteriile de descompunere în module depind, în mare m
ă
sur 
ă
,de experien
ţ
a programatorilor. Ele se refer 
ă
, în principal, la: omogenizareafunc
ţ
iilor; utilizarea diverselor structuri de date; separarea func
ţ
iilor deintrare/ie
ş
ire de func
ţ
iile de prelucrare; utilizarea unor module deja existente;utilizarea eficient
ă
a resurselor calculatorului (timp UC, memorie intern
ă
, periferie)etc. Modulele se implementeaz
ă
în program prin subprograme interne
 
sau externe
.
 De cele mai multe ori, o aplica
ţ
ie necesit
ă
existen
ţ
a mai multor fi
ş
iere
 
Algoritmi de prelucrare a fi
ş
ierelor binare
active simultan, cu rol diferit (de intrare, de ie
ş
ire, de intrare/ie
ş
ire). Indiferent denum
ă
rul fi
ş
ierelor utilizate, în marea majoritate a algoritmilor, logica prelucr 
ă
riieste coordonat
ă
, la un moment dat, de un singur fi
ş
ier, obligatoriu de intrare, parcurs secven
ţ
ial, numit
 fi
 ş
ier conduc
ă 
tor 
(sau
director 
). Fi
ş
ierul conduc
ă
tor are proprietatea c
ă
articolele lui pot fi citite logic independent de prelucrarea altor fi
ş
iere. Altfel spus, un fi
ş
ier nu este conduc
ă
tor dac
ă
prelucrarea articolelor saleeste dependent
ă
de existen
ţ
a (de citirea) articolului altui fi
ş
ier. Accesul la datelememorate în fi
ş
ierul conduc
ă
tor se realizeaz
ă
la nivel de articol. De aceea,algoritmii de prelucrare, indiferent de opera
ţ
ia de gestiune, necesit
ă
utilizarea uneistructuri repetitive pentru parcurgerea (par 
ţ
ial
ă
sau integral
ă
) a fi
ş
ierului respectiv.Algoritmii de prelucrare cu fi
ş
ier conduc
ă
tor pot fi reprezenta
ţ
i prinschema logic
ă
generalizat
ă
, conceput
ă
modularizat, redat
ă
în figura 6.1.
Figura 6.1
Schema logic
ă
general
ă
a unui algoritmde prelucrare cu fi
ş
ier conduc
ă
tor Modulul
ÎNCEPUT
se realizeaz
ă
o singur 
ă
dat
ă
, înaintea prelucr 
ă
rii primului articol al fi
ş
ierului conduc
ă
tor 
ş
i cuprinde urm
ă
toarele grupe de opera
ţ
ii:
Opera
 ţ 
ii ini
 ţ 
iale standard 
,
 
obligatorii oric
ă
rui algoritm
ş
i care includ: punerea în coresponden
ţă
a fi
ş
ierelor logice cu fi
ş
iere fizice, deschiderea fi
ş
ierelor,
ş
i, pentru anumite variante, ini
ţ
ializarea unei variabile logice pentru sfâr 
ş
it de fi
ş
ier (SF)
ş
i citirea primului articol.
Opera
 ţ 
ii ini
 ţ 
iale specifice
,
 
facultative, existen
ţ
a lor depinzând de particularit
ăţ
ile problemei abordate
ş
i care includ, în principal: ini
ţ
ializ
ă
ri devariabile de total, afi
şă
ri ale antetului, titlului
ş
i/sau a capului de tabel pentrusitua
ţ
ii de ie
ş
ire etc.Modulul
PRELUCRARE
se execut
ă
repetitiv
ş
i cuprinde, pe de o parte,
 
Programarea calculatoarelor 
totalitatea opera
ţ
iilor de prelucrare a articolului curent al fi
ş
ierului conduc
ă
tor -opera
ţ
ii specifice fiec
ă
rei probleme -
ş
i, pe de alt
ă
parte, citirea unui articol dinfi
ş
ierul conduc
ă
tor. Ordinea celor dou
ă
opera
ţ
ii (citire
ş
i prelucrare) depinde devarianta de algoritm aleas
ă
.Modulul
SFÎR 
Ş
IT
se execut
ă
o singur 
ă
dat
ă
, dup
ă
prelucrarea ultimuluiarticol al fi
ş
ierului conduc
ă
tor 
ş
i include urm
ă
toarele grupe de opera
ţ
ii:
opera
 ţ 
ii finale standard 
,
 
corespunzând închiderii fi
ş
ierelor implicate în prelucrare;
opera
 ţ 
ii finale specifice
, care
 
depind de natura problemei
ş
i includ, de regul
ă
: afi
ş
areavariabilelor de total, a statisticilor privind opera
ţ
iile de gestiune executate,închiderea situa
ţ
iilor de ie
ş
ire etc.Modalitatea de detectare/tratare a sfâr 
ş
itului de fi
ş
ier conduce la existen
ţ
amai multor variante ale schemei generale de prelucrare cu fi
ş
ier conduc
ă
tor, prinforme particulare ale condi
ţ
iei
 sfîr 
 ş
it_de_prelucrare
. În func
ţ
ie de variantele alese,se pot construi scheme logice valabile pentru toate tipurile de fi
ş
iere sau numai pentru fi
ş
ierele binare.
Scheme valabile pentru toate tipurile de fi
ş
iere
  Detectarea
 
 sfâr 
 ş
itului de fi
 ş
ier 
,
 
cu macrodefini
ţ
ia
 feof 
, caz în care testareasfâr 
ş
itului de fi
ş
ier trebuie s
ă
urmeze dup
ă
o opera
ţ
ie de citire a unui articol.Algoritmul trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
o citire ini
ţ
ial
ă
în modulul ÎNCEPUT
ş
i o citirecurent
ă
la sfâr 
ş
itul modulului PRELUCRARE - (figura 6.2). Acest algoritm se poate aplica fi
ş
ierelor vide sau nevide.
Figura 6.2
 
Scheme logice valabile numai pentru fi
ş
iere binare
Operatii initialeOperatii finale

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
MadalinaStroia liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Diță Mihai liked this
George Tzutzu liked this
Ayda Maria liked this
Anka Ank liked this
Anka Ank liked this
Irina Andreea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->