Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23035, 9.2.2011]

Oslobođenje [broj 23035, 9.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 252 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Nas tavljeno izno{enje za vr{nih ri je~i upredme tu Prli} i drugi
HDZ-ovimzastupnicima priklju~io se i ~lanHSS-NHI-ja
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 9. 2. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.035Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Us tav, a ne Us ta vni sud,
{ti tinacionalniin teres
DANAS PRILOG
Petici ja na 11 adresa
Inat-crkva
iznad Po to~ara
MirkoZovko,
predsjednikUstavnogsudaRS-a
Hrva ti tra`e za{ti tu
us ta vnog poretka
2. strana6-7. strana5. strana
Zlo~ini u HB-usu vr{enisis tematski
7. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 9. februar 2011. godine
U @I@I
2
Strankademokratskeakci je i FTVBiH
Strankademokratskeakci jepozvala je Upra vniodborFederalnetele vizi je da za- usta vineprofesionalnodjelo vanjeuredni- kaemisi je“60 minuta“ BakiraHad`iome- ro vi}a i daljudegradaci ju ove medijske ku}e, ko ja je sve manjeja vniser vissvih gra|ana, a sve vi{epri vatnatele vizi ja Had`iomero vi}a. SDA na vodi da Had`iomero vi}eveemisi je i informati vni program, ko ji u ci jelostikontroli{e, nisu u funkci jija vnoginformisanja, ve} li~nihin- teresa i politi~kihopci jako jepodr`ava. Iz SDA napominju da je ova strankapo- no voizlo`enapropagandi i kle vetamaHa- d`iomero vi}a, njego veemisi je“60 minuta i ci jeloginformati vnogprograma FTV-a ko jimsu verenoupralja, nakon{to je odbi- lazahtjev da u~estvu je u njego vomli~nom sukobu sa vlasnikomNeza visnihno vina@e- ljkomKopanjom. Podsje}aju da je FTV je- dinaja vnainstituci ja u Federaci ji BiH ko ja, na pozivfederalnogpremi jera, ni jedosta-  vilaiz vje{taj o visiniplataposlo vodstva. “Ukoliko se FTV zaistazala`e za vlada vi- nuzakona i transparentnost, onda su du`ni da to u~ine. U proti vnom, FTV gubisvaki kredibilitet,jer sredstvimamedijskogtero- rapo jedinciko ji su je uzurpiralisebesta- lja juiznadzakona.“ SDA u saop}enjupozi va FTV da ispo{tu-  jeodlukusuda i preporukuKancelari je ombudsmena i vrati na mjestogla vnog urednikaInformati vnogprogramaDu{ku Juri{i}, ko ja je nezakonitosmi jenjena pod utica jemFahrudinaRadon~i}a. Federalna radio-televizija i njezini nov-inari posljednjih su se dana na{li podkombiniranim nacionalisti~kim udarimaiz Banje Luke i Mostara, a odnedavno i izSarajeva, saop}ila je sino} FTV. Nositeljiovih napada su stranke i novinari koji suupravo u vrijeme rata bili sija~i mr`nje natada{njim ratnim nacionalisti~kim medi- jima, a neki od njih su bili i izravni inspi-ratori ratnih zlo~ina i bratoubila{tva koje je umalo potpuno i bespovratno uni{tiloBosnu i Hercegovinu. Cilj ovih napada je jasan - uni{titi Federalnu radio-televizijukao jedini multietni~ki javni medij u ovojzemlji, saop}eno je iz FTV BiH.
VIJESTI
Uz potpisepodr{ke, deset od 13 ~lano vaKlubhrvatskogna- roda u Skup{tiniSrednjobo- sanskogkantonapredat}e Us- ta vnomsuduFBiHzahtjev za za{tituusta vnogporetka. Ovo je  ju~er za Oslobo|enjepot vrdioJosipKvasina, predsjednikKlu- bahrvatskognaroda u Skup{ti- ni SBK-a.
Nedopus ti vonegiranje pra va
Na ovajpotez, kako je istakao Kvasina, odlu~ili su se kako bi “spri je~ilidaljnjekr{enjeUsta-  va SBK i Poslo vnikaSkup{tine SBK-a”, a osimzastupnika- ~la- no vaKluba u Skup{tini SBK-a iz HDZ-a BiH i HDZ-a 1990u po-tpisi vanjuzahtje vako ji}e biti upu}enpriklju~io im se i zastu- pnik HSS-NHI-ja AntoLozan~i}.PredsjednikKlubahrvatskog naroda u Skup{tini SBK-aJosip Kvasinapot vrdio nam je da su od Usta vnogsudaFBiH na nji- ho vurani juapelaci ju(podni je- lode vet~lano va- sedam iz HDZ-a BiH i dva iz HDZ-a 1990)za pokretanjemzahtje va za za- {tituvitalnognacionalnoginte- resadobilio~ito vanje. - Oba vi je{teni smo da kakoVi-  je}e za za{tituvitalnognaci- onalnoginteresaUsta vnogasu- daFBiHni jepotpuno, jer nedos- ta jeodre|enibrojsudaca, te da se stoga na{ apelaci jatrenu- ta~no ne mo`erazmatrati. Na- glasili su nam da ~im se Vi je}e kompletirana{aapelaci ja}e se na}i na dne vnomredu. Tada}e se znati da li je do{lo do po vre- devitalnognacionalnogintere- sa,jer o tomestavmo`ezauze- tisamoUsta vni sud FBiH i nit- kodrugi, istakao je Kvasina.  A, upra vonegiranjepra va dvotre}inskeve}ineKluba hrvatskognaroda na nastav ku konstituira ju}esjedniceSkup{ti- ne SBK-a10. januarako jim su izja vilipo vreduvitalnognaci- onalnoginteresa bio je razlo- gom, tvrdiKvasina, {to se deset zastupnika (u me|u vremenu im se priklju~iopredsta vnik  HSS-NHI-ja) ni jepo ja vilo na nastav kuzasjedanja tog kan- tonalnogzakonoda vnogti jela.
Zaklju~akpodr`ali i SDP i NSRB
- Sve je po~elokada je naspornojsjednici sa mjestapred- sjeda va ju}egkonstituira ju}e sjednice na nedozvoljenna~in smi jenjenMirkoBatini}, ko ji  je po Poslo vniku o radu`upanij- skogsaboratrebaovoditizasje- danje do izborano vogruko-  vodstva. Zbog tog grubogkr{e- njaPoslo vnika mi smo odlu~ili da podnesemoapelaci ju za za- {tituvitalnognacionalnoginte- resa na ko ju su se kolege iz os- talihklubo vaoglu{ile. Smatra- mokako je to nedopusti vo, pro- tuzakonito i protuusta vno. Klub hrvatskognaroda bi da se ko jim slu~ajempodni jelaapelaci ja za{titevitalnognacionalnogin- teresadruga dva naroda, to pri- hvatio, a nama se to ospora va. Stoga sve {to je usli jedilonakon nedopusti vesmjeneBatini}a, uklju~uju}i i izborizaslanika za Dom narodaParlamentaFBiH, smatramoneregularnim, na- glasio je Kvasina. On je istakao da je na neda-  vnojsjedniciKlubahrvatskog narodasvih13 ~lano va(uklju~uj- u}izastupnike SDP-a i NSRB-a), dakle, jednoglasnopodr`aloza- klju~akko jim se tra`i da nasta-  vakkonstituira ju}esjednice Skup{tine SBK-avodipredsjeda-  va ju}i iz rani jegsazi va(Mirko Batini}), te da se postignepoli- ti~kidogo vor oko raspodjele ~elnihpozici ja u SBK-u. Prema tom zaklju~ku, na vodiKvasina, Klubhrvatskognaroda“ne na-  vode}i iz ko je bi politi~kestran- ke bio kandidat, treba da pre- dlo`ipredsjeda va ju}egSkup- {tine“. OvakavstavKlubtemelji na ~injenici da bi premi jer SBK- a bio iz redabo{nja~kognaroda.
A. TERZI]
HDZ-ovimzastupnicima priklju~io se i ~lanHSS-NHI-ja
Hrva titra`eza{ti tu
us ta vnogporetka
Apelaci jako ja}e bitipodnesena ima za cilj da spri je~idaljnje kr{enjeUsta va i Poslo vnikaSkup{tine SBK-a, na vodi predsjednikKlubahrvatskognarodaJosipKvasina
JosipKvasina: Samotra`imo za{ti uin e esahrvatskogna oda
U Sara je vu}e sutrabitiodr`an jo{  jedansastanakpoliti~kihparti jako-  jeu~estvu ju u Predsta vni~komdomu Parlamentarneskup{tine BiH, na ko jem}e se razgo varati o nastav ku konstituira ju}esjednicetogadoma. Na sastanak}e, iz vjesno je, do}i predsta vnici 12 od trinaestparti ja ko jeparticipira ju u ovomdomu, a po- ziv je za sadaodbilasamoStranka za BiH, ko ja se opredi jelila za djelo vanje iz opozici je.
Oba vezapremabira~ima
Soci jaldemokratskaparti ja BiH pot vrdila je ju~er da }e se odazvatipo- zi vu na sastanak u ko jem}e u~estvo-  vatinjezinliderZlatkoLagumd`ija. ^lanPredsjedni{tvaSoci jaldemo- kratskeparti je BiH DamirMa{i}ka- zao je da u toj parti ji i daljeo~eku ju da }e parlamentarnave}inabitiformi- rana na bazikonkretnihprograma. To je, smatra ju u SDP-u, oba veza parti japremabira~ima, te jedini na~in da se gra|animapola`ura~uni,a ujedno i oba vezajednihprema drugima, kako bi spri je~ileeventual- nerazmiriceunutarbudu}eparla- mentarneve}ine.SDP, nagla{a va ju u toj parti ji, osta-  jeprivr`enplatformiko ju su potpisa- li sa Strankomdemokratskeakci je, Hrvatskomstrankompra va i Naro- dnomstrankomRadom za boljitak. Isto vremeno, u SDP-u nema jusu- mnje da }e budu}uvlast, barem u Fe- deraci ji BiH, ~initiupra vo te stranke. U Strancidemokratskeakci je, pak,  ju~ernisumoglipot vrditiho}e li sas- tankuprisustvo vatinjezinliderSu- lejmanTihi},ili neko od predsta vni- ka. Sta vo vi SDA su jasni, ka`eglasno- go vornikSalmirKaplan, a to je da pod hitnotrebaformirativlast i kre- tati se u realnimokvirima. U SDA na- pominju da je vjero vatnote{ko o~eki vati da do kra jaovogmjeseca budu u potpunostiimplementirani izbornirezultati, ali su uvjereni da je mogu}eposti}idogo vor. Predsta vnika na sutra{njemsastan- ku u Sara je vuimat}e i Hrvatskade- mokratskaza jednica BiH. Iz te su strankeju~erpozvali sve politi~ke subjekte, pra vneinstituci je u BiH kao i predsta vnikeme|unarodne za jednice u BiH da svo jimdjelo va- njem i sta vo vimadoprinesu da se po- liti~kirazgo vori i dogo vorido vedu u realneokvire, kako bi se,uz me|uso- bnouva`avanje,u najkra}emmo- gu}emrokukonstituiralavlast od le- gitimnihpredsta vnika sva tri konsti- tuti vnanaroda i gra|ana BiH.
Nekorek  tnokadro viranje
- Samoovakokonstituiranavlast imala bi neophodanpoliti~kikapaci- tet na svimrazinamavlastikako bi se moglepro vesti sve nu`nereforme na euroatlantskomputu BiH. Dogo vo- rilegitimnihpredsta vnika sva tri kon- stituti vnanaroda u BiH nema jualter- nati ve jer svi narodi i gra|ani ove ze- mljezaslu`ujubolju i sretni jubu- du}nost, a nju }emoostvaritiuva`ava-  ju}ina{erazli~itostiko jetreba jubiti na{ebogatstvo a nikakone{to{to }e nas udalja vatijedne od drugih, ka`u u HDZ-u BiH.Isto vremeno, u toj strancismatra ju nekoretnimpostupke SDA i SDP-a. - Na jo{tri jeosu|ujemonasto janja predsjednikabo{nja~kihstranaka okupljenih oko platforme da iznose sta vo ve tko }e i s kolikoudjelabiti u  vlasti od i u ime legitimnihpredsta-  vnikahrvatskognaroda u BiH. Hrvat- skiblokokupljen oko HDZ-a BiH iHDZ-a1990ne `elista vo ve tko bi i skolikokapacitetatrebaobiti u vlasti od legitimnihpredsta vnikabo{nja~kog i srpskognaroda, jer su sva tri konsti- tuti vnanarodasvo jupoliti~kuvolju izrazila na zadnjimop}imizborima u BiH, isti~u su u HDZ-u BiH.
J. F.
 Su trau Sara je vusas tanak  parlamen tarnihstranaka
ZlatkoLagumd`ija: Do azisigurnoSu ejmanTihi}: Do azimo`da
Jo{ jedanpoku{aj
dogo vora
 SDP:
 Ve}inasamo na baziprograma
 SDA:
Hitnoformirativlast
HDZBiH:
Dogo vornemaalternati vu
Medijski i(li) politi~ki teror
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 9. februar 2011. godine
3
Neboj{aRadmano vi} Alkalaj- RuddOHRVi je}eEvrope
Nepo treban i skup put u New York 
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj- {aRadmano vi}ne}eu~estvo vati na panel-dis- kusi ji o Daytonu u New Yorku, jer je pozivsti- gao tek pri je15 dana, tako da ni jebilovreme- na za pra vo vremenoplaniranje i organizo va- njeposjete, prenosiSrna. “Drugirazlog je pi- tanjesvrsishodnostiputo vanja tri ~lanaPred- sjedni{tva na dvo~aso vnu ili tro~aso vnuras- pra vu u New Yorku. Koliko to ko{ta?”, upitao  je Radmano vi}.“U posljednjedvi jegodine posjetili su nas visokiunkcioneri SAD-a. Ti ljudiuti~u na zvani~nuameri~kuspoljnupo- litiku, za razliku od onihko ji}e u~estvo vati u ovojraspra vi“, naglasio je Radmano vi}.
Za jedni~ki in teresi BiH i Aus trali je
Ministarvanjskihposlo va BiH SvenAl- kalajsastao se ju~er s ministromvanjskih poslo vaAustrali jeKe vinomRuddom,te pri- sustvo vaosve~anojve~eriko ju je Ruddpri- redio u parlamentuAustrali je. Alkalaj i Rudd su razgo varali o sveukupnimodno- simaizme|u BiH i Australi je, te temama od za jedni~koginteresa, poputmiro vnemisi-  je u A ganistanu, djelo vanja u Vi je}usigur- nosti UN-a i mogu}nostipro{iri vanjasara- dnjeizme|udvi juzemalja. Rudd je kazao da Australi javidipartnera u BiH ne samo zbogbrojne bh. di jaspore u Australi jinego i zbognizaza jedni~kihvri jednosti.
Inzko s liderima  SDP-a i NSRB-a
 Visokipredsta vnik i speci jalnipredsta vnik  EU ValentinInzko se na odvo jenimsastan- cimasastao s liderom SDP-a ZlatkomLa- gumd`ijom i potpredsjednikomNSRB-a JerkomIvanko vi}emLi jano vi}em. Kako je na vedeno u saop}enju OHR-a, Inzkoobav - ljakonsultaci je s liderimastranaka iz FBiH. Ciljovihkonsultaci ja je da se jo{ jednomis- taknepotreba da strankepre vazi|utrenutnu blokadu u ormiranjuvlada na kantonalnom, ederalnom i dr`a vnomni vou bez daljnjih odga|anja. “^lano viskup{tina i politi~ke stranke iz ~etirikantona ne mogubeskrajno dr`atiFBiH kao svo jetaoce“, kazao jeInzko.
Ku~an predaoiz vje{taj o BiH
Biv {islo venskipredsjednikMilanKu~an predsta vio je u Bruxellesu, u svojstvupo- sebnogizaslanikapredsjednikaslo venske  VladeBorutaPahora za BiH, svojiz vje{taj predsjednikuVi je}aEvropeHermanu van Rompuyu, ja vila je ju~erSlo venskatisko-  vnaagenci japozi va ju}i se na izvore u Bruxellesu. Na vodise da }e Ku~ansvo jeiz-  vje{}e o mogu}nostimausta vnihrje{enja za BiH, ko ja bi omogu}ilanjenolak{epri- bli`avanje EU,predsta viti i predsta vnici EU za vanjskupolitikuCatherineAshton. S Ku~ano vimiz vje{ta jemupoznate su i SAD, na vodeslo venskimedi ji.
U @I@I
Centralnaizbornakomisi ja BiH u narednih dan-dva odgo vo- rit}e na svakipo jedina~nizah- tjevko ji je ili }e bitidostav ljen od do sadaizabranihdelegata/iza- slanika u no visazivDomanaro- daParlamentaFBiH iz pet kan- tona.Ovo je za Oslobo|enjepot- vrdilaMaksidaPiri}, glasnogo-  vornica CIK-a, na vode}i da je do ju~er u podneprotokolisano {estidenti~nihzahtje vako je su dosta vilino voizabranidelega- ti/izaslanici u Dom narodaPar- lamentaFBiH iz KantonaSara je-  vo- HankaVajzo vi}, Mir jana Mali}, SegmedinaSrna- Bajra- mo vi}, BranislavCrnogorac i IvanBrigi} (SDP), te EsadRade- lja{(BOSS).
Ko sve tra`imanda te
Delegatkinja u Klubusrpskog naroda iz Unsko-sanskogkanto- naMiraLjubi janki} (SDP) pot-  vrdila je ju~erkako su delegati iz tog kantonatako|er, za jedno poslalisvo jezahtje ve u CIKBiH. Ona je naglasila da }e to u~initi no voizabranidelegatipotpisni- ciizja ve, za jedno sa delegatima izabranim iz {estog- Srednjobo- sanskogkantona. Kakosazna jemo, ju~er je i {est delegata SDA uputiloisto vjetan zahtjev CIK-uNaime, no voizabranidelegati u Dom narodaParlamentaFBiH, njih 24 (SDP, SDA, BOSS, Na{astranka) potpisnikaizja veko-  jom su pozvali na konstituisanje kantonalnihskup{tina i izbor delegata u preostala~etirikanto- na- Hercego va~ko-neretvan- skom, Zapadnohercego va~kom, Posav skom i Kantonu10 (Li-  vanjskom) te odredili da to ura- de u roku od desetdana(istekao 8. ebruara) po~eli su sa slanjem zahtje va CIK-u BiH. No, kada se ovomdoda ju i delegati iz SBK-a za ko je je tako|erna jav ljeno da }e u~initiisto, o~eku je se da u CI- KBiHstignu jo{tri ovakvazahtje-  va - po jedan od delegata iz SDA, SDP-a i NSRB-a (ukupno27).- Svo jomodlukom o ut vr|iva- njurezultataposrednihizbora i dodjelimandata iz skup{tine kantona za Dom narodaParla- mentaFBiHut vrdili ste u skladu sa ~lanom2. 9. ta~ka9. rezulta- teizbora za delegateDomana- rodaPFBiH iz skup{tinekanto- na. Kako se u roku za `albuda- tom u pra vnojpouci ove odluke nikoni je`alio, to je odlukapos- talapra vosna`na. Od tada me, svo jimne~injenjemspre~avate u preuzimanjupra va i oba veza ko jeproisti~u iz dodi jeljenog mandata, na vodi se, izme|uos- talog, u dopisuko jedelegatidos- tav lja ju CIK-u BiH.
@albasudu po volji
U njemu se nagla{a vakako je CIKBiH„du`an u skladu sa ~la- nom2. 9. ta~ka 10. kao osobiko- joj je dodi jeljenmandat na izbo- rimaizdatiuvjerenje i iz vr{iti sve ostaletehni~keradnjekako bi pra vosna`naodlukaproizve- lapra vnodejstvo.- O~eku jem da odmahdosta-  viteizja vu o prihvatanjumanda- ta, obja vitepra vosna`nuodluku u Slu`benomglasniku i dosta vi- teuvjerenje o dodjelimandata. Zahti je vam da mi odmah, a naj- kasni je u roku pet dana, omo- gu}itepreuzimanjemandata. Ukoliko ne postupiteonakoka- ko vam zakonnala`e,bit }u pri- siljen da po isteku tog roka, a u skladu sa Izbornimzakonom BiH i Zakonom o upra vnompos- tupkuFBiH, podnesem`albu  ApelacionomodjeluSuda BiH, na vodi se u dopisu. Glasnogo vornica CIK-a Ma- ksidaPiri}, pak, za Oslobo|enjeka`e:- Svako ima pra vo da radi ono {to `eli i ci jeni da je ispra vno, pa tako i podnese`albuSudu. Na{ stav je isti kao i do sadakada je u pitanjuizbordelegata/izasla- nika za Dom narodaParlamen- taFBiH.
 Seni ta[EHER^EHAJI] - AlmirTERZI]
No videlega tipisanotra`emanda te, CIKBiH ni da ~uje
Delegati iz SDP-a, SDA, NSRB-a i BOSS-a {aljudopise CIK-u u ko jimatra`e da im se odmahdodi jele mandati
Pisat}e i delegati iz SBK-a, ali su zabora vili da im rezultati jo{ nisuverificirani
SBK ni je veri ficiran, na javljena `alba
U CIK-u BiH na vodekako se eventualnizahtje viiza- branihdelegata iz SBK-a „ne}e i ne mogutretirati s obzirom na ~injenicu da ta dr`a vnainstituci ja jo{ uvi jek  ni jezvani~noverifcarala njiho vemandate“. To }e pi- tanje tek bitirazmatrano i to na sjednici CIK-a ko ja}e se odr`ati u ~et vrtak, 10. e-bruara.- Nakon{to se verifcira ju mandati, osta je rok od dva dana u ko jem se Apelaci- onomodjeluSuda BiH mo`epodni jeti`alba na odluku CIK-a. Tek ako toga ne bude, verifkaci jaizboraposta je  validna, na vodiPiri}.
 Sapunicazvana Dom naroda
se za vr{a vapredsudom?
IrenaHad`iabdi}: Ne `elikomen i a iMi aLjubi anki}: Za edni~ko obra}anje iz USK-a
Spora implementaci ja u kantonima
Implementaci jaizbornihrezultata ne ide ba{ najbolje ni u kantonima u ko jimpotpisniceplatorme za ormiranjevlasti - SDP, SDA, NSRB i HSP ima juve}inu. Takoprocesusposta-  veiz vr{nevlasti(izborvlade) ni jeokon~an u Bosanskopodrinj- skom, Tuzlanskom i Zeni~ko-dobojskomkantonu, gdje je sa- mokonstituiranono voruko vodstvokantonalnihskup{tina. U ci jelosti taj procesza vr{en je u KantonuSara je vo i neda vno u Unsko-sanskomkantonu.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->