Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Express 112

Express 112

Ratings: (0)|Views: 173|Likes:
Published by Mehmet Mutlu

More info:

Published by: Mehmet Mutlu on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
ENTERNASYONAL ALALA
1 91 2 5 4
 S A Y I:  2 01 0 /11
 1 12
 1  Ha z i ra n 2 0 1 0 5  T L
(K D V  DA H ‹ L )
‹SRA‹LL‹ AYDIN EYAL WEIZMAN’IN GÖZÜYLE
Asgari kalorili Filistin diyeti
TÜRK‹YE TARIM POL‹T‹KALARI
Çiftçinin neoliberalizmle imtihan›
JUDITH BUTLER TÜRK‹YE’DEYD‹
Bedenler ve barikatlar
DÜNYA KUPASI BAfiLIYOR
Handikaplar, plaseler, sürprizler
 
DERLEYENLER: DONALD QUATAERT -ERIK JAN ZÜRCHER
Osmanlı’dan CumhuriyetTürkiyesi’ne İşçiler 
1839-1950
Çeviren: Cahide Ekiz
242 sayfa
BETÜL ALTUNTAŞ
Mendile, Simite,Boyaya, Çöpe...
 Ankara SokaklarındaÇalışan Çocuklar 
256 sayfa
DONALD QUATAERT
Sanayi Devrimi Çağında
Osmanlıİmalat Sektörü
Çeviren: Tansel Güney
543 sayfa
DOMINIQUE MEDA 
Emek 
Kaybolma YolundaBir Değer mi?
Çeviren: Işık Ergüden
320 sayfa
 AHMET MAKAL
 Ameleden İşçiye
Erken CumhuriyetDönemi Emek TarihiÇalışmaları
357 sayfa
THEO NICHOLS - NADİR SUĞUR
Global İşletme, Yerel Emek 
Türkiye’de İşçiler veModern Fabrika
271 sayfa
O
SMANLI’DAN GÜNÜMÜZE
T
ÜRKİYE’DE İŞÇİLER VE EMEK...
 
MERAM 112: BURASI TÜRK‹YE, ‹SRA‹L DE⁄‹L!
• Eyal Weizman’la ‹srail üzerine . . . .6• Selahattin Demirtafl . . . . . . . . . . . . . .8• Mavi Daktilo . . . . . . . . . . . . . . . . . .12• Bilgi Üniversitesi’nde sendika . . .13• Zeytinburnu’nda deri iflçileri . . . .16• Ayazma’da TOK‹ yalanlar› . . . . . .18• Türkiye’nin tar›m raporu . . . . . . .20• Avrupa’n›n göçmen zulmü . . . . .27• Radyo Express . . . . . . . . . . . . . . . . .30• K›raat & Duman› Üstünde . . . . . . .34• 1870’lerde Ermeniler . . . . . . . . . . .36• Judith Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . .40• Radyo Brecht . . . . . . . . . . . . . . . . .44• Meflin Yuvarlak . . . . . . . . . . . . . . .46• A¤›r Çekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48• Müzik Dolab. . . . . . . . . . . . . . . . .49• K›lavuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ahmet Ergenç, Ahmet Gürata, Alican Tayla, AsenaGünal, Arslan Ero¤lu, Atalay Göçer, Ayfle Çavdar, Ce-mil Cahit, Cihan Uzunçarfl›l› Baysal, Çi¤dem Öztürk,Didem Dan›fl, Doruk Yurdesin, Emine Bora, Ender Er-gün, Erdir Zat, Ertan Keskinsoy, Ertan Önsel, Fevzi-can Abac›o¤lu, F›rat Genç, Göksun Yaz›c›, Hakan Lo-kano¤lu, Haziran Düzkan, Hüsamettin Bahçe, ‹rfanAktan, Koray Löker,Kürflad K›z›ltu¤, Merve Erol,Milen Nae, Muhsin Akgün, Murat Meriç, Özay Selmo,Pelin Özer, Pelin Tan, Pınar Uygun, Ragıp Duran, Sa-ner fien, Sarkis Paçac›, Selçuk Oktay, SerkanSeymen, Siren ‹demen, fiahan Nuho¤lu, TolgaSezgin,Turgut Yüksel, U¤ur Biryol, Ulus Atayurt, Yü-cel Göktürk, Zeynep Nuho¤lu
Bask›:
Ezgi Matbaac›-l›k, Sanayi Caddesi Altay Sok. No:10 Yenibosna / ‹s-tanbul Tel: 0.212.452 23 02
bas›m yeri ve tarihi
‹stanbul, Haziran2010
da¤›t›m
Do¤an Da¤›t›m A.fi.
yönetim yeri:
Kulo¤lu Mah. Gazeteci Erol DernekSok. no: 11/4 Oda 3 Beyo¤lu - ‹stanbul
tel-faks:
0.212.251 87 67
e-mail
expressroll@gmail.com
abonelik
expressroll@gmail.com
yurtd›fl› abonelik
Alican Tayla (alicantayla@gmail.com)
y›l
9
say›
112
Haziran
2010
imtiyaz hakk›
Bilge Ceren fiekerci-ler
sorumlu yaz›iflleri müdürü
Merve Erol
ilan ir-tibat
Özay Selmo (0.533.514 90 49)
 YEREL SÜ-REL‹ YAYINDIR. 15 GÜNDE B‹R YAYINLANIR.ISSN 1307 - 461X
Bu dergi ‹srail’de ç›ksayd›
M
avi Marmara katliam›n-dan beri Türkiye medya-s› ‹srail’in muhalif sesle-rine kulak kesiliyor, baflta Ha’aretzolmak üzere muhalif bas›ndan ikti-bas yap›yor. Zehir zemberek yo-rumlar; ‹srail hükümeti ve ordusutopa tutuluyor, ahmakl›ktan girili-yor, canilikten ç›k›l›yor. Ve akla is-ter istemez flu soru geliyor: Ayn›fleyler Türkiye hükümeti ve ordusuiçin yaz›labilir mi?Express ‹srail’de yay›nlansayd›,afla¤› yukar› Ha’aretz’in söyledikle-rini söylerdi. Ve ne hapse mahkûmedilirdi, ne de para cezas›na. Maç-larda polis taraftarlara copla giriflti-¤inde tribünlerden yükselen stan-dart tezahürat bir ironi olarak duru-yor önümüzde: “Buras› Türkiye, ‹s-rail de¤il!”Müdavimlerinin gayet iyi bildi-¤i gibi, Express her bak›mdan ba-¤›ms›z bir yay›n. Hiçbir sermayegrubu veya türüyle, sivil toplum ku-rulufluyla, fon mekanizmas›yla ba¤-lant›s› olmad›¤› gibi, hiçbir partiyle,örgütle, siyasal oluflumla da iliflkisiyok. Yüzde yüz ba¤›ms›z ve ayn›zamanda yüzde yüz angaje. Neyeangaje oldu¤umuzu Ocak 1994’te,ilk say›m›zda ilan etmifltik, 16 y›ld›ro söze ba¤l›y›z: Savafls›z ve sömü-rüsüz, efendisiz ve tahakkümsüzbir dünya idealine. Bu angajman,Express’in varolufl sebebi. Öyle ol-masa, niye böyle bir yay›n olsun ki?Varoluflumuzu ifade etmeyeceksekvarolmam›z abes olmaz m›?“Buras› Türkiye” oldu¤u içindüzenle bar›fl›k olmayan herkesedendi¤i gibi, bize de “varoluflunuifade etmeyeceksin” deniyor. Bunaboyun e¤ecek de¤iliz. Bedeli vartabii. En tazesi, “Kandil’de ve böl-gede hava durumu” üstbafll›kl› yaz›nedeniyle, ‹rfan Aktan’a 15 ay ha-pis, yaz›iflleri müdürü sorumlulu¤u-nu tafl›yan Merve Erol’a 16 bin lirapara cezas› kesilmesi. Baflkagazetecilere kesilenin yan›nda –ör-ne¤in Vedat Kurflun’a 166, Hac›Bo¤atekin’e 10 y›l– devede kulak,ama sanc›s› da sanc›.“AKP demokrasisi” 2006’da Te-rörle Mücadele Kanunu’nda yapt›¤›“düzeltme”, ifade özgürlü¤ünü es-kisinden beter bir cendereye soktu.2006 öncesinde olsayd›k, böyle biryaz›ya dava dahi aç›lmayacakt›. Zi-ra, AKP öncesindeki düzenlemede,dava aç›lmas› için söz konusu “pro-paganda”n›n “fliddet veya di¤er te-rör yöntemlerine baflvurmay› tefl-vik” içermesi gerekiyordu. fiimdiise “fliddet veya teröre teflvik” içer-mesi gerekmiyor, örgüt üyelerininhaber niteli¤indeki beyanlar›n› nak-letmek bile ceza için yeterli. Evet,2010 Türkiye’sindeyiz ve “terör ör-gütünün propagandas›n› yap-mak”tan hüküm giymifl durumda-y›z. Bütün Türkiye’nin “Kürt aç›l›-m›”n› konufltu¤u günlerde, Eylül2009’da ifllemifliz o suçu. O günler-de Hasan Cemal’in, PKK’n›n iki nu-maral› ismi Murat Karay›lan’la Kan-dil’e giderek yapt›¤› söylefli Milli-yet’te tefrika ediliyor, hemen herköfleyazar› o söylefliyi referans ala-rak yorum yap›yor, ekranlarda he-men her tart›flma program›nda“PKK masaya yat›r›l›yor”, örgütsözcülerinin aç›klamalar›na at›ftabulunuluyordu. Anaak›m medyan›nhemen her mecras›nda “PKK silahb›rak›yor” havas›n›n esti¤i o gün-lerde, arkadafl›m›z ‹rfan Aktan du-rumun öyle olmad›¤›n› söylemiflti,“Kandil’de ve bölgede hava duru-mu” üstbafll›kl› haber-analizde. Bu-nu da masa bafl›nda de¤il, bölgeyegiderek, orada iki PKK militan› dadahil olmak üzere birçok kifliyle gö-rüflerek, PKK sözcülerinin çeflitlidemeçlerini inceleyerek ve ABD,‹ran, Irak ve Suriye’nin Kürt politi-kalar›n› irdeleyerek yapm›flt›. ‹r-fan’›n yaz›s›na koydu¤umuz “Mü-cadele olmazsa çözüm olmaz” bafl-l›¤›, PKK’n›n ald›¤› pozisyonu özet-liyordu. Zira, PKK’da a¤›r basane¤ilim, “silahl› mücadele b›rak›l›rsadevletin çözümden yan çizece¤i”yolundayd›. Ancak, bir de flerh var-d› ‹rfan’›n yaz›s›nda. Birlikte okuya-l›m: “Örgüt içinde AKP’nin ‘aç›l›m’projesini farkl› yorumlayanlar var.Kandil’le yapt›¤›m›z görüflmelerdenedindi¤imiz izlenim, aç›l›m müjde-sinin Türkiye’de yaratt›¤› tart›flmaortam›n›n örgütte pek de pozitif biryans›mas› olmad›¤›, PKK’nin hâlâuzun vadeli çat›flma planlar› üzerin-de durdu¤u yönünde. Ayr›ca PKKliderlerinden Cemil Bay›k,TBMM’nin aç›ld›¤› gün çarp›c›aç›klamas›yla ortaya ç›kt›. ‘Süreçsavafl yönünde geliflmekte ve savaflkaç›n›lmaz görünmektedir’ diyenBay›k, PKK birliklerini ve Kürtleri‘son ve büyük savafla’ haz›r olmayaça¤›rd›. Bay›k’›n bu aç›klamas›n›ninisiyatifi ele geçirmek için yap›l-m›fl bir politik flantaj olup olmad›¤›-n› önümüzdeki aylarda görece¤iz.”Avukat›m›z Tora Pekin’in mah-keme heyetine sordu¤u soruyumealen tekrarlayal›m: Örgüt propa-gandas›n› yapan bir yaz›da, o örgü-tün liderlerinden birinin “politikflantaj” yapma ihtimalinin vurgu-land›¤› nerede görülmüfl?Aradan geçen zaman haberimi-zi do¤rulad›. Kürt aç›l›m›, moda de-yiflle “yalan oldu”: DTP kapat›ld›,1500 parti yöneticisi ve yüzlerceçocuk tutukland›. PKK ise silah b›-rakmad›, aksine, tek tarafl› ilan etti-¤i ateflkesi bozdu. Ve sadece soniki ayda 38 asker öldürdü. Perflem-benin geliflini çarflambadan söyle-menin “terör örgütü propagandas›yapmak”la ne alâkas› var? Her fleybir yana, Express niçin PKK propa-gandas› yaps›n?O yaz›ya 15 ay hapis, 16 bin li-ra ceza kesilmesinin akla, mant›¤a,adalet kavram›na, hatta ve hattaTMK’ya s›¤ar bir taraf› var m›? Budergi ‹srail’de ç›ksayd›, böyle bir“hukuk”a maruz kal›r m›yd›?4 Haziran sabah› DGM (ismide¤iflti, cismi baki) önünde toplan-d›¤›m›zda da, beraat edece¤imizekaniydik. Ve “tatil”i konufluyorduk.Daha önce ayr›nt›lar›yla anlatt›¤›-m›z da¤›t›m sorununu henüz çöze-medi¤imiz için Express’i sonbaharakadar tatile ç›karmaya karar ver-mifltik. “Henüz çözemedik” diyo-ruz, zira bayilerde olabilmenin biryolunu bulduk gibi. Ama, realizeetmek vakit istiyor. Vakit, bu du-rumda da nakit ve o nakdi kald›ra-bilecek durumda de¤iliz. Mecburentatile ç›k›yoruz.Laf aram›zda, bu mecburiyet-ten flikâyetçi say›lmay›z. Tatil, öyleya da böyle, tatil. Bir teneffüsü çoközlemifltik. Yeni abonelerimiz me-rak etmesin, abonelik süreleri üç ayuzayacak elbette. Bu arada, tatildebofl durmayaca¤›z: ‹nanmas› zorama, temmuz ay›nda sitemiz (bir-dirbir.org.) yay›na bafll›yor. Bafllad›-¤›nda eriflebildi¤imiz mecralardaduyurusunu yapaca¤›z. Afla¤› yu-kar› okullar›n aç›lmas›yla birlikte,Express de bayilerde olacak.
fiimdi, eylülde buluflmak üzere,bayra¤›m›z› göndere çekip türkümü-zü söyleyelim; Ekflisözlük’te, “judgefudge” müstear›n›n Express’in hü-küm giymesi üzerine, “mensubu ol-maktan k›vanç duydu¤um yüce Türkyarg›s›na göndermek istiyorum” de-di¤i türküyü... fiiir Faz›l Hüsnü, bes-te Tahsin ‹ncirci: “Deli Kuflun Öttü-¤ü”. Ahmet Kaya yorumlam›flt›, “Re-sitaller”de ve son albümü “Kals›n Be-nim Davam”da.
“Sen söylersin, o susar m›bel’olmaz” diyor Faz›l Hüsnü’nün“deli kuflu”. Ekflisözlük yazar› tür-künün sonuna bir not düflmüfl: “Sizsöyleyeceksiniz, biz susma-yaca¤›z.” Aynen klaynen.4 Haziran’da ve sonra-s›nda Express’e destekveren herkese bin selâm.
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->