Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
La selección y uso de productos de limpieza para el hogar

La selección y uso de productos de limpieza para el hogar

Ratings:
(0)
|Views: 484|Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ezequiel Fausto on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

 
Lh wflfggk÷c { vwo jf pyojvgzow jf lkbpkfqh phyh fl donhy 
Fl bhczfckbkfczojf vch ghwh 
 
Fl bhczfckbkfczo jf vch ghwh1
Lh wflfggk÷c { vwo jf pyojvgzow jf lkbpkfqh phyh fl donhy 
Gobpyhy pyojvgzow jf lkbpkfqh phyh fl donhypvfjf wfy hlno gocmvwo# Low hcvcgkow { lhwfzkxvfzhw bfcgkochc bvgdhw hwf}fyhgkocfw { zëybkcow xvâbkgow gobplfaow# Phyh fwgonfy flbfaoy pyojvgzo, fl gocwvbkjoy jfif gocogfy lowkcnyfjkfczfw bèw gobvcfw jf ghjh vco { pojfygobphyhy wv f﬈ghgkh { wfnvykjhj# Low kcnyfjkfczfwgobvcfw woc1 hiyhwk}ow, ègkjow, èlghlkw,ilhcxvfhjoyfw o lfaâh, jfzfynfczfw, jfwkcmfgzhczfw{ wol}fczfw#
HIYHWK]OW
Low hiyhwk}ow xvf wf fcgvfczyhc fc lowlkbpkhjoyfw xvkzhc lhw phyzâgvlhw fcjvyfgkjhw jfhlkbfczow, nyhwh, ÷tkjo { bhcgdhw# Fl phpfl jflkah, lhw fwpocakllhw jf ﬈iyh jf plèwzkgo o jf c{loc{ lhw fwpocakllhw bfzèlkghw woc hiyhwk}ow# Hlnvcowlkbpkhjoyfw jf bfzhl goczkfcfc vch wvwzhcgkhhiyhwk}h bv{ ﬈ch, phyfgkjh h lh wâlkgf#
Pyfghvgk÷c
Low hiyhwk}ow jf nyhcow nyvfwow wf wkfczfc èwpfyow{ nyhcvlowow# Fl vwo yfnvlhy jf hiyhwk}ow mvfyzfwyhllh fl hghihjo iykllhczf jf lh}hiow, zkchw { flfgzyojobëwzkgow jf gogkch# Low hiyhwk}ow jfnyhcow nyvfwow zhbikëc jhøhc low vzfcwklkow jfplèwzkgo, }kjyko, hlnvcow hghihjow hczkhjdfyfczfwfc whyzfcfw { ollhw, bhjfyh pkczhjh { bfzhlfwfcgdhphjow o goc bvgdo iykllo# Gvhcjo lhwwvpfy﬈gkfw woc ophghw { èwpfyhw, wf fcwvgkhc bèwyèpkjhbfczf { lhw bhcgdhw woc bèw pyomvcjhw, hwâxvf cfgfwkzhyè wfnvky vwhcjo vc hiyhwk}o mvfyzfphyh lkbpkhylhw#Phyh hyzfmhgzow jf ihøo jf ﬈iyh jf }kjyko { phyhozyow hghihjow iykllhczfw, dh{ hiyhwk}ow wvh}fw olkbpkhjoyfw lâxvkjow#
ÈGKJOW
Hlnvcow ègkjow xvkzhc lhw bhcgdhw ghvwhjhw poylow bkcfyhlfw fc fl hnvh { hlnvcow xvkzhc lhwbhcgdhw jf ÷tkjo# Ozyow lkbpkhc lh jfgoloyhgk÷cfc hlvbkcko, lhz÷c, iyocgf { goiyf#
Ègkjow bv{ wvh}fw
Fl }kchnyf xvkzh lhw bhcgdhw jf hnvh fc }kjyko { gykwzhl, bhcgdhw jf ÷tkjo fc lh}hiow { lh mhlzh jflvwzyf fc lhz÷c { goiyf# Zhbikëc goczyhyyfwzh lowlkbpkhjoyfw hlghlkcow phyh doycow#Fl avno jf lkb÷c zkfcf vwow bv{ phyfgkjow hl}kchnyf#Lh gyfbh zèyzhyh fcjvlqh lhw ghmfzfyhw { lf jh iykllohl hlvbkcko#
Ègkjow bv{ mvfyzfw
Fl ègkjo otèlkgo fw bv{ f﬈ghq phyh xvkzhy lhwbhcgdhw jf ÷tkjo o dfyyvbiyf#Hlnvcow lkbpkhjoyfw jf kcojoyow goczkfcfc ègkjogloydâjykgo, fl ègkjo wvlmñykgo o ikwvlmhzo jf wojko$gocogkjo zhbikëc gobo wvlmhzo ègkjo jf wojko+#$Zhilh 8+#
9 Dobf om B{ O~c Bk Pyopkh Ghwh                         dzzp1//~~~#cbbkpyopkhghwh#gob
Fl bhczfckbkfczo jf vch ghwh1 Lh wflfggk÷c { vwo jf pyojvgzow jf lkbpkfqh phyh fl donhy 
 
Zhilh 8# Ègkjow fc lkbpkhjoyfw jfl donhy1
Pyojvgzo Powkilfw kcnyfjkfczfw ègkjow
Lkbpkhjoy phyhfl kcojoyoIkwvlmhzo jf ojko, ègkjo otèlkgo,ègkjo gloydâjykgo jklvkjo, ègkjowvlmñykgo jklvkjoYfbo}fjoyfwjf ÷tkjo$xvkzh"÷tkjow+Ègkjo otèlkgoLkbpkhjoyfw jfbfzhlÈgkjow jëiklfw
Pyfghvgk÷c
Fl ègkjo otèlkgo,  fl ègkjo gloydâjykgo, fl ikwvlmhzojf wojko { fl ègkjo wvlmñykgo woc zojow }fcfcowow#Pvfjfc ghvwhy jhøow h lh pkfl { }kwzh { jhøhy lhyoph, fl gvfyo o pkfl { hlnvcow bfzhlfw#Jfwdènhwf jf zyhpow { gfpkllow xvf vwf phyh hplkghyfl ègkjo otèlkgo# Jf co dhgfylo, fl ègkjo pvfjfzyhwmfykywf h low vzfcwklkow jf gogkch { plhzow pvfjf wfy kcnfykjo#Gvhcjo jow bfzhlfw jkwzkczow woc zyhzhjow h lh}fq goc ègkjo, wf pvfjfc pyfwfczhy jhøow# Poy lozhczo, f}kzf yfboahy fc ègkjo gvhlxvkfy oiafzo jfbfzhl fc vc yfgkpkfczf dfgdo jf ozyo bfzhl#
ÈLGHLKW
Low èlghlkw xvkzhc fl hgfkzf { lh bvnyf wkc zfcfyxvf yfwzyfnhy { }hyâhc fc pozfcgkh# $Zhilh 9+#
Èlghlkw bv{ wvh}fw
Fl ikghyiochzo jf wojh bfqglhjo goc hnvhlkbpkh }kjyko, ihljowhw { hghihjow jf fwbhlzf jfpoygflhch# Fwzh wolvgk÷c zhbikëc xvkzh bhcgdhwjf ghmë { zë fc }hakllhw, plhzow { yfgkpkfczfw jfplèwzkgo#
Èlghlkw bojfyhjow
Fl hbockhgo ghwfyo xvf goczkfcf jf 6 h 80 poygkfczo jf nhw jf hbockhgo fc hnvh, lkbpkh lhfwzvmh { fl doyco, }fczhchw { fwpfaow#Hl hbockhgo fwpvbowo wf lf dh høhjkjo ahi÷c ojfzfynfczf# Fl hbockhgo ahiocowo lkbpkh iozfw jfihwvyh, myfnhjfyow { fwzvmhw#Fl i÷yht fw vc ivfc lkbpkhjoy phyh hghihjow jfbhjfyh, phyfjfw { myfnhjfyow#
Èlghlkw mvfyzfw
Fl mowmhzo zykw÷jkgo $ZWP+ lkbpkh phyfjfw,hghihjow jf bhjfyh { pkwow yfwkwzfczfw, ftgfpzo fllkc÷lfo#Lh wowh phyh lh}hy, gocogkjh zhbikëc gobo whl jfwojh, wf pvfjf vwhy phyh lkbpkhy low xvfbhjoyfwjf fwzvmh xvf zkfcfc bvgdh nyhwh#
Èlghlkw bv{ mvfyzfw
Lh lfaâh, gocogkjh zhbikëc gobo wojh gèvwzkgh,fw vc kcnyfjkfczf xvf wf fcgvfczyh fc hlnvcowlkbpkhjoyfw phyh doycow { jfwhnüfw#
Zhilh 9# Èlghlkw xvf wf fcgvfczyhc fclkbpkhjoyfw jfl donhy
PyojvgzowPowkilfw kcnyfjkfczfwèlghlkw
Lkbpkhjoyfw bvlzkvwow,gobo
Wpkg hcj Wphc
,
Haht 
, :0;ZWP, gobpvfwzow jfhbockhgoLkbpkhjoyfw phyh fldoycoDkjy÷tkjo jf wojko$lfaâh+, hbockhgoLkbpkhjoyfw jf}fczhchwHbockhgo o gobpvfwzowjf hbockhgoLkbpkhjoyfw jfjfwhnüfwWojh gèvwzkgh $lfaâh+Lkbpkhjoyfw phyhyfwzyfnhy fc pol}oWhlfw hlghlkchw, ZWP
Pyfghvgk÷c
Lh bh{oyâh jf èlghlkw woc }fcfcowow, hlnvcowwoc goyyowk}ow { ozyow kyykzhc lh pkfl { low oaow#Pvfjfc ghvwhy xvfbhjvyhw wfykhw fc lh pkfl#Low èlghlkw lf xvkzhc hgfkzf h lh pkfl, hwâ xvf vwfnvhczfw# Low èlghlkw zhbikëc lf xvkzhc hgfkzf hllkc÷lfo { h lhw pkczvyhw h ihwf jf hgfkzf, dhgkfcjoxvf wf yfwxvfiyhafc o wf pflfc# Wf pvfjf pyf}fcky
7dzzp1//~~~#cbbkpyopkhghwh#gob                    Dobf om B{ O~c Bk Pyopkh Ghwh
Fl bhczfckbkfczo jf vch ghwh1 Lh wflfggk÷c { vwo jf pyojvgzow jf lkbpkfqh phyh fl donhy 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gabriel Oviedo liked this
Alejandro Cangi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->