Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
objpit-36-2010

objpit-36-2010

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Jarek
PIT-36 2011 info
PIT-36 2011 info

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Jarek on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2011

pdf

text

original

 
Broszura do PIT-36 STR. 1
MINISTERSTWO FINANSÓWBROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36O WYSOKO
Ś
CI OSI
Ą
GNI
Ę
TEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
 
W 2010 ROKUFORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanieart. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2010 r. Nr 51, poz. 307, z pó
ź
n. zm.), zwanej dalej „ustaw
ą 
”, i którzy niezale
Ŝ
nie od liczby
ź
ródeł przychodów:1)
 
prowadzili:
 
pozarolnicz
ą 
działalno
ść
gospodarcz
ą 
opodatkowan
ą 
na ogólnych zasadach przyzastosowaniu skali podatkowej,
 
działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniuskali podatkowej,2)
 
uzyskali przychody:
 
z najmu, podnajmu, dzier
Ŝ
awy, poddzier
Ŝ
awy lub z innych umów o podobnymcharakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 
od których byli obowi
ą 
zani samodzielnie opłaca
ć
zaliczki na podatek,
 
ze
ź
ródeł przychodów poło
Ŝ
onych za granic
ą 
,
 
z innych
ź
ródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skalipodatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ci
ą 
gu roku podatkowego nie miał obowi
ą 
zku odprowadzania zaliczek,3)
 
korzystaj
ą 
ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),4)
 
s
ą 
obowi
ą 
zani dokona
ć
doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,5)
 
sporz
ą 
dzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,6)
 
s
ą 
obowi
ą 
zani doliczy
ć
do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,7)
 
obni
Ŝ
aj
ą 
dochód o straty z lat ubiegłych,8)
 
wykazuj
ą 
nale
Ŝ
ny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30austawy, je
Ŝ
eli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,9)
 
wykazuj
ą 
nale
Ŝ
ny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy.
W przypadku podatników wnosz
ą 
cych o ł
ą 
czne opodatkowanie dochodów mał
Ŝ
onków, jedenz powy
Ŝ
szych warunków musi spełnia
ć
co najmniej jeden z mał
Ŝ
onków.
Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowuj
ą 
cych swojedochody indywidualnie, jak i ł 
ą 
cznie z dochodami mał 
Ŝ
onka albo w sposób przewidziany dlaosób samotnie wychowuj
ą 
cych dzieci,
 
w tym tak
Ŝ
e dla osób maj
ą 
cych miejsce zamieszkania dlacelów podatkowych w innym ni
Ŝ
Rzeczpospolita Polska pa
ń
stwie członkowskim UniiEuropejskiej lub w innym pa
ń
stwie nale
Ŝą 
cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albow Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy,opodatkowuj
ą 
na zasadach okre
ś
lonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skalipodatkowej.
Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonuj
ą 
w poz. 6, 7 i 8 poprzez zaznaczenieodpowiedniego kwadratu oraz zło
Ŝ
enie podpisu(ów) w cz
ęś
ci S. Przed zaznaczeniem odpowiednichkwadratów oraz przed podpisaniem zeznania, nale
Ŝ
y zapozna
ć
si
ę
z warunkami, jakie trzeba spełni
ć
,aby skorzysta
ć
z wybranego sposobu opodatkowania.
Ł
Ą
CZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁ
ONKÓW
Z wnioskiem o ł
ą 
czne opodatkowanie dochodów, o którym mowa
w art. 6 ust. 2 ustawy
, mog
ą 
 wyst
ą 
pi
ć
mał
Ŝ
onkowie:1)
 
podlegaj
ą 
cy nieograniczonemu obowi
ą 
zkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1ustawy,
 
Broszura do PIT-36 STR. 2
2)
 
pozostaj
ą 
cy w zwi
ą 
zku mał
Ŝ
e
ń
skim przez cały rok podatkowy,3)
 
mi
ę
dzy którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólno
ść
maj
ą 
tkowa,4)
 
 je
Ŝ
eli do
Ŝ
adnego z nich w roku podatkowym nie maj
ą 
zastosowania przepisy:
 
art. 30c ustawy (dotycz
ą 
ce opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalno
ś
cigospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawk 
ą 
podatku),
 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
1)
, reguluj
ą 
ce opodatkowanie niektórychprzychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu odprzychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodówosób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 wzwi
ą 
zku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatnikówosi
ą 
gaj
ą 
cych przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzier
Ŝ
awy, poddzier
Ŝ
awy lubinnych umów o podobnym charakterze, je
Ŝ
eli umowy te nie s
ą 
zawierane w ramachprowadzonej pozarolniczej działalno
ś
ci gospodarczej,
 
ustawy o podatku tona
Ŝ
owym
2)
,5) którzy wniosek o ł
ą 
czne opodatkowanie dochodów mał
Ŝ
onków zło
Ŝ
yli nie pó
ź
niej ni
Ŝ
w terminieokre
ś
lonym dla zło
Ŝ
enia zeznania za rok podatkowy.Je
Ŝ
eli mał
Ŝ
onkowie spełniaj
ą 
wszystkie z powy
Ŝ
szych warunków, to mog
ą 
na wspólny wniosek
by
ć
opodatkowani ł
ą 
cznie od sumy swoich dochodów (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy),po uprzednim odliczeniu, odr
ę
bnie przez ka
Ŝ
dego z mał
Ŝ
onków, kwot okre
ś
lonych w art. 26 i 26custawy. W tym przypadku podatek okre
ś
la si
ę
na imi
ę
obojga mał
Ŝ
onków w podwójnej wysoko
ś
cipodatku obliczonego od połowy ł
ą 
cznych dochodów mał
Ŝ
onków, z tym
Ŝ
e do sumy tych dochodównie wlicza si
ę
dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od wygranychw grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.). Powy
Ŝ
sza zasada obliczaniapodatku ma zastosowanie równie
Ŝ
w sytuacji, gdy jeden z mał
Ŝ
onków w roku podatkowym nieuzyskał przychodów ze
ź
ródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27 ustawy, lubosi
ą 
gn
ą 
ł dochody w wysoko
ś
ci niepowoduj
ą 
cej obowi
ą 
zku zapłaty podatku.Wniosek o ł
ą 
czne opodatkowanie dochodów mo
Ŝ
e by
ć
wyra
Ŝ
ony przez jednego z mał
Ŝ
onków.Wyra
Ŝ
enie wniosku przez jednego z mał
Ŝ
onków traktuje si
ę
na równi ze zło
Ŝ
eniem przez niegoo
ś
wiadczenia o upowa
Ŝ
nieniu go przez jego współmał
Ŝ
onka do zło
Ŝ
enia wniosku o ł
ą 
czneopodatkowanie ich dochodów.
O
ś
wiadczenie to składa si
ę
pod rygorem odpowiedzialno
ś
ci karnejza fałszywe zeznania (art. 6 ust. 2a ustawy).
 Z kolei, zgodnie z
art. 6a ust. 1 ustawy
, wniosek o ł
ą 
czne opodatkowanie dochodów mał
Ŝ
onków,mi
ę
dzy którymi istniała w roku podatkowym wspólno
ść
maj
ą 
tkowa, mo
Ŝ
e by
ć
zło
Ŝ
ony przezpodatnika, który:1)
 
zawarł zwi
ą 
zek mał
Ŝ
e
ń
ski przed rozpocz
ę
ciem roku podatkowego, a jego mał
Ŝ
onek zmarłw trakcie roku podatkowego,2)
 
pozostawał w zwi
ą 
zku mał
Ŝ
e
ń
skim przez cały rok podatkowy, a jego mał
Ŝ
onek zmarł po upływieroku podatkowego przed zło
Ŝ
eniem zeznania podatkowego,
i je
Ŝ
eli:
1) ani do podatnika, ani do jego mał
Ŝ
onka, w roku podatkowym, nie maj
ą 
zastosowania przepisy:
 
art. 30c ustawy (dotycz
ą 
ce opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalno
ś
ci gospodarczejoraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawk 
ą 
podatku),
 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, reguluj
ą 
ce opodatkowanie niektórychprzychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodówewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osóbduchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w zwi
ą 
zku zart. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osi
ą 
gaj
ą 
cychprzychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzier
Ŝ
awy, poddzier
Ŝ
awy lub innych umówo podobnym charakterze, je
Ŝ
eli umowy te nie s
ą 
zawierane w ramach prowadzonejpozarolniczej działalno
ś
ci gospodarczej,
 
Broszura do PIT-36 STR. 3
 
ustawy o podatku tona
Ŝ
owym,2) wniosek o ł
ą 
czne opodatkowanie dochodów został zło
Ŝ
ony nie pó
ź
niej ni
Ŝ
w terminie okre
ś
lonymdla zło
Ŝ
enia zeznania za rok podatkowy.Do podatników, którzy spełniaj
ą 
powy
Ŝ
sze warunki i zło
Ŝ
yli wniosek, o którym mowa w art. 6a ust. 1ustawy, stosuje si
ę
sposób opodatkowania wskazany w art. 6 ust. 2 ustawy, tj. podatek okre
ś
la si
ę
wpodwójnej wysoko
ś
ci podatku obliczonego od połowy ł
ą 
cznych dochodów mał
Ŝ
onków (ustalonychzgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu kwot, o których mowa w art. 26 i 26custawy, z tym
Ŝ
e do dochodów tych nie wlicza si
ę
dochodów (przychodów) opodatkowanychw sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokatbankowych, itp.). Powy
Ŝ
sza reguła ma zastosowanie równie
Ŝ
w sytuacji, gdy jeden z mał
Ŝ
onków wroku podatkowym nie uzyskał przychodów ze
ź
ródeł, z których dochód opodatkowany jest zgodniez art. 27 ustawy, lub osi
ą 
gn
ą 
ł dochód w wysoko
ś
ci niepowoduj
ą 
cej obowi
ą 
zku zapłaty podatku.Jednocze
ś
nie nale
Ŝ
y pami
ę
ta
ć
, i
Ŝ
podatnikom, którzy zło
Ŝ
yli wniosek, o którym mowa w art. 6a ust. 1ustawy, nie przysługuje prawo opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotniewychowuj
ą 
cych dzieci.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJ
Ą
CEJ DZIECI
Za osob
ę
samotnie wychowuj
ą 
c
ą 
dzieci uwa
Ŝ
a si
ę
jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, je
Ŝ
eliosoba ta jest pann
ą 
, kawalerem, wdow
ą 
, wdowcem, rozwódk 
ą 
, rozwodnikiem albo osob
ą 
, w stosunkudo której s
ą 
d orzekł separacj
ę
w rozumieniu odr
ę
bnych przepisów. Za osob
ę
samotnie wychowuj
ą 
c
ą 
 dzieci uwa
Ŝ
a si
ę
równie
Ŝ
osob
ę
pozostaj
ą 
c
ą 
w zwi
ą 
zku mał
Ŝ
e
ń
skim, je
Ŝ
eli jej mał
Ŝ
onek zostałpozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar
ę
pozbawienia wolno
ś
ci.Z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowuj
ą 
cej dziecimo
Ŝ
e wyst
ą 
pi
ć
osoba podlegaj
ą 
ca nieograniczonemu obowi
ą 
zkowi podatkowemu, o której mowaw art. 3 ust. 1 ustawy, je
Ŝ
eli w roku podatkowym
 ł 
ą 
cznie
spełniała warunki okre
ś
lone w art. 6 ust. 4,5, 8-10 ustawy, tj.:1) samotnie wychowywała dzieci:
 
małoletnie,
 
bez wzgl
ę
du na ich wiek, które zgodnie z odr
ę
bnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) piel
ę
gnacyjny lub rent
ę
socjaln
ą 
,
 
do uko
ń
czenia 25 roku
Ŝ
ycia ucz
ą 
ce si
ę
w szkołach, o których mowa w przepisacho systemie o
ś
wiaty, przepisach o szkolnictwie wy
Ŝ
szym lub w przepisach reguluj
ą 
cychsystem o
ś
wiatowy lub szkolnictwo wy
Ŝ
sze obowi
ą 
zuj
ą 
cych w innym ni
Ŝ
RzeczpospolitaPolska pa
ń
stwie, je
Ŝ
eli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegaj
ą 
cychopodatkowaniu na zasadach okre
ś
lonych w art. 27 lub art. 30b w ł
ą 
cznej wysoko
ś
ciprzekraczaj
ą 
cej kwot
ę
stanowi
ą 
c
ą 
iloraz kwoty zmniejszaj
ą 
cej podatek oraz stawki podatku,okre
ś
lonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1ustawy, z wyj
ą 
tkiem renty rodzinnej,2) ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie maj
ą 
zastosowania przepisy:
 
 
art. 30c ustawy (dotycz
ą 
ce opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalno
ś
cigospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawk 
ą 
podatku),
 
 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, reguluj
ą 
ce opodatkowanie niektórychprzychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu odprzychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego odprzychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowaw art. 1 pkt 2 w zwi
ą 
zku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj.podatników osi
ą 
gaj
ą 
cych przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzier
Ŝ
awy,poddzier
Ŝ
awy lub innych umów o podobnym charakterze, je
Ŝ
eli umowy te nie s
ą 
zawieranew ramach prowadzonej pozarolniczej działalno
ś
ci gospodarczej,
 
 
ustawy o podatku tona
Ŝ
owym,
 
3) wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj
ą 
cychdzieci został przez t
ę
osob
ę
zło
Ŝ
ony nie pó
ź
niej ni
Ŝ
w terminie okre
ś
lonym dla zło
Ŝ
enia zeznaniaza rok podatkowy.Je
Ŝ
eli osoba samotnie wychowuj
ą 
ca dzieci spełnia powy
Ŝ
sze warunki, to mo
Ŝ
e -
na swój wniosek
-okre
ś
li
ć
podatek w podwójnej wysoko
ś
ci podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, z tym
Ŝ
e

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->