Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peranan KBKK dalam merealisasikan Wawasan 2020

Peranan KBKK dalam merealisasikan Wawasan 2020

Ratings:

3.6

(5)
|Views: 1,171 |Likes:
Published by syazayasminismail

More info:

Categories:Types, Research
Published by: syazayasminismail on Aug 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2011

pdf

 
28 FEBRUARI 2007
[KB_OKED]
Matapelajaran: Kemahiran BerfikiTajuk: Peranan KBKK dalam merealisasikan Wawasan 2020
Adakah berfikir itu penting? Mengapakah seseorang itu perlu berfikir?Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan tuhan yang dikurniakan akaluntuk berfikir bagi menilai sesuatu itu buruk atau tidak. Semua manusiamenjalani proses berfikir. Berfikir merupakan proses menggunakan minda untukmencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagaikemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagimembuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuatrefleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Namun begitu, setiapindividu mempunyai jenis can cara berfikir mereka yang berbeza.Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada pemikiran kritis danpemikiran kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis ialah kecekapan dankeupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaransesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuatpertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang kukuh.Manakala kemahiran berfikir secara kreatif pula ialah kebolehan untuk mencernadan menghasilkan idea hasil. Dalam proses mengkonsepsikan, menyelesaikanmasalah atau membuat keputusan, kedua-dua ‘Kemahiran Berfikir dan StrategiBerfikir’ (KBSB) secara kritis dan kreatif perlu digunakan.Dalam menghadapi cabaran era globalisasi kini, Wawasan 2020 perludijadikan sebagai salah satu penanda aras untuk memacu negara ke arahkegemilangan. Terdapat sembilan cabaran yang perlu dihadapi dengan seriusoleh semua lapisan rakyat Malaysia. Cabaran pertama ialah mewujudkan negaraMalaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Ia mestimenjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidupdalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya secara adil, dan terdiri daripada satubangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.Yang kedua ialah cabaran untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa
 
28 FEBRUARI 2007
[KB_OKED]
bebas, tenteram dan maju, dengan keyakinan akan keupayaan sendiri,berbangga dengan apa yang ada, dengan apa yang telah dicapai, cukup gagahmenghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia mesti dapat dikenalimelalui usaha mencapai kecemerlangan, amat sedar akan semua potensinya,tidak mengalah kepada sesiapa, dan dihormati oleh rakyat negara lain. Cabaranketiga yang sering kita hadapi ialah usaha mewujudkan dan membangunkanmasyarakat demokratik yang matang, yang mengamalkan satu bentukdemokrasi Malaysia yang mempunyai persefahaman matang, berasaskanmasyarakat yang boleh menjadi contoh kepada beberapa banyak negaramembangun. Cabaran keempat ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakatyang sepenuhnya bermoral dan beretika, dengan warganegaranya teguh dalamnilai agama dan kerohanian dan didokong oleh nilai etika paling tinggi.Cabaran kelima yang selalu kita alami adalah untuk mewujudkanmasyarakat liberal dan bertolak ansur, dengan rakyat Malaysia pelbagai kaumbebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka danpada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.Keenam ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif,masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan kedepan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbangkepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Cabaran ketujuh untukmewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosialyang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri, dengan kebajikaninsan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan tetapi di sekelilingsistem keluarga yang kukuh. Kelapan ialah cabaran untuk memastikanmasyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini merupakan masyarakat yangmelaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, denganwujudnya perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembanganekonomi. Cabaran kesembilan ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakatmakmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.
 
28 FEBRUARI 2007
[KB_OKED]
Cita-cita dan matlamat negara bangsa telah ditetapkan dalam Wawasan2020. Wawasan 2020 merupakan kesinambungan usaha dan cita-cita negarasejak zaman kemerdekaan iaitu untuk membina, membangun, dan memupuksebuah negara yang berteraskan perlembagaan. Negara kita telah merancanguntuk menggunakan sumber manusia secara maksimum dalam aktivitipengeluaran dan pembangunan sepenuhnya akan kemahiran, pengetahuan dankeupayaan tenaga buruh. Dalam konteks ini, pembangunan sumber manusiabermaksud pembangunan minda seseorang individu dan juga cara pemikiranyang seharusya lebih kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) memainkan peranan yang amat penting dan harus diterapkan dalamminda anak-anak sejak mereka masih kecil lagi. Dengan itu, negara kita pastimampu melahirkan mayarakat yang mantap dan berguna dalam mengemblengsumber manusia yang berkualiti. Oleh itu, negara kita akan muncul sebagaisebuah negara yang maju dari segi sumber manusia dan juga intelek seiringdengan cabaran Wawasan 2020.Sistem pendidikan yang dibentuk oleh negara kita merupakan salah satutunjang utama bagi negara untuk merealisasikan Wawasan 2020. Matlamat asasbagi setiap sistem pendidikan adalah pendidikan untuk perkembanganseseorang individu. Dalam sistem pendidikan yang dibentuk, pelbagai aktivitidilakukan dengan mempraktikkan KBKK bertujuan untuk memupuk pertumbuhankanak-kanak dari segi intelek, moral, sosial dan fizikalnya. Objektif matlamat iniadalah untuk meninggikan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Setiap pelajar harus memiliki daya intelek yang tinggi bagi mewujudkan insan yang seimbangdan harmonis dari segi rohani, emosi, jasmani, dan intelek khususnya. KBKKberfungsi untuk meningkatkan potensi pemikiran seseorang individu. Oleh itu,KBKK perlu diterapkan dalam kehidupan seseorang terutamanya dalam prosespembelajaran dan pengajaran agar mereka akan dapat menyelesaikan masalahatau membuat keputusan dengan tepat dan mantap tanpa sebarang kesilapansemasa berfikir serta dapat membentuk para pelajar akan dapat mengemukakanpendapat atau idea-idea baru hasil daripada pemikiran mereka secara kritis dankreatif. Oleh itu, matlamat Wawasan 2020 untuk mewujudkan sebuah

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
TanKooiHeang liked this
TanKooiHeang liked this
annas liked this
annas liked this
annas liked this
Rifhan Shukur liked this
Norzilayati Chik liked this
Shimah Sue liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->