Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
soal kisi-kisi pedoman penili

soal kisi-kisi pedoman penili

Ratings:
(0)
|Views: 179|Likes:
Published by priyanta67

More info:

Published by: priyanta67 on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

 
 NASKAH SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS SMP/MTs.TAHUN PELAJARAN 2009/2010Mata PelajaranKelasHari/TanggalPukul: Bahasa Jawa: VII ( Tujuh )::PETUNJUK KHUSUSI.Kanggo soal nomor 1 nganti tekan 45 pilihen salah siji wangsulan kang paling bener kanthi ngirengake bunderan ( ● ) ing aksara a, b, c utawa d ing lembar wangsulan kang cumawis!
Wacan 1
 NGAPUSI CILAKAIwak ing blumbang banjur percaya lan njaluk pitulungan marang bango. Ana iwak tuwa lan pengalaman kang ora sarujuk, banjur dipateni dening iwak kang enom.Kanthi anane kedadeyan iku, bango malah seneng amarga reka dayane bakal kasil.Bango duwe rekadaya ngelih iwak marang panggonan liya, yaiku menyang tlagaAndhawafat. Iwak kang dielih digawa kanthi dijepit ing cucuk lan ing cakar. Iwak digawa menyang pucuk gunung banjur dipangan, kang nyisa mung erine.Iwak ing blumbang wis entek. Ing blumbang iku kari ana yuyu kang gedhe. Yuyutetep ora percaya marang bango, nanging gandheng dheweke ing blumbang dhewe,mula banjur gelem dielih. Nalika digawa yuyu banjur jepit gulune bango lan njaluk supaya digawa bali menyang blumbang . Nalika wis tekan blumbang yuyu banjur njepit gulu bango nganti pedhot, wusanane bango mati.1.Saka wacan ndhuwur, iwak kang tuwa duwe watak ....a.ora percaya marang sapa wae b.ngati-ati, ora gampang percayac.mentingake awake dhewed.nggugu karepe dhewe1
 
2.Watak bango karo iwak sing enom, kaya katulis ing ngisor iki ..…1.nggragas2.saba3.tulung menthung4.neson5.tlaten.6entheng tanganea.3, 4 b.1, 5c.2, 6d.1, 33.Wong kang ... bakal ... , dene yen ... bakal ....Tembung-tembung kang trep kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur ....a.crobo, resikan, laranen, waras b.resikan, laranen, crobo, warasc.laranen, crobo, waras, resikand.resikan, waras, crobo, laranen4.Wong kang resikan, awake bakal
santosa
. Tembung santosa iku tegese ....
 
a.gedhe dhuwur, dedege pideksa b.kuwat, teguh, bakuh, slametc.waras wiris, lelara lungad.sehat walafiat5.Wong kang tansah dadi pocapaning liyan diarani ….a.kembang setaman b.kembang esemc.kembang paesd.kembang lambe6.Dadi wong kuwi aja seneng melu-melu, mung anut grubyug ora ngertitujuwane. Yen arep melu ya kudu ngerti sakabehe, aja mung kaya ….a.belo melu seton b.kebo nusu gudelc.gajah ngidak rapahd.kebo kabotan sungu7.Bocah sekolah mono yen srawung ya kudu ngati-ati, kudu titen. Aja ngantisrawung karo wong kang tumindake ala, sebab ora wurung bakal ketularanala. Pratelan iku jumbuh karo bebasan ….a.dom sumurup ing banyu b.wis kebak sundukanec.kere munggah baled.sandhing kirik gudhigen2
 
8.Ibu ngendikani aku supaya urip iki aja boros, sing setiti, gemi lan ngati-ati.Luwih-luwih anggone ngecakake aja nganti blanjane luwih akeh tinimbang pemetune/asile. Dhawuhe ibu trep karo bebasan ing ngisor iki ….a.kenes ora ethes b.kegedhen empyak kurang cagak c.durung pecus keselak besusd.mikul dhuwur mendhem jero9.Njaga lestarine lingkungan papan wisata iku migunani, dene yen ngrusak kalebu tumidak kang….a.maedahi b.mumpangatic.mitunanid.nyilakani10.Ukara-ukara ing ngisor iki kang polaning ukara kedadeyan saka jejer, wasesalan katerangan dumunung ing ukara ....a.Bapak lagi sare. b.Siti mangan roti.c.Bocah-bocah padha bal-balan ing lapangan.d.Dheweke tuku sarung wingi sore.11.Saben sore aku ngrungokake campursari.Tembung ngrungokake kalungguhane ing ukara minangka ….a.jeje b.wasesac.lesand.katrangan12.Bu Asih: "Nak, menapa … Ibu wonten ndalem?Putri: "Wonten Bu, Ibu nembe …, mangga … rumiyin!Tembung-tembung kang trep kanggo ngganepi pacelathon ing ndhuwur ....a.ingkang, siram, lenggah b.ingkang, siram, lungguhc.kang, siram, lungguhd.kang, adus, lenggah13.Raden Ajeng Kartini iku minangka sang kusumaning bangsa.Tembung panyilah kang ana ing ukara kasebut yaiku ….a.Raden Ajeng Kartini b.Raden Ajeng Kartini ikuc.ikud.sang3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->