Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fehér Péter, Hornyák Zsolt: Net Generation 2010

Fehér Péter, Hornyák Zsolt: Net Generation 2010

Ratings: (0)|Views: 506 |Likes:
Published by Tenegen Project
A Tenegen képzésben részt vevő tanárok közösen kidolgoztak egy online kérdőívet diákjaiknak, amelyben arra keresnek választ, hogy valójában mit csinálnak a diákok a neten lógva. A felmérés eredményei alapján indították a szerzők az a kutatást, amelynek eredményeiről a cikkben beszámolnak.
A Tenegen képzésben részt vevő tanárok közösen kidolgoztak egy online kérdőívet diákjaiknak, amelyben arra keresnek választ, hogy valójában mit csinálnak a diákok a neten lógva. A felmérés eredményei alapján indították a szerzők az a kutatást, amelynek eredményeiről a cikkben beszámolnak.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Tenegen Project on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

pdf

text

original

 
2
www.in.h
tat & IT
2009 végén a Leonado da Vinci pogam keetében működő Tenegen
projekt támogatásával kutatás zajlott, amelynek keretében a mai magyar
netgeneció jellemzőit igekeztek feltéképezni. Cikkünkben a ktatstvégzők szmolnak be az eedménekől.
 
 
N
etgeneráció, digitális bennszülöttek,technikafüggő tinédzserek. Ilyen és
ezekhez hasonló elnevezésekkel
illetik a 80-as évek közepe tjn (il
-
letve ezután) született nemzedéket,
amelynek tagjai már a számítógépek és digitális
„kütük” között nőttek fel. Ee alapozva m azezedfodlón azt vizionltk, hog ez a gene
-
Egy felméréstanulságai
NeTgeNerácIó 2010
ció olyan új szokásokkal, gondolkodásmóddal
és mindenekelőtt olan technikai tdssal véte
-
ződik fel, amel gökeesen elté az elődökétől,
akiket egyszerűen csak digitális bevándorlóknak
aposztoflnak. A ktats első fzisban – két észletben – több
mint kétezer 10-24 év közötti atalt kérdeztünk
meg az ország egész területéről, számítógépezé
-
A Tudás szINTje
Mihog a ka-ba kokzim m
t, a tőa itötő ifomatiai
ak mgí
dötő a aját v
-mük aapozk,
majd t vttt öa üööő tvy
-
 myivá
-
uó ativitáoa,itv máo adataiva.
 
www.in.h
3
tat & IT
si, internetezési, olvasási és tanulási szokásaikról,
online kédőív fomjban. Az első méést 2009
novemberében a Leonardo da Vinci program
keretében működő Tenegen projekt támogatá
-
sval végeztük, a msodika 2010 mcisbankeült so.
Mekérdőjelezhető hasznosulás
 A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogya számítógéppel és az interneten töltött idő „hasz
-
nosulása” legalábbis megkérdőjelezhető. Amíg
néhány éve még azon aggódhattunk, hogy a
atalok túl sokat ülnek a tévé előtt, addig ma
már ennél jóval 
több időt töltenek a szmítógépelőtt, jtékkal vag éppen intenetezve. Jóllehet,
ez utóbbi inkább nevezhető aktív tevékenységnek
a tévézéshez képest, de egételmű
 pozitív hatá-
sa alig fedezhető fel. A dikok jelentős észénekédeklődési köét az „elblvosods” jellemezi,amit az olvassi, lmnézési szoksok, vag aka legtöbbet ltogatott weboldalak vizsglata iga
-
zolhat. A leggakoibb – naponta ak több ónt tató – tevékenségük az MSN hasznlata, azene- és lmletöltés, illetve a közösségi oldalakltogatsa.
Van mit pótolniuk
 A kutatás másik lényeges tanulsága (amelyet más
hazai szakemberek közelmúltbeli eredményeiis megerősítenek), hogy a diákok informatikai
tudásszintje elmarad a kívánatostól, és nagyon
messze van attól a közvélekedésről, hogy „ők
már így születtek, és mindent tudnak”. Bár az
informatika tantárgy egyértelműen a legkedvel
-
tebb az összes iskolatípusban, ez nem mutatkozik
meg látványosan sem a diákok eredményeiben,
sem a tudásszintjükben. Az informatikaoktatás
poblémi külön témakö, de mindenképpen ag
-godalomra adnak okot azok az egyre gyakrab-
ban elhangzó vélemények, amelyek a tantárgy
megszüntetéséől szólnak. Egesek szeint ezt a
különböző tantárgyakba beépülő IKT (információs
és kommunikációs technológiai) eszközhasz
-
nálat válthatná ki, ennek azonban nincs komoly
ealitsa.
 Arra a kérdésre például, hogy „Hogyan jelle-meznéd saját számítástechnikai/számítógépes
ismereteidet?” az ötfokozatú skálán a diákok
mintegy 15%-a választotta a „Gyakorlott és tájé-
kozott vagok, úg tevezem, a későbbiekben isezzel foglalkozom majd.” vlaszt – ők étékelték
legmagasabbra saját tudásukat. Külön elemeztük
ezeknek a diákoknak a válaszait, azt feltételezve,
hog ők lehetnének „a netgeneció élcsapata”,
Z. Karvalics László, az Információs Társadalom és Trendkutató Központegykori igazgatója egy korábbi nyilatkozatában azt állította, „a kutatá-
sok szerint a „tiltott gyümölcs” jellemzően a korai hálózathasználathozköthető megízlelése után a kommunikáció különböző formái és atudásműveletek kerülnek előtérbe.” A kutatás viszont felemás ered
-ménnyel szolgált ebben a tekintetben: a számítógép kommunikációs
célú használata valóban a leggyakoribb felhasználás, az ezen túl mutatótudásműveleteket viszont egyáltalán nem sikerült azonosítani.
FeleMás eredMény 
Mire használod a számítógépedet?(A „legjobbak ” és a többiek összevetése)
képszerkesztés video-szerkesztésprezentáció-készítésszámítógépes játék hálózatos játék leveles szerep- játék MSN, Skype,chat
9080706050403020100
Ajánlj 3 weboldalt
0 100 200 300 400 500 600
GmailHotDogCitromailPort.huFacebook MsnIndexNapiszarFreemailOrigoWikipédiaStartlapMyVipYoutubeiWiWGoogle
de a kapott eredmények egyáltalán nem megy-
gőzőek.
 Az adatok szerint egyetlen témakör kivételével
(MSN, Skype, chat) minden műfajban maga
-
sabb százalékban használják a „legjobbak” a
számítógépüket. A legnagyobb különbség a
videoszerkesztésben mutatkozik, ami elég spe-
ciális terület, ezért nem meglepő ez az eredmény.
Ezután viszont a számítógépes játékok három ka
-
 
Ajánlj 3 weboldalt!
Mire használod a számítógépedet?
(A „legjobbak” és a többiek összevetése)
 
4
www.in.h
tat & IT
tegóija következik (az egéni szmítógépes j
-
ték, a hálózatos és a számítógépes szerepjátékok),
majd kicsit lemaradva a képszerkesztés. A kreatív
tevékenységekben (kép- és videoszerkesztés,
prezentációkészítés és ide sorolhatóak a számító-
gépes szerepjátékok is) a legjobbak és a többiek
értékei közepesek vagy az alattiak. 70% fölötti
értékeket a legjobbak is csak a kommunikációban
(levelezés, MSN/Skype/chat) és a számítógépes
jtékban étek el.
Első helyen a szórakozás
Ha gondolatban visszatérünk ahhoz az állításhoz,hogy a zene- és lmletöltés a netgeneráció legked
-
veltebb tevékenysége, egyre inkább kirajzolódik
az a kép, hogy a atalok döntő többsége csupán
a szórakozás egyik lehetséges eszközének tekinti
a számítógépet és az internetet. A piac pedig en
-
nek megfelelően potenciális fogyasztónak tekinti
őket – joggal! A közösségi oldalak is tömérdek
reklámmal bombázzák a atalokat, vélhetően
nem haszontalanl.Eges szakétők gakan hivatkoznak aa, hoga könvek helett a neten olvas a mai geneció,ezt azonban a mostani ktatsok nem eősítet
-
ték meg. A vlaszadók 53,5%-a, többségükben
lányok, nyilatkozott úgy, hogy szeret olvasni. Azok
-
nak, akik igennel válaszoltak az előbb említett kér
-
désre, az online kérdőív adott egy másikat: Sorolj
fel hom könvet, amit olvastl! Ee a kédése
azonban csak alig több mint a felük (54,2%) neve
-
zett meg valamilen olvasott könvet, és hmat
csupán 2,3%-uk tudott felsorolni. Vélelmezni lehetcsak, hogy igyekeztek megfelelni annak a képnek,
hogy olvasni kell – hallják éppen eleget –, ám
amikor pontosítani kellett volna, illetőleg tényeketközölni, már másképp reagáltak. Elméletben töb
-
ben szeretnek olvasni, a gyakorlatban azonban
a megkérdezettek csak alig néhány százaléka
tudta megnevezni a legutóbb olvasott könyveket.
 A felsorolt könyvek között alig volt klasszikus szép
-
irodalomnak nevezhető mű, kötelező olvasmány,
és az internetes olvasásra irányuló kérdések is
alacson étékeket eedméneztek.
Mindebből az a következtetés vonható le, hogy az
internetet leginkább szórakozásra, msn/skype-on
keesztüli beszélgetéseke, közösségi oldalakon
való véleménycserére használják, de olvasásra
a legkevésbé sem.
Kortárs közössé
 A napi időfelhasznlst vizsglva kideült, hog
a korábbi adatokhoz képest tovább emelkedett a
számítógép (és az internet) előtt töltött idő, némi
-
képp a tévénézés ovsa. Amíg az előbbieknéla 3-4 óa
 
a legjellemzőbb
 
külön-külön is, addig atanlssal töltött idő csak nagon itkn haladjameg a napi két ót. Az „aki kimaad, az lemaad” életézés sokakatkésztet aa, hog életük jelentős észét a közös
-
ségi oldalakon éljék (iWiW, Myvip, Facebook stb.),
ahol széles baráti körrel tarthatnak – nemritkánigen felületes – kapcsolatot. 34%-uk a lemara
-
ds kiküszöbölése okn két közösségi oldalon,
26%-uk pedig három helyről igyekszik tájékozódnimindarról, ami a kortárs közösségben (osztálytár
-
sak között, bati köben) töténik, az ezen kívüleső dolgok kevéssé éintik meg őket. A napi hí 
-reket kevesebb mint 40%-uk, a politikai témákat
5% alatti számban olvassák a neten (ez utóbbi az
életko növekedésével valamit javl).
Árnyoldalak
 A közösségi oldalaknak azonban vannak árny
-
oldalaik is
.Ezen oldalak hasznlatako ganis
A népszErűség
TITkA
A közögi oaaka
őoa at 
-
fájá a atao, mt
kapcoao ak a-
tai a imői,itv új imőöttaáhata átau. A
közögi oaak mi-
d y fuciója hayaoható.
Vajon mi a helyzet a tanulással? Az internetet tanulási célból elsősorbannyelvtanuláshoz, vagy kiegészítő tananyagok keresésére használják, deitt elsősorban a Wikipédia dominál mint forrás. Kevesekben merülnek felkételyek a források megbízhatóságával kapcsolatban, a kritikus szem
-
lélet fejlesztése tehát kívánatos lenne a körükben. A jelentős központierőforrás bevonásával épült (és remélhetőleg továbbra is fejlesztésrekerülő) Sulinet forrásként való felhasználása ebben az összefüggésbenmarginálisnak látszik, a diákok kevesebb mint 5%-a említette a haszná
-latát.
netes tAnulás
geNerácIóskülöNbség?
egookoaó, hog
a it foyamatoat óó atao ha
-agohaó mkb
fodua ítttaáaiho. Vajo 
cp a gcióküöbg mia íg?

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->