Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerala Budget Speech 2011-2012 Malayalam

Kerala Budget Speech 2011-2012 Malayalam

Ratings: (0)|Views: 335 |Likes:
Published by mullookkaaran
Kerala Budget Speech 2011-2012 Malayalam
Kerala Budget Speech 2011-2012 Malayalam

More info:

Published by: mullookkaaran on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
   M  u   l   l  o  o   k   k  a  a  r  a  n
1
I
BapJw
1.
2011˛12--˛se _P‰v {]kwKØn\p Imhytim` ]Icm≥GXm\pw hcnIƒ
Zn\m¥ 
Øn¬ \n∂v D≤cn°m≥kt¥mj]q¿hw A\phmZw \¬IpI am{Xa√, Cu _P‰n\mbnaebmfØns‚ {]nbs∏´ Ihn {io. H F≥ hn Ipdp∏v Xmsg sImSp°p∂ IhnXmiIew FgpXnØcnIbpw sNbvXp.
]men®phmKvZm\tasd, sb∂mInepw ]men°m\p≠n\ntbsd! ]n∂n´pZqcßtfsdsb∂mInepw ]n∂nSm\p≠n\ntbsd!,A∂hpw hkv{Xhpw ]m¿°m\nShpao a∂n¬∏nd∂h¿s°√mw˛Ht∂ \nbahpw \oXnbptah¿°p˛sa∂pd∏mIpw htcbpw t]mhpI [ocambv apt∂m´v˛hmKvZØ˛`qhntebv°mhs´ bm{X! 
 
   M  u   l   l  o  o   k   k  a  a  r  a  n
2
k¿, 2011˛12˛se _P‰vRm≥ AhXcn∏n°p∂p.
2.
hmKvZm\ßtfsdbpw \ndth‰nb kwXr]vXntbmsSbmWvRm\nhnsS \n¬°p∂Xv. kam\XIfn√mØ t\´ßfmWvkmaqlyt£acwKØv Cu k¿°m¿ ssIhcn®Xv F∂vhna¿iI¿t]mepw kΩXn°p∂p. kmºØnIcwKØpw Ign™A©ph¿jØnep≠mb hf¿® HcpImeØpap≠mbn´n√F∂mWv Fs‚ hmZw. sXmÆqdpIfpsS Ahkm\w Bcw`n®Im¿jnI XI¿®bpsS sNmcp°pw BtKmfamµyØns‚kΩ¿±hpap≠mbn´pw tIcfw Ign™ A©ph¿jw GXm≠v 9iXam\w thKØn¬ hf¿∂p. k¿, Rm≥ Dd∏p ]dbp∂p,ct≠m aqt∂m h¿jØn\pffn¬ C¥ybn¬ G‰hpw thKØn¬hfcp∂ kwÿm\ambn tIcfw amdpw.
3.
F√mw `{ZamsW∂p hmZn°p∂n√. Zu¿_eyßtfsdbp≠v.h¿≤n®phcp∂ AkaXzhpw IogvØ´nepffhcpsS]m∏coIcWhpw ]cnlcn°Ww. Bknbm≥ Icm¿, Cu\q‰m≠nse BZyh¿jßfnteXpt]mepff hneØI¿®bpsS`ojWn Db¿Øp∂p. hnZym`ymk BtcmKymZn taJeIfnsec≠mw Xeapd {]iv\߃°vDØcw ImWWw. \mw ]cnÿnXnkulrZamtI≠Xp≠v. kv{Xo]pcpj XpeyXbn√msXkmaqly\oXnbn√ F∂p Xncn®dnbWw. bphXeapdbpsS{]Xo£Iƒ°\pkrXamb sXmgnehkc߃ th≠{XthKØn¬ D≠mIp∂n√. tUm. A_vZp¬ Iemw Cu\nbak`bn¬ Nq≠n°mWn®, \ap°\ptbmPyhpw IqSpX¬a’ctijnbpffXpamb, ]pXnb hf¿®mtaJeIƒ C\nbpwi‡ns∏SWw. ta¬]d™ Zu¿_ey߃ XncpØp∂Xn\pff]cn{iaßfmbncp∂p Cu k¿°mcns‚ A©p _P‰pIfpw.
 
   M  u   l   l  o  o   k   k  a  a  r  a  n
3
4.
bmYmÿnXnI [\\b߃°p ]Icw kwÿm\Øns‚t£a hnI-k\ Bh-iy-߃ ASnÿm\am°nbpff kao-]-\-amWp kzoIcn®Xv. CXns‚ ^eambn 2001˛06 Imebfhn¬k¿°m¿ sNehv 53 iXam\w am{Xw h¿≤n®t∏mƒ, Cuk¿°mcns‚ ImeØv100 iXam\Øntesd h¿≤n®p. AXmbXv,2005˛06˛se 19,528 tImSn cq]bn¬ \n∂v v2010˛11˛¬ 39,790 tImSncq]-bmbn k¿°m¿ sNehv Db¿∂p. aqe[\s®ehns‚ImcyØnepw C°meØp KpW]camb am‰ap≠mbn. k¿°mcns‚samØw sNehn¬ 5.65 iXam\ambncp∂ aqe[\s®ehv12.51iXam\ambn. Xt±i kzbw`cW ÿm]\߃°pff hnlnXw6.6 iXam\Øn¬ \n∂v 8 iXam\ambn. ]≤Xns®ehv 22.0iXam\Øn¬ \n∂v 25.3 iXam\ambn. hnIk\s®ehv 53iXam\Øn¬ \n∂v55 iXam\ambn Db¿∂p.
5.
k¿°m-cns‚ sNehv Cc-´n-bmbt∏mgpw IΩn XmgvØn\n¿Øp-∂-Xn¬ hnP-bn-®p. 2001˛06 Ime-b-f-hn¬ dh\yqhcpam\Øns‚ 28.5 iXam\ambncp∂ dh\yq IΩn 2006˛11˛¬ 15.5iXam\ambn XmWp. [\°Ωnbpw KWyambn Xmgv∂p.
6.
A`nam\tØmsS ]dbs´, k¿, Ign™ aq∂ph¿jßfn¬Hcp Znhkw t]mepw {Sjdn Hmh¿{Um^v‰n-embn-√. \S∏ph¿jØn¬ CXphsc Hcp Znhkw t]mepw dnk¿hv _m¶n¬ \n∂pssIhmbv] hmtß≠n h∂n´n√. GXms≠√m shbvkv B≥Uvao≥kv \nb{¥Wßfpw ths≠∂p sh®ncn°pIbmWv.C°gn™ aq∂p ]Xn‰m≠n\nSbn¬ tIcfØn¬ Cßs\sbmcpA\p`hap≠mbn´n√. Ign™ k¿°mcns‚ ImeØv `qcn]£wZnhkßfnepw {Sjdn Hmh¿{Um^v‰nembncp∂p Ft∂m¿°Ww.
7.
k¿°mcns‚ [\ÿnXn sa®s∏´Xns‚ ASnÿm\ImcWwkwÿm\Øns‚ kz¥w hcp-am-\-Øn-ep-≠mb h¿≤-\-bm-Wv.kwÿm\ \nIpXn hcp-am\w 2005˛06˛¬ 7000 tImSn cq]

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mullookkaaran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->