Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12439, 10.2.2011]

Glas Srpske [broj 12439, 10.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 298|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
^etvrtak 
10. februar 2011.
Broj12.439Godina
LXVIII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI BIZNISVIJESTI
Bo{wacimasada spornoVi je}e naroda i Poslovnik Ustavnog suda Samo jedna bankau Srpskojispla tiladividendu [pi ri}:Novinari ne mogusa svakimbrisati dupe
странa
6
странa
7
странa
12
DANAS
странa
2
Pru`amo punu podr{ku svim stavovima demokratski izabranog rukovodstva RS. Usaglasili smo se da nema nikakve razlike u gledawima izme|u Bawaluke i Beograda, rekao Jeremi} Odnosi izme|u RS i Srbije nikada nisu bili boqi, {to je vidqivoiz niza realizovanih projekata, istakao Dodik
PO DR[KA SRBI JENOVOJ VLA  DI RS
F O  O :  S  . I  L  I 
Ministar inostranih poslova Srbije u Bawalu ci sa predsjednikom RS
Bakirtra`iSuzaninu "glavu"
 Hitna sjednica Kolegiju ma BHRT-a
странa
 4 
Iz "Po{ta" uzeo 33.830 KMpa se zapo slio u  Fond zdravstvaMinis  tri BiH na pu  tovawa tro{e 24 pu  tavi{e od RS
Tro{kovi predstavnika vlasti RS i BiH drasti~no se razliku juStevo San~anin uzeo otpremninu i nastavio da prima buxetsku platu
San~anin polovinom 2007. godine dobio otpremninu iz "Po{ta Srpske" kako bi dokupio sta`. Time definitivno otpremqen iz dr`avne slu`be i izgubio pravo da se ponovo zaposli kao dr`avni slu`benik Na nivou BiH, prema planiranim tro{kovima za putovawa ministara i slu`benika, i ove godine bi trebalo da se potro{i izme|u deset i 12 miliona maraka, {to je 24 puta vi{e nego {to se potro{i u RS
странa
3
странa
5
Vuk Jeremi} i Milorad Dodik 
 
2
~etvrtak, 10. februar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Drago mi je da su se borci i Vlada RS dogovorili i da nema ni{ta od protesta. Pravi borci treba redovno da dobijaju naknade, jer su najzaslu`niji za nastanak RS.
bookica.ana@gma l.com
Dosta je vi{e i Federalne televizije i Bakira Haxiomerovi}a i Slobodana Vaskovi}a. Pa zar nema zakona u ovoj zemqi pa da se rije{i taj problem? Qudi vrije|aju, la`u, reketiraju, a niko ni prstom da mrdne. Ko tu koga {titi i ko je lud?
zo ana_mi inkovic kovic@yahoo.com
www.glassrpske.com
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA- Srbi ja jevitalnozainteresovana za prosperitetRepublike Srpske, kao i za stabilnostBiH i zapadnogBalkana u ce- lini, izjavio je ju~e u Bawaluciministarinostra- nihposlovaSrbi je Vuk Jere- mi}.
On je, posli jesastan ka sa predsjednikom RS Miloradom Dodikomistakao da je Srbi ja spremna da pru`isvakuvrstu podr{ke, kada je ri je~ o evrop- skimintegraci jama BiH i da pomognenovojVladiSrpske. Jeremi} je Dodi kuprenio da je stavSrbi je da je veomava`no da se {to pri jeformi- ra ju svi organivlasti i da }e  u idu}emperiodubitipotre- bnomnogorazumi jevawaizme- |uBeograda i Bawaluke. - Pru`amopunupodr{ku svimstavovimademokratski izabranogrukovodstva RS. Ve- ru jem da se kre}emo u dobrom pravcu. Konsultovali smo se i razme nilimi{qewa za pred- sto je}esastanke,na ko jima}e  u~estvovatipredsednikDodik i usaglasili smo se da nema nikakverazlike u gledawima izme|uBawaluke i Beograda- rekao je Jeremi}. Dodik je izjavio da je ve}i dio razgovora bio posve}en predsto je}ojsjednici Savjetaza sprovo|ewespeci jalnih i paralelnihvezaizme|uSrbi je i RS, ko ja bi trebalo da se za nekolikosedmicaodr`i u Beogradu.- Odnosiizme|u RS iSrbi jenikadanisubili boqi, {to je vidqivokroz nizrealizovanihpro jekata, konta- kata, dogovorako jiostvaru je - mo. Izra`ena je spremnost da se nastavipomo} u smislu evroatlantskihintegraci ja, gdjeSrbi ja ima dovoqnopra- kse i iskustva- rekao je Do- dik. Ponovio je da su skoro sva ministarstva iz RS i Srbi je potpisalamemorandume o sa- radwi i da se uskoroo~eku ju operativniplanoviministar- stava.- Mogu}a je i za jedni~ka sjednicadvi jevlade,da bi se  jo{ poboq{alasaradwaiz- vr{nihvlasti RS i Srbi je-rekao je Dodikiza hvalioJe - remi}u na posve}enostiko ju je  ulo`io za razvojovihodnosa i rje{avawesvihotvorenihpi- tawa.
SRBIJA 
`eli stabilnost cijelog regiona
BAWALU KA 
-Predsje-dnikSNSD-a MiloradDo- dikizjavio je ju~e u Bawaluci da }e danasu~estvovati na sastankupredstavnikapoli- ti~kihstranaka u Sara jevu, na ko jem}e se razgovaratio formirawuvlasti na nivou BiH.- Vlastmo`emoodmah daformira mo, po{tu ju}idosa- da{wupraksurotaci je, ko ja  je u su{tiniDejtonskogspo- razuma- rekao je Dodik. Napomenuo je da SNSD ne pretendu je na mjestopredsje- da va ju}egSavjetaministara BiH "ko jetreba da pripadne legitimn ompredstavniku  hrvatskognaroda, odnosno HDZ-u BiH i HDZ-u1990".- Va`na je rotaci ja na ministarskimmjestima, tako da smatramo daMinistar- stvoinostranihposlovatre- ba da pripadnenama- rekao  je Dodik.Na dana{wisastanakdo- }i}e predstavnicisvihstra- nakazastupqenih uParlamentu BiH, osimSBiH. PotpredsjednikSNSD-a IgorRado ji~i}kazao je "Gla- suSrpske"da ne o~eku jeni- {tabitno od sastanka,jer ne- manikakvogkonkretnogdogo- voraizme|upoliti~kih parti ja iz FBiH.PredsjednikSDS-aMla- denBosi}rekao je da }e pri- sustvovatisastanku i da }e instituci jeBiHidaqeos- tatiblokirane, zbog ~iwenicedauFBiHnemogudazavr{eformiraweDoma naroda.V.K.
DODIK:
Namapripada MIP BiH
Nastavak razgovora o konstituisawu Predstavni~kog doma Parlamenta BiH
Ko~ni~ari stran ke iz FBiH 
Centralna izborna komisija BiH
Odgovor na pisma delegata danas
SA R JEVO- Centralnaizbornakomisi ja(CIK) BiH trebalo bi da se danasoglasi
 u vezi sa pismimapo jedinih delegataizabranihunovisazivDomanarodaParlamenta FBiHko jitra`edaimseomogu}ipre uzimawemandata ili}epodni jeti`albuApelacionomodjeqewuSudaBiH. DopiseCIK-uuputili sudelegatiizSDP-a, SDA, Naro- dnestranke"Radomzaboqitak" iBOSS-a.PortparolCIK-aMaksidaPiri}kazala je ju~e"Glasu Srpske"da }e CIK najvjerovatni jedanassaop{titisvoj odgovor na pristiglezahtjevedelegata. - U CIK je do sadastiglo13 pisama- rekla je Piri}eva.  Aktuelnistav CIK-a je da se nisustekliuslovizapot- vr|ivawerezultataizborazadelegateuDomnarodaParla- mentaFBiH, jeroviizborinisuokon ~ani u ~etiri kantonalneskup{tine. V. K.
Bakir Izetbegovi} i Ketrin E{ton
Imperativ brzo formirawe vlasti
Pru`amo punu podr{ku stavovima demokratski izabranog rukovodstva RS. Usaglasili smo se da nema nikakve razlike u gledawima izme|u Bawaluke i Beograda, rekao Jeremi}. Odnosi izme|u RS i Srbije nikada nisu bili boqi, istakao Dodik
Ministar inostranih poslova Srbije u Bawaluci sa predsjednikom RS
Pu na po dr{ka Srbi jenovoj Vla di Srpske
Za{to EU prvo ne rije{i problem sa formirawem vlasti u Belgiji, pa onda u BiH?
Borislav Boji}, funkcioner SDS-a
WUJORK 
- ^lanPredsje-dni{tva BiH BakirIzetbe- govi}ivisokipredstavnik Evropskeuni je za spoqnupolitikuKetrinE{tonsa- glasili su se tokomsusreta  u Wujorkuda je potrebno {to pri jeformirativlast  u BiH, javila je Srna.Oni su istakli da je posli-  jeformirawavlastineop ho- dnopristupitirealizaci ji prioritetnihzadatakada bi BiH ove godinemoglapodni-  jetiaplikaci ju za kandidat- skistatus u EU, kao {to suprimjenapresude u "slu ~a ju Sejdi} i Finci" i dono- {ewezakona o popisustano- vni{tva i dr`avnojpomo}i. Dodali su da je potrebna transformaci ja
OHR
-a ija-~aweutica ja EU u BiH.TokomrazgovoraIzetbe- govi}a sa generalnimse- kretarom UN Ban KiMunomoci jeweno je da jepredsjedavawe BiH Savjetu bezbjednostiUN bilous- pje{no.
Merkelova
Predsjednik RS potvrdio je da }e 11. februara u Berli- nu razgovarati sa wema~kom kancelarkom Angelom Merkel i da o~ekuje da na tom sas- tanku ne}e biti samo rije~i o politi~koj situaciji nego i o mogu}nostima privredne i ekonomske saradwe. Jeremi} je dodao da je Wema~ka danas jedna od najuticajnijih dr`a- va u svijetu i da je logi~no da iskazuje zainteresovanost za ove prostore.
Valentin Incko i Sulejman Tihi}
Zabrinutost zbog blokada u FBiH 
SA R JEVO- Predsjednik SDA SulejmanTihi} i visoki predstavnik u BiH ValentinIncko
izrazili su zabrinu- tostzbogsporosti pri uspostavqawuparlamentarneve}ine i saglasili se da trebau~initi sve kako bi vlast{to pri je bilaformirana. Ti hi} je upozorioInckana problemzbogblokirawaizbo- radelegata u ~etirikantona za Dom narodaParlamenta FBiH, {to onemogu}ava i konstituisawevlasti na nivou Federaci je, javila je Srna. - SDA o~eku je da }e CIK i
OHR
preduzeti sve {to je u wihovimnadle`nostima da se ovajprocesdeblokira- saop- {teno je iz ove stranke.
Bakir Izetbegovi} i Ban Ki Mun
FOTO: GLAS SRPSKE
 
Odgovaraju}i na pitawe no- vinara kakva }e biti daqa sudbina vojnika OS BiH koji su prijevremeno penzionisa- ni, na osnovu zakona usvoje- nog pro{le godine, Dodik je istakao da su u RS od po~et- ka bili protiv toga. - BiH nema nadle`nost da donosi zakon kojim se regu- li{e prijevremeno penzi- onisawe. Svako ko u skladu sa zakonom mo`e da bude penzionisan, to }e i biti. Zakon koji je donesen na ni- vou BiH nas ne obavezuje, jer je neustavan - rekao je Do- dik.
VOJSKA 
F O  O :  S  . I  L  I 
Jeremi} i Dodik 
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 10. februar 2011.
3
BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srpska spremna i sposobna da ove godine sprovede popis sta- novni{tva ukoliko ga ne bude na nivou BiH i da }e se o tome odlu~i- vati idu}ih dana, javila je Srna. - Mo`da bi sa stanovi{ta svih ovih procesa koji se de{avaju bilo dobro da mi sprovedemo popis bez obzira na BiH - rekao je Dodik poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em i pred- stavnicima Srba iz regiona u Beogradu.
Makedonka novi sudi ja Ustavnog suda BiH 
SA R JEVO-
Posli jekonsultaci ja saPredsjedni{tvom BiH za novogme|unarodnogsudi juUstavnogsuda BiH izabrana je MargaritaTsatsa-Nikolovska iz Makedo- ni je.Ona je na toj pozici jinasli jedilabritanskogsudi ju DejvidaFeldmana, ko ji je na sopstvenizahtjevrazri je - {enfunkci jesudi jeUstavnogsuda BiH zakqu~no sa 31. decembrom2010. godine, javile su agenci je. - Odluka o izborusudi jeiz Makedoni jestupila je na snagu1. februara- saop{teno je iz Ustavnogsuda BiH.
 Ha{ka presuda protiv oficira  jo{ ni je prevedena
HAG
- Prvostepenapresudako ja je u junu pro{legodineizre~enasedmoricineka- da{wihvisokihoficirapolici je i Vojske RepublikeSrpske,jo{ ni jepredataosu|e- nima na srpskomjeziku, saop{tili su zastupniciodbrane na ju~e- ra{wojstatusnojkonferenci ji,ukazav{i da zbogtoga ne mogu da aktivnou~estvu ju u `albenompostupku, javila je Srna. - Presuda ima oko 800 stranica i prevodiociradekolikomogu- rekao je predsjedava ju}i@albenogvi je}aPatrikRobinson. Oficiri su osu|enizbogratnihzlo~ina u Srebrenici i @epi 1995. godine.
Srbi ja tra`i izru~ewe Milorada Momi }a
BEOGRAD
- Srbi ja je uputilaFrancuskojzahtjev za izru~ewebiv{egpripadnikaparavojnejedinice"[kor- pioni" MiloradaMomi}a, ko ji je osumwi~en za egzeku- ci juBo{waka u Srebrenici1995. godine, potvr|eno je Srni u MinistarstvupravdeSrbi je. Izru~eweMomi}a od Francuske je zatra`ila i Hrvat- ska, ko ja ga sumwi~i za ratnezlo~ine na podru~juisto- ~neSlavoni je1991. godine. Milorad Momi} je uhap{en31. januara u francus- kimAlpima, gdje se godinamaskrivao pod la`nimime- nom
.
Dodik: Srpska spremna za popis stanovni{tva
PI[E: @EQKA DOBRI]
zeljkad@glassrpske.com
BAWALU KA - Dok se uministarstvima na nivou BiH neodgovornotro{emi- lioniKM na slu `benaputo- vawa i dnevniceministara, wihovihpomo }nika i sara- dnika, u ministarstvima VladeRepublikeSrpske ti tro{kovi suizme |unekoliko stotinamaraka,pa do ma- ksimalnih20.000 KMpotro- {enih u jednomministar- stvuza dvi jegodine.
Slu`benici u ministar- stvima na nivou BiH na slu- `benaputovawa za nepune ~etirigodinepotro{ilisu 34,15 milionamaraka. Sva mi- nistarstva u Vladi RS i pre- mi jer za dvi jegodine na putovawapotro{ilisu oko 100.000 maraka.Na nivou BiH, premapla- niranimtro{kovimazaputo- vawaministaraislu`benika iovegodinebitrebalodase potro{iizme|udeseti12 mi- lionamaraka, {to je 24 puta vi{enego{toadministraci-  jaRS tro{i za godinu. Po jedina~nihpodatakaza svakoministarstvoza2010. godinunema, aod2007. dokra-  ja2009. godinenajvi{enovca zaputovawapotro{ilojeMi- nistarstvoodbraneBiH- vi- {eoddesetmilionamaraka. U2007. godinipotro{i- loje3,09 milionamaraka, 2008. godine3,46 milionama- raka, au2009. godini3,61 mi- lionmaraka. Druginajve}ipotro{a~ bilojeMinistarstvoinos- tranihposlovaBiH, ko jejeod 2007. do 2009. godineukupno potro{ilo6,18 milionama- raka na putovawa. Samo u 2009. ministarSvenAlkalaj na putovawa van zemqepotro- {io je 2,5 miliona KM.TokommandataSvenAl- kalaj je uspio daposjeti i Bru- ne je i Malezi ju, a na jrje|e je putovao u Brisel. Nastavio je da putu je i u te hni~kommandatu. Tako je kra jemjanuaraputovao uosmo- dnevnuposjetuAustrali ji i NovomZelandu,a taj slu`be- ni put, kao velikiqubiteq tenisa, iskoristio je dapri- sustvu jefinaluAustrali jen openao tro{kuporeskihob- veznika BiH.Ostalaministarstva na nivou BiH tro{ila su na pu- tovawa i dnevnicepo nekoli- kostotinahiqadamaraka godi{we.Najvi{enovca na puto- vawa u VladiRS u posqedwedvi jegodinepotro{io je mi- nistarna uke i te hnologi je BakirAjanovi}, ukupno20.540 KM, anajmaweministar za prostornoure|ewe, gra|evi- narstvo i ekologi juFatima Fatibegovi}, ko ja je tro{ila samogorivo. - MinistarFatibegovi} ni jeimalaslu`benihputo- vawaizvanzemqe u 2009. i2010. godini, a za putovawa u zemqini jenapla}ivaladne- vnice. Ni jei{la na vi{edne- vnaputovawa, ko japodra- zumi jeva jupla}ensmje{taj, ta- ko da su wenitro{kovimini- malni, odnosno, radi se samo o tro{kovimagoriva- rekli su u tom ministarstvu. PotpredsjednikVlade RS iministar za ekonomske odnose i regionalnusaradwu JasnaBrki}, tokom2009. godi- neputovala je21 put u zemqi i inostranstvu, a ukupnitro- {koviprevoza, smje{taja, avio-karata i dnevnicaizno- sili su svega6.471 KM. Uprvihdesetmjeseci2010. go- dineimala je 28 slu`benih putovawa u zemqi i inostran- stvu, aukupnitro{kovibili su8.619 maraka.Ministaruprave i lokal- nesamouprave RSZoranLi- povacna slu`benaputovawa od po~etka2009. godine pa do oktobra2010. godinepo tro-{io je 5.159 maraka, a tro{ko- viministrazdravqaRS Ranka [krbi}abili su 13.072 KM.Ministar za izbjeglice i ra- seqenalica RS OmerBranko- vi}ni je u protekledvi je godineputovao u inostran- stvo,a na putovawa u zemqipotro{io je 13.987 KM.Ministarprosvjete i kul- ture RSAntonKasipovi} u 2009. godinidobio je206KM dnevnica i ni jeimaotro{ko- va za smje{taj, a u 2010. godi- ni za smje{taj je potro{io  ukupno959 KM, a za dnevnice 403 KM.Ministartrgovine i tu- rizma RS PredragGlu hakovi} od po~etka2009. godine pa do oktobra2010. godine na slu- `benaputovawapotro{io je 1.060 KM i naplatio3.950KM dnevnica.Ministarrada i bora~ko- invalidskeza{tite RS Rade Ristovi}naplatio je 2.424 KM dnevnica, a putovao je u Solun, Egipat, Diseldorf, Va{ington, @enevu, Moskvu, Brisel iPariz.Ministarindustri je, energetike i rudarstva RS SlobodanPu halac na slu`be- naputovawapotro{io je oko 6.000 KM.
NA PU TOVAWA 
najvi{e potro{ili Cikoti} i Alkalaj
Na nivou BiH,prema planiranim tro{kovima za putovawaministara i slu`benika, i ove godine bi trebalo da se potro{iizme|u deset i 12miliona maraka, {to je 24 putavi{e nego {to sepotro{i u RS
- Premijer RS u pro{lom mandatu Milorad Dodik u svom mandatu nije uzimao dnevnice za slu`bena puto- vawa ni u zemqi, ni u inos-transtvu. U toku 2009.godine, na ime tro{kova smje{taja Dodiku je ispla}e- no 4.756 maraka, a u 2010.godini za tro{kove smje{ta- ja i avionskih karata ukupno mu je ispla}eno 14.641 KM - rekli su u Vladi RS.Predsjedavaju}i Savjeta mi- nistara BiH Nikola [pi- ri} u pro{loj godini naplatio je 2.844 KM dne- vnica i potro{io 20.267 KM za prevoz i 8.152 KMza smje{taj.
DODIK I [PIRI]
Tro{kovi predstavnika vlasti RS i BiH drasti~no se razlikuju
Minis tri BiH na pu tovawa  tro {e 24 pu ta vi{e od RS
F O  O : G   L  S  S  S 
 Alkalaj stigao do Bru neja, a najmawe pu tovao u Brisel

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Blessing Odiase added this note
24 hours customers response service: elighten_smilepress@rocketmail.com Getting a legitimate loan still a major problem for the customers' financial needs were. The issue of credit and the security is something that customers are increasingly concerned about the search for a loan from a reputable lender. The interest rate on my loan is 15% and the minimum amount we offer a loan in 2000, while the
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->