Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5547, 10.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5547, 10.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 499|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
Najtra`enija su velika pakovanja od 25 kilograma
U trgova~kim centrima tvrde da nema razloga za strahod nesta{ice
Iz potro{a~kih udru`enja upozoravaju da je neracionalno praviti zalihe
Merlin u studiju, BHT 1 najavljuje spektakl
PRODAJA
Trgovine bilje`e porast potra`nje
Intervju:Jelko Kacin, ~lan Parlamenta EU
KOLIKO ]EBH. GRA\ANIOVO TRPJETI?
H1N1:Inficirano jo{ 65 ljudi u BiH
SARAJKA UTE[KOM STANJU
Eurosong 2011 
 26. i 27. strana
   5 .  s   t  r .
6. strana


 Merlin: Regionalna zvijezda ~vrsta je u odluci da ni{ta ne prepu{ta slu~aju
(Foto: J. Brutus)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 10. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5547
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Nelegalne radnje Sajentolo{ke crkveNelegalne radnje Sajentolo{ke crkve
Tom Kruz podistragom FBI-ja
   2   1 .  s   t  r .
SUD BiH
Dilerima4,5 godinazatvora
TUZLA
Pu{tenosumnji~eniza silovanje
16. str.
O
d po~etka godine u Bo-sni i Hercegovini bilj-e`i se porast potra`njeza bra{nom.Razlog tome su upozorenjapredstavnika pekarske industri-je da }e nastupiti nesta{ica ovevrste robe, ali i pove}anje cijenahljeba, pa se mnogi gra|ani od-lu~uju da ga sami prave. No, tr-govci isti~u da su najave o ne-sta{ici neutemeljene. Ipak, upo-zoravaju da }e morati pove}aticijene bra{na ako se potra`njanastavi.
10. strana
Premijera 21. februara
17. strana
PRIJEDOR
Prona|enotijelo SadeteDo{en
16. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,10. februar/velja~a 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Terzi}, Doborac i Toromanovi} odbili da igraju za Bosnu i Hercegovinu
- Nema umi{ljenijih i ra-zma`enijih sportista na zema-ljskoj kugli od na{ih. Svi glumeneke superzvijezde bez trunkediscipline, a kada za nedisciplinubudu ka`njeni, jedini odgovorim je: „Napu{tam reprezentaciju!“ To je balkanski me-ntalitet.
(emirko)
PORTAL - komentar dana
 Mostar: Luksuzna zgrada za potrebe Vije}a ministara
(Foto: A. Du~i})
Vije}e ministara o kupovini u Mostaru
Zgrada sa PDV-ompla}ena 8,6 miliona KM
Osnovna cijena iznosila 7,4 miliona KM,PDV pla}en 1,2 miliona maraka
Vije}e ministara BiH naju~era{njoj sjednici razmatr-alo je Izvje{taj o izvr{enoj ko-ntroli dokumentacije u vezis tro{enjem novca za kupo-vinu zgrade Vije}a minista-ra BiH u Mostaru.Izvje{taj je pripremio Na-dzorni odbor za kontroluutro{ka sredstava u kojem su,kako saznajemo, sjedili na-jbli`i saradnici ministra fina-nsija BiH Dragana Vranki}a.U Izvje{taju koji su sa~ini-li isti~e se da je Slu`ba za za-jedni~ke poslove BiH, kaougovorni organ, 28. dece-mbra 2010. godine zaklju~ilaugovor o prodaji s dru{tvom„Toming“ iz Gruda te da jedoznaka od 8.661.123,90 KMu korist ove firme izvr{ena uskladu s Odlukom o odobra-vanju sredstava iz teku}ebud`etske rezerve za 2010. go-dinu.Rije~ je o objektu u centr-alnoj zoni grada Mostarapovr{ine 1.903 kvadratnametra, s ukupnom cijenomod 8.661.123,90 KM. Od to-ga je kupoprodajna cijenazgrade 7.402.670,00 KM, aPDV 1.258.453,90 KM.U Izvje{taju se nagla{avada su nakon javnog pozivaobjavljenog 30. septembra2010. godine u tri bh. dne-vna lista za kupovinu objektaza potrebe institucija BiH pr-istigle ~etiri ponude.Komisija je na osnovuOdluke o na~inu vrednova-nja kriterija za odabir napo-voljnije ponude utvrdila datri ponu|a~a nisu zadovolji-la tehni~ke, odnosno finansi-jske uvjete.
S. R.
Hrvatska je od Fr-ancuske zatra`ilaizru~enje biv{eg pripa-dnika srpske paravo-jne jedinice „[korpi-oni“ Milorada Mo-mi}a (47), uhap{enogprije desetak dana uGrenoblu, na jugoi-stoku Francuske, gdjese godinama skrivaopod la`nim imenom.Biv{eg pripadnika zlogla-snih „[korpiona“, zbog ratnogzlo~ina po~injenog u isto~nojSlavoniji, tra`i vukovarski@upanijski sud, po ~ijem je na-logu i raspisana potjernica. Su-mnja se da je u~estvovao i uubistvu oko 8.000 Bo{njaka uSrebrenici 1995. godine.I Srbija je uputila Fra-ncuskoj molbu za izru~enjeMomi}a, re~eno je ju~er age-nciji Beta u Ministarstvupravde Srbije.
Srbija zainteresirana za avione u BiH
Ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac izjavio jeju~er da je Srbija zainteresirana za nabavku aviona odBiH, koji su u na{oj zemlji ostali poslije raspada zaje-dni~ke dr`ave, javio je Tanjug.
PROTESTI
Otpu{teni pripadnici OSBiH tra`ili svoja prava
Vlast popu{ta pod
pritiskom gladnih vojnika!
Vojnicima }e novac biti ispla}en retroaktivno
D`evad Be{i} otpu{tennakon {to je u minskom polju ostao invalid
Nekoliko stotina vojnikakoji su pro{le godineotpu{teni iz OSBiH ju~ersu dr`avnom vrhu pokazalida ne}e odustati od tra`enjasvojih prava!
Isplata otpremnina
Okupljeni u Velikom pa-rku ispred Ministarstvaodbrane BiH u Sarajevu ne-strpljivo su o~ekivali ishodsastanka nadle`nih dr`avnihorgana na kojem je odlu~iva-no o njihovoj sudbini. Pro-mrzli od vi{esatnog ~ekanja,na koncu su, ipak, dobiliobe}anje da }e njihovi za-htjevi biti ispunjeni i da }eim penzije koje su zaradiliretroaktivno biti ispla}ene.- Na sastanku smo dogovo-rili da Ministarstvo odbrane sentitetskim fondovima PIOnapravi spisak vojnika kojiostvaruju pravo na penziju i daih dostavi Ministarstvu fina-nsija BiH do 16. februara. Sa-da moramo provjeriti postojili zakonska mogu}nost da po-tpi{emo protokol o refundir-anju sredstava za ispla}enepenzije. Ako ne budemo smje-li, sa~ekat }emo da bude usvo-jen bud`et. U svakom slu~aju,tim ljudima }e retroaktivno pozakonu biti ispla}en novac -rekao nam je nakon sastankazamjenik ministra finansijaBiH Fuad Kasumovi}.Tako|er je naglasio i da seod Predsjedni{tva BiH, kaolegalnog predlaga~a bud`eta,o~ekuje da otpu{tene vojnikeuvrsti u ovaj dokument, ali inaveo da }e do 19. februara bi-ti organiziran sastanak s pre-dstavnicima svih relevant-nih institucija radi rje{avanjapitanja prava na otpremnineotpu{tenih vojnika.A da vlast u vrijeme ka-da je otpu{tala ljude ni o~emu nije vodila ra~una, na-jbolje govori te{ka sudbinademinera D`evada Be{i}.Kada je po~etkom septe-mbra pro{le godine otpu{teniz OSBiH bio je na bolova-nju. Nekoliko mjeseci prijeotkaza u minskom polju ka-sarne Rajlovac probijeno muje desno oko. Imao je trioperacije, nakon ~ega je os-tao invalid. Njegova supru-ga i troje djece danas nema-ju nikakvih primanja.
Ne~asni ljudi
- Otpu{ten sam dok sambio na bolovanju. [utio sam,ali vi{e ne mogu. Grlo mi seste`e. Nemam para za lijeko-ve, ni za {kolovanje djece. Nakraju se pokazalo da su ~asniljudi slu`ili ne~asne - vidnopotresen ispri~ao nam je Be{i}.O te{koj sudbini otpu{te-nih vojnika ju~er je svje-do~io i Senad Hubjer, navo-de}i da su ljudi koji su bra-nili dr`avu i slu`ili joj osta-li bez ikakvih sredstava za`ivot. Naveo je i da }e, iakoto ne `ele, vojnici biti pri-nu|eni da pristupe radika-lnijim mjerama ako ne ostva-re prava koja im po zakonupripadaju.
S. RO@AJAC
Hubjer nam je rekao daje okupljanje vojnika ispr-ed Ministarstva odbranebilo spontano, ali da }e,ukoliko ne bude udovolje-no njihovim zahtjevima,organizirani protesti bitiodr`ani tokom Svjetskojvojnog prvenstva u skijanjukoje bi u Sarajevu trebalobiti odr`ano od 21. do 26.februara.
Ispunjenje obe}anja ili demonstracije
S protesta: Nekoliko stotina vojnika okupljeno u Velikom parku
Rad Grani~ne policije u 2010.
Ilegalnih prelazaka manje za 15 posto
Duman~i} ka`e da je sigurnost na{ih granica zadovoljavaju}a
Trend smanjenja prome-ta ljudi na grani~nim prije-lazima u BiH nastavljen je ipro{le godine, kazao direktorGrani~ne policije BiH VinkoDuman~i} na ju~era{njoj ko-nferenciji za medije na kojojsu predstavljeni rezultati ra-da ove institucije u 2010.Duman~i} je istakao da jesigurnost na{ih granica zado-voljavaju}a i da je to rezultatkako rada Grani~ne policijetako i njene saradnje s age-ncijama iz Hrvatske, Srbijei Crne Gore, odnosno pro-vo|enja zajedni~kih patrola.Promet osoba lani je sma-njen za 1,93 posto u odnosuna 2009. U strukturi putnika,49,22 posto su dr`avljani BiH,a 50,78 posto stranci. Ve}inaprometa osoba, odnosno 79,78posto, odnosi se na prelazakgranice s Hrvatskom.Broj ilegalnih prelazakagranice smanjen je za 15,49posto, a odbijen je ulazak uBiH za 3.514 stranih dr`avlja-na koji nisu ispunjavali uvje-te iz Zakona o kretanju i bo-ravku stranaca i azilu.Od ukupnog broja otkri-venih ilegalnih prelazaka,54,35 posto odnosi na grani-cu s Hrvatskom. Zanimljivoje da je pro{le godine na{u gr-anicu poku{alo prije}i i 12Afganistanaca, a to su u~ini-li iz ekonomskih razloga.Grani~na policija BiH la-ni je otkrila 727 osoba za ko-jima su nadle`ni organi ra-spisali potjernice, {to je za6,29 posto vi{e nego 2009.
G. M.
S ju~era{nje konferencije: Smanjen promet ljudi 
(Foto: M. @ivojevi})
Grenobl: Mjesto hap{enja
Podnesen zahtjev za izru~enje
I Hrvatska i Srbija tra`e„{korpiona“ Momi}a
 Be{i}: Otpu{ten dok je bio na bolovanju
(Foto: F. Fo~o)
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,10. februar/velja~a 2011.
3
 Pi{e: Elvedina HALA] (ehalac
 avaz.ba)
Bolesnozdravstvo
Velike zdravstvene reforme u BiH, koja jegodinama najavljivana, nema ni na vidiku.Oboljeli se moraju sami snalaziti
Konstatacija federalnog ministra zdravstva Safeta Omerovi}a daod svih smrtnih slu~ajeva u BiH ~ak 20,3 posto otpada na karcino-me, a svjetski postotak je 19, trebala bi barem nekoga zabrinuti u na{ojdr`avi.Ako taj podatak nije za preznojavanje, onda bi makar tragi~ne br-ojke da od tumora svakog dana umre {estero, a oboli 15 ljudi treba-le uzdrmati one koji nam kroje sudbinu i odre|uju koliko }e novcabiti izdvojeno za zdravstvo.Na`alost, pou~eni ranijim iskustvom, opravdan je strah da }e iova upozorenja ostati mrtvo slovo na papiru. Jer {ta su oni koji odrata naovamo dr`e sve konce i pare u svojim rukama uradili na po-bolj{anju zdravlja bh. gra|ana. Ni{ta konkretno.Milione maraka od raznih donacija i zdravstvenih projekata ba-cili su uprazno ili ih stavili u svoje d`epove. Obe}avali su, ali gra|ani-ma nisu osigurali br`e preglede, jeftinije lijekove, isti tretman za svepacijente, smje{taj u bolnicama prikladan ~ovjeku, borbu protiv ko-rupcije...Umjesto toga, dobili smo liste ~ekanja i za najobi~nije preglede,po najve}im cijenama u regionu kupujemo lijekove, na ultrazvu~nepreglede i mamografije ~eka se mjesecima, na operacije idu samo hi-tni slu~ajevi... I tako ukrug.Mnogi koji ne do~ekaju svoj red za lijek ili za operaciju umiru,~ekanja su jo{ du`a, a statistike sve crnje. Svakog 4. februara, na Svje-tski dan borbe protiv raka, plasiraju se pora`avaju}i podaci o kar-cinomima, a ve} dan kasnije nikoga nije briga za hiljade bolesnihljudi.Velike zdravstvene reforme u BiH, koja je godinama najavljiva-na, nema ni na vidiku. Oboljeli se moraju sami snalaziti. Ko ima pa-ra, kupit }e i lijekove i uslugu, a ko nema - mo`e danima ~ekati uredu za pomo} u dr`avnom sektoru.Tako se sve mane bh. zdravstva, a ima ih i previ{e, lome prekole|a najsiroma{nijih gra|ana.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 146.619 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
C
 Pitanje:
 Je li predsjednica FBiH Borjana Kri{to, uz saglasnost dva potpredsjednika, prekr{ila Ustav FBiH imenovanjemtri ~lana Ustavnog suda?
Kri{to je prekr{ila UstavFBiH imenovanjem tri~lana Ustavnog suda BiH
AB
A) DA 74,55%B) NE 18,91%C) Ne znam 6,54%
Prometnici ka`u da imaju razumijevanja
Gorivo ne}e poskupjeti!
Kretanja rafinerijskih cijena uproteklih sedam-osam dana zabi-lje`ila su blagi porast. No, procjenanajve}eg broja prometnika naftnihderivata s podru~ja FBiH jeste da seto trenutno ne bi trebalo reflektir-ati na cijene u maloprodaji, posebnouva`avaju}i izuzetno te{ko stanje uprivredi, te svakako zbog razumije-vanja situacije u kojoj se nalazegra|ani FBiH.Odgovor je to Amele Ke~o izUdru`enja prometnika naftnih de-rivata FBiH na na{ upit koliko jemogu}e da se nemiri u Egiptu ne-gativno odraze i na cijene naftnihderivata na na{em tr`i{tu.Ona podsje}a kako je poznato dase bilo koji zna~ajni doga|aj u svi-jetu reflektira na cijene sirove nafte,{to se opet na indirektan na~in vr-lo brzo odra`ava na rafinerijske imaloprodajne cijene.- Najsvje`iji primjer izrazitihoscilacija na svjetskim tr`i{tima je-ste pove}anje vrijednosti barela naLondonskoj berzi, koja je prije petdana iznosila 102 dolara, {to je na-jve}a vrijednost od 2008. godine. Toje nastalo kao posljedica bojazni da}e se poremetiti prolaz tankera kr-oz Suecki kanal, zbog nemira uEgiptu, koji generalno igra velikuulogu na globalnom naftnom tr`i{tu- zaklju~uje Ke~o.
 B. T.
TERORIZAM
Haris ^au{evi} i ostali negirali krivicu
Palislamovi} nije`elio u sudnicu
Haris [pago tra`io je da odr`i desetominutni govor pod uvjetom da ga neprekidaju i da se u zapisniku ne navodi „ime va{eg suda i va{ih zakona“
Haris ^au{evi} Oks i ostalioptu`eni za teroristi~ki napad na Po-licijsku upravu Bugojno, odnosnopomaganje izvr{iocima tog nedjela,izjasnili su se ju~er pred Odjelom IIza organizirani kriminal, privre-dni kriminal i korupciju pri SuduBiH da nisu krivi.
Novi cirkus
U bugojanskoj eksploziji 27. ju-na pro{le godine poginuo je polica-jac Tarik Ljubu{ki}, dok je njegovakolegica Edina Hindi} te{ko, a vi{eosoba lak{e ranjeno.Optu`eni ^au{evi} i Adnan Ha-ra~i} kazali su sutkinji Tatjani Ko-sovi} da nisu krivi za terorizam.Ostali optu`eni nastavili su s ne-po{tivanjem Dr`avnog suda.Tako se Naser Palislamovi}, ko-ji je tokom decembarskog ro~i{ta zaodre|ivanje pritvora napravio inci-dent kada je vrije|ao tu`iteljicuOzrenku Ne{kovi} i sutkinju Koso-vi} i prijetio im, nije se `elio poja-viti pred Sudu BiH, pa je sutkinjaKosovi} po slu`benoj du`nosti ko-nstatirala da se ne osje}a krivim.Palislamovi}ev advokat poslu`benoj du`nosti Izet Ba`darevi}tra`io je desetominutnu pauzu ka-ko bi ga uvjerio da do|e u sudnicu,ali je ovaj optu`enik to ponovoodbio. Tra`io je da zauzvrat bude pr-eba}en iz tuzlanskog pritvora u Sa-rajevo. Navodno u Tuzli ne mo`eobavljati vjerske du`nosti, a nema nitelevizor i drugeuvjete.Sutkinja Koso-vi} rekla je da ne-ma namjeru kori-stiti silu da bi onbio priveden i pra-viti „cirkus kao napro{lom ro~i{tu“.Prema njoj, u pita-nju je nepo{tivanjeDr`avnog suda, paovog puta ne}eimati visok prag tolerancije kao ra-nije. Isto tako, zahtjevi za prebaci-vanje iz tuzlanskog pritvora suodbijeni, jer u pritvorskoj jediniciDr`avnog suda u Sarajevu nemamjesta.Nadalje, Emin Osmanagi} nije`elio odgovoriti na pitanje smatra lise krivim, ali je njegov advokatZumreta Akagi}-Bav~i} istakla da jeuvjeren u svoju nevinost. Optu`eniHaris [pago tra`io je da odr`i dese-tominutni govor kojim }e, poduvjetom da ga ne prekidaju i da seu zapisniku ne navodi „ime va{egsuda i va{ih zakona“, dokazivati svo-ju nevinost. Iako mu je najprije po-nudila pet minuta za obra}anje,sutkinja Kosovi} na kraju je odbi-la [pagine zahtjeve i konstatirala dase ni on ne smatra krivim.
Propitivanje sutkinje
Na pitanje smatra li se krivim iline, optu`eni Ned`ad Ke{ko sutki-nji je odgovorio protupitanjem:„Za{to Vas to zanima?“- Da li Vi od mene tra`ite da Vasobo`avam ili ne - upitao se potomKe{ko, ali odgovor, jasno, nije do-bio.Nakon ovog ro~i{ta, Sud BiHuskoro }e zakazati po~etak su|enjau ovom postupku.Advokat Kerim ^elik uvjeren jeda je optu`eni Ke{ko nevin i da seu njegovom slu~aju ne mo`e govo-riti o pomaganju po~iniocima tero-risti~kog napada.
 F. VELE
 Rodbina optu`enih pred Sudom BiH  Haris ^au{evi} Oks s advokatom Edinom Bajramovi}em: Negira odgovornost 
Kako je kazao portparolTu`ila{tva BiH Boris Grube{i},tu`ioci }e tokom postupka izvestivi{e desetaka svjedoka i drugih do-kaza.- Vjerujemo da }e Tu`ila{tvo,na kraju, uspjeti dokazati odgovo-rnost optu`enih - kazao je Gru-be{i}, isti~u}i da je Sud BiH odgo-voran za provo|enje postupka,pa i za eventualne sankcije za op-tu`ene ako ga ometaju.
Grube{i}: Dokazat }emo odgovornost
    (    F   o   t   o   :    S .    J   o   r    d   a   m   o   v    i   }    )
 Ke~o: Oscilacije u svijetu Ke{ko: Nepo{tivanje suda

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Biber Aga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->