Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Superinfo [broj 104, 11.2.2011]

Superinfo [broj 104, 11.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 253|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2012

pdf

text

original

 
1.BH. BESPLATNE NOVINE 
tel. 061 788 088, 063 992 100
 Petak, 11. februar 2011 / broj 104
 Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...
Intviw sdmic
 
Fikt Plvljak
st. 3
Posjtpivdnicima
Novlaboatoij
U Saudijskoj Arabiji jeproteklih dana parafiran spo-razum o odobravanju kreditaBosni i Hercegovini u visini od93,75 miliona saudijskih rija-la, što je oko 25 miliona ame-
ričkih dolara namijenjenih za
finansiranje izgradnje Glavnegradske magistrale u Zenici.
“Sa predstavnicima držav
-nog i federalnog Ministarstvafinansija i trezora na pregovo-rima u Saudijskom fondu zarazvoj usaglasili smo stavovei ugovor je parafiran, sad sli-
jedi realizacija”, kaže HusejinSmajlović, načelnik općine
Zenica. Greis period iznosi pet godina, rok otplate je 20 godina, a troškovi kredita izno-se dva posto. “Dobili smo podršku od Sau-dijskog fonda za razvoj u smislu da ne treba-
mo čekati početak realizacije ovog ugovora
i vezati se za proceduru njegove ratifikacije, te saglasnost da idemo odmah u tendersku
proceduru za izbor izvođača radova. Da bi
-smo to ostvarili prethodno moramo formirati
izvršnu agenciju preko koje će se realiziratikredit”, ističe Smajlović. Prema njegovimriječima, neophodno je načiniti sve tehničke
pretpostavke da realizacija kredita više ne zavisi ni od koganego od “nas samih”. “Odmah po povratku iz Saudijske
Arabije smo sačinili plan dinamike prema kojoj bismo sve
 te uvjete mogli realizirati do kraja ovog mjeseca, tako da
je naša procjena da ćemo do 15. marta biti u situaciji daraspišemo i tender za izvođenje radova. Ukoliko se to desi,a s obzirom na činjenicu da prema saudijskim procedu
-
rama tender traje 75 dana, mislim da ćemo već u junu, ilinajkasnije julu, imati izvođača radova. To znači da bismo uljetnim mjesecima trebali početi realizaciju GGM-a”, tvrdiprvi čovjek Zenice. Zenički načelnik smatra da će odobrena
sredstva ne samo biti dovoljna za realizaciju prve faze ovogprojekta, nego i za neke dijelove druge faze. “Kad govorimo
o tome šta će biti predmet tendera tu mislimo na saobra
-
ćajnicu od podvožnjaka u Blatuši do Odmuta, uključujući
svu potrebnu infrastrukturu, grijanje, kanalizacije, vodo-
Nakon odobravanja kredita
Početak grane GGM u leto
vod, elektriku, telekom, javnu rasvjetu, trirondoa - kod Doma penzionera, na Bulevaru ipred hotelom Dubrovnik, most koji spaja Lu-
kovo polje sa budućom trasom GGM-a, pri
-
stup i saobraćajnice prije svega na jednu odglavnih ulica - Dr. Abdulaziza Aska Borića. Uzovo očekujem da ćemo dobiti grant sredstva
od organizacija kod kojih smo kandidirali,
očekujem takođe da ćemo formiranjem kan
- tonalne i federalne vlasti, s obzirom da ova
dionica ima tretman regionale, uključiti i njih u
snošenje dijela tih troškova kredita na ovaj ili
na onaj način. Time zapravo otvaramo proces definitivnogi trajnog rješavanja saobraćajnog pitanja u Zenici na načinda ubrzavamo proces, da eliminiramo gužve i da riješimo
problem prelaska s jedne na drugu stranu rijeke Bosne, te
da se vrlo kvalitetno uključujemo u buduću trasu koridoraV-c”, naglašava Husejin Smajlović. Glavna gradska magi
-
strala bi trebala biti saobraćajna veza sa autocestom-kori
-
dorom V-c i magistralnim putem M-17. Obuhvata izgradnju7,85 kilometara ceste. Gradska dionica dugačka je 3,25
kilometara, dok je prigradska dionica, prema planu trebala
biti dugačka 4,6 kilometara i široka 11,25 metara. U okviruprojekta biće izgrađena dva mosta na Bosni i Kočevi, te dvi
-
je kružne raskrsnice na Drvenom mostu i naselju Crkvice.Vrijednost projekta procjenjuje se na 47 miliona maraka.Prva faza radova, izgradnja gradske dionice, koštala bi oko
22 miliona maraka.
 
    s    t    r  .     7
Svjtskidan bobpotiv akaNajboljispotisti
 
Žpča
    s    t    r  .     1     1    s    t    r  .     1     3    s    t    r  .     4
 
 2
 Petak, 11. februar 2011.
 3
 Petak, 11. februar 2011.
Zapolavane e glavni cil
In ter vIe wsedmIce
FIre t Ple vl ja
 M i   z na m o  sa  b o j a ma !
Ulica ZAVNOBIH-a 78a, nasele BRISTTel: 032/407-987, Fax: 032/449-193, GSM: 061/841-524
Nobel Corporation doo adresa: BIH-88000 Mostar, Bleiburških žrtava 7d telefon: (387 36) 38 0telefon/fax: (387 36) 30 556 mobitel: (387 63) 31 605 e- mail: atlantic@nobel.ba www. nobel.ba
VRHUNSKO GRIJANJE
K O N V E K T O R I
Odyssée
Nova generacija konvektora, model 2010Osnovne karakteristike:
— niski troškovi u startu — bez cijevi i kotlovnice— izuzetno brza ugradnja — niska potrošnjapovoljna cijena atraktivan dizajn24 mjeseca garancije ekološki proizvod— potpuno bešuman rad — bez održavanjaušteda prostora dug vijek trajanjalako mobilan bezopasan za djecu— osiguran servis i rezervni dijelovi
BESPLATNA DOSTAVA U BIH ZA 24h
 Nakon nekoliko mjeseci međustranačkihusaglašavanja, Zeničko-dobojski kantondobit će novu Vladu koja, na čijem će čelu biti Fikret Plevljak. O prioritetima noveVlade razgovarali smo u rubrici Interview  sedmice.
Novi ste manatar Vlae Zenič-ko-oboskog kantona. Koi ćebiti osnovni prioriteti nove Vlae?
„Osnovni prioritet je zapošljavanje i tunema nikakve dvojbe. Ako uspijemo pokrenutiprivredni ciklus, ako uspijemo ljude zapošlja-
vati, ali na jedan ekonomski opravdan način,
a ne samo zapošljavati radi zapošljavanja, u
startu ćemo umanjiti pritisak koji je prisutan
u javnosti zbog ovog problema i velikog broja
ljudi koji su bez posla. Možemo imati odlične
ideje i razvojne programe, ali ako ljudi svaki
dan žive u neimaštini, u teškim okolnostima,
onda sve dobre i lijepe ideje su bez realneosnove“.
Koi će biti prvi koraci koe ćepouzeti nova Vlaa?
„Mi ćemo prve korake pokušati naglasiti idefinisati već u uvodnom govoru o formiranjuVlade na Skupštini Zeničko-dobojskog kanto
-
na. Što se tiče kabineta premijera ZDK i nekihdrugih značajnih pozicija, moram reći da je ikod nas u Bosni i Hercegovini, ali inače takoje na cijelom Balkanu, u nekim državama još igore, ta priča dosta konzervativna. Personalnepromjene teško prate političke promjene. Bilo
bi veoma korisno i efikasno da se sa dolaskom
jedne administracije određene pozicije mogu,ukoliko neko želi personalno rekonstruirati, s
 tim da niko od tih ljudi ne ostaje bez posla,
nego u skladu sa važećim zakonima raditi na
njihovom rješavanju“.
Presenik stranke koa vam ei poverila ulogu manatara,Mirsa Meić e naavio a će ena o pr-vih stvari nove vlae biti ukiane mestasavetnika. Iako se ne rai o većem broului to bi trebao biti okaz a će se rezatisuvini trokovi?
„U dosadašnjim aktivnostima poslije izbo-
ra mi smo zaista sagledavali sve mogućno
-
sti kako da neopravdano trošenje budžetskihsredstava svedemo na minimum. Slažem se s
vama da trenutno broj savjetnika u administra-
ciji Zeničko-dobojskog kantona nije pretjeranoveliki, međutim, nema potrebe da bilo ko pri
-
ma plaću, za nešto što ne radi i što neće raditi.Mi ćemo najvjerovatnije instituciju savjetnikazadržati ali ćemo ići na savjetnike volontere,što znači da ćemo za svaku oblast koja nam jeinteresantna imati „jake“ ljude a koji neće biti
u radnom odnosu sa Kantonom.”
Znači li to a će stručne, a nestranačke referense biti primar-ne u reavanu problema sa koim se gra-đani svakonevno susreću?
“Nastojaćemo istaknute stručnjake iz svakeoblasti uključiti u rješavanje gorućih problema,kao savjetnike Vlade ili premnijera, koji će taj
posao obavljati na volonterskoj osnovi. Mi smo tu ideju te
stirali sa nekoliko ljudi iz različitihoblasti i mogu reći da su ljudi vrlo zadovoljno,
da su manje-više svi s kojim smo razgovarali
 to prihvatili. To su ljudi koji žive od svoga posla
i koji mogu dati svoj doprinos kvalitetnom raduVlade. Imali smo još jednu ideju, ali se mora-mo potruditi d sve to provedemo u praksi, da
budžetski dio sredstava koji je do sada bio pla
-niran i trošen po osnovu savjetnika profesiona-
laca, u određenom omjeru podijelimo tako da tim sredstvima plaćamo pripravnički staž mla
-
dim ljudima koji su završili odgovarajuće škole,
koji do sada nisu imali šansu da odrade pripo-
ravnički staž. Imali bi jed
an jak mentorski rad“.
Poruka novog premiera čitaocima Superinfa?
„Čitaocima Superinfa mogu poručiti da su nama definitivno potrebna glasila kojaće našoj javnosti pored sivila, da ne upotrijebim tešku riječ - mraka u kome smo većdugo vremena, početi davati i svjetlost koja se pojavljuje na kraju tunela: Pored crne
hronike javnost mora na raspolaganju imati i informacije koje afirmišu sve ono što je
dobnro, što je pozitivno. Sigurno bez obzira na činjenicu da je situacija komplikovana
i kompleksna, nije sve tako loše, ima i dobrih stvari i ipak bismo se svi zajedno trebali
 truditi da budemo optimisti, kako bismo naš život pomakli prema boljem.“
 
4
 Petak, 11. februar 2011.
 Petak, 11. februar 2011.
U Programu Europske unije za transnacionalnu saradnju napodru~ju Mediterana (MED), u~estvuje 13 dr`ava, a glavni cilj pro-grama je pobolj{anje konkurentnosti podru~ja Mediterana, s namje-rom da se promovi{e rast i mogu}nosti za zapo{ljavanje za budu}egeneracije, oja~a teritorijalna kohezija i za{tita okoli{a u pogleduodr`ivog rasta.U~e{}e Bosne i Hercegovine u programu MED finansira se izInstrumenta za pretpristupnu podr{ku (IPA) u kojem je izdvojeno450.000 EUR za period
 
2007. do 2011. godine. U drugom pozivuza dostavljanje ponuda iz 2009. godine odobren je jedan projekat u~ijoj realizaciji u~estvuje partner iz BiH, Biznis servis centar VladeZeni~ko-dobojskog kantona. Sredinom januara 2011. Biznis serviscentar je potpisao ugovor sa EU o grantu za implementaciju odobre-nog projekta
pod nazivom „Mediteranski Eko Industrijski Razvoj(MEID)“.Projekat }e se implementirati u saradnji sa jo{ 10 projektnihpartnera iz Italije, Gr~ke, [panije, Malte, i Francuske.
Projekat imaza cilj uspostavljanje modela za planiranje, izgradnju i upravljanjeodr`ivim industrijskim razvojem za pobolj{anje ekolo{ke odr`ivostii konkurentnosti teritorija. Mala i srednja preduze}a (MSP) }e bitiprvi korisnici, u smislu podr{ke eko-inovacijama, konkurentnosti ipodr{ke transnacionalnoj saradnji.Za konkretno ostvarenje ovih ciljeva, Biznis servis centar }e, kaopartner na projektu zadu`en za realizaciju projektnih aktivnosti u BiH,uraditi analizu u ZDK radi identifikacije malih i srednjih preduze}au gra|evinskom i drvoprera|iva~kom sektoru koja predstavljajuprimjere najbolje prakse u pogledu u{tede energije i za{tite okoline.U okviru projekta }e biti ura|eni profili ovih preduze}a kako bi seprocijenio njihov uticaj na okolinu i sposobnost da ostvare rast. Ukasnijoj fazi projekta, ovim preduze}ima }e kroz pilot projekat bitipru`ena tehni~ka pomo}. Pilot projekti tehni~ke pomo}i imaju za ciljda ta preduze}a pove}aju svoju me|unarodnu konkurentnost, ali ida se na lokalnom nivou naglasi va`nost u{tede energije i va`nostdru{tveno-odgovornog poslovanja preduze}a.Ina~e, u~e{}e BSC-a u transnacionalnim programima, a poseb-no rezultati ovog projekta za ZDK i njegove institucije, }e doprinijetija~anju kapaciteta za inovacije i razmjenu iskustava sa partneri-ma iz EU. Projektne aktivnosti }e pobolj{ati saradnju izme|u pri-vrednog sektora i javnih institucija. Fokus projekta na ekologiji i transnacionalnoj saradnji }e u krajnjoj liniji doprinijeti pobolj{anjukonkurentnost MSP iz ZDK na me|unarodnom nivou, kreiran-ju novih radnih mjesta i br`em prihvatanju inovativnih rje{enja upreduze}ima u ZDK.
POTPISAN UGOVOR O GRANTUSA EU ZA PROJEKAT MEID
Ovaj projekt finansira Evropska unija
Kontakt za projekat MEID: Biznis servis centar Vlade ZE-DO kantonaTel: 032 44 99 20/Fax: 032 44 99 27Link za program: http://www.southeast-europe.net/en/ Link za projekat: http://www.medmeid.eu/ 
Žepački načelnik Mato Zovkoveliku pažnju u svom radu po
-
svećuje podršci poduzetništvuu ovoj općini. Kroz razgovore i
stalni dijalog sa predstavnicima
ovdašnjih preduzeća nastoje se
osigurati što bolji uslovi za pri-
vređivanje, po čemu je općinaŽepče već prepoznatljiva u našojzemlji. Načelnik Zovko ovih jedana obišao poreduzeća u Donjoj
Posete privrenicima
 
Golubinji, a naša ekipa zabilježi
-la je posjetu kompaniji “Nansi”,
inače jednom od najuspješnijihbh. drvoprerađivača koji svoje
proizvode uglavnom izvozi u naj-razvijenije zemlje Evropske unije.Direktor ove kompanije Kenan
Mujkić sa saradnicima upoznaoje načelnika Zovku sa trenutnim
aktivnostima, ali i planovima zanaredni period.
Općina Tešanj je prva općinau Federaciji BiH koja se odlučila
za emisiju municipalnih obve-znica javnom ponudom putemSarajevske berze vrijednosnih
papira. Početkom godine Općina
je potpisala ugovor sa agentom
emisije - brokerskom kućom SEE
Investment Solutions iz Sarajeva,
koja je zadužena za cjelokupnu tehničku realizaciju ove emisi
-je vrijednosnih papira. Sredstva
Obveznice na berziUlagana u energetiku
prikupljena na ovaj način bićeinvestirana za uređenje poslovne
zone Glinište u Jelahu. Vrijednostemisije je 500.000 KM.
U Općini Tešanj održan je za
-
jednički sastanak načelnika opći
-
na Tešanj, Maglaj i Doboj Jug na
kojem je razgovarano o rješavanju
zajedničkih problema u oblasti
azila za pse (psi lutalice i napu-šteni psi) gdje je sagledano isku-
stvo Općine Tešanj i mogućnosti
regionalne saradnje rješavanja
Regionalna sarana
zajedničkog problema. Zajednič
-
ke ekipe Općina Tešanj, Maglaj i
Doboj Jug obišli su azil na terenu.
Također, razgovarano je i o pruža
-
nju bolničkih uslga Opće bolniceTešanj, gdje su sagledani problemii mogućnosti pružanja usluga sta
-
novnicima susjednih općina, kao i
regulisanje odnosa u ovoj oblasti.
Premijer ZDK, Miralem Galija
-
šević organizovao je sastanak u
vezi sa davanjem saglasnosti op-
ćinskih vijeća Zavidovića i Olova
za dodjelu koncesija za gradnjumini hidrocentrala na rijeci Krivaji,
njemačkoj kompaniji RWE. Sa
-stanku su prisustvovali MathiasHeinz, rukovodilac ekonomskog
odjela ambasade Njemačke uBiH, Ingo Schrof, dikrektor RWEza BiH, te načelnici i predsjeda
-
vajući općinskih vijeća Zavidovića
i Olova. Dogovoreno da se ovih
dana upriliče završni razgovorikompanije RWE u Zavidovićima iOlovu nakon čega bi se vijećniciOpćinskih vijeća pomenutih opći
-
na konačno izjasniti o davanju sa
-glasnosti na koncesiju za gradnjuosam malih hidrocentrala na rijeciKrivaji.
Raskinut ugovor
Javno preduzeće Autoceste
Federacije raskinule su ugovor ogradnji tunela Vijenac na autocesti
Koridora 5 C sa slovenskom firmomSCT, vrijedan 55,4 miliona eura. Ra
-
dove će nastaviti novi izvođač kojiće tek biti izabran, najvjerovatnije
putem novog tendera.
Hifa uvozni lier
U 2010. godini na tržištu Fe
-
deracije BiH uvezeno je 647.336 tona naftnih derivata. Najveći
uvoznici u Federaciji BiH, prema
procentualnom učešću je Hifa-Oild.o.o. Tešanj 21,5 posto. „Prviput je zabilježeno da je jedna do
-
maća kompanija, vodeća firma u
uvozu naftnih derivata na našem
 tržištu, a radi se o kompaniji ‘’Hi
-
fa-Oil ‘’d.o.o.Tešanj“, istakla jeAmela Kečo, sekretar Udruženja
prometnika naftnih derivata FBiH.
Britansko tržite
Nakon posjete sajmu namješta-ja u Birminghamu firme iz BiH po-
čele su s pripremanjem za plasman
svojih prozvoda u Veliku Britaniju.
Prve isporuke stolova, stolica i ko
-
moda iz Krivaje 1884 i Nove Formeovih dana biće plasirane na ovopreestižno tržište.
Nezaposleni
Prema podacima Službe za
zapošljavanje Srednjobosanskogkantona, kraj prošle godine u ovom
kantonu dočekalo je 38.237 neza
-
poslenih osoba. Među nezaposle
-nim najbrojniji su oni sa svršenom trogodišnjom srednjom školom
kojih je na evidenciji skoro 40 po
-sto. S fakultetskom diplomom ipak se lakše dolazi do posla jer na evi-denciji nezaposlenih broj visokoo-brazovanih ne prelazi dva posto uukupnom broju nezaposlenih.
Priznana
Konkurs za javna priznanja Zeni-ce, koja se dodjeljuju povodom 20.
marta, Dana zeničke općine, zatvo
-ren je. Odlukom o javnim priznanji-
ma ove godine dodijelit će se GrbZenice, Nagrada Zenice i PlaketaZenice. Na adresu komisije koja ćeodabrati laureate stigao je 31 prijed
-
log, od čega su 3 za Grb Zenice, 16za Nagradu, a 7 za Plaketu Zenice.
Novi preseavaući
Nastavak konstituirajuće sjed
-nice Skupštine ZDK donio je i od-govore kada su u pitanju kadrovskarješenja ovog tijela. Za predsjeda-
vajućeg Skupštine izabran je Mira
-
lem Galijašević koji je u prethodna
dva mandata bio premijer ZDK-a.
Za zamjenike predsjedavajućegSkupštine izabrani su Sretko Radi
-
šić i Igor Matanović.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->