Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
days, months and years as per Tamil Calender

days, months and years as per Tamil Calender

Ratings:

4.6

(5)
|Views: 2,459 |Likes:
Published by writerhari
tamil calender
tamil calender

More info:

Published by: writerhari on Aug 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2010

pdf

text

original

 
Time count, days, months and years as per Tamil Calender ¾Á¢ú / −ó¾¢Â ¿¡û ¸½ì¸£Î ÀüȢ º¢Ä Å¢ÅÃí¸û(Tamizh / indhiya naaL kaNakkeedu patriya sila vivarangaL).kaala aLavu / ¸¡Ä «Ç׸û1 naazhikai = 24 nimidam ( 1 ¿¡Æ¢¨¸ = 24 ¿¢Á¢¼õ)2 1/2 naazhikai = 1 maNi ( 2.5 ¿¡Æ¢¨¸ = 1 Á½¢ )3 3/4 naazhikai = 1 mukoortham (3.75 ¿¡Æ¢¨¸ = 1 ÓÜ÷ò¾õ)7 1/2 naazhikai = 2 mukoortham = 1 jaamam ( 7.5 ¿¡Æ¢¨¸ = 1 ƒ¡Áõ)8 jaamam = 1 naaL (pakal + iravu) ( ƒ¡Áõ = 1 ¿¡û, À¸ø +−Ã× §º÷óÐ)7 naaL = 1 vaaram ( 7 ¿¡û = 1 Å¡Ãõ)2 patcham (paksham) = 1 maatham ( 2 À‡õ = 1 Á¡¾õ)2 maatham = 1 ruthu (paruvam) ( 2 Á¡¾õ = 1 ÕÐ /ÀÕÅõ)3 ruthu (paruvam) = 1 ayanam ( 3 ÕÐ /ÀÕÅõ = 1 «ÂÉõ)2 ayanam = 1 varudam ( 2 «ÂÉõ = 1 ÅÕ¼õ)naatkaL / ¿¡ð¸ûnyaayiRu (sunday) / »¡Â¢ÚthingaL (monday) / ¾¢í¸ûchevvaay (tuesday) / ¦ºùÅ¡öputhan (wednesday) / Ò¾ýviyaazhan (thursday) / Ţ¡ÆýveLLi (friday) / ¦ÅûÇ¢sani (saturday) / ºÉ¢thithikaL / ¾¢¾¢¸ûprathamai / À¢Ã¾¨Ádhvithiyai / òÅ¢¨¾thrithiyai /¾¢Ã¢¾¢¨ÂPage 1
 
Time count, days, months and years as per Tamil Calender chathurthy / ºÐ÷ò¾¢panchami / ÀïºÁ¢sashti / º‰Êsapthami / ºô¾Á¢ashtami / «‰¼Á¢navami / ¿ÅÁ¢dhasami / ¾ºÁ¢Ekaadhasi / ²¸¡¾º¢dhvaadhasi / òÅ¡¾º¢thrayOdhasi / ò§Ã¡¾º¢chathurdhasi / ºÐ÷¾º¢pOurnami (alladhu) ammaavaasai /¦Àª÷½Á¢ («) «Á¡Å¡¨ºmaadhangaL / ¾Á¢ú Á¡¾í¸ûchiththirai / º¢ò¾¢¨Ãvaikaasi / ¨Å¸¡º¢aani / ¬É¢aadi / ¬ÊaavaNi / ¬Å½¢purattaasi / ÒÃ𼡺¢aippasi / ³ôÀº¢kaarththikai / ¸¡÷ò¾¢¨¸maarkazhi / Á¡÷¸Æ¢thai / ¨¾maasi / Á¡º¢panguni / ÀíÌÉ¢pakshangaL / À‡í¸ûPage 2
 
Time count, days, months and years as per Tamil Calender - krishna paksham (¸¢Õ‰½ À‡õ) - shukla paksham (ÍìÄ À‡õ)paruvangaL (ruthukkaL) / ÀÕÅí¸û - ÕÐì¸ûiLa vEnil (vasantha ruthu) / −ǧÅÉ¢ø (Å…ó¾ ÕÐ)muthu vEnil (karishma ruthu) / ÓЧÅÉ¢ø (¸¢Ã¢‰Á ÕÐ)kaar kaalam (varsha ruthu) / ¸¡÷ ¸¡Äõ ( Å÷‡ ÕÐ)kuLir kaalam (sarath ruthu) / ÌÇ¢÷ ¸¡Äõ ( …Ãò ÕÐ)mun panik kaalam (hEmantha ruthu) / ÓýÀÉ¢ì ¸¡Äõ (§†Áó¾ ÕÐ)pin panik kaalam (sisira ruthu) / À¢ýÀÉ¢÷ì ¸¡Äõ (…¢º¢Ã ÕÐ)aaNdugaL (Tamil Years) ¾Á¢ú ÅÕ¼í¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸û1- pirapava (1987-1988)/ À¢ÃÀÅ 31- hEviLampi / §†Å¢ÇõÀ¢ (1957-1958, 2017-2018)2- vipava / Å¢ÀÅ (1988-1989) 32- viLampi / Å¢ÇõÀ¢ (1958-1959)3- shukkila / Íì¸¢Ä (1989-1990) 33- vikaari / Å¢¸¡Ã¢ (1959-1960)4- piramOthootha /À¢Ã§Á¡à¾ (1990-1991) 34- saarvari / º¡÷Åâ (1960-1961)5- pirajOthpaththi / À¢Ã§ƒ¡òÀò¾¢ (1991-1992) 35- pilava / À¢ÄÅ (1961-1962)6- aankeerasa / ¬í¸£Ã… (1992-1993) 36- supakiruthu / ÍÀ¸¢ÕÐ (1962-1963)7- sri muka /‚Ó¸ (1993-1994) 37- sOpakiruthu / §…¡À¸¢ÕÐ (1963-1964)8- pava /ÀÅ (1994-1995) 38- kurOthi / ̧á¾¢ (1964-1965)9- yuva /ÔÅ (1995-1996) 39- visvavasu / Å¢ŠÅÅÍ (1965-1966)10- thaathu / ¾¡Ð (1996-1997) 40- paraapava / ÀáÀÅ (1966-1967)11- eesvara / ®ŠÅà (1997-1998) 41- pilavanga / À¢ÄÅí¸ (1967-1968)12- vekuthaanya / ¦Å̾¡ý (1998-1999) 42- keelaka / ¸£Ä¸ (1968-1969)13- piramaathi / À¢ÃÁ¡¾¢ (1999-2000) 43- soumiya /¦ºªÁ¢Â (1969-1970)14- vikrama / Ţ츢ÃÁ (2000-2001) 44- saathaaraNa / …¡¾Ã½ (1971-1971)15- vishoo /Å¢„¤ (2001-2002) 45- virOthikiruthu / Å¢§Ã¡¾¢¸¢ÕÐ (1971-1972)16- chithrapaanu /º¢òÃÀ¡Û (2002-2003) 46- parithaapi / À⾡À¢ (1972-1973)17- supaanu /ÍÀ¡Û (2003-2003) 47- piramaatheesa / À¢ÃÁ¡¾£… (1973-1974)18- thaaraNa / ¾¡Ã½ (2004-2005) 48- aanantha / ¬Éó¾ (1974-1975)19- paarththipa / À¡÷ò¾¢À (2005-2006) 49- raakshasa / ᇅ (1975-1976)20- viya / Ţ (2006-2007) 50- naLa / ¿Ç (1976-1977)21- sarvasiththu /Š÷ź¢òÐ (2007-2008) 51- pinkaLa / À¢í¸Ç (1977-1978)22- sarvathaari /Š÷šâ (2008-2009) 52- kaaLayukthi /¸ÇÔì¾¢ (1978-1979)23- virOthi / Å¢§Ã¡¾¢ (2009-2010) 53- siththaarththi (1970-1980) / º¢ò¾¡÷ò¾¢24- vikruthi / Å¢ìÕ¾¢ (2010-2011) 54- routhri / åòâ (1980-1981)25- kara / ¸Ã (2011-2012) 55- thunmathi / ÐýÁ¾¢ (1981-1982)26- nanthana / ¿ó¾É (2012-2013) 56- thunthupi / ÐóÐÀ¢ (1982-1983)27- vijaya / Å¢ƒÂ (2013-2014) 57- ruthrOthkaari / Õòø¡Ã¢ (1983-1984)28- jaya /ƒÂ (2014-2015) 58- rakthaakshi / Ã쾡‡¢ (1984-1985)29- manmatha / ÁýÁ¾ (2015-2016) 59- kurOthana / ̧á¾É (1985-1986)30- thunmuki / ÐýÓ¸¢ (2016-2017) 60- akshaya / «‡Â (1986-1987)---Page 3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bharathi Arasu liked this
pink_key711 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->