Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JMS 411

JMS 411

Ratings: (0)|Views: 145 |Likes:
Published by Megat Panji Alam

More info:

Published by: Megat Panji Alam on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 JMS 411- FALSAFAH SEJARAH
Apakah yang dikatakan nomologi sejarah dan bincangkan kaitan teorisebab –akibat ini dengan ilmu sejarah..PENDAHULUAN
Sejarah membawa maksud peristiwa yang pernah berlaku pada masa lalu.Selain itu, ahli sejarahwan dahulu mentakrifkan masa lampau sebagai sejarah yangmerangkumi aspek politik dan perlembagaan. Tahun 1929, sejarah bentuk barutelah bermula di Perancis iaitu yang menggabungkan sejarah dengan ilmu-ilmusosial yang lain.
1
Sejarah baru ini telah dipopularkan oleh Lucien Febvre dan MarcBloch. Mereka telah membuat penyelidikan sejarah yang meliputi aspek sosial,ekonomi dan kebudayaan serta menyesuaikan teknik-teknik yang diperolehidaripada disiplin-disiplin sains sosial yang lain. Bagi memenuhi selera baru makakegiatan kesarjanaan telah diperluaskan sehingga wujudnya apa yang dikenalisebagai sejarah ekonomi, sejarah intelektual, sejarah sosial dan kemudiannyasejarah total. Perkembangan ini amat ketara pada kurun ke-20. Muncul angkatansejarawan yang memperkenalkan diri mereka sebagai ‘new social historians’ atausejarawan sosial baru . Di antara sejarahwan social baru yang terkenal ialah EricHobsbawm, George Rude, dan E.P.Thampson.
2
Seterusnya ‘sejarah total’dipelopori oleh golongan Annales yang bertujuan memperluaskan ruang lingkuppengkajian sejarah seluas yang mungkin. Aliran penulisan Annales menggunakankaedah kuantifikasi. Aliran Annales telah menerbitkan jurnal mereka bertajukAnnales pada tahun 1929. Aliran ini menolak pendekatan sejarah tradisional,
1
Arba’iyah Mohd Noor,
 Ilmu Sejarah dan Pensejarahan
, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002, hlm. 33
2
Qasim Ahmad. ‘
 Kaedah Kuantifikasi: Satu Penularan Baru’, Karya Sejarah Pendekatan dan Persoalan.
KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, hlm. 7
 JMS 411- FALSAFAH SEJARAH
 
 JMS 411- FALSAFAH SEJARAHmemberi fokus terhadap struktur jangka panjang yang berkekalan di dalammasyarakat yang di kaji dan juga mengutamakan faktor ekonomi dan sosial.Mereka mahu menghasilkan ‘historie totale’@ bak kata seorang pengasasnya iaituLucien, ‘une historie a part entirer’. Terdapat banyak kritikan mengenai kaedahkuantifikasi yang digunakan oleh golongan Annales. Tetapi golongan ini telahmeletakkan kepentingan kuantifikasi di dalam perspektif yang realistik. Misalnya, Jean Marczewski mengingatkan bahawa kaedah ini bukanlah merupakan gantiankepada pensarjanaan tradisional sejarah, ia membantu memperlengkapkan sejarahyang berlandaskan naratif dan bukan menentangnya.
3
A.G.Bogue menekankanaspek yang sama dengan menyatakan bahawa kaedah kuantifikasi memerlukanusaha yang lebih dan bukannya gantian kepada usaha. Usaha yang dimaksudkanialah mengutip, menyusun semula, mengolah dan mentafsirkan beraneka rupa datadaripada pelbagai sumber, rekod banci, statistik perdagangan, indeks harga barangdan sebagainya.Oleh itu, pada pandangan saya, nomologi sejarah merupakan kajian sejarahdan rumusan dasar atau hukum yang ditemukan dalam sains. Malah nomologisejarah bukan hanya merangkumi sejarah politik sahaja tetapi aspek-aspek sainssosial yang lain. Nomologi sejarah juga memperkenalkan sejarah yangmenggambarkan kehidupan harian masyarakat berbanding dengan hanyamemperkatakan tentang kehidupan golongan bangsawan di istana. Terdapat pelbagai cabang dalam nomologi sejarah. Antaranya sejarah politiktelah wujud sejak dahulu lagi. Sejarah politik pada asasnya adalah kajian terhadapaspek-aspek masa lalu yang berkaitan dengan penyusunan kuasa secara formal
3
Qasim Ahmad. ‘
 Kaedah Kuantifikasi: Satu Penularan Baru’, Karya sejarah pendekatan dan persoalan.
KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, hlm. 16
 JMS 411- FALSAFAH SEJARAH
 
 JMS 411- FALSAFAH SEJARAHdalam masyarakat.
4
Sejarah politik juga mempunyai maksud yang lebih luas . Initermasuklah penyusunan institusi kerajaan, kepimpinan, hubungan diplomatik,autoriti, organisasi dan lain-lain. Sejarah politik dianggap bintang sejarah palingterkanan kerana ia adalah bidang tertua. Sejarawan awal, seperti Herodotusmencatatkan tentang Perang Parsi dalam karyanya bertajuk The Parsian Wars iaitupeperangan berlanjutan antara kerajaan Parsi dengan Yunani.
5
Walaupun sejarawanbanyak memaparkan tentang peperangan, kekalahan, kepahlawanan, hubungandiplomatik tetapi persoalan utama bersangkut paut dengan politik dan kekuasaan.Sejarah awal boleh digolongkan sebagai bentuk yang konvensional iaitumenggunakan pendekatan deskriptif-naratif. Sejarawan awal lebih mengutamakanperanan tokoh sebagai faktor penentu jalan sejarah. Namun, sejarawan modenseperti Ranke, beliau menekankan penulisan berasaskan sumber primer iaituberdasarkan dokumen-dokumen kerajaan dan lain-lain. Beliau juga telahmenyumbang kepada kewujudan ‘Sejarah Diplomasi’ sebagai 1 cabang sejarahpolitik. Sejarah Diplomasi telah menjadi satu profesion yang sangat penting danmenjadi semakin teguh bagi sejarawan untuk memberi respon terhadap keperluanrakyat bagi memahami punca peperangan.
6
Selain daripada itu, satu lagi cabangdalam sejarah politik ialah Sejarah Undang-Undang@Pentadbiran. Sejarahpentadbiran menunjukkan setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan, sejarawancuba untuk mencari pentafsiran mengenai penambahan besar dalam tugaskakitangan kerajaan yang mengambil tempat dalam masyarakat Eropah. SejarahBiografi Politik merupakan salah satu lagi cabang sejarah politik yang menjadi
4
J. Tosh,
The Pursuit of History: Aim, Method and New Directions in the Study of Modern History
, London:Longman, 1995, hlm 72
5
Arba’iyah Mohd Noor,
 Ilmu Sejarah dan Pensejarahan
, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002 hlm. 47
6
J. Tosh,
The Pursuit of History: Aim, Method and New Directions in the Study of Modern History
, London:Longman, 1995, hlm 73
 JMS 411- FALSAFAH SEJARAH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->