Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18.februara Programma_Meistarklases

18.februara Programma_Meistarklases

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Anna Carjova

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Anna Carjova on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2011

pdf

text

original

 
ICF 
KOUČINGA NEDĒĻA 2011. gada 18. februāris - meistarklases
LektorsNosaukumsPar meistarklasiKathrynPope
Kathryn 13 gadus strādājusi vadības lī-meņa amatos vairākos starptautiski pa-zīstamos uzņēmumos un jau 11 gadusir uzņēmēja, konsultante, apmācībuvadītāja un vadības koučs (PCC sertif-kāts). Kathryn ir bijusi ICF Lielbritānijaprezidente 2009. un 2010. gadā, un dar-bojas kā aktīva iepriekšējā prezidentešogad. Kathryn patreiz apgūst koučusupervīzijas kvalifkāciju.
Unlocking newpossibilities -Coaching forExecutives who‘stuck’DainiusBaltrusaitis
Dainius ir vairāk kā 8 gadu pieredze, dar-bojoties kā individuālajam un komandukoučam. Dainius ir strādājis tādās plašipazīstamās kompānijās kā
TeliaSonera
 (
Teo LT, Omnitel 
),
Tele 2
,
Philip Morris In-ternational 
,
Nordea Financing
,
PKN Or-len, Coopernic Alliance
(
Palink 
) un citās.Paralēli Dainius ir piedalījies starptautis-kos organizāciju pārmaiņu un attīstībasvadības projektos. Jau 11 gadus Dainiusvada savu uzņēmumu. Dainius ir pabei-dzis studijas psiholoģijā, ekonomikā unbiznesa vadībā. Kouča specialitāti, ie-gūstot ICF PCC (“Proessional CertifiedCoach”) sertifkātu, apguvis
Brief CoachTraining Academy 
ACTP (Switzerland),kuru akreditējusi
Starptautiskā koučufederācija
(ICF).
Solutions FocusMaster Class
Meistarklase paredzēta praktizējošiemkoučiem, kuri vēlas paplašināt pielietotmetožu klāstu ar
Solutions Focus
vien-kāršību. Meistarklase būs noderīga arīvadītājiem, kuri ikdienas darbā izman-to koučingu. Meistarklase notiks angļuvalodā.
IngaŠtālhuta
BA, MBA inovācijās un uzņēmējdar-bībā, Latvijas-Norvēģijas augstskoluprogrammā. Pabeigusi ICF akreditētukoučinga programmu ACSTH „Līderiskā koučs”.
ICF Latvia
dibinātāja un prezi-dente, vadības koučs. Strādā kā biznesaun personīgās vadības koučs vairāk kā10 gadus, īpaši specializējoties radošoprasmju un inovāciju procesu koučingā.
Uzmanību,gatavību, starts!(Koučings- labamstartam)
Uzmanība ir jebkuras garīgas vai fziskasaktivitātes priekšnoteikums. Gatavība irbrieduma vai sagatavotības augstākā,vēlamā pakāpe. Starts ir aktivitātes, kus-tības uzsākšana. Meistarklase paredzētaikvienam, kas vēlas labāk saprast un va-dīt sevi, kā arī vadīt citus.
TatjanaDremļugaVadītāju koučings.Reāli piemēri nobiznesa koučingaprakses
(ExecutiveCoaching Cases)
Dalībnieki varēs iepazīties ar reāliempiemēriem no biznesa kouča darba arkompāniju top vadītājiem. Vērtīgi vadī-tājiem un organizāciju līderiem, kā arīHR speciālistiem, kuri vēlas saprast kou-činga procesu, ko var sagaidīt no darbaar kouču. Noderīgu inormāciju sev va-rēs iegūt arī praktizējošie kouči.
get
MBA, vairāk kā 800 kouča prakses stun-das.
Baltic Coaching Centre
dibinātājaun vadītāja, koučinga programmu vei-dotāja un trenere. Strādā kā biznesakoučs jau vairāk kā 6 gadus, ar augstākālīmeņa vadītājiem un ir koučinga prog-rammu trenere kompānijām Baltijā unKrievijā. Aktīvi darbojas Eiropas projek-tos kā
Executive Coach.
Biznesa vadītāji parasti ir inteliģenti,varoši, motivēti un, bieži, pašpietiekamicilvēki. Koučings ar viņiem ir efektīvs. Irprieks strādāt. Bet, ko darīt, ja klients ir“iestrēdzis”? Ko tas nozīmē? Kā to pa-manīt? Kas var palīdzēt? Kā tas ietekmēkouču?
 
ICF 
LektorsNosaukumsPar meistarklasiMārtiņšMartinsons
MBA (
Rīgas Biznesa Skola
) – pasniedzējs,konsultants.
Starptautiskās Kouču Fede-rācijas ICF Latvia
valdes loceklis un ICFbiedrs. Pabeidzis ICF akreditētu kou-činga programmu ACSTH „Līderis kākoučs”. Novadījis vairāk kā 200 koučin-ga sesiju ar dažāda līmeņa vadītājiemLatvijā, Ukrainā un Maskavā. 18 gaduspraktiskās darbības pieredze mārketin-ga, pārdošanas, vadības jomā. Bijis u/v
Centrs
direktors un
GNT Latvia
mazum-tirdzniecības direktors. Kopš 2000.gadaaktīvi darbojas kā treneris un pasnie-dzējs. 2005.gadā kļuvis par
FranklinCo-vey 
sertifcētu konsultantu un program-mu pasniedzēju.
Iracionāli ceļi,lai atrastu citasiespējas
Racionālais un iracionālais. Iracionālās,radošās koučinga metodes un kā tāspielietot. Meistarklasē varēsiet uzzinātpar iracionālām, radošām metodēm,kas ļauj klientam atbrīvoties un atrastdaudz plašāku risinājumu spektru.
ArtaBiruma
Eiro Personāls
uzņēmuma vadītāja,
In-ternational Coach Federation
biedrs,koučs - līderības attīstīšanā. Ieguvusimaģistra grādu sociālajās zinātnēs arspecializāciju uzņēmējdarbības vadībā
Latvijas Universitātē
, turpina savu attīs-tību, ICF sertifkācijas iegūšanā. Kon-sultantei ir pieredze augstākā līmeņavadītāju kompetenču novērtēšanā, ilg-termiņa attīstības programmu izstrādēun organizēšanā, vadītāju kompetenčuattīstības koučingā. Vada seminārus va-dības un personāla vadības jomā.
Kā kļūt parharizmātiskulīderi?
Vadītāji, potenciālie vadītāji un perso-nāla vadītāji varēs padziļināt izpratni undiskutēt par līderu attīstības iespējām,par to kad un kā līderības koučings varpalīdzēt vadītājiem attīstības procesā.
IndraMelbārde
M.A. NLP, sertifcēta NLP trenere, prak-tizējošs koučs. SIA
Personības pilnvei-došanas centrs
direktore. Grāmatu „Kadsapņi piepildās” un „Es vienmēr zinu, kovēlos” autore.
Efektīvs koučingsar NLP
Kouču, konsultantu un vadītāju darbāNLP zināšanas var dot būtiskas priekš-rocības. Meistarklases dalībnieki tiksiepazīstināti ar neirolingvistiskās prog-rammēšanas (NLP) būtību un saikni arkoučinga pamatprincipiem. Meistar-klases dalībniekiem būs iespēja pašiemlīdzdarboties un izmēģināt praksē no-derīgu situācijas izvērtēšanas instru-mentu - „Dekarta koordinātas”.
ArtūrsZeltiņš
M.A. NLP, sertifcēts NLP treneris, prakti-zējošs koučs. SIA
Personības pilnveidoša-nas centrs
valdes loceklis.
KOUČINGA NEDĒĻA 2011. gada 18. februāris - meistarklases

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->