Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novi Selam - Januar 2009

Novi Selam - Januar 2009

Ratings: (0)|Views: 233|Likes:
Published by zeIjanica
Glasnik Islamske Zajednice Bošnjaka u Njemačkoj - IZBNJ, IGBD
Glasnik Islamske Zajednice Bošnjaka u Njemačkoj - IZBNJ, IGBD

More info:

Published by: zeIjanica on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
GLASNIK MEŠIHATA - MUFTIJSTVAISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKAU NJEMAČKOJ
IGBD - ZENTRALRAT e.v.
Broj 2
Januar 2009.
Muharrem 1430.
FRIEDEN
novi
      A      K      T      U      E      L      L
    N    E    W    S    L    E    T    T    E    R
Draga braćo,Nakon što smo, izvršavajući jednu od svojih pet temeljnih islam-skih dužnosti, ispostili mjesec Ramazan, i nakon što smo u Ramaza-nu i ove godine kao i mnogih predhodnih osjetili ljubav porodičnog ži- vota, blagodati iftara, snagu i milost džemata, ljepotu Kur’ana u rama-zanskim mukabelama, nakon što smo se okupljali svaku večer na tera- vijama, nakon što smo osvjetljavali naše duše, domove i živote svjetlo-šću Kur’ana, nakon što smo naš post krunisali darovanjem sadakatul-fitra i izvršavanjem još jedne od pet temeljnih dužnosti, dužnosti dava-nja zekata i nakon što smo se u ramazanu klonuli mnogih grijeha i sla- bosti – mi muslimani u danima ramazanaksog bajrama i danima koji supred nama imamo razloga da se radujemo i da se nadamo. Da se radu- jemo, jer uspjeli smo! Postigli smo veliki uspjeh: postigli smo veliku ra-mazansku pobjedu, uzdigli smo se na viši nivo života, opskrbili smo senajvećom snagom, vjerom i vjerskom smirenošću i opuštenošću. Da senadamo, jer Allah nam je obećao svoj oprost i svoju milost: a Allahov oprost i Allahova milost u našim životima do smrti i poslije smrti sunam najpotrebniji.Draga braćo, u mjesecu Ramazanu mi smo zapravo svoj islamskiidentitet osnaživali kroz produbljivanje osjećanja odgovornosti i po- vjerenja koje nam je Bog ukazao i čiji smo nosioci. Želim to naglasi-ti: odgovornost i povjerenje. Jer, naša je odgovornost u povjerenju ko- je nam je ukazano. Svako ko je za nešto odgovoran, odgovoran je sto-ga što mu je nešto povjereno, što mu je nešto dano u amanet. Nema od-govornosti bez povjerenja i nema povjerenja bez odgovornosti. Na-ša islamska odgovornost koju smo posebno u Ramazanu kroz mnogo- brojne sadržaje produbljivali dolazi do izraza u više vidova i područjanašeg života. U ovoj prilici ukratko podsjećam na neke od tih vidova ineka od tih područja naše odgovornosti.Prije svega, mi smo nosioci odgovornosti i povjerenja kao ljud-ska bića. To je naša temeljna odgovornost. Ona se u Kur’anu opisu- je kao veličanstveni čin čovjekovog slobodnog postajanja i postojanja,čin koji nadmašuje nebesa i zemlju, čin grandioznog povjerenja. Evokur’anskih riječi u kojima se govori o toj odgovornosti čiji smo nosiocii povjerenju koje nam je ukazano:„Mi smo doista polog (emanet) ponudili nebesima i Zemlji i plani-nama, pa su odbili da ga ponesu i od njega se sustegli bijahu, a čovjek Polog ponese, doista je čovjek nepravedan naspram sebe i neznanlica velika.“ ( el-Ahzab 72)U najkraćem, naša temeljna odgovornost povezana je s našom ljud-skom naravi, s time što nas je Bog stvorio kao ljude, s ljudskim licem,što nam je podario razum i slobodu. Naša se temeljna i prva odgovor-nost, odgovornost koja je temelj za sve druge odgovornosti sastoji u to-me da opravdamo ljudsko lice koje nam je darovano. O tom je riječ ukur›anskim ajetima iz sure Tin koju mnogi od nas znaju:„Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i ovoga grada sigurnoga– Mi čovjeka stvaramo u najljepšem skladu, a zatim ćemo ga vratitina
Bajramska hutba muftije Mustafe ef. Klance
ČUVAJMO NAŠE LJUDSKO LICE
 
MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠTVO
BALCOK
BESTATTUNGEN GMBH
NAŠE USLUGE
UMRLOG PREVOZIMO OD MJESTA PRESELENJANA AHIRET DO ODREDIŠTA- MEZARJAOBAVLJAMO SVE FORMALITETE KOJI SU POTREBNIZA PRIJEVOZ UMRLIH U BIH KAO I ZA POKOP.• PRIJEVOZ OBAVLJAMO U NAJKRAĆEM ROKU U NJEMAČKOJ A I ZA BIH.• SVE POTREBNE USLUGE KAO GASULENJE -OPREMANJE OBAVIT ĆE IMAMI - BOŠNJACI.• PREVOZ VRSIMO AUTOM ILI AVIONOM - PO VAŠOJ ŽELJI.• PO ŽELJI PORODICE UMRLOG DŽENAZA SE MOŽE OBAVITI UNJEMAČKOJ PO ISLAMSKIM PROPISIMA I BOŠNJAČKOM TRADICIJOM.• NUDIMO NIŠANE PO VAŠOJ ŽELJI.
USLUGE PRUŽAMO 24 SATA DNEVNOTEL: 0049(0)177-8984978
CENTAR ESSEN
24 SATA DOSTUPAN
ALTENESSENER STR. 323
NA BOSANSKOM JEZIKU
45326 ESSEN / NJEMAČKA
ABDULAH PILAVDZIC
TEL:0201/33 32 92
TEL:0049(0)177-8984978
FAX:0201/33 32 94
NUDIMO USLUGE ZA PUTOVANJENA GODIŠNJI ODMOR
2
>>SELAM
 
najnižu razinu, ne i one koji vjeruju i dobra djela čine, njimapripada nagrada neprekidna. Pa, šta te navodi da poričeš Svi- jet onaj, zar nije Allah najpravedniji sudija.“ (Et-Tin: 1-8.)Druga naša odgovornost sastoji se u tome da nas je Bog učinio pripadnicima Ummeta Muhammedovog, alejhisselam,sljedbenicima posljednje Allahove objave Kur›ana. Riječ je oodgovornosti koju nosimo kao muslimani. To je velika, ko-mleksna i zahtjevna odgovornost. Ona se sastoji u tome danam je ukazano povjerenje da pred čovječanstvom, pred ci- jelim svijetom svjedočimo istinu, živimo islam i pokazuje-mo njegove vrijednosti i ljepote. O toj odgovornosti riječ je usljedećem kur’anskom ajetu:„I mi smo tako vas učinili zajednicom središnjom, da bistesvjedoci protiv svijeta bili, i da poslanik bude protiv vas svje-dok“... ( El-Beqare, 143.)Posebo danas kada neprijatelji islama i muslimana medij-ski šire lošu sliku o islamu i muslimanima, naša odgovornost,odgovornost nas koji živimo u zapadnim zemljama i gradovi-ma dobiva na enormonom značaju. Mi smo dužni da u svjet-skoj sudbini islama i muslimana učestvujemo tako što ćemosvjedočiti pravo lice islama, što ćemo obesnaživati onu sli-ku islama u kojoj se on prikazuje kao opasnost. Naša je dakleodgovornost u tome da u svojim životnim sredinama, na po-slu, u prodavnici, u školi, na ulici, parku, svugdje tamo gdjese susrećemo s drugim ljudima svojim osmjehom, ljubazno-šću, milošću, dobrotom, radom, čistoćom, znanjem pokaže-mo, posvjedočimo ono pravo lice islama. Treća naša odgovornost sastoji se u našoj društvenoj, dže-matskoj i generacijskoj pripadnosti. U toj odgovornosti dola-zi do izraza ono geslo da treba misliti globalno a djelovati lo-kalno. Drugim riječima, mi pripadamo čovječanstvu, islam-skom ummetu, bošnjačkom, albanskom ili nekom drugomnarodu i treba da njegujemo sva ta univerzalna osjećanja pri-padanja, ali mi živimo ovdje i sada, u ovoj zemlji i u ovomgradu, u ovom džematu, a to dalje znači da kao muslima-ni snosimo odgovornost prije svega za našu generaciju i na-šu djecu, za naš džemat i njegovu budućnost u ovom gradu i uovom društvu. To je odgovornst u kojoj do izraza treba da do- lazi duboki osjećaj za mjesto i vrijeme.O tome se govori u sljedećem kur’anskom ajetu:„Taj je narod (zajednica/generacija) bio i nestao! Njemunjegova stečevina, a vama vaša stečevina. Vi nećete biti pitaniza ono što su oni radili.“ (El-Beqare 134. kao i 141.) Taj osjećaj za mjesto i vrijeme od presudne je važnosti zarad i djelovanje naših džemata i naše zajednice ovdje u Nje-mačkoj. U tom pogledu, uvijek moramo uzimati u obzir i po-štivati sljedeće činjenice: kao muslimani dužni smo biti lojal-ni ovom društvenom, pravnom i političkom poretku sve do-kle u tom poretku uživamo naša ljudska, građanska, vjerska isva druga prava i slobode. Kao muslimani dužni smo aktivno,kreativno i pozitivno sudjelovati u društvenim tokovima za- jednice u kojoj živimo i radimo. Naša prioritetna briga u ovojzemlji, u našim džematima i u našim porodicama treba da budu naša djeca, koja su ovdje rođena, koja ovdje idu u škole ina fakultete, koja ovdje rade i grade, koja će ovdje rađati svo- ju djecu. U tom pogledu još uvijek nam nedostaje dovoljnoonog osjećaja za mjesto i vrijeme koji se naglašava u već nave-denom kur›anskom ajetu. Kao muslimani, u svojim porodica-ma, u svojim džematima i u našoj Islamskoj zajednici u Nje-mačkoj morat ćemo učiniti mnogo više da koncept i strategijunašeg djelovanja i rada s djecom i mladima pilagodimo izazo- vima i zahtjevima pred kojima se oni nalaze.I naša četvrta odgovornost koju u ovoj prilici želim nagla-siti tiče se našeg porodičnog života. Brak i porodica su najve-će islamske vrijednosti. To je bogatstvo koje je u modernomsvijetu i suludoj trci za imetkom ugroženo. Brak i porodicapredstavljaju gnijezda ljubavi, milosti, topline.Ima nešto zajedničko, nešto istovrsno u roditeljskom od-nosu prema djetetu i Stvoriteljevom odnosu prema svojimstvorenjima: u prvom redu to je ljubav koja nema temelja, jerona je svemu temelj.Pa ipak, čovjek za svoj život, stoga što je Božije stvore-nje, ne duguje zahvalnost roditeljima. Njima duguje velikuzahvalnost za svoje podizanje i odgoj. Kur›ansko ukazivanjena čovjekovu zahvalnost koju duguje roditeljima je veličan-stveno:„Gospodar tvoj da samo Njemu robujete naređuje i da ro-diteljima dobročinstvo činite! Ako li i jedno od njih kod tebestarost doživi, ili pak oboje njih, ti im ni ‹uh› ne reci i na njihne podvikni, i plemenitom rječju im zbori! I krilo poniznostii samilosti im rasprostri i reci: ‹Gospodaru moj, Ti im se smi- luj baš kao što su i oni mene njegovali kad sam bio mali.“ (Su-ra Isra: ajeti 23.-24.)Brak i obitelj predstavljaju duševnu i tjelesnu, duhovnui socijalnu epifaniju Boga u više njegovih lijepih božanskihimena. Stvoritelj (Haliq), Stvoritelj (Fatir), Uzdržavatelj (Ra- bb), Milostivi (Rahamn), Samilosni (Rahim), Onaj koji vo- li (Wedud) očituje se u bračnom odnosu i vezi muškarca i že-ne. Brak kao najuzvišeniji izraz kosmičkog principa božan-skog stvaranja, prema kojem, kako se u Kur›anu kaže, Bog sveu parovima stvara, predstavlja ajet, znak koji ukazuje na Bo-ga. Evo za to kur›anskih potvrda:„I od Njegovih Znakova i to je da On za vas, od samih vasžene stvara, da se uz njih smirite i među vas ljubav i samilostdao je. U tome, zbilja, ima Znakova za ljude koji razmišljaju.“(Sura Rum: 21. ajet)„Mi čovjeka od suštine zemlje stvaramo, potom ga kao sje-menu kaplju na mjesto sigurno stavljamo, sjemena kaplju za-metkom potom učinimo, pa zametak grudom mesa učini-mo, grudu mesa kostima potom učinimo, pa kosti mesom za-odjenemo, a potom ga kao stvorenje drugo oživimo, pa nek jeslavljen Allah, stvoritelj najljepši.“ (Sura El-Mu›minun, aje-ti: 12.-14.)Islamski koncept bračnog i obiteljskog života u antroploš-kom i etičkom pogledu određen je, u prvom redu, stavom odostojanstvu, svetosti, ljepoti i vrijednosti života. Bog na vi-še mjesta u Kur›anu govori o tome kako u čovjeka udahnjujesvoj duh – (sura Hidžr, 29. ajet); Bog u Kur›anu kaže da čovje-ka stvara u najljepšem skladu (4 - sura Et-Tin, 4 ajet).Kur›an s drugim objavljenim knjigama dijeli princip vri- jednosti i svetosti života u znamenitom izričaju koji glasi:„Ko ubije nekog ko ubio nije kao da je ljude poubijao sve. A ko bude uzrokom da se sačuva život nečiji, kao da je saču- vao živote svih ljudi.“ (Sura El-Maida, 32. ajet).Na drugom mjestu u Kur›anu Bog kaže:„I ne ubijajte svoju djecu bojeći se neimaštine. Pa mi opskr- bljujemo i njih i vas. Doista je ubijanje djece grijeh golemi.“(Sura Isra, 31. ajet). Iz tog osnovnog stava dalje proizlazi da je ljudski život neraspoloživ, svet i nepovrediv od početka dokraja, a to znači od embrionalnog stadija do smrti. Brak pred-stavlja jedinu moralnu i socijalno legitimnu vezu i zajednicuu kojoj se začinje, nosi i rađa ljudski život.Braćo i sestre, čestitam vam ramazanski bajram: Bajram še-rif mubarek olsun! Čuvajmo naše ljudsko lice, našu vjeru, na-še džemate i porodice da bismo se mogli radovati u životu inadati Božijoj milosti na ovom i onom svijetu.
    I   z    d   a   v   a    č   :
    M   e    š    i    h   a   t    /    M   u    f   t    i    l   u    k    I   s    l   a   m   s    k   e   z   a    j   e    d   n    i   c   e    B   o    š   n    j   a    k   a   u    N    j   e   m   a    č    k   o    j  -
    A    d   r   e   s   a   :
    I    G    B    D   e .    V .  -    “    N   o   v    i    S    E    L    A    M    ”  -    H   a   a   r    b   e   c    k   s   t   r .    6  -    4    7    4    7    5    K   a   m   p  -    L    i   n   t    f   o   r   t  -    D   e   u   t   s   c    h    l   a   n    d  -
    T   e    l   e    f   o   n   :
    0    2    8    4    2  -    5    5    9    7    2    8  -
    F   a   x   :
    0    2    8    4    2  -    5    5    5    1    4  -
   e  -   m   a    i    l   :
   v    i   g    b    @   g   m   x .   n   e   t  -
   w   e    b   :
   w   w   w .   v    i   g    b .    d   e  -
    Z   a    i   z    d   a   v   a    č   a   :
    M   u   s   t   a    f   a    K    l   a   n   c   o  -
    G    l   a   v   n    i    i   o    d   g   o   v   o   r   n    i   u   r   e    d   n    i    k   :
    I   s    h   a    k    A    l   e    š   e   v    i    ć  -
    S   e    k   r   e    t   a   r   r   e    d   a    k   c    i    j   e   :
    h    f   z .    E   s   n   a    f    B   e   g    i    ć  -
    D   e   s    i   g   n    i   p   r    i    j   e    l   o   m   :
    S   a    f   e   r    M   u   m    i   n   o   v    i    ć
ODGOVORNOST I POVJERENJE
(Nastavak s 1. stranice)
3
SELAM<<

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->