Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31.12.2010 - 2.1.2011.

31.12.2010 - 2.1.2011.

Ratings:
(0)
|Views: 423|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2012

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS SPORTVIJESTI
Petak, subotai nedjeqa
31.12.2010- 2.1.2011.
Broj12.406Godina
LXVIII
Kova~evi} osumwi~enda je pucaou civile uSijekovcu
странa
 4 
странa
12
FudbalerbijeqinskogRadnikapretukaotrenera
Poslije objavqivawatajnih dokumenata
Kompani ja  “Cepter“kupiladubi~ku DIP “Kozara“
Hrvatskotu`ila{tvopokre}eistragu oreketirawu
странa
5
странa
 46
Pekari di`u cijene
Hqebposkupquje zadeset feninga
странa
7
DANAS
Milorad Dodik, predsjednik Repu blike Srpske
Srpska }e tu  `i tiPe  di ja E{da una
Imamo sve dokaze i advokatski tim radi na pripremawu tu`be. Tu`ba bi trebalo da bude podnesena kra jem  januara ili po~etkom februara idu}e godine. Posao visokog predstavnika je da tuma~i, a ne da razgra|u je Dejtonski sporazum, rekao Dodik 
странa
3
F O O : G   .[ L 
Novogodi{wi defile u Bawaluci
 
2
31.12.2010 - 2.1.2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
U platformu SDP-a, SDA, HSP-a i Narodne stranke “Radom za boqitak“ uvr{ten je cijeli set promjena koji }e Hrvatima u BiH, kao i svim ostalim narodima i gra|anima, omogu}iti da budu ravnopravni i u Bawaluci i u Sarajevu i u Mostaru.
Zlatko Lagumxija, predsjednik SDP-a BiH 
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA- Pred sje-dni{tvoVi je }anarodaRepu- blikeSrpske i delegati iz klubovaSrba i Hrvatapri- hvatilisu u ~etvrtakbuyeti ekonomskupolitikuRS za 2011. godinui novisastav Vlade RS.
Time su potvrdiliodluke Narodneskup{tineRS, jer je zakqu~eno da ni jebilopovre- devitalnognacionalnoginte- resa. KlubBo{wakaje na javio da }e svojstavo buyetu i izbo-ruVladesaop{titi4. januara idu}egodine. [ef KlubaSrbaMilanTuki}izjavioje da {to se wihti~e svi materi jali idu na po- tpisivawepredsjednikuRepu- blikeSrpskeMiloradu Dodikui stupa ju na snagu. [ef KlubaHrvataJosip Jerkovi}kazao je da Klubdele- gata iz redahrvatskognaroda ni u jednojta~ki, ko ju su razma- trali, ni jena{aopovreduvi- talnognacionalnoginteresa Hrvata. To je, kako je rekao, ve- omava`no za daqi rad Vlade ifunkcionisaweci jele RS. UKlubuBo{wakasu osta- li pri svomrani jemstavu da wihovipredstavnici ne pri- sustvu jusjedniciPredsjedni{- tvaVi je}anaroda, jer je za wegovogpredsjedava ju}egiza- branSrbin, a ne Bo{wak.KlubBo{waka je uvri jemezasjedawakrwegpredsjedni{- tvaVi je}anarodaimaosvo ju sjednicuna ko joj je pripre- mqenainici jativa za pokre- taweza{titevitalnog nacionalnoginteresa kod Us- tavnogsuda RS zbogprocedure oko konstituisawaVi je}a. PredsjednikKluba Bo{wakaMu joHayiomerovi}, kome je dodi jeqenomjestotre- }egpotpredsjedava ju}egVi je}a, ako je on odbi ja, kazao je da }e Klubnastaviti da radi bez ob- zirana to {to Vi je}enaroda ni jekonstituisano. - Zakqu~ilismo da delega- ci jaKlubaBo{wakaobavi jes- tiinstituci je RS i
OHR
ode{avawimaprilikomkonsti- tuisawaVi je}a. Tra`i}emo posjetu i pri jem kod visokog predstavnikaValentinaIn- cka i ~elnikadrugihinstitu- ci jako je bi u svemuovome mogleda nam pomognuda bi se na{laneka rje{ewa -rekao je Hayiomerovi}.Za predsjedava ju}egVi je}a naroda RS kra jemdecembra izabran je kandidat iz Kluba SrbaMomirMali}nakon{to kandidat SDP-a za ovu fun- kci juMirsad\aponi jedobio podr{ku. Hayiomerovi}u je ta- daodlukomdodi jeqenomjesto tre}egpotpredsjedava ju}egko je on ne `eli da preuzme.
SA R JEVO
- Predstavni- ciSDP-aBiH ne}edo}i nasastanakko jijeuParlamentu BiHzakazanza10. januarina ko jem}eserazgovaratiokon- stituisawuvlastinanivou BiH, doku SDAu ~etvrtakni-suodlu~ili da li }e se pridru- `iti~elnicima jo{ {est stranaka.LideriSNSD-a, SDS-a,HDZ-a BiH, HDZ 1990, SBBBiH i SBiH su posli jesastan- kako ji su odr`ali29. decem- bra u Sara jevuporu~ili da je prioritetnopitawe za BiH primjenaizbornihrezultatai formirawevlasti. Zbogtoga su pozvali SDP i SDA da seodazovuza jedni~komsastan ku ko ji je zakazanza 10. januar. Portparol SDP-aDamir Ma{i} je rekao da wihovi predstavnicine}edo}i na sas- tanak i da se taj stavjedino mo`epromi jenitiako {est stranakako je su sazvalesasta- nakna papiruponudekonkre- tanprogram.- Sastanak{estpoliti- ~kihstranaka u Sara jevupot- vrdio je na{ strah da ova{estorkane}erazgovarati o bilokakvomprogramu i pla- tformi. Oni su razgovarali kakoraspodi jelitivlast na nivou BiH. U pozivuko ji smo dobilikakobismo se ponovo okupili i ponovorazgovarali o bilokakvomprogramu ili platformijedinidnevni red i ta~ka je formirawevlasti na nivou BiH - kazao je Ma{i} i dodaoda SDP ne mo`espri-  je~iti{estpoliti~kihstra- nakau poku{a ju da formira ju vlast.PortparolSDASalmir Kaplanpotvrdioje“GlasuSr- pskedajetastrankadobila poziv{estorke, alidasenisu odrediliotome. -Imajo{ vremenadaserazmotripozivijavnost}e svakakonavri jemeosvemubi- tiobavi je{tena- kazaojeKa- plan.@.D.
Nisu samo “HT Mostar“ i INA `rtve urednika i no- vinara magazina “60 minuta“. Reketirali su oni i primali mito od jo{ mnogo firmi, ali i od pojedina- ca koji su debelo pla}ali da ne{to bude ili ne bude objavqeno.
sonny.b@ho ma l.com
Dobro je {to su oko formirawa parlamentarne ve- }ine razgovarali SNSD, SDS, dva HDZ-a, SBB BiH i SBiH. Spletkaro{i poput SDP-a im i ne trebaju i nadam se da ne}e ni biti dio budu}e vlasti.
googgi@yahoo.com
www.glassrpske.com
BO[WACI
}etra`iti za{titu
OHR 
-a
MA [I]:
Stav SDP-a mo`epromijeniti konkretan program
Nakon {to je {est partija uputilo poziv za sastanak 10. januara
SDP ne }e do }i, SDA se dvo umi
Neboj{a Radmanovi}
Glavni problem `eqaSDP-a za dominaci jom
BAWALU KA- Predsjedava ju }iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmanovi}smatra da do sredinemarta
ne}ebitiformirannoviSavjetministaraBiH i upozorava da je gla- vniproblem SDP BiH, ko jaho}e da dominiraukupnompo- liti~komscenom- {to je nemogu}e. - Platformeko je su potpisali sa ne kimparti jamapokazu-  juradikalnupromjenu BiH u odnosu na Ustav BiH, {to je nepri hvatqivo i oni zna ju da to ne mo`epro}i, ali ipak insistira ju na tome. Insistira ju i da wihovliderZlatko Lagumyijabudepredsjedava ju}iSavjetaministara, {to je, tako|e, nemogu}e, jer to ni je BiH - poru~io je Radmanovi} u intervjuuSrni.On je ukazao da ni jeri je~personalno o Lagumyiji, ve}o tome da Hrvattreba da bude na toj du`nosti,ako `eleBiH ravnopravnihentiteta i naroda. Radmanovi} je naveoda bi idu}iministarspoqnihposlovatrebaloda budeSrbin.
BAWALU KA-
U Bawalu-ci je u ~etvrtakodr`ansastanakministara iz sta- rog i novogsazivaVlade RepublikeSrpske, javila je Srna.U Vladi RS je re~eno da sjednicakabinetaAleksan- draYombi}amo`ebiti odr`ananakon{to wenizborbudepotvr|en u Vi je- }unaroda RS. Narodnaskup{tina RS u sri jedu je izabralanovu Vladu RS, ko ju}e predvodi- tiYombi}.
Vlada Repu blike Srpske
Sastanak minis tara starog i novog saziva
Sjednica VSTS-a BiH
Pri hva }ena ostavka Gorane Zlatkovi}
SA R JEVO- Visokisudski i tu `ila~kisavjet(VSTS) BiH u ~etvrtakje donioodluku o prestankumandata
Go-raneZlatkovi} na pozici jitu`iocaOkru`nogtu`ila{tva  u Dobo ju, javila je Srna. Odluka je donesena na osnovupisaneostavkeZlatkovi}eve na tu i pozici jepotpredsjednika i ~lanaVSTS-a BiH. RepublikaSrpskadobila je u sri jedunovuVladu u ko joj}e Zlatkovi}evabitiministartrgovine i turizma.
Predsjedni{tvo Vije}a naroda razmatralo odluke NSRS
Srbi i Hrva ti zabuxet i Vla du RS
Na sjednici Kluba Bo{waka pripremqena inicijativa za pokretawe procedure za za{titu vitalnog nacionalnog interesa kod Ustavnog suda RS zbog konstituisawa Vije}a naroda RS
F O O : G   .[ L 
Povratnici
Jerkovi} je istakao da je bilo mawih primjeda- ba po pitawu za-po{qavawa Hrvata uSrpskoj, {to je usko ve-zano za povratak u RS. - Nadamo se da }emo u ovom mandatu Vlade imati boqe tretirawe pitawa raseqenih lica - istakao je Jerkovi}.
Klub Srba u Vije }u naroda RS Neboj{a Radmanovi}
 
GLAS SRPSKE
31.12.2010 - 2.1.2011.
3
SARAJEVO - Oru`ane snage BiH tokom 2011. godine planiraju da prime 900 novih vojnika, izjavio je na~elnik Zajedni~kog {ta- ba Oru`anih snaga Miladin Miloj~i}. - Sedma generacija od 292 vojnika, koja je obuku zavr{ila 21. decembra, bi}e primqena u profesionalnu vojnu slu`bu poslije novogodi{wih praznika - rekao je Miloj~i} u intervjuu Srni. Oru`ane SBiH su u periodu od 2008. godine do danas obu~ile i u profesionalnu vojnu slu`bu primile 1.701 vojnika u {est ge- neracija. U 2010. godini iz Oru`anih snaga je otpu{teno 1.810 vojnika.
Pri java zbogkupovine glasova
SA R JEVO
- Centralnaizbornakomisi ja(CIK) BiH je do- ni jelazakqu~ak da Tu`ila{tvu BiH predapri javuprotivNa- rodnestranke“Radom za boqitak“ u vezi sa kupovinomglasova, rekli su u ~etvrtak u toj instituci ji. - Posto jeindici je da je Narodnastranka“Radom za boqi- tak“, odnosno, po jedinciko jidjelu ju u weno ime, izvr{ilapo- vreduKrivi~nogzakona BiH - navedeno je u zakqu~ku CIK-a. Dio dokumentaci jeko ja je dostavqenaTu`ila{tvu BiH odno- si se na izboreodr`ane2006. godine,a drugidio naizbore 2010. godine. Potpredsjednik NS“Radom za boqitak“ Jerko Ivankovi}Li janovi}rekao je da podr`ava rad instituci ja BiH, te da smatrapozitivnim to {to je CIK dostavilapri ja- vuTu`ila{tvu BiH “jer }e se kona~norasvi jetliti da u ovoj strancini jebilonikakvekupovineglasova“. @. Do.
Optu`nica protiv 18 kri jum~ara qudi
SA R JEVO
- Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicupro- tiv18 osumwi~enih za organizovanokri jum~arewedr`av- qana iz Albani je i imigranata sa Kosova u zemqezapadne EvropeprekoSrbi je, BiH i Hrvatske. Svi su optu`enida su odpo~etka2008. do15. jula2009. godineilegalnoprebacivalidr`avqaneizAlbani jeimi- grantesaKosovauSrbi ju, BiH, HrvatskuiSloveni ju, aza- timuzemqezapadneEvrope. Migranti su prebacivaniiakonisuimaliodobrenbora- vak ili pri javqenoprebivali{te u zemqamakrajwegodre- di{ta. U optu`nici je navedeno da su oni od svakog ilegalnogmigrantanapla}ivaliodre|eniiznosnovca, ko-  jisume|usobnodi jelili. N. T.
Ga ji }u jednomjese~ni pritvor
SA RA  JEVO-
PavluGa ji}u, kogaoptu`nicateretizara- tnizlo~inprotivratnihza- robqenikaSudBiHje u~etvrtakodrediojednomjese- ~nipritvor, javila je Srna. Ga ji}jeosumwi~endajekaopripadnikvojnepolici je Drugogkra ji{kogkorpusaVoj skeRepublikeSrpskenapo- dru~juBi ha}au~estvovaouubi jawumu{karacabo{wa~ke nacionalnosti. Sudjeodrediopritvorzbogposto jawabo ja- znidabiosumwi~e ni, ukolikobisena{aonaslobodi, mo- gaoometatikrivi~nipostupakutica jemnasvjedokei sa u~esnike.
Miloj~i}: Prijem 900 vojnika u Oru  `ane snage BiH 
PI[E: DARKO GAVRILOVI]
dgavrilovic@glassrpske.com
BAWALU KA- Republi- kaSrpska}e tu `itibiv- {egvisokogpredstavnika u BiH Pedi jaE{da unazbog priznawa daje u BiHdo-{aoda radi na razgradwiDejtonskogsporazuma.
- Imamosve dokaze i advo- katski tim radi na pripre- mawutu`be. Tu`ba bi trebalo da budepodnesenakra jemjanu- ara ili po~etkomfebruara idu}egodine- izjavio je pred- sjednik RS MiloradDodik. E{da un je posli jenapu- {tawadu`nostipriznao da je iznenadadobioponudume|u- narodneza jednice za pozici ju visokogpredstavnik a u BiH ida mu je ciq razgradwaDej-tonskogsporazuma. - Za to je u
OHR
-u imao naraspolagawu800 qudi i 36 milionaevramjese~no. Ne}e- moodustati i pre}ipreko ovoga, jer je posaovisokog predstavnika da tuma~i, a ne da razgra|u jeDejtonskispora- zum- istakao je Dodik u ~et- vrtak na doru~kuprire|enom za ~elnikemedijskihku}a u Srpskoj. Predsjednik RS jeoci jenio da je BiH punapro- ma{a jame|unarodneza jednice i ponovio da
OHR
mora{topri jebitizatvoren. - I biv{ievropskiko- mesar za pro{irewe Oli Ren  je potvrdio da BiH ne mo`enapredovati ka Evropskoj  uni ji sa
OHR
-om. Primarno je da ri je{imopitaweviso- kogpredstavnika i nadamo se da }e idu}egodinepo~eti proceswegovogodlaska. Za nas su, me|utim, nepri-  hvatqivipri jedlozi da se visokipredstavnikpovu~e u Brisel i da ~eka da neko u BiH pobjesni da bi ponovo djelovao- rekao je Dodik. On je rekao da
OHR
pu-temSuda i Tu`ila{tva BiH  u~estvu je u kriminalizaci ji nepodobnihpoliti~kih predstavnika u BiH. -
OHR
na taj na~insklawa jakeigra~e da bi  uspostaviosistemkakav`eli. Zbogtoga se izmi{qajurazneafere i montiraniprocesi i vr{epritisci. Mi smo pre- kopalipola RS u potrazi za ti jelomAvdePali}a, a wego- viostaciprona|eni su u FBiH. Jasno je da ni jebilo zlo upotreba u izgradwizgrade Vlade RS. Nikonam, me|utim, ni jeuputioizviwewezbogneopravdanihpritisaka u tim slu~a jevima- kazao je Dodik. ProcesiprotivAnteJe- lavi}a, Dragana^ovi}a, Mir- ka[arovi}a i drugihvisokih funkcionera, oci jenio je Do- dik, jasno su pokazali da su odlukeTu`ila{tva i Suda BiH politi~kimotivisane. - Zbogtakvogpristupa tih in stituci jaradimo na tome da otka`emoprimjenuodluka Tu`ila{tva i Suda BiH na teritori ji RS. Te instituci je su anti ustavne, jer Ustavom BiH nadle`nost za pravosu- dnisistemni jedata BiH, ne- goentitetima. Tako|ezbog preglasavawanisuvalidne ni odlukeUstavnogsuda BiH - istakao je predsjednik RS. Govore}i o prenese  nimnadle`nostima na nivo BiH, Dodik je kazao da su i za fis- kalnisistemnadle`nienti- teti.- Katastrofalna je odluka Pedi jaE{da una da prioritet  u finansirawuima juza jedni- ~keinstituci je. BiH nema pravo na izvornepri hode kao ni na imovinuentiteta. Uspostavqaweovakvogfis- kalnogsistema u BiH je jedan od najve}ihudara na fiskalni sistem i auto nomi ju RS. Za nas  je pri hvatqivo da BiH ima de-setnadle`nostipropisanih Ustavom BiH i davawedoda- tnogkapaciteta BiH ne}emo pri hvatiti- rekao je Dodik. Premawegovimri je~imaSrp- skazbogtogane}epri hvatiti izmjeneUstava BiH, izuzevdi-  jelako ji se ti~epresude Evropskogsuda za qudskapra- va, ko jom je nalo`eno da se  uklonidiskriminira ju}a odredba da se mawine na izbo-rima ne mogukandidovati za najvi{efunkci je u BiH. - Ne mo`e se krozustavne promjenelegalizovati ono {to je oteto od RS. Turska}enastaviti da po dr`ava bo{wa~kupolitiku, ko ja se zala`e da krozustavnepromje- nedo|e do situaci je da BiH ima predsjednika i da se odlu- ke u Parlamentudonosepros- tomve}inom. Jasno je da bi RS bila u mawini i mi to ne-}emopri hvatiti- poru~io je predsjednik RS.Osvrnuv{i se na ekonom- skapitawaDodik je istakao da Investiciono-razvojna banka RS raspola`e sa vi{e od 300 milionamaraka za po- dr{kuprivredi.On je rekao da je neop hodnove}eu~e{}e industrijskeproizvodwe u brutodru{tvenomproizvodu Srpske. Navode}i da je eko- nomskasituaci ja u RS mnogo boqanego u FBiH, predsje- dnik RS je rekao da to u ja-vnostine dolazi d o punogizra`a ja, jer se svi izvje{ta-  jiodnosena ci jelu BiH. Zbogtoga je na javiouspos- tavqawekreditnogrejtinga RS, da bi investitoripre- poznaligdje im je povoqni je da ula`u.
ODLU KE
Tu`ila{tva i Suda BiH politi~ki motivisane
Pedi E{da un
FOTO: ARHIVA
Predsjednik RS je rekao da je potpisao ukaz o progla- {ewu Zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspola- gawa. Time su stvoreni uslovi za wegovo objavqi-vawe u “Slu`benom glasni- ku RS” i sve pravne pre-tpostavke da se ova imovi- na mo`e kwi`iti kaovlasni{tvo RS i da sewome mo`e raspolagati na vaqan na~in. Zakon predvi- |a da se dio te imovine mo- `e ustupiti na kori{tewe institucijama BiH.
IMOVINA 
Imamo sve dokaze i advokatski tim radi na pripremawu tu`be. Tu`ba bi trebalo da bude podnesena krajem januara ili po~etkom februara idu}e godine. Posao visokog predstavnika je da tuma~i, a ne da razgra|uje Dejtonski sporazum, rekao Dodik
NA TO
i vojska
Dodik je rekao da }eSrpska raspisati refe - rendum o pristupawu BiH
NA TO
-u.- Po{tova}emo odluku naroda. Nama treba de- militarizacija, jer pa- radirawe vojske po Avganistanu i drugim zemqama nema nikakvog efekta - istakao je Do- dik.Tro{kovi za vojsku pre- ma{ili su izdvajawa u te svrhe u vrijeme kada je pokrenuta reforma odbrane, ~iji je zada- tak, izme|u ostalog, bi- la i u{teda novca.- Tro{kovi za vojsku mo- gli bi da pokriju sve de- ficite u BiH. Oni }edodatno porasti, jer
NA TO
tra`i ve}a iz- dvajawa za kupovinu na- oru`awa i opreme -kazao je Dodik.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske
Srpska }e tu  `i ti Pe di ja E{da una
Prijem kod predsjednika RS
 
FOTO: G. [URLAN

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
u_stevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->