Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.januar

3.januar

Ratings:
(0)
|Views: 175|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
PANORAMA DRU[TVOVIJESTI
Prinovenajqep{inovogodi{wi pokloniroditeqimaPloske ibardaciostvarena qubav izdjetiwstva
Ponedjeqak 
3. januar 2011.
Broj12.407Godina
LXVIII
Stanovnici od BiHpotra`u ju 4,19 milionaKM od{tete
Epar hija za humsko -hercegova~ka i primorska
странa
3
странa
7
странa
8
странa
6
DANAS
Povratak u Mostarposli je18 godina
Borko \u ri}, predsjednik Privredne komore Repu blike Srpske
Dva zvawa dominiraju u kabinetu Aleksandra Xombi }a
STA NOVNICIMA REPU BLIKE SRPSKE 2011. GODINA DONIJELA UDAR NA BUXET
странa
11
Glavniiza zov o~u vawe ra dnih mjes  ta
странa
 4 
Ulas kom u 2011. godinu poskupjele cigarete i pretplata u fik snoj telefoni ji. Poskupqewa na javili mlinari, pekari, mesari i mqekari, a apotekari o~ekuju vi{e ci jene pojedinih lijekova uvezenih iz SrbijeStanovnici }e u ovoj godini morati izdvo jiti  jo{ vi{e novca da bi pre`ivjeli, a plate ne}e rasti s obzirom na to da je na javqen nastavak  ekonomske krize, kazao Vidi}
F O  O :  I 
странa
5
RS ZA  HVA  TIONOVI TALASPOSKUPQEWA 
U novom sazivu VladeRepublike Srpske idoktori medicine i veterine, ma{inski in`ewer i novinar
 
2
ponedjeqak, 3. januar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Ni u snu ne bih prihvatio da budem premijer u ovim vremenima.
Bo{ko ^eko,glavni revizor Repu blike Srpske
PI[E: @EQKA DOBRI]
zeljkad@glassrpske.com
BAWALU KA- Sistemom vezanih`albiko je su podno- {ene do besvi jestipo jedine parti jepoku{avale su da op- strui{ukonstituisaweVi je-  }anarodaRepublikeSrpske, izjavio je ~lanCentralne izbornekomisi je(CIK) BiH BrankoPetri}.
-Uglavnom su to biliizbornigubitnici, a ~esta su bila itrvewame|ukandida- timaunutaristestranke,jer ni jebilomjesta za sve aspi- rante da buduizabrani. Od CIK-a su za hti jevali da radi ~udanevi|ena`ale}i se na sve mogu}eodluke- istakao je Petri}.On je istakaoda su `albe  u velikombro juslu~a jevabile neblagovremene, neosnovane i podno{ene bez dokaza. - CIK i Sud BiH, ko jisuto prepoznali, nekako su se ipakizvukli iz tog krugaop- strukci ja. Pod za{titomizb- ornogpravamogu}nostprigo- vora jeveoma{irokopos- tavqena, pa mo`e da ihpodnosibilo ko. To je na pro- {limizborimazlo upotri-  jebqeno i na toj oblasti}emomorati da poradimo- rekao je Petri}.Dodao je da se u budu}empe- riodumoguo~ekivatiizmjene Izbornogzakona BiH. Posli je svakihizboraCIK podnosi Parlamentu BiH godi{wiiz- vje{taj sa analizomsvihuo~e- nihproblema i pri jedlogom mjera za wihovorje{avawe. - MawkavostiIzbornog zakonapo javquju se posli jesva- kihizbora. Jedan od najve}ih problema su zlo upotrebaotvo- renihlista. Uvi jek se pos- tavqa i pitawepotrebnog cenzusa, formule za izra~una- vawebro jamandatako jom se preferira jumawestranke, te pitaweizbornihjedinica na op{timizborima. To su ugla- vnompoliti~kapitawa i tre- ba da posto jipoliti~kavoqa da se ona ri je{e- istakao je Petri}.Dodao je da }e, sobzirom na to da je 2012. godinaizbor- na na lokalnomnivou, izmjene zakonatokom ove godinebiti fokusirane na lokalneizbo- re.- Izmjene u vezi sa op{tim izborimausli jedile bi kasni-  je,a u me|uvremenu je mogu}e i da se deseizmjeneUstava BiH  u vezi sa presudomEvropskog suda za qudskaprava u Strazbu- ru u “slu~a juSejdi}i Finci“ {to bi uticalo i na Izborni zakon BiH- naglasio je Pe- tri}.Napomenuo je da je pri je nekolikogodina posto jaopo- ku{aj da se uredioblastfi- nansirawapoliti~kih parti ja, ali da pri jedlogni-  jepro{ao u Domunaroda Parlamenta BiH. - Zatoi sadaimamo ~iwenicu da SDP BiH izda je VladiFBiHzgradubiv{eg CentralnogkomitetaSaveza komunistaJugoslavi je i zara- |u jeskoropolamilionamara- kagodi{we. To ni jewihovo i sviznamo da to ni jeu redu,ali nemamoinstrument da ih san- kcioni{emo. Problem je i to {to se nekestranke80 odsto, a neke~ak i potpunofinansi- ra ju iz buyeta, a ni jedobro da budubuyetskiparaziti- ista- kao je Petri}.Dodao je da ako stranka uizbornojkampawiprekora~i dozvoqeniiznosni jeveliki problem i da su sankci jezane- marqive.- Ve}i je problemobe}a- vawenov~anepomo}i za davawe glasova na izborima i pri- bavqawenedozvoqenihdona- ci ja. To je posao za nadle`no tu`ila{tvo- istakao je Pe- tri}.
Podr`avam namjeru da se tu`i Pedi E{daun jer je ru{io Dejtonski mirovni sporazum i sistemski slabio Republiku Srpsku.
niko.bl35
@
li ve.com
Narodu je dosta poskupqewa! Treba kontrolisati cijenu hqeba i ostalih kqu~nih `ivotnih namirni- ca, a pove}ati poreze na alkohol, cigarete, kafu i ostali luksuz.
biljanasn
@
gmail.com
www.glassrpske.com
PETRI]:
Ima osnova zaizmjene Izbornog zakona BiH
BAWALU KA-
Predsjeda- va ju}iVi je}anarodaRepubli- keSrpskeMomirMali}smatra da napetasituaci ja izme|uSNSD-a i SDP-a ne}e uticati napotvrduformi- rawavlasti u Srpskoj i o~eku-  je da }e KlubBo{waka uVi je}unaroda RS potvrditi  usvo jenibuyeti ekonomskupo- litiku za teku}ugodinui izbornoveVlade.- Mislim da su oni svjesnida se radi o va`nimstvarima posebnokada su u pitawubuyet i Vlada. Trebalobi imati previ{epoliti~kedrskosti pa da to blokira ju. Zbogtoga mislim da se oni ne}eodlu~i- ti na taj korak- rekao je Ma- li}.On o~eku je da }e delegati iz redabo{wa~kognaroda 4. ili 5. januararazmatratipo- menuteodlukeNarodneskup- {tine RS, ko je su ve}pri hvatili kluboviSrba i Hrvata, odnosnoPredsjedni{- tvoVi je}anaroda. Komentari{u}ina javu da }e KlubBo{wakauputitiUs- tavnomsudu RS zahtjev za za- {tituvitalnognacionalnog interesau slu~a juizboraruko- vodstvaVi je}anaroda, Mali} je istakao da oni ima jupravo da to urade, ali da je mogu}e da se iza togakri ju i drugimotivi. - Mo`dato otvarai poli- ti~kupri~uo tomeko bi od Bo{wakamogao da do|e namjestopredsjedava ju }eg. Odnosi izme|u SDP-a i SDA }e sepromi jenitiposli je formi- rawavlasti na nivou BiH i ukantonimau FBiH. Stvara se osje}aj da kad se to zavr{ida}e i predstavnik SDA mo}i odjednom da budepredsjedava ju- }iVi je}anaroda, a to bi za wih bilapoliti~kablama`a,  jer smo im to ve} nudili-zakqu~io je Mali}.[ef KlubaBo{wakaMu- joHayiomerovi}kazao je da}e najvjerovatni jesutrasaop{ti- tisvojstav o buyetu i Vladi.On je rekao da je inici jativa za pokretaweza{titevital- nognacionalnoginteresa  ugrubopripremqena i da jepotrebno da joj da juformu u ko joj}e bitiprosli je|enaUs- tavnomsudu RS. V. K.
BO[WACI
sutra odlu~uju o buxetu i Vladi RS
Branko Petri}, ~lan CIK-a BiH, o procesu formirawa vlasti
Gu bi tni ci predwa~e u opstru kci jama
Cenzus
Petri} je istakao da je izborni cen-zus u zemqama kojega imaju uglavnompet odsto, a u rje-|im slu~ajevima sedam ili desetodsto.- Uvijek se pri~a opove}awu izbor- nog cenzusa u BiHsa tri odsto, alinema politi~ke voqe da se on po-ve}a - istakao je Petri}.
Momir Mali}, predsjedavaju}i Vije}a naroda Republike Srpske
Poli tika ne }e blokira ti vlast
@albe u vezi sa formirawem Vije}a naroda RS uglavnom su podnosili izborni gubitnici, a ~esta su bila i trvewa me|u kandidatima unutar iste stranke, jer nije bilo mjesta za sve aspirante da budu izabrani, kazao Petri}
 
Branko Petri}
Viktor Orban, premijer Ma|arske
Zapadnom Balkanu evropska perspektiva
BU DIMPE[TA- Ma |arskipremi jerViktorOrbanpo- ru~io je da }e jedno od najva `ni jihpitawa tokom
ma|ar-skog predsjedavawa EU bitipru`aweevropskeperspektive zemqamazapadnogBalkanaradistabilizaci jeregiona. - Ma|arskao~eku je da }e 2011. godinabitikqu~na za pro- cesevropskeintegraci jezemaqa zapadnogBalkana i nastavi}eto- kom{estomjese~nogpredsjeda- vawa da insistira na pro{irewu Uni je- rekao je Orban u inter- vjuu za sajtEvropskeuni je.On je na javio da }e Ma|arska  u ma juorganizovatisa- mitzemaqa Isto~nog partnerstva u Budim- pe{ti.- Ako EU `eli dabudeuspje{naglo- balno, ondamora bitiuspje{na i kod ku}e. Upravozato}e uspjehIsto~nogpar- tnerstvaoja~ati i osna`itina{uza je- dnicu- rekao je Orban.
Tu`ila{tvo BiH
Pavle Ga ji} optu`en za ratni zlo~in
SA R JEVO- Tu `ila{tvo BiH podiglo je optu `nicu protivPavlaGa ji }azvanogPa jo(39) iz Kqu~ako ja ga
te-reti zaratnizlo~inprotivratnihzarobqenika, saop{te- no je iz Tu`ila{tva. Premanavodima u optu`nici, Ga ji} je pomenutokrivi~no djelopo~inio24. novembra1994. godine. U optu`nici se navodi da je Ga ji}ubioratnogzarobqenika D. N. iz Velike Kladu{e,ko ji je bio pripadnikPetogkorpusaArmi je RBiH, ~ime je prekr{iopravilame|unarodnogprava. Ga ji}, ko ji je bio pripadnikDrugogkorpusaVojske RS,te- reti se da je na podru~junaseqaSokolac kod Bi ha}apri- {ao D.N. i ba jonetom mu naniosmrtonosnepovrede po vratu. Posli jetoganeko odokupqenihvojnikaispalio je rafal u ti jelozarobqenika. N.T.
BAWALU KA 
- Strankeko- je su dobilezna~a janbroj glasova na pro{limizbori- ma ne bi trebalo da odr`a- va jusastankesamoradi podjelefoteqa i pukogsas- ta jawa i ti sastanci bi tre- balo da rezultu junekom platformom, izjavio je za “GlasSrpske“ potpredsje- dnikNarodnestranke“Ra- dom za boqitak“ JerkoIvankovi}Li janovi}. - Mislimo da je platfor- ma SDP-a, ~i ji smo i mi po-tpisnici, dobraosnova za daqi rad, ali ako }e to os-tatisamomrtvoslovo na pa- piru, onda`alibo`e vremenako je smo potro{ili na taj papir- rekao je Ivan- kovi}Li janovi}. On je dodao da dok ne budesprovedeno ono {to je napi- sano u platformine mo`e da odgovori na pitawe da li vjeru je SDP-u.@. Do.
Jerko Ivankovi} Lijanovi}
SDP odgovorna zaprimjenu platforme
Viktor Orban
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 3. januar 2011.
3
SARAJEVO - Nijedna presuda iz Srbije i Hrvatske koja je u BiH do- {la na osnovu sporazuma o me|usobnom priznavawu i izvr{ewu presuda nije bila pravosna`na, rekao je za “Glas Srpske“ pomo}nik ministra pravde BiH Nikola Sladoje. - Zbog toga postupak traje du`e. Kada se presuda iz druge dr`ave prizna u BiH dostavqa se osu|enom koji ima pravo `albe, a onda to sve ponovo odlazi i u jednu i u drugu dr`avu i zbog toga postupak priznavawa du`e traje - rekao je Sladoje. BiH je iz Srbije do sada primila sedam zahtjeva za priznavawe i iz- vr{ewe presuda, a iz Hrvatske je stiglo 36 takvih zahtjeva.@.Do.
Nepravosna `ne presu de usporavaju proces
Tu`ila{tvo BiH ~eka podatke o Zemiru Kova~evi }u
BAWALU KA 
- Iako{vedskevlastio~e- ku ju da im BiH po{aqezahtjev za izru~ewe biv{egpripadnikaHVO-a ZemiraKova~e- vi}a, uhap{enog u sri jedu u [vedskoj,u Tu - `ila{tvuBiH ka`u da BiH ne mo`e podni jetizahtjev, jer o~eku ju da im [ve|anidostavevi{ein- formaci ja o Kova~evi}u. - O~eku jemo da {vedskevlastisaop{tevi{edetaqa o licu ko je je uhap{eno, jer se ne zna wegovta~anidentitet, niti po ~i joj je potjerniciuhap{en- rekao je portparolTu`ila{tva BiH BorisGrube{i}. Kova~evi}jeosumwi~enzaubistva srpskihcivilauSi jekovcukodBroda1992. godine.@. Do.
BiH sama sebinametnula sankci je
BI JEQINA 
- [efOdsjekazaEUuMinistarstvuinostra- nihposlovaBiHAmerKapetanovi}oci jeniojedajeBiHsa- masebinametnulasankci jetime{toni jeispunilapo jedine odredbeSporazumaostabilizaci jiipridru`ivawusaEU, a {tousporavanapredakpremaUni ji. - UovomtrenutkuEUnerazmatramogu}nostzamrzavawa Sporazumaostabilizaci jiipridru`ivawujerje ratifiko- vanufrancuskomparlamentu. Francuskajeposqedwazemqa ko jajetou~inila- rekaojeKapetanovi}. Onjeoci jeniodaposto jirealna mogu}nostdaseBiHomo- gu}iaplikaci jazastatuskandidata, ako sepreostaleobaveze izprivremenogsporazumaispuneuprvojpoloviniovegodine.
RAZGOVARALA: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
Ukupaniznospotra`i- vawa po osnovuaplikaci jako-  jeje do sada BiH dostavio Evropskisud zaqudskaprava  u Strazburu, a u vezisa kojima  jo{ ni jedonesenaodluka, je 4,19 milionamaraka. Rekla je to u intervjuu “GlasuSrpske“ zastupnikSa- vjetaministaraBiH pred Evropskimsudom za qudska pravaMonikaMi ji}. - Do sada je na osnovupre- sudako je je donioEvropski sud za qudskaprava, o{te}eni- mau BiH ispla}eno oko 3,11 milionamaraka- istakla je Mi ji}eva.
GLAS: Koliko su puta pro{legodinestanovnici tu `ili BiH za kr{ewesvo-  jihpravaEvropskomsudu za qudskaprava u Strazburu i na osnovu~ega su naj~e{ }e pokretani ti procesi? MI JI]:
Tokomprvepo -lovinegodine Sud je zaprimio 380 aplikaci japrotiv BiH, a podatke o tomekoliko je novih predmetazaprimqeno u drugoj polovinigodinedobi}emo od Sudapolovinomjanuara. Pos- tupciko ji se vodeprotiv BiH se u najve}ojmjeriodnose na starudeviznu{tedwu, odnosno {tedwu u fili jalamaQub- qanskebanke i Investbanke u BiH, neizvr{ewepresudado- ma}ihsudova, pravo na im ovi-nu, nestaleosobe, protjeri- vawestranaca, du`inupos- tupkapreddoma}imti jelima, zakonitostpritvarawa ne ura- ~unqivih po~inilacakrivi- ~nihdjela, te pravo na pra- vi~nosu|ewe.
GLAS: Koliki je iznosod{teteko jupodnosiocitu-  `bitra `e?MI JI]:
Ukupaniznospotra`ivawa po osnovuapli- kaci jako je su dostavqene BiH od straneEvropskogsudaza qudskaprava u Strazburu, a u vezisa kojima jo{ uvi jekni je donesenaodluka, je 4,19 mili- onamaraka.
GLAS: Koliko je BiH dosada po osnovuizvr{ewapre- sudaEvropskogsuda za qudska pravaisplatilaod{tete? MI JI]:
Do sada je naosnovupresudadonesenih od straneEvropskogsuda za qud- skapravao{te}enimaispla- }enooko 3,11 milionamaraka.
GLAS: Sud je posli jedo- no{ewapilotpresude u “predmetuSuqagi}protiv BiH” po~etkom2010. godine odbacio oko 1.250 aplikaci ja ko je se ti~ustaredevizne {tedwe. Da li je sli~nihslu~a jevabilo u drugojpolo- vini2010. godine? MI JI]:
U vezisastaromdeviznom{tedwom Sud je 14.novembra ove godinedonio odluku u “predmetuZadri} protiv BiH“ ko jom je aplika- ci jubrisao sa listesvo jih slu~a jeva i u ko joj je odlu~io da zatvoriprocedurupilotpre- sudeko ja je primi jewena na aplikaci jeko je se odnose na starudeviznu{tedwu u “slu~a-  juSuqagi}protiv BiH“. Na-ime, Sud je u ovojodlucikonstatovao da je Komitetmi- nistaraSavjetaEvrope na sas- tankuodr`anom u septembru 2010. godinezakqu~io da suvlasti BiH preduzele sve mje- renalo`enepilotpresudom u “slu~a juSuqagi}protiv BiH“. Stoga Sud smatra da dodatno razmatraweaplikaci je u “slu- ~a juZadri}protiv BiH“ ni je vi{eopravdano.
GLAS: Koliko je predme- tatrenutno u postupkurje- {avawapredSudom, akoliko ih je dostavqeno BiH na izvr{ewe?MI JI]:
Premapodacima Suda iz juna ove godineu toj instituci ji se vodi oko 1.200 postu pakaprotiv BiH. Do sa- da je doneseno14 presudako je su trenutno u postupkuiz- vr{ewa.
GLAS: Ko ji predmet jefinansijski najvredni ji? MI JI]:
Jedan od finan- sijskizna~ajnihjeste“pre- dmetMomi} i 122 drugaprotiv BiH“, a odnosi se naneizvr{ewepresudako jima je do su|enanadoknadaratne{te- te. U ovompredmetu123 apli- kantatra`eizvr{ewepresuda doma}ihsudovadonesenih u wihovukorist i nadoknadu {tetezbogpovredeprava. Uku- pnonov~anopotra`ivawe po ovimaplikaci jama, odnosno potra`ivawe na ime glavnog duga po presudamako je se odno- se na nadoknaduratne{teteje oko 2,48 milionamaraka.
GLAS: Koliko je predmeta ko je je Evropski sud dostavio BiH izvr{eno u ci jelosti, a kolikodjelimi~no? MI JI]:
Do sada je pro-tiv BiH doneseno14 presuda, a sve su postalekona~ne i u procesu su izvr{ewa. Na osno- vusvih14 presuda u roku su izvr{eneindividualnemjere ko je se ti~uaplikanata,na primjerisplatapravi~nena- doknade, obezbje|ewedono- {ewaodlukenadle`nogsuda u svrhuzakonitostili{avawa slobode i sli~no. Me|utim, kakogotovo sve presudepro- tiv BiH otkriva juposto jawe strukturalnogproblema, {to zna~i da utvr|enapovredapra- vaobu hvata ne samoaplikanta ne go ive}ibrojdrugihosoba  u BiH, obaveza je BiH, odno- snoentiteta, da preduzmuge- neralnemjere da se presuda izvr{i u ci jelosti.
GLAS: Ko je su to general- nemjereko jetreba da se pre- duzmu i stru kturalnipro- blemizbogko jih se presude ne izvr{ava ju u ci jelosti? MI JI]:
Generalnemjere su izmjenazakona i drugih propisa, izmjenapraksedoma- }ihti jela i sli~no, kako bi se  utvr|enapovredapravaotklo- nila u odnosu na sve osobe u sli~nojsituaci ji. Preduzi- mawegene ralnihmjera je ina- ~edugotra jan i kompleksan proces, te su stoga jo{ uvi jek sve presude u procesuiz- vr{ewa. Do sadani jebilo zna~ajni jihprimjedbiKomite- taministaraSavjetaEvrope kada je ri je~ o izvr{ewupre- sudadonesenihprotiv BiH, osimkada je ri je~ o presudi “Sejdi} i Finciu vezi~i jeg izvr{ewa je Komi tetizrazio zabrinutostzbognedostatka politi~kogkonsenzusa o sa- dr`a juustavnih i zakonskih izmjena i dopunapotrebnih za izvr{ewe ove presude.
BiH DO SA DA 
isplatila 3,11 miliona maraka
Kosor: Ministri }e odgovarati za rasipni{tvo
ZA GREB
- Hrvatskipremi jerJadrankaKosorna javila je, povodomstupawa na snaguZakona o fiskalnojodgovornosti, strogodnospremasvima, a posebnopremaministrimaako po- tro{evi{enov canego{to to buyetomogu}ava. Kosorova je rekla da se novac ni do sadani jetro{io na ne- adekvatanna~in, ali da novizakondonosinovosti u smislu li~neodgovornostiministarako ji}e morati da da jumandat na raspolagaweako probi juzadati“limit“ sredstava za tro- {ewe.- Vi{eni{ta ne mo`ebitiisto, nemavi{esli jegawara- menimabilokoga ko odgovara za tro{ewebuyetskognovcako-  ji je novacsvihporeskihobveznika- poru~ila je Kosorova.
Monika Miji}
FOTO: GLAS SRPSKE
Monika Miji}, zastupnik Savjeta ministara pred Evropskim sudom za qudska prava
Gra |ani od BiH po tra `u  ju  4,19 miliona ma raka od {te te
Jedan od finansijski zna~ajnih je “predmet Momi} i 122 druga protiv BiH”, a odnosi se na neizvr{ewe presuda kojima je dosu|ena nadoknada ratne {tete. Ukupno potra`ivawe po ovim presudama je oko 2,48 miliona maraka
Devizna{tedwa
GLAS: Koji su najspeci- fi~niji oblici tu  `bi gra |ana protiv BiH? MIJI]:
Ve}ina postupaka koji se vode pred Evropskim sudom za qudska prava protiv BiH su izuzetno kompleksni. Kao specifi~an postupak za na{u regiju izdvojila bih pos- tupak za ~iji ishod je zainte- resovan veliki broj starih deviznih {tedi{a u BiH, a to je predmet koji je pokrenut od strane tri dr`avqanina BiHprotiv BiH, Slovenije, Srbi- je, Hrvatske i Makedonije. To je slu~aj u vezi sa nemogu}nos- ti stanovnika da povrate svo - ju staru deviznu {tedwu polo`enu u filijalama Qubqanske banke i Inves- tbanke Beograd u BiH. U ovompostupku je potrebno odbra- niti poziciju BiH, a dokazati odgovornost za povrat stare devizne {tedwe u odnosu na Sloveniju i Srbiju. Od isho- da ovog postupka zavisi}e su- dbina stare devizne {tedwe polo`ene u filijalama Qubqanske banke i Inves- tbanke Beograd izvan terito- rije Slovenije i Srbije.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Teodora Krl Karalic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->