Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8. i 9. januar

8. i 9. januar

Ratings: (0)|Views: 206|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
Subotai nedjeqa
8. i 9. januar 2011.
Broj12.411Godina
LXVIII
BAWALUKA 
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
DRU[TVO
U ek splozi ji bombepovri je|ena dva policajca u ^elincuSkrobowa:NagradaNIN-asrpskikwi`evni “Oskar“
 HRONIKA KULTURA 
Od
H1N1
oboqelo~etvoro qudiu RepubliciSrpskoj
странa
6
странa
27
странa
16
странa
7
DANAS
MILORAD DODIK, PREDSJEDNIK  SRPSKE, ZA “GLAS SRPSKE“
 Ako je wihova strategi ja da za ustave svaki zakonski pro jekat razmisli }emo da li }emo ukinuti Vi je }e naroda.  Ako se nastavi ovakva {teto~inska politika protiv RS iz bo{wa~kog di jela Vi je }a naroda, na }i }emo na~in da donesemo novi Ustav Mislim da nikada nismo imali ve }u svi jest o sebi, a to smo stekli mukotrpnom i upornom borbom za na{ politi~ki status u nemogu }im uslovima. Pozici ja Srpske bi }e o~uvana i u budu }em vremenu, iako ona kao uspje{an pro jekat mnogima ne odgovara
странe
2 i 3
 
Pravosu  |e u BiH nije na zadovoqavaju  }em nivou, naro~ito u Federaciji BiH  Pravoslavni vjernici u RS i FBiH proslavili najradosniji hri{ }anski praznik 
странa
5
   F   O   T   O  :   V .   S   T   O   J   A   K   O   V   I   ]
 
2
8. i 9. januar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Za vrijeme pro{log rata radikali s jedne i druge strane me- |usobno su sara|ivali.
Stjepan Mesi}, biv {i predsjednik Hrvatske
BAWALU KA 
- Republika Srpska19 godina od svognastankapredstavqasta- bilnudr`avotvornujedini- cu, ko jani jevi{esporna, ~ak ni za one ko ji su tadabiliprotiv we, rekao je biv{ipredsjednikRS Rajko Kuzmanovi}. - Danas ne posto ji mi{qewe ni usvi jetu, ni u BiH, da je Re- publikaSrpskaprivremeni provizori jum, ve} trajni dr`avotvornielement sa ~vrstimpravnimosnovama, a to su Dejtonskisporazum kao me|unarodni akt i wegovAneks4 - istakao jeKuzmanovi}, preni jela je Srna.On je dodao da Republiku Srpskuvidi kao trajni iveomaprosperite- tanentitetko ji}e dugoostati u okviru BiH i na taj na~inpokazati da je kon- struktivanelement, ali samo u grani- camako jeda je Dejtonskispora- zum.
Rajko Ku zmanovi}
Srpska stabilnadr`avotvorna jedi nica
www.glassrpske.com
Xonatan Mur
SAD ne `ele nikakvu promjenu Dejtona
SA RA  JEVO- Zamjenikameri~kogambasa dora u BiH Yonatan Mur izjavio je da SAD
ne `elenikakvupromjenu Dejtonskogmirovnogsporazuma. - [to se ti~eUstava BiH, on se mo`emi jewatiamandma- nima, ali ne `elimo da se strukturami jewa. Ne o~eku jemo da }e bititre}ientitet- prenio je Mur stavoveameri~ke administraci je u izjavi za portal
sara je vo-x.com
.“Istakaoje da i u FBiHi u RS i u BiH mo`ebitigovora o organizaci ji, koliko}e bitikantona, ali samoputem razgovora i dogovora, bez pri jetwispoqa ili iznutra. - Svi ima jupravo na svo jemi{qewe, ali takvevelike promjene, posebnozbogtre}egentiteta, ne dolaze u obzir- kategori~an je Mur.On smatra da je u BiH bilosasvimo~e- kivano da }e, posli jeizbora, procedurapravqewavlada ju}e koalici jedugotra jati.
Krajwe je vrijeme da se uvede vi{e reda u zajedni- ~kim institucijama BiH, jer je neodgovorno tro{ewe u tim institucijama zaista prevr{ilo svaku mjeru. Sigurno bi se mogli godi{we u{tedjeti milioni ma- raka, kada bi bilo voqe za to. Neko nema za hqeb, a neko tro{i milione na telefonirawe. Bruka!
taca_papi@gma l.com
Valentin Incko zabrawuje zakone Republike Srpske i tvrdi da time `eli da o~uva stabilnost u BiH, a upravo stvara nestabilnost i nastoji da oslabi Re- publiku Srpsku. Da je takav zakon donijela FBiH si- gurno bi dobila pohvale.
tihomir.334@live.com
Reakcije povodom Dana RS
RS opstala i pored brojnih prepreka
BAWALU KA- RepublikaSrpska, ko ja u nedjequ, 9. janu- ara,slavikrsnuslavuSvetogarhi |akonaStefana
i svoj19. ro|endan, stvarana je i izgra|ena u vrlote{kimuslovi- ma, uprkosbrojnimpreprekama i pritiscima, rekaoje u pe- takposlanik u Parlamentu BiH Bo{koTomi}. - HvalaBogu, opstala je iako je sve vri jeme od svogpostan- kabila na metimnogihnedobronamjernihdoma}ih i stra- nihfakto ra, ko ji su i javno i tajnoradiliprotiv we i protivsrpskognaroda u BiH - rekao je Tomi}, preni jela je Srna.PredsjednikBORS-a Panteli ja]urguzrekao je da je po- trebnograditiambi jent u ko jem}e demobilisaniborcibi- tiuva`avani na adekvatanna~in, jer }e se takosigurno sa~uvatiSrpska i wenevri jednosti.
RAZGOVARALI: DARKO GAVRILOVI]
dgavrilovic@glassrpske.com
GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
RepublikaSrpskanikada ni jebila u boqojpoliti~koj pozici ji i uspjela je da vrati snagusvo jiminstituci jama, re- kao je predsjednik RS Milorad Dodik u intervjuu za “Glas Srpske“ povodomDana i krsne slave RS - Svetogar hi|akona Stefana.- Mislim da nikadanismo imalive}usvi jest o sebi, a to smo steklimukotrpnom i upor- nomborbom za na{ politi~ki status u nemogu}imuslovima. Pozici jaSrpske}e bitio~uva- na i u budu}emvremenu, iako ona kao uspje{anpro jekatmno- gima ne odgovara- istakao je Dodik.
GLAS: Kakva je politi~ka pozici jaRepublikeSrpske na wen 19. ro |endan?DODIK:
Politi~kapozi- ci jaRepublike u ovomtrenutku  je najboqa u posqedwihnekoli- kogodina. Srpska je uspjela da vratisnagusvo jiminstituci ja- ma, svomepravu po Dejtonu i svo jimnadle`nostima. U rani-  jemperioduSrpska jemorala da vodipoliti~kuborbu sa
OHR
-om i sa poku{a jimabo{wa~kih politi~arada uz pomo}me|una- rodnogintervencionizmapoku- {a ju da je degradira ju. Mislim da smo iza{li iz te faze i da jedanassvakomejasno{ta ho}emo, a {ta ne}emo. Danas je nesporan Dejtonskisporazum. Mi po{tu-  jemodesetustavnihnadle`nos- tiBiH, a sve ostalo{to jedobila je sumwivo i ste~enona- siqemvisokihpredstavnikako-  ji su donosilizakone,a da na to nisuimalipravo.
GLAS: Ho }e li takvapozi- ci ja RS bitisa~uvana? DODIK:
Pozici ja RS }e bitio~uvana i u budu}emvreme- nu, iako ona kao uspje{anpro je- katmnogima ne odgova ra. Na{a  us pje{nost se zasniva na ~iwenici da smo ekonomi juu te{kovri jemesvjetskeekonom- skekrizedr`ali na odre|enom nivou i nismodo`ivjelipotpu- niraspadekonomskogsistema kao nekezemqe. Tako|enismo, pod uda romme|unarodneza je- dnice, pri hvatili da izgubimo na{aovla{}ewa. Zbogtogada- nas ne pri hvatamobilokakvu mogu}nost da se uvi jekiznova dovodi u pitawepozici ja Srpske. Danasuspje{nikoncept ko ji se zovesamoodr`ivost RS, ko ja je jedinasamoodr`iva na prostoru BiH jer ni jesamoo- dr`iva ni FBiH ni BiH, nekepoliti~keparti je iz FBiHpo- ku{ava juda za ustaveputemblo- kada u instituci jamakao {to je Vi je}enaroda RS. To mogu da  urade na nekolikodana, ne vi- {e. Ni jespornodjelovawepo- liti~kihparti ja sa bo{wa~kom ve}inom u instituci jama i mi to uva`avamo, ali ovdje se pre- tjeralou nasto jawima da se blo- kira RS kako ne bi bilaboqa negoostali u BiH. U RS su us- pje{nosprovedeniizboriko ji su oci jewenidemokratskim i po{tenim. To govori da smo od- go vornodemokratskodru{tvo sa jasnimspozna jamana{ihmo- gu}nosti ida RS ima dovoqno snage da odbrani ono {to je woj va`no,a to je ona sama. Mi ko ji danasradimo ove poslove smo posve}eniupravopoliti~ki stabilnoj RS{to je preduslov za uspje{norje{avaweekonom- skih i soci jalnihpitawa. Po- nosan sam {to sam predsjednik Srpske u ko jojsre}em sve vi{e qudiko ji su i poredte{kogso- ci jalnog i ekonomskogstawa  uvi jekspremni da mi u priori- tetuka`u~uvajte nam RS. To je za menezavjeti zatodjelu jem u `eqi i nasto jawu da RS razvi-  jemo i na ekonomskom i na soci-  jalnomplanu.
GLAS: Mo `e li se RS odu-pri jetiupornimpoku{a jima nametawaradikalnereforme  Ustava BiH?DODIK:
Mislim da je na{stavpoznat ijasno smo iskazali odlu~nostza o~uvawe RS kroz“butmirskiproces“i rani je proceseko ji su se odvi jali. Mi ne `elimo da ovdjebudemoigra- ~iko ji}e ispuwavati`eqedrugih. @elimo da o~uvamona- {ustabilnost, ali ona ne po- drazumi jeva da pri hvatimo ono {to su visokipredstavnici sprovodilipoliti ~kimna- siqem i da nametnutezakone  ugradimo u Ustav BiH kao {to  je Zakon o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. Stabilnostpodrazumi jeva i to da sve vratimo u prvobitni oblik ina {apolitika je upra- vousmjerena ka tome, a to se ne svi|amnogima u me|unarodnoj za jednici. Mi ka`emo da ni je u redu to {to oni tra`e, jer `e- limo da po{tu jemoslovoDejto- na. Niko nam nemo`ere}ida kr{imoDejton, jer mi `elimo da ga spro vedemo, ali ne `eli- mo da se Dejtonrazgradi na na- ~inkako su ga razgra|ivali visokipredstavnici i da takav buderazlog za ukidawe RS. Mi- slim da nikadanismoimalive- }usvi jest o sebi, a to smosteklimukotrpnomi upornom borbomza na{ politi~kistatus  u nemogu}imuslovima. Primjer za to je reformapolici jeu ko-  joj je izgledalogotovonemogu}e odbranitistatuspolici je RS, pa smo ga odbranili.
SASTA NAK 
10. januaraposqedwa {ansa zaformirawe vlasti
GLAS: Da li RS ima ve }u korist ili{tetu od zajedni~kih institu cija BiH? DODIK:
BiH je zemqa koja nas ko{ta ogro -mnog novca. Prevareni smo u slu~aju vojske, jer danas za wu izdvajamo vi{e nego {to nam je re~eno. Sistemi javnih nabavki i indirektnih poreza su direktno na {tetu RS. Za{to da mi pla}a- mo pretplatu, a daimamo Javni servis BiH koji je protivSrba i RS. Uskorosvoje pare ne}u davati za pretplatu, to }u da u~inim individualno, ali }u svaki mjesec pretplatu uplatiti na ra~un RTRS-a. Javni servis nije zadu`en da promovi{e politi~ke ideje, a BHT promovi{e politi~ke ideje koje su protiv Republike Srpske. Srpska nije imala ni- {ta ni od velikog broja agencija koje su formira- ne u Sarajevu. Imali smo samo ve}a izdvajawa za buxet BiH koja umawuju na {e prihode. Mi smo za- robqenici ~iwenice da imamo boqu ekonomsku situaciju, a kad se to iska`e kumulativno na nivou BiH dobijamo lo{ije rezultate. To odavde odvra}a investitore. BiH ni~im ne poku{ava da nas zadr`i i ona takva postaje sve lo{ije mjesto za nas.
ZA JEDNI^KE INSTITU CIJE
Ako je wihova strategija da zaustave svaki zakonski projekat razmisli}emo da li }emo ukinuti Vije}e naroda. Ukoliko se nastavi ovakva {teto~inska politika protiv Srpske iz bo{wa~kog dijela Vije}a naroda, na}i }emo na~in da donesemo novi Ustav. Moja poruka svima je da je Republika Srpska spremna da se dr`i Dejtona, ali da ne treba niko da provjerava na{e strpqewe, isti~e Dodik
Milorad Dodik,
MOJ PO LI TI^SRPSKE
Rajko Ku zmanovi}
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
GLAS: [ta je to RS spre-mna da prihvatikada je u pi- tawupromjenaUstava? DODIK:
Spremnismo da u~inimonekeminimalnei ra- cionalnekorakeko ji ne zadiru  u na{ status kao {to je primje- naodlukeEvropskogsuda za qudskaprava u “slu~a juSejdi} i Finci“. Ta odluka, me|utim, nemo`e da poslu`i kao uver- tiraza opse`neustavnepro- mjene. BiH morana}ibazi~ni konsenzus o tomekakva}e biti bez obzira na to{ta `ele stranci, a dio tog konsenzusa morabitipri hvataweSrpske u wenomdejtonskomkapacitetu.  Ako toganema,mi nemamora- zloga da gradimo BiH i ako se ne na|e taj minimalnikonsen- zus, onda BiH nema{anse. Da qudiko ji`ive u RS nisu qubiteqi BiH najboqe jepoka- zaloistra`ivawe“Galupapo kome88 odstostanovnika RS `elisamostalnistatus. Iakoi sam pripadam toj grupi,kao od- govoranpoliti~arznam da mo- ramda po{tu jemDejtonski sporazumko ji je sadanajboqei najkorisni jerje{ewe za nas.  Ali akoovakonastave oni ko ji vr{eopstrukci je, oni ko ji ga razgra|u ju,mi ne}emoostati posqedwibraniociDejtona,  jer ni jekrajDejtona i kraj RS. Mo japorukasvima je da se Re- publikaSrpskasprema da se dr`iDejtona, ali da ne treba niko da provjeravana{estr- pqewe.
GLAS: Kakokomentari- {eteapelaci juko ju je Usta- vnomsudu BiH podnioSulejmanTihi}tra `e }ipo- ni{teweZakona o dr`avnoj imovini RS?DODIK:
Taj zakon se nemo`eponi{titi, jer BiH nema imovinu i nigdje u wenomUsta- vu ne pi{e da je ima. Ustavni sud RS je odlu~io da je tajzakon ustavan, a taj sud ima dignitet ko ji}emo da branimo. BiH ima Ustavni sud ko jidonosipoli- ti~kimotivisaneodluke i mi ne}emopri hvatitiodlukuUs- tavnogsuda BiH. Kredibilitet tog suda je katastrofalan i on se pokazaokao mjesto za poli- ti~keobra~une u BiH i mode- lirawepoliti~kogsistema. To smo vidjeliunizuslu~a jeva. Kako je mogu}e da se donese odluka da je Zakon o Sudu i Tu- `ila{tvuBiH ustavan ako ni- gdje u UstavuBiH ne pi{eda BiH ima pravo na te institu- ci je. Ali Ustavnimsudom BiH  upravqaju
OHR
i me|unarodna za jednica. Ustavni sud se mora proglasitinenadle`nimza Ti hi}evzahtjev, aako Ti hi} `eli da razvi jaodnose u BiH ondamora da zna da to ne mo`e da ~ini na ovajna~in. I Upra- vniodborSavjeta za primjenu mira, kada je tra`io da za usta- vimodono{ewetog zakona, ni je rekao da je zakonanti ustavan ili antidejtonskinego da samo mo`e da stvoriproblemza mo- gu}idogovoro dr`avnojimovi- niu budu}nosti. Ukolikose Ustavni sud BiH proglasina- dle`nim, ni jedanpoliti~ki dogovoroko imovinene}ebiti mogu}. Inckoje dao nalog da se ne primjewujeZakon o dr`avnoj imovini u RS, ali je taj nalog za nas neva`e}i, jer je ne usta- van. Wegovnalogne}ebitiob-  javqen u “Slu`benomglasniku RS“ i ne}ebitiprimjewiv. Ukolikogruntovnice ne budu  upisivaleimovinuSrpske kao wenovlasni{tvo, u skladu s ovimzakonom mi }emodoni jeti novizakon i izuzetikatastar i gruntovnice iz nadle`nosti pravosu|a i preni jeti ih u na- dle`nostVlade RS.
GLAS: Posqedwihdesetakdana su kulminiralipritis- ci na RS. OsimTihi }evogzah- tjeva, Bo{waci su krozVi je }e narodablokiraliizborVlade i rukovodstvaVi je }anaroda. Da li stranke iz FBiHsis-temskirade na blokadifor- mirawainstituci ja RS, jer je neizvjesnoformirawevlasti  u tom entitetu? DODIK:
Nemam tu dileme, naravno da se to radinamjerno i planski. Oni `ele da po- {aquporukuda ovdjeni{ta ni jedobro i da trebadovesti ponovostran ce na scenu. Za{to nekomisli da mi treba da bude- momawe u pravunego oni? Mo- `emo mi lak{enego oni da napravimoopstrukci je na ni- vou BiH,ali smo rekliidemoda formiramoinstituci je jer krozwih `elimo da gradimo politikuko jamo`eda dopri- neseegzistenci jikakve-takve zemqe. Ako oni misleda }esvo jomaroganci jomne{tona- metnuti, prevarili su se,jer je pro{lovri jemenametawa. RS nemanamjeru da gubizato{to  je BiH spora.
GLAS: Mogu li se blokade instituci ja u RS tuma~iti kao osvetabo{wa~kihparti-  ja, a pri jesvih SDP-a,zbogtoga{to wihovkandidatni je izabran za predsjedava ju }eg Vi je }anaroda RS? DODIK:
Ima tu i arogan-ci je i osvete, ali je to jalovo. To mo`e da za ustaviproces formirawavlasti u RS na ne- kolikosedmica, ali ne i traj- no. Mi nismorekli da ne treba da budeBo{wakpredsjedava ju}i Vi je}anaroda RS, ve}da to ne mo`e da budeMirsad\apo,jer  je on predstavnikpolitikeko ja `eli da napravinajve}u{tetu RS. Srpska}e se pokazati kao zrelodru{tvo i~eka}emoodlu- kuUstavnogsuda RS. Ako je wihovastrategi ja da za ustave svakizakonskipro jekat, razmi- sli}emo da li }emoukinuti Vi je}enaroda. Ukoliko se nas- taviovakva{teto~inskapoli- tikaprotivRS iz bo{wa~kog di jelaVi je}anaroda, na}i}e- mona~inda donesemonoviUs- tav.
GLAS: Smatrateli da jedio velikogpro jektaiz FBiH i podno{ewehiqadatu `bi protiv RS ko jimastanovnici Sara jeva i Tuzletra `eispla- turatne{tetesa od{tetnim zahtjevimavri jednimstotine milionamaraka? DODIK:
Naravno. Oni ne- }e da pri hvate da ispla}u jupen- zionereko ji su zaradilipenzi ju  u FBiHiako je to nalo`io Domza qudskaprava BiH. Bi}eza- nimqivovidjeti na ko ji}e se na~inpona{atisudovikadabu- duodlu~ivali o tim tu`bama,  jer }e se na taj na~inodrediti isudbinasame BiH. Imatesi- tuaci ju da se sadatu`i RS, a pet godina se ~eka da se proce- suiraAtifDudakovi}ko ji je  javnonare|ivao da se spali sve {to je srpsko. [ta mislite da je to nekiSrbinrekao, gdje bion bio dosada?
GLAS: [ta o~eku jete od sastankapredstavnikapoli- ti~kihparti jazakazanog za 10. januarna ko jem}e se razgo- va rati o formirawuvlasti na nivou BiH, a za ko ji je SDPve} odbilapoziv?DODIK:
To govori ko jeovdjespreman za di jalog. SDP `eli da sprovedekonceptko ji  jedino ta stran kaho}e i{aqe porukuostalima da mogu da do- |usamo ako ho}e da pri hvate wihovepri jedloge. Mi ne}emo to da pri hvatimo i ne mo`e se takorazgovarati. Ja sam u vri-  jemeizboranoveVladekao predsjednik RS oti{ao u Sara-  jevo da bihpo kazaospremnost da se tamodogovaramo,jer nam treba juinstituci je BiH, ali se nisupo javilipredstavnici stranakaiz Sara jeva. Oti}i}u  jo{ 10. januara, a ako budupono- voopstruisalidogovor, neka pi{u da je taj posaopropao. Ima}emoSavjetministara BiH u te hni~kommandatuili eventualnonoveizbore za nivo BiH.
GLAS: [ta o~eku jete od noveVlade RS za ko ju ste i Vi i premi jerAleksandarYom- bi}kazalida }e bitiVlada privrede?DODIK:
Pomalosmi je- {nozvu~epri~e o stranimin- vestici jama, jer je ~itava svjetskaprivreda u problemima i zato ne mo`emoda o~eku jemo straneinvestici je u obimima kao do sada. Mi imamosvo je sopstveneizvore, na{esop- stvenemogu}nosti. Treba da mobili{emoposlovnuza jedni- cu i da {irimosvi jest u naro- du da s vremena na vri jeme nai|uvremenakadamorate da napravitekorakunazad u svemu, bez obzirana to kolikoto bi- lote{ko, da bisteuspjeli da pre`ivite. Tu svi jestmora}e- mo da razvi jemo s uvjerewem da }e Vlada i strukturevlasti  u~initi sve da na fer i po- {tenna~inobezbi jededistri- buci jujavnihsredstava. Na`alost, imali smo poplave ko je su nam napravileogromnu {tetu i nekena{erazvoj ne komponentemorali smo da upo- tri jebimo za sanaci ju te{tete. Uvjeren da }e se dru{tvokre- tati u okviruutvr|enepoliti- kebuyeta i da ne}ebitidestabi lizaci je. Nisu u pravu oni ko jigovore da smo u kolap- su. Statistikegovoreda imamo rastindustrijskeproizvodwe. U2010. godini, ko ja je bilave- omate{ka, imalismo najve}i fizi~kiobimproizvodwe elektri~neenergi je od kada posto jielektrosistem na ovomprostoru. ^iwenicaje, me|utim, da je stru ja2008. go- dinebilaskupqaod 30 do 40odsto na svjetskomtr`i{tu nego{to je sadai ve}aproi- zvodwani jevri jednosnois- kazana. Uspje{no se razvi ja rekonstrukci jaRafineri je nafte. Infrastrukturni objektiko jeplaniramo da gra dimo na bazijavnopriva- tnogpartnerstva, sigurno}e zaposlitizna~a janbrojqudi. Time}emo se intenzivnoba- viti u budu}emvremenu,a ja kao predsjednikRepublikeda}uto- medoprinos.
GLAS SRPSKE
8. i 9. januar 2011.
3
BAWALUKA - Povodom 9. januara, Dana i krsne slave Republike Srpske, delegacija Vlade RS polo`i}e u subotu, 8. januara, vijen- ce na spomenik palim borcima Vojske RS na grobqu “Sveti Pante- lija” u Bawaluci u devet ~asova. U deset ~asova polo`i}e se vijenci i na spomen-obiqe`je na Trgu palih boraca NOR-a, a u 11 ~asova na Spomen-kosturnici na bawalu~kom Gradskom grobqu.Sveta arhijerejska liturgija i slavski obred bi}e slu`eni u ne- djequ 9. januara, kada }e biti odr`ana i sve~ana akademija, te sve~ani prijem u organizaciji predsjednika RS.S. T.
Obiqe`avawe Dana i krsne slave Repu blike Srpske
BiH NEMA 
imovinu i nigdje u wenom Ustavune pi{e da je ima
NI MI NE]EMO
biti posqedwikoji brane Dejton
Laj~ak i E{da un
GLAS: [ta o~eku jete od imenovawa biv{eg visokog predstavnika u BiH Miroslava Laj~aka za direktora  u Slu  `bi za spoqne poslove EU za zapadni Balkan? DODIK:
Mislim da je dobro {to }e do}i ~ovjek koji ima is- kustva i koji poznaje situaciju. On zna aktere, procese i sta- vove Republike Srpske. Zna~i Dejtonski sporazum i proces evropskih integracija, ali ne na u{trb integriteta i identi- teta RS. Mi nemamo problem sa Laj~akom.
GLAS: Protiv dru gog biv{eg visokog predstavnika Pe- dija E{da una najavili ste davno podno{ewe tu  `be? DODIK:
Treba pojasniti da to nije tu`ba Srpske nego poje- dinaca koji su imali {tetu na bazi odluka visokog predsta- vnika, a da RS poma`e u prikupqawu dokaza. To }e biti poje- dina~ne tu`be pet ili {est qudi koji su imali dovoqno hrabrosti da se odlu~e za taj korak uz logistiku koju im daje- mo. Ho}emo da poka`emo da je E{daun nasilnik koji je ovdje poku{ao da potcijeni sve qude, da se pona{a bespravno i da nije bio visoki predstavnik nego je ru{ilac Dejtonskog spo- razuma. Ra~unamo na objektivnost britanskih sudova, a ~ak i ako ne budu htjeli procesuirati te tu`be mi smo uspjeli, jer smo na{li na~ina i hrabrosti da ka`emo da ne}emo da trpi- mo bilo ~ije bespravno djelovawe.
 
Milorad Dodik 
F O O :  . S  O J   O I 
predsjednik Republike Srpske, za “Glas Srpske“
I ZVJET JE O^U VAWE

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
himera149 liked this
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->