Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12.01.2011.

12.01.2011.

Ratings: (0)|Views: 248 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
Srijeda
12. januar2011.
Broj12.414
Godina
LXVIII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BAWALUKA KULTURBIZNIS
Poskupqujeosiguraweautomobilau RepubliciSrpskoj “Kustendorf“:Muralinspirisan filmom “Arizona drim“
странa
13
странa
22
странa
25
^oporipasalutali casi ju strahkod pje{aka
[OKANTNO PRIZNAWE  “KU RI RA“ GORANA KOSTI]A, NEKADA[WEG SARADNIKA  “60 MINU TA“
Bo{waci ostali pri vetu na Zajedni~koj komisiji NSRS i Vije }a naroda
Kan toni u FBiH blokira li izbor  Doma naro da BiH 
странa
7
 Hqeb pos ku piona 1,30 KM
strana
5
странa
19
Vaskovi} mi jepo~etkom pro{le godine rekao da sprema prilog za “60 minuta“ o \or |u Davidovi }u i wegovom navodnom kriminalu, ali da bi 10.000 evra, ko jebi odnio da po~asti Haxiomerovi }a, za ustavilo emitovawe togpriloga, ka`e Kosti}
O pre mi je ru  Srpske  odlu ~u  je  Us  tavni sud 
Radi se iskqu~ivo o politi~koj temi i blokadi da bi se pokazalo da ni u Srpskoj ne mo`e sve funkcionisati dok u drugom dvori{tu ne funkcioni{e ni{ta, rekao Rado ji~i}
странa
2
^etiri kantona nisu kandidovala delegate iako je rok istekao
 “Vikiliks“ne mo`e dapre`ivi
Xulijan Asan` Mlinari i pekari u Srpskoj podigli cijene svojih proizvoda
U prethodnih nekoliko dana bra{no poskupjelo sa 0,42 na 0,75 feninga bez PDV-a, pa su zbogtoga i pekari morali da formira ju nove ci jene hqeba, istakao Trivi}
Sjednica Zajedni~ke komisije
FOTO: S. ILI]
Dobrun kodVi{egrada
Goran Kosti}
F O O : G   .[ L 
Liste delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH, bez ~i jeg se formirawa ne mo`e konstituisa ti ni Dom naroda Parlamenta BiH, nisu dostavili Posavski, Hercegova~ko-neretvanski, Zapadno-hercegova~ki i Kanton deset
U~enicibje`ali “izzatvora” 
странa
3
странa
9
 
2
srijeda, 12. januar2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Posqedica dobrih odnosa sa Dodikom je Dodik.
Ivo Banac,istori~ar iz Zagreba
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA- ^lanovi Za jedni~kekomisi jeNarodne skup{tineRSiVi je }anaro- daju~enisupostiglidogovor o odluciKlubaBo{waka opokretawumehanizmaza{ti- tevitalnognacionalnogin- teresa na izborpremi jera RS  AleksandraYombi }atako da  }ekona~nuri je~ovetudati  UstavnisudRS.
- KlubBo{wakauVi je}unarodaRSostaojeprisvom stavu, doksudrugi~lanoviko- misi jesmatralidapokretawe vitalnognacionalnogintere- sanemaustavnuosnovu- rekao  jenovinarimapredsjednikKo- misi jeIgorRado ji~i}. On je ovu situaci junazvaopoliti- ~komigrom i “efektom\apo”.- Radi se iskqu~ivo o po- liti~kojtemi i blokadi da bi se pokazalo da ni u Srpskoj ne mo`e sve funkcionisati dok u drugomdvori{tu ne funkci- oni{eni{ta. Ovdje je ri je~ o politici i politi~komob- ra~unuko ji je kristalnoja- san i gdje se nekomemoraob-  ja{wavati da je vani dan kada  je dan - rekao je Rado ji~i},po- sli jesjedniceZa jedni~keko- misi je.Upu}ivawemodluke o vetu na Ustavni sud RS, novoizabra- naizvr{navlast u RS na zva-ni~nopre uzimawedu`nosti sa~eka}e jo{, u najkrajwemslu- ~a ju, ne{tovi{e od jednogmje- seca.- Za to vri jemeu funkci ji  je starisazivVlade RS dok Us- tavni sud ne da kona~nupresu- du -rekao je Rado ji~i}. On je is takao da je ~lan69.Ustavaprecizan i da je nelo- gi~noda je KlubBo{wakaosporio dva Srbina, predsjeda- va ju}egVi je}aMomiraMali}a i premi jeraAleksandraYom- bi}a.[ef KlubaBo{wakaMu joHayiomerovi}rekao je  ju~e da Bo{wacinisuodustali od veta na izborpremi jera RS ~ime s u prolongiralipo~etak radanovoizabraneVlade RS. - Predsjedava ju}iVi je}a narodajeva`nafunkci jaza nas -rekao je Hayiomerovi}. Odgovara ju}i na pitawe da li jeovopoliti~kaopstrukci-  ja, Hayiomerovi}jerekaodase sli~nasituaci jade{avana nivouBiHiFBiH.- Tojesvagdjeisto, jerse jo{ dogovaraiusagla{ava formirawevlasti. Tojejedan paketko jitrebadasenavi- {imnivoimauredi, nazado- voqstvosvih, u{tobr`emvremenu- smatraon. KlubBo{waka u ponedje-qakjepovukaoodlukuoospo- ravawuizbora~lanovaVlade RS, alijeostaopriodlucioosporavawuizborapredsjedni- kaVlade. OvajKlubje4. janu- aradonioodlukuopokretawu za{titevitalnognacionalnog interesanaodlukeoizboru predsjednikai~lanovaVlade RSzbog, kakosunaveli, ne- po{tovawapravaravnopra- vnosti, zastupqenostikonsti- tutivnihnarodaiUstavaRS prilikomkonstituisawaVi je- }anarodaRS.
SA R JEVO-
Predstavni- ci13 politi~kihstranaka zastupqenihuParlamentu BiHko jisuseju~esastali  uSara jevunisusedogovorilio formirawuparlamentarneve- }inenitiodatumunastavka konstitutivnesjedniceParla- mentaBiHko jajezapo~eta30. novembrapro{legodine. Naju~era{wemsastanku zakqu~enoje daprivremeni predsjedava ju}iDomaAdnan Ba{i}pozovepredsjednike stranakako jiima juposlanike  uParlamentunaza jedni~ki sastanakdosqede}egpone- djeqkaradidogovora. PoslanikSNSD-aDrago Kalabi}jerekaodaSNSDne opstrui{eformiraweparla- mentarneve}ineidasupoli- ti~keparti jeizRSspremne dasekonstitui{evlastna nivouBiHodmah,alidapro-blemle`iuneri je{enimpi- tawimauFBiH.-Mine}emosigurnobiti monetazapotkusurivawei  u~estvovatiune~emu{toje fal{.SDP`eliijareipare idau~estvu jemouinstalirawu nestabilnevlasti- kazaoje Kalabi}, isti~u}idase sva pri~asvodina`equpo jedi- nihstranakadase izbudu}e vlastiiskqu~eSNSDilegi- timnipredstavnicihrvatskog naroda. K azaojedabo{wa~kepoliti~kestrankemora juomo- gu}itipredstavnicimahrvat- skognarodadadobi jusvo je pozici jeidautomele`isu- {tinapri~e.PoslanikSDS-aDarko Babaqjerekaodajeovastran- kastavadarazgovorinema ju alternativu. PoslanikHDZ-aBiHNi- koLozan~i}rekaojedabi se, dasepo{tu juprincipibrzo do{lododogovora, a lider HDZ-a 1990. Bo`oQubi} dadogovorne}ebitipostignut dok se svi odgovorno ne budu odnosilipremapovjerewubi- ra~a.PredsjednikSDASulej- manTi hi}jeista kaodase za- la`ezaparlamentarnuve}inu ko ja}eusebiukqu~ivatiugla- vnomsvepobjedni~kestranke. - Platforma~etiri strankenemadovoqankapaci- tet- kazaojeTi hi}.@. D.
Zar je nekoga iznenadilo to {to lideri SDP-a, SDA i SBiH nisu do{li na sastanak sa ostalim liderima u Sarajevo. I ranije su, naro~ito SDP, opstruisali sve {to se mo`e opstruisati. Na`alost, niko iz me- |unarodne zajednice ne}e da ih kazni zbog toga.
ko jakovacic_medo@yahoo.com
I pored sveop{te krize, mnogi se upu{taju u uzimawe kredita i pozajmica u bankama. Mnogi, na`alost, ne- maju drugog izbora nego da se zadu`uju. Ipak, pitawe je kako sve to vratiti. Nije rijetkost ni da sve spadne na `irante, koji uglavnom ve} imaju svoje kredite.
dani el a.lipovaca@gma l.com
www.glassrpske.com
DO ODLU KE
suda u funkciji stari saziv Vlade RS
POLITI^KE
partije iz RSspremne da sekonstitui{e vlast
Sastanak 13 politi~kih stranaka zastupqenih u Parlamentu BiH
Bez do go vora o par lamen tarnoj ve }ini
Ivo Josipovi}, predsjednik Hrvatske
Uskoro hrvatska politika prema BiH 
ZA GREB- Pred sjednikHrvatskeIvo Jo sipovi}izjavioje ju- ~eda }e uskoroza jedno saVladom
iza}i u javnost sa za jedni- ~komplatformomhrvatskepolitikeprema BiH, prenose  hrvatskimedi ji. - BiH je pri jateqskadr`ava sako jom smo najvi{epovezani i ~i jusuverenostpodr`avamo, a Hrvatskanemanikakvihambici ja da se mi je{a u unutra{weposlove BiH, ve}je zanima judobrasa- radwa i ravnopravnosthrvatskognaroda- izjavio je Josipovi}. Josipovi} je naveoda mu je drago{to je svakipoliti~ar sako-  jim je razgovarao, prepoznaosituaci juu ko jojhrvatskinarod u BiH nemauvi jekistemogu}nosti u postupkudono{ewaodluka. - O~eku jem da }e se i u postupkukonstituisawavlasti i posli-  jekada na red do|ureformenapravitiodre|enekorekci je oko ko jih}e se sva tri narodausaglasiti i ko ji}e BiH afirmisati kao zemqunacionalneravnopravnosti i efikasnuzemqu- re- kao je Josipovi}.
SA RA  JEVO
- PredsjednikRepublikeSrpskeMilorad Dodikizjavio je da da su pro- teklisastanci o formirawu vlasti na nivou BiH mawekorisni jer se ~ini da neko `eli da opsta nekoncept stalneprivremenosti, {to pokazu jenedolazakpredsta- vnika SDP-a i SDA naposqedwisastanak.Dodik je gostu ju}i na OBN televizi jirekao da hrvatski blok u BiH vodirealnupo- litiku i ne ugro`avainte- reseBo{waka i Srba.- Iz iskustvamogu da ka- `em da se lider HDZ-a BiHDragan^ovi}dr`idogovo- renog i svo jihstavova, {to  ja veomapo{tu jem- rekao je Dodik. Dodao je da je SDP,kada je ri je~ o formira- wuvlasti, imalamogu}nost prvogpoteza, ali da je po- dr{komizborulidera PDP- a MladenaIvani}a u Dom narodaParlamenta BiH pos- tupiosuprotnorani jemdo- govoru.
Milorad Dodik, predsjednik RS
Neko `eli koncept stalne privremenosti
Sta{a Ko{arac o Institutu za nestale
Kolegi jum direktora da podnese ostavku
BAWALU KA- ^lanoviKolegi jumadirektoraInstituta za tra `ewenestalihlica BiH
MilanBogdani}, AmorMa{ovi} i MarkoJuri{i}treba da podnesuneopoziveostavke, jer je proces tra`ewanestalihlica i identifikaci je u BiH u }orsokaku. Rekao je to Srni{ef Koordinacionogtima za procesuirawe ratnihzlo~ina i tra`ewenestalih RS Sta{aKo{arac i dodao da }e Koordinacioni tim u sqede}emperioduu~initi sve da in- stituci je RS ubrza juprocestra`ewanestalih i identifikaci je. - Tra`i}em odaquaktivnuparticipaci jusrpskihpredstavnika iz RS u Institutu, jer smatramo da u BiH trenutnoposto jisamo Zakon o nestalimlicima BiH ko ji je definisao tu oblast- na- glasio je Ko{arac. On je rekao da je za RS imperativfunkcionalanInsti tut i da su sadana potezusuosniva~iInstituta. Bogdani} je ostavkupodnio u ponedjeqak, 10. januara.
Radi se iskqu~ivo o politi~koj temi i blokadi da bi se pokazalo da ni u Srpskoj ne mo`e sve funkcionisati dok u drugom dvori{tu ne funkcioni{e ni{ta, rekao Radoji~i}
F O  O :  S  . I  L  I 
Sjednica Zajedni~ke komisije
Bo{waci ostali pri vetu na Zajedni~koj komisiji NSRS i Vije}a naroda
Opre mi jeru Srpskeodlu ~u  je Us tavni sud 
Komentari{u}i najave o imeno- vawu Bo{waka za glavnog tu`i- oca RS, Radoji~i} je rekao da RS ne mo`e uticati na to, jer je ovo imenovawe u nadle`nosti Visokog sudskog i tu`ila~kog sa- vjeta BiH.- Sa tim mjestom se ne mo`espekulisati, kao sa mjestom po- liti~kog dogovora, jer o wemu ne odlu~ujemo - rekao je Radoji~i}. Haxiomerovi} je, odgovaraju}i na pitawe da li bi zas-tupqenost Bo{waka mogla bitikompenzovana imenovawem pri- padnika ovog naroda za glavnog tu`ioca RS, rekao da to nije adekvatna kompenzacija i da Klub Bo{waka to nije mogao daprihvati.
TU  @ILAC
MiloradDodik 
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 12. januar 2011.
3
BAWALUKA - U Republici Srpskoj 14. januar bi}e neradni dan, odlu~ila je Vlada Republike Srpske. Prema Zakqu~ku Vlade od 28. decembra, na ovaj dan ne}e raditi re- publi~ki organi i organizacije, organi jedinica lokalne samoupra- ve, javna preduze}a, ustanove i drugi koji 14. januar obiqe`avaju po julijanskom kalendaru.Rukovodioci su obavezni da organizuju posao i da odrede ko je od zaposlenih du`an da radi kako bi se zadovo- qile potrebe gra|ana, te da do kraja 2011. godine organizuju rad da bi se ostvario puni godi{wi fond radnih dana. N. V.
Su |ewe Karaxi}u bi }e nastavqeno 13. januara
HAG -
Su|ewebiv{empredsjednikuRepublikeSrpske RadovanuKarayi}ubi}enastavqeno u ~etvrtak, 13. janu- ara, posli jetrosedmi~nezimskepa uze u raduHa{kogsu- da, javio je Tanjug.Prviovogodi{wisvjedokoptu`bebi}ebritanskino- vinarYeremiBouenizvje{ta~ Bi-Bi-Si jatokomratnih sukoba u BiH.Karayi} je optu`en u dvi jeta~ke za genocid nad nesrp- skimstanovni{tvom u Srebrenici i jo{ sedamop{tina  u BiH, a u devetta~aka za progon, istrebqewe, ubistva, deportaci je, ne humanadjela, teror i nezakonitenapade na civile i uzimaweme|unarodnihtalacatokomrata u Bosni i Hercegovini.
Radmanovi} i ambasadori o
PIC
-u i imovini
SA R JEVO
- Predsjedava ju}iPred- sjedni{tva BiH Neboj{aRadmano- vi} i ambasadorRuskeFederaci je u BiH AleksandarBocan-Har~enko razmi jenili su na ju~era{wemsastankumi{qewa o raduSa- vjeta za primjenumira, neslagawuko jeposto jiunutar
PIC
-a, teo izdvo jenommi{qewuRuskeFederaci je. Radmanovi}je izniomi{qewe da Ustavni sud BiH ni jena- dle`an za ZakonRS o statusudr`avneimovineko ja se nalazi na teritori jiSrpske i pod zabranom je raspolagawa. Radmanovi}je ju~e u odvo jenim susretimarazgovaraoi sa am- basadorimaMa|arskeLaslomTotom, Gr~keProkopi jusom Manzuranisom i CrneGore u BiH Draganom\urovi}em. N.V.
Kod Trebiwa prona |ena ve }a koli~ina “skanka“
SA R JEVO
- Na grani~nomprelazu u bliziniTrebiwa pripadniciGrani~nepolici jeprona{li su ve}ukoli~inu opojnedrogeskankprilikompretresavozilako je je u BiH do{lo iz pravcaCrneGore, javila je Srna. Posli jepronalaskakilogramaskanka, de`urnitu`ilac Tu`ila{tva BiH naredio je detaqanpretresovogmotornog vozila, posli je~ega je prona|enave}akoli~ina ove opojne droge.Iz Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine saop{tili su da su voza~ i suvoza~vozila u ko jem je prona|enadroga dr`avqani Bosne i Hercegovine, a da }e vi{edetaqa oovojzapqenibitisaop{tenodanas. Istraga je u toku.
U Repu blici Srpskoj petak, 14. janu ar, neradni dan
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
BAWALU KA- ^etiri kantonalneskup{tineu FBiHjo{ nisudostavile Centralnojizbornojkomi- si ji (CIK) BiH listekan- didata za delegate za Dom narodaParlamentaFBiH, {to onemogu }ava da se kon- stitui{eovaj dom, izaberu predsjednik i potpredsje- dniciFBiH, VladaFBiH,ali i Dom narodaParla- menta BiH.
Rekao je ovo“GlasuSrpske“ poslanikPredsta- vni~kogdomaParlamenta FBiHVelimirKuni}, isti- ~u}i da kantonalneskup{ti- nevjerovatnoi{~eku ju ko}e bitiparlamentarnave}ina na nivouFBiH, ali i na ni-vou BiH, pa da ondapredlo- `ekandidate. Isti~e da se ne zna nikada bi moglada budezakaza- nakonstitutivnasjednica DomanarodaParlamenta FBiH.- Dok se to ne desi, Fede- raci ja}e biti bez predsje- dnika i izvr{nevlasti, a BiH bez DomanarodaParla- menta BiH - naglasio je Ku- ni}.Portparol CIK-a Ma- ksidaPiri}rekla je da je rok do kada su kantonitre- bali da kandidu jui izaberu delegate za Dom narodaPar- lamentaFBiHistekao jo{ 3. decembra2010. godine. - Pet skup{tinakantona ispunilo je svo jeobaveze, iz skup{tineSredwobosanskog kantona~ekamomateri jal jer znamo da su ve} imalisje- dnicu. ^etirikantonalne skup{tine jo{ nisudostavi- lekandidatskeliste na ovje- ru, a to su Posavskikanton, Hercegova~ko-neretvanski, Zapadno-hercegova~ki i Kan- tondeset- naglasila je Pi- ri}eva.Ka`e da po Izbornomza- konu ne posto jesankci je za kantoneko jinisuispo{to- valirokove. - Mi smo svimskup{ti-namakantonapisali i pod- sje}ali ih na to da ispo{tu ju rokove, pozivali ih da sami  utvrde rok do ko jeg}e dosta- vitiliste. Neki su odgovo- rili, a neki ne - istakla je Piri}eva. Narodnaskup{ti- na RS je po~etkomdecembra izabralasvo jedelegate. Predsjedava ju}iVi je}anaro- da RS MomirMali}smatra da je ci jeliproceskonstitu- isawavlasti u BiH, odnosno u FBiH, zapao u }orsokak, posebno u kantonima. - To }e ote`avati~itav proceskonstituisawavlasti i u organimaFBiH i BiH. To ni jene{tonovo, jer se ta- kone{to de{avalo i rani jih godina -rekao je Mali}. Novoizabranidelegat SNSD-a u Domunaroda PSBiHSta{aKo{araco~e- ku je da }e pri~a oko formi- rawaDomanarodabitiaktu- elnatokomovogmjeseca i da se konstituisawemo`edesi- tikra jemfebruara. - Problem u konstitu- isawuinstituci ja BiH, time i Domanaroda, je u FBiH. Nastao je na temequnarci- soidne politike ko ju zastupa SDP i ko ja`eli da promo- vi{epripadnik e, a ne legi-timnepredstavnikehrvat- skognaroda- rekao je Ko{arac. Delegat DNS-a DragutinRodi}istakao je da  je bilokakvaprognoza, ko ja se odnosi na datumkona~nog konstituisawaDoma, neza-  hvalna. On smatra da je Domve} trebalo da budekonstitu- isanjer je RS uradila sve navri jeme.- Na nivou BiH bila bikonstituisana sva ti jela da  je FBiHi{li tim tempom-rekao je Rodi}.Kandidatskup{tineUn- sko-sanskogkantona za dele- gata u DomunarodaFBiH, iz redasrpskognaroda iz SDP- aMiraQubi janki}re kla je“GlasuSrpske“ da }e se Domkonstituisati bez obzira na blokadupo jedinihkantona. - Imamoizabranog41 de- legata u DomunarodaParla- mentaFBiH, a 30 je potre- bno da se mo`eraditi, pa vjeru jem da }emo do 25. janu- araformirati Dom iusvo ji- tiodluku o privremenom finansirawu- istakla je Qubi janki}eva i dodala da poku{ajodu govla~ewafor- mirawaDomane}euspjeti. Dodala je da }e bitiiza- branoi po {estdelegata u klubovima, {to jepotrebna ve}ina za bilokakvuodluku. - Jo{ ni jezakazandatum konstitutivnesjedniceDoma narodaParlamentaFBiH, ali je bilori je~i da ona bu- de odr`anaizme|u 22. i 25. januara. Do kra jamje secasi- gurno}emozasjedati- nagla- sila je Qubi janki}eva. Od svihkandidata za de- legate, iz kantonako ji su dostavililiste, svi predsta- vniciSrba su ~lanovipoli- ti~kihparti ja iz FBiH, najvi{eje iz SDP-a.Jedino  je kandidat za delegata u Do- munarodaParlamentaFBiH iz Sara jevskogkantonaPre- dragKo jovi}~lankoalici je NS-NSP ko ja ima sjedi{te u RepubliciSrpskoj. Dom narodaFBiH ima 58kandidata, od toga po 17 iz redaSrba, Hrvata iBo{waka i sedam izredaos- talihnaroda. Bez formirawa tog Doma nemogu}e je izabratipredsje- dnika i potpredsjednike FBiH, VladuFBiHi DomnarodaParlamenta BiH. RepublikaSrpskasvo je delegate za Dom narodaPar- lamenta BiHizabrala je jo{ 9. decembrapro{legodine.
PET SKUP[TINA 
kantona ispunilo svoje obaveze
Delegat iz reda srpskog na- roda u pro{lom sazivu Do- ma naroda Parlamenta BiH Slobodan [araba smatra da se sporo konstituisawe vlasti u FBiH negativno odra`ava na kvalitet fun- kcionisawa vlasti na ni- vou BiH.- Generalni problem FBiH je sporost u formirawu vlasti za razliku od RS koja je to zavr{ila veoma operativno i brzo. U FBiH taj posaoo~igledno u roku ne mo`e kvalitetno da se zavr{i - is- takao je [araba i dodao da o~ekuje da }e se cjelokupni proces konstituisawa vlasti u BiH zavr{iti u martu. Dom naroda Parlamenta BiH u pro{lom sazivu je konsti- tuisan 15. marta 2007. godi- ne.
O^EKIVAWA 
Jo{ se ne zna kada }e biti konstituisan novi saziv Doma naroda
FOTO: GLAS SRPSKE
Kandidatske liste delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH, bez ~ijeg se formirawa ne mo`e konstituisati ni Dom naroda Parlamenta BiH, na ovjeru nisu dostavili Posavski, Hercegova~ko-neretvanski, Zapadno-her cegova~ki i Kanton deset. Nema sankcija za kantone koji nisu ispo{tovali rokove, istakla Piri}eva
^etiri kantona u FBiH jo{ nisu kandidovala delegate iako je rok istekao 3. decembra
Kan toni u FBiH blo kirali izbor Do ma naro da BiH 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Njegos Perisic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->