Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAI_TAP_HOA_VO_CO-NGUYEN_DUC_VAN

BAI_TAP_HOA_VO_CO-NGUYEN_DUC_VAN

Ratings:
(0)
|Views: 462|Likes:
Published by quocanh95

More info:

Published by: quocanh95 on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
Bµi tËp Ho¸ V« c¬ - NguyÔn §øc VËn
S¸ch ®¹i häc s ph¹mpgs. NguyÔn ®øc vËn
Bµi tËp hãa häc v« c¬
Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 1983
môc lôcPhÇn I – C©u hái vµ bµi tËp
§ 1. KhÝ t..........................................................................§ 2. Hidro..............................................................................
Cµ Trung HiÕu - K46 §HSP Ho¸ - §HTB11/02/20111
 
Bµi tËp Ho¸ V« c¬ - NguyÔn §øc VËn
§ 3. C¸c Halogen...................................................................§ 4. Oxi .................................................................................§ 5. L u hnh- Pn nm Selen§ 6. Nit¬- Phot pho...............................................................§ 7.Ph©n nhãm Asen............................................................§ 8. Cacbon-Silic...................................................................§ 9 . TÝnh ct cña kim li...................................................§ 10. Kim lo¹i kiÒm...............................................................§ 11. Kim lo¹i kiÒm t........................................................§ 12. Nh«m...........................................................................§ 13. Gecmani – ThiÕc – Ch×............................................
 
...§ 14. §ång – B¹c – Vµng........................................................§ 15. KÏm – Cadimi – Thñy ng©n..........................................§ 16. Crom – Mangan – S¾t.................................................
PhÇn II – H íng dÉn tr¶ lêi PhÇn I: C©u hái vµ bµi tËp
§
1. KhÝ tr¬(He – Ne – Ar – Kr – Xe)
Cµ Trung HiÕu - K46 §HSP Ho¸ - §HTB11/02/20112
 
Bµi tËp Ho¸ V« c¬ - NguyÔn §øc VËn
1.Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cña khÝ tr¬ ?(CÊu tróc electron, b¸n kÝnh nguyªn tö, n¨ng lîng Ion hãa).NhËn xÐt vµ cho kÕt luËn vÒ kh¶ n¨ng ph¶n øng cña c¸cnguyªn tè ®ã.2.NhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c khÝ tr¬ cã c¸c gi¸ trÞ sau :HeNeArKrXeRn T
nc
(
o
C): -272-249-189-157-112-71Gi¶i thÝch sù thay ®æi nhiÖt ®é nãng ch¶y trong d·ytõ Heli ®Õn Radon.3.ThÓ Ion hãa thø nhÊt cña c¸c khÝ tr¬ cã c¸c gi¸ trÞ sau:HeNeArKrXeRnI(e V): 24.621.615.314.012.110.7H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi nguyªn tö t¨ng th× thÕ Ion hãagi¶m?4.H·y tr×nh bµy c¸c ®Æc tÝnh cña Heli ?(nhiÖt ®é s«i, khèi lîng riªng, ®é tan ®é dÉn ®iÖn).Tõ ®ãcho biÕt nh÷ng øng dông quan träng cña Heli ?5.Møc oxi hãa ®Æc trng cña Kripton, Xenon vµ Radon ? T¹i saoc¸c møc ®é l¹i kh«ng ®Æc trng ®èi víi c¸c khÝ tr¬ cßn l¹i ?Tõ nhËn xÐt trªn h·y gi¶i thÝch ho¹t tÝnh hãa häc cñac¸c khÝ tr¬? Nªu vÝ dô ®Ó minh häa.6.H·y gi¶i thÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c Hidrat cña khÝtr¬ d¹ng X.6H
2
O (X=Ar, Kr, Xe). C¸c Hidrat ®ã cã ph¶i lµ hîpchÊt hãa häc kh«ng ?7.Ngêi ta ®· kÕt luËn r»ng: c¸c khÝ tr¬ kh«ng cã tÝnh tr¬tuyÖt ®èi, trõ Heli vµ Neon, cßn l¹i lµ nh÷ng chÊt cã ho¹ttÝnh hãa häc, nguyªn tö lîng cµng t¨ng ho¹t tÝnh cµng cao.C¸c hîp chÊt cña Kripton, Xenon ®Òu lµ nh÷ng chÊt oxi hãa,c¸c hîp chÊt ë hãa trÞ cao cã tÝnh oxi hãa m¹nh vµ cã tÝnhaxit.H·y t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh kÕt luËn trªn vµgi¶i thÝch.8.T¹i sao nguyªn tö Xenon kh«ng t¹o ra ph©n tö Xe
2
mÆc dï cãkh¶ n¨ng t¹o ra liªn kÕt hãa häc víi nguyªn tö Flo hoÆc Oxi. ?9.T¹i sao nguyªn tö Clo Ýt cã kh¶ n¨ng t¹o ra hîp chÊt hãa häcvíi Xenon trong khi ®ã Flo l¹i t¹o ra dÔ dµng h¬n ?10. §é bÒn víi nhiÖt ®é thay ®æi nh thÕ nµo trongd·y KrF
4
, XeF
4
vµ RnF
4
?11. ViÕt ph¬ng tr×nh c¸c phn øngsau:XeF
4
+ KI
Cµ Trung HiÕu - K46 §HSP Ho¸ - §HTB11/02/20113

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Khoa Lê Anh liked this
Khoa Lê Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->