Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atmalokam.pages

Atmalokam.pages

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 94|Likes:
Published by ysreddy94hyd

More info:

Published by: ysreddy94hyd on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
ఆత జనం సం అిావమ ఆంాల ాా
జషం
-
 లగ పల
(
మష ఎాల కృమర సంగతం
)(12)
జషం
-
ాల
:(
మష ఎాల కృషమర సంగతం
)(12)
ల ాం ాంా బధనల
(3)
సతడ అా బధనల
(2)
మష ి
.
.
.
ధనల
(2)
మష ామ  ధనల
(1)
క జషం ఎందుక
?(1)
వర
?
 అరం పరమరం ెలసుాల ఉం
?(1)
రమణ మహబధనల
(1)
5
ఏి
2009
సతం అంట
?
మనసు మయజలరగడసంభంేదం కలా తలయడం
అా ధన
...
తంల సతం అంటఏట అిసు ా
?
సతం అఎకో దూరంా ఉంేషయం ాదు
,
అఇకే 
,
ఇపేఅందుబటల ఉం
..
సమదంల ఉంేఒక ేపను సమద ఆవంచుక ఉనట ా 
,
సతం మన చుట  ఆవంచుక ఉం
.
సమదంల ఉంేేపక సమదం గంన ఎరక ఎపటఉండకవచు
.
సమదం గం ెిన ంటేపక ఆత ారమ కలగతం
.
ే గం ెలసుాలనక ఆ వసు వక
,
చూామధన కసం ంత దూరం ఉం
.
అపేకింే గంన జనం చూాకలగతం
.
సమదంలఅంతాగంా ఉన ేపక అల సమ గంన ఎరక ఏటకలగకవచు
.
సతం పి ఇే
.
సతేవడ
.
ేవపి క ఇ
.
అతను మనక అసపంల
,
మన పరం ఉడ
.
సతం
,
ేవడ సపంల ఉందనడం క సాదు
.
అకనుక
.
సతం
,
ేవడ ఉంలపల
,
బయట క పరం ఉడ
.
సతఉంఅదటసతం
.
సతం
,
ేవ దంచకం ఉంేఅ ద పబంధకం మన
.
మ మయెరలగచుటమటక పపంచ అంలక మ పరవలను ేసు
.
paypal donations
 
ఆత లకం
I helps you
 వగత జతక పశల దయేిఅడగవదు
.
ఏటశ
Heart Surgery
సూశర పయణం
బ  వరస
2011(1)
2010(3)
 
2009(35)
 
April(5)
సూశర పయణంపోవంత నం ేయం
,
అపంతలౖవసు ం
.
సతం అంట
?
మనసు మయజలరగడసంభంేదం
...
సతం అంట
?
మనసు ేమయ
..
తం ఒక అనుభవం
.....
March(30)
 
Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In
సతడ అా బధనల
 
బ లను చూపం
.
ాతలను చూించు
12-02-2011
ఆత లకం: సతడ అా బధనలసతడ అా బధనల
blogspot.com// 1/3
 
ఆ మనసు మయల న స మతర
.
రంతరం కలల గ
,
కలనల
,
ఆశల
,
ఆశయల
,
కల ఆలంేేమనసు
.
జలదల  మన
.
ాబటేవ ెలసువకం పబంధకం అం మన
.
బతం ల బదెతనం అంటమనసును ఖా ఉంచడం
.
అంటఆలచనల ఏలమనసు అ అర
.
అ మల ాాంశం అం ఈ ిస
.
ఈ ి ాంచడ ేవ ెలసుకమరం
.
లగవ సతం
:
సంభంేవ కలల అనుం
.
సంభంచడం అంటకింేవ
,
అనుభవంలవే
,
పపంచంల సరసం క కలలవంటఅనుం
.
మసాల మనికంా ఉంేరాల
,
ఆక అనుభాల అ క కలలఅనుం
.
ఎందుకంటచూడబేాా ఉనంత ాలం కలల అ తలయం
.
రంతరం చూదంకల అంతన రనపడ క హాతా ఒక సతం అనుభతమవతం
.
చూదృశమం కల ఐేచూడబేాడ క కల అా తప జం ాదుగ
?
అలాధన ేసూం 
....
కనపేదం కల అరణ ర ఉండా ో ఒక  ాకలకంటనపడ ఆ కల కడ కలనన ఎరక కలతం
.
అ సులవా ెాలంటజేకలల కలగంట అకల అసృహకలగతంో దటా ర తంల అ ద కలనుంబయటపపజలగలవా ర
.(
కల వఅకల అగర క వ లకవ ావడం ాదు
.
కల గంటనంత సమయం క అకల అసృహలఉండగి
)
ఆ ి వన  ఇకచూాడ
,
చూడబేాడా రండర
.
అాతపజి
.
ర తా సంాంచుకన ఆ ాత పజి ఎరక సా పంచ
.
క ఒకసతం అరమవతం
.
అసల ర జంచలద
,
వ ాాద
.
జనన మరణల ల ఆత ెతనం అ
.
మనసు వపయతంా ేమయజలంల పకం మసను సూంపాాలను తం వటం
.
వరక పజిల ితం కం
.
Posted by
అడా రంద
at9:34
 0 comments Links to this post Labels:
సతడ అా బధనల
సతం అంట
?
మనసు ేమయ
..
అా ధన
...
తంల సతం అంటఏట అిసు ా
?
సతం అఎకో దూరంా ఉంేషయం ాదు
,
అఇకే 
,
ఇపేఅందుబటల ఉం
..
సమదంల ఉంేఒక ేపను సమద ఆవంచుక ఉనట ా 
,
సతం మన చుట  ఆవంచుక ఉం
.
సమదంల ఉంేేపక సమదం గంన ఎరక ఎపటఉండకవచు
.
సమదం గం ెిన ంటేపక ఆత ారమ కలగతం
.
ే గం ెలసుాలనక ఆ వసు వక
,
చూామధన కసం ంత దూరం ఉం
.
అపేకింే గంన జనం చూాకలగతం
.
సమదంలఅంతాగంా ఉన ేపక అల సమ గంన ఎరక ఏటకలగకవచు
.
సతం పి ఇే
.
సతేవడ
.
ేవపి క ఇ
.
అతను మనక అసపంల
,
మన పరం ఉడ
.
సతం
,
ేవడ సపంల ఉందనడం క సాదు
.
అకనుక
.
సతం
,
ేవడ ఉంలపల
,
బయట క పరం ఉడ
.
సతఉంఅదటసతం
.
సతం
,
ేవ దంచకం ఉంేఅ ద పబంధకం మన
.
మ మయెరలగచుటమటక పపంచ అంలక మ పరవలను ేసు ం
.
ఆ మనసు మయల న స మతర
.
రంతరం కలల గ
,
కలనల
,
ఆశల
,
ఆశయల
,
కల ఆలంేేమనసు
.
జలదల  మన
.
ాబటేవ ెలసువకం పబంధకం అం మన
.
బతం ల బదెతనం అంటమనసును ఖా ఉంచడం
.
అంటఆలచనల ఏలమనసు అ అర
.
అ మల ాాంశం అం ఈ ిస
.
ఈ ి ాంచడ ేవ ెలసుకమరం
.
లగవ సతం
:
సంభంేవ కలల అనుం
.
సంభంచడం అంటకింేవ
,
అనుభవంలవే
,
పపంచంల సరసం క కలలవంటఅనుం
.
మసాల మనికంా ఉంేరాల
,
ఆక అనుభాల అ క కలల
12-02-2011
ఆత లకం: సతడ అా బధనలసతడ అా బధనల
blogspot.com// 2/3
 
త లఅనుం
.
ఎందుకంటచూడబేాా ఉనంత ాలం కలల అ తలయం
.
రంతరం చూదంకల అంతన రనపడ క హాతా ఒక సతం అనుభతమవతం
.
చూదృశమం కల ఐేచూడబేాడ క కల అా తప జం ాదుగ
?
అలాధన ేసూం 
....
కనపేదం కల అరణ ర ఉండా ో ఒక  ాకలకంటనపడ ఆ కల కడ కలనన ఎరక కలతం
.
అ సులవా ెాలంటజేకలల కలగంట అకల అసృహకలగతంో దటా ర తంల అ ద కలనుంబయటపపజలగలవా ర
.(
కల వఅకల అగర క వ లకవ ావడం ాదు
.
కల గంటనంత సమయం క అకల అసృహలఉండగి
)
ఆ ి వన  ఇకచూాడ
,
చూడబేాడా రండర
.
అాతపజి
.
ర తా సంాంచుకన ఆ ాత పజి ఎరక సా పంచ
.
క ఒకసతం అరమవతం
.
అసల ర జంచలద
,
వ ాాద
.
జనన మరణల ల ఆత ెతనం అ
.
మనసు వపయతంా ేమయజలంల పకం మసను సూంపాాలను తం వటం
.
వరక పజిల ితం కం
.
Posted by
అడా రంద
at9:34
 0 comments Links to this post Labels:
సతడ అా బధనల
హసస ె
:
ల
(Atom) 
12-02-2011
ఆత లకం: సతడ అా బధనలసతడ అా బధనల
blogspot.com// 3/3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->