Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
001_Thirukkural-ProjectMadurai

001_Thirukkural-ProjectMadurai

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Khalifullah

More info:

Published by: Khalifullah on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
¾¢ÕÅûÙÅ÷ «ÕǢ¾¢ÕìÌÈû
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixusing relevant Acrobat Reader, without the need to have the font installed in your computer.You are welcome to redistribute this file provided this header is kept intact.© Project Madurai 2001
 
2
tirukkuRaL of tiruvaLLuvar (in Tamil Script, TSCII format)¾¢ÕÅûÙÅ÷ «ÕǢ ¾¢ÕìÌÈû
1. «ÈòÐôÀ¡ø1.1 À¡Â¢ÃÅ¢Âø1.1.1 ¸¼øÅ¡úòÐ
«¸Ã Ó¾Ä ±Øò¦¾øÄ¡õ ¬¾¢À¸Åý Ó¾ü§È ¯ÄÌ. 1¸üȾɡø ¬Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý. 2ÁÄ÷Á¢¨º ²¸¢É¡ý Á¡½Ê §º÷ó¾¡÷¿¢ÄÁ¢¨º ¿£ÎÅ¡ú Å¡÷.3§Åñξø §Åñ¼¡¨Á Ä¡ÉÊ §º÷ó¾¡÷ìÌ¡ñÎõ Îõ¨À Ä. 4Õû§º÷ ÕÅ¢¨ÉÔõ §ºÃ¡ ¨ÈÅý¦À¡Õû§º÷ Ò¸úÒâó¾¡÷ Á¡ðÎ.5¦À¡È¢Å¡Â¢ø ³ó¾Å¢ò¾¡ý ¦À¡ö¾£÷ ´Ø츦¿È¢¿¢ýÈ¡÷ ¿£ÎÅ¡ú Å¡÷. 6¾ÉìÌŨÁ øÄ¡¾¡ý ¾¡û§º÷ó¾¡÷ì ¸øÄ¡øÁÉì¸Å¨Ä Á¡üÈø «Ã¢Ð. 7«ÈÅ¡Æ¢ «ó¾½ý ¾¡û§º÷ó¾¡÷ì ¸øÄ¡øÀ¢ÈÅ¡Æ¢ ¿£ó¾ø «Ã¢Ð. 8§¸¡Ç¢ø ¦À¡È¢Â¢ý ̽Á¢Ä§Å ±ñ̽ò¾¡ý¾¡¨Ç Å½í¸¡ò ¾¨Ä. 9À¢ÈÅ¢ô ¦ÀÕí¸¼ø ¿£óÐÅ÷ ¿£ó¾¡÷¨ÈÅý «Ê§ºÃ¡ ¾¡÷. 10
1.1.2 Å¡ýº¢ÈôÒ
Å¡ý¿¢ýÚ ¯Ä¸õ ÅÆí¸¢ Åվġø¾¡ý«Á¢ú¾õ ±ýÚ½Ãü À¡üÚ.11ÐôÀ¡÷ìÌò ÐôÀ¡Â ÐôÀ¡ì¸¢ò ÐôÀ¡÷ìÌòÐôÀ¡Â С¯õ Á¨Æ.12Å¢ñýÚ ¦À¡öôÀ¢ý Ţâ¿£÷ Å¢ÂÛĸòЯû¿¢ýÚ ¯¼üÚõ Àº¢. 13²Ã¢ý ¯Æ¡«÷ ¯ÆÅ÷ ÒÂø±ýÛõšâ ÅÇíÌýÈ¢ì ¸¡ø. 14¦¸ÎôÀС¯õ ¦¸ð¼¡÷ìÌî º¡÷Å¡öÁü È¡í§¸±ÎôÀС¯õ ±øÄ¡õ Á¨Æ. 15Å¢ÍõÀ¢ý ÐǢţƢý «øÄ¡øÁü È¡í§¸ÀÍõÒø ¾¨Ä¸¡ñÒ «Ã¢Ð. 16
 
3¦¿Îí¸¼Öõ ¾ý¿£÷¨Á ÌýÚõ ¾Êó¦¾Æ¢Ä¢¾¡ý¿ø¸¡ ¾¡¸¢ Å¢Êý. 17º¢Èô¦À¡Î âº¨É ¦ºøÄ¡Ð Å¡ÉõÅÈì̧Áø Å¡§É¡÷ìÌõ ®ñÎ. 18¾¡Éõ ¾ÅõÃñÎõ ¾í¸¡ Å¢Âý¯Ä¸õÅ¡Éõ ÅÆí¸¡ ¦¾É¢ý. 19¿£÷ýÚ «¨Á¡Р¯Ä¦¸É¢ý ¡÷¡÷ìÌõÅ¡ýýÚ «¨Á¡Р´ØìÌ. 20
1.1.3. ¿£ò¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á
´Øì¸òÐ ¿£ò¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á Å¢ØôÀòЧÅñÎõ ÀÛÅø н¢×. 21ÐÈó¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á Ш½ìÜÈ¢ý ¨ÅÂòÐÈ󾡨à ±ñ½¢ì¦¸¡ñ ¼üÚ. 22Õ¨Á Ũ¸¦¾Ã¢óÐ ®ñΫÈõ âñ¼¡÷¦ÀÕ¨Á À¢Èí¸¢üÚ ¯ÄÌ. 23¯Ã¦ÉýÛõ §¾¡ðÊ¡ý µ¨ÃóÐõ ¸¡ôÀ¡ýÅæÉýÛõ ¨ÅôÀ¢ü§¸¡÷ Å¢òÐ. 24³ó¾Å¢ò¾¡ý ¬üÈø «¸øÅ¢ÍõÒ Ç¡÷§¸¡Á¡ýó¾¢Ã§É º¡Öí ¸Ã¢. 25¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºöÅ¡÷ ¦ÀâÂ÷ º¢È¢Â÷¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºö¸Ä¡ ¾¡÷. 26ͨŴǢ °Úµ¨º ¿¡üȦÁÉ ³ó¾¢ýŨ¸¦¾Ã¢Å¡ý ¸ð§¼ ¯ÄÌ. 27¿¢¨È¦Á¡Æ¢ Á¡ó¾÷ ¦ÀÕ¨Á ¿¢ÄòÐÁ¨È¦Á¡Æ¢ ¸¡ðÊ Å¢Îõ. 28̽¦ÁýÛõ Ìý§ÈÈ¢ ¿¢ýÈ¡÷ ¦ÅÌÇ¢¸½§ÁÔõ ¸¡ò¾ø «Ã¢Ð. 29«ó¾½÷ ±ý§À¡÷ «È§Å¡÷Áü ¦Èù×¢÷ ìÌõ¦ºó¾ñ¨Á âñ¦¼¡Ø¸ Ä¡ý. 30
1.1.4. «ÈýÅÄ¢ÔÚò¾ø
º¢ÈôÒ ®Ûõ ¦ºøÅÓõ ®Ûõ «Èò¾¢Û¡¯í̬ì¸õ ±Å§É¡ ¯Â¢÷ìÌ. 31«Èò¾¢Û¡¯íÌ ¬ì¸Óõ ø¨Ä «¾¨ÉÁÈò¾Ä¢ý °í¸¢ø¨Ä §¸Î. 32´øÖõ Ũ¸Â¡ý «ÈÅ¢¨É µÅ¡§¾¦ºøÖõÅ¡ö ±øÄ¡ï ¦ºÂø. 33ÁÉòÐì¸ñ Á¡º¢Äý ¬¾ø «¨ÉòÐ «Èý¬ÌÄ ¿£Ã À¢È. 34«Øì¸¡Ú «Å¡¦ÅÌÇ¢ ýɡ¡ø ¿¡ýÌõØ측 ÂýÈÐ «Èõ. 35«ýÈȢšõ ±ýÉ¡Ð «È了ö¸ ÁüÈЦÀ¡ýÚí¸¡ø ¦À¡ýÈ¡ò Ш½. 36«Èò¾¡Ú ЦÅÉ §Åñ¼¡ º¢Å¢¨¸¦À¡Úò¾¡§É¡Î °÷ó¾¡ý ¨¼. 37

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->