Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23039, 13.2.2011]

Oslobođenje [broj 23039, 13.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 438 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Zbog banaka naneuropsihi ja triju
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA 
, 13. 2. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.039Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
BiH BEZ VLASTI
mo`e 100 godina
2. strana
DANAS PRILOG
Nakon pada egipatskog predsjednika Hosni ja Mubaraka
Historijske promjene
na Bliskom is toku
Incident u Udru`enju Sand`akli ja
Ga|ali se~a{ama nasas tanku
10. strana14 - 15. strana
I to se de{a va na su|enjima
Tihi rat vje{takabalis ti~ara
11. strana
Kairoju~er
Reuters
Muke`irana ta
6. strana
Iz N/FSBiH tvrde
Begovi}nije smiobraniti protivBirminghama!
48. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 13. februar 2011. godine
U @I@I
2
DorisPack 
BiHtreba prihva ti ti pru`enu rukuNjema~ke
Politi~ari u BiH bi trebaliiskoristiti pru`enurukukancelarkeMerkel, u cilju pokretanjapolitikeko ja}e biti u slu`bina- roda. To smatraspeci jalniiz vjestilac Evropskogparlamenta za BiH DorisPack. Ona je na vela da je Njema~karadila na zaustav ljanjurata u BiH i da je njenopra-  vo i oba veza da u~inine{to i pomogne BiH. Ona isto vremenopozi va EU da konkretnimrje{enjimapoka`e da je po- sve}enanapretku BiH.Razgo vori o usta vnimreormama, ko-  jelideripoliti~kihparti ja iz BiH vode sa njema~kimzvani~nicima u Berlinu, pre- mari je~imapredsta vnicenjema~kih parlamentaraca u Evropskomparlamen- tu i iz vjestiocaEvropskogparlamenta za BiH, DorisPack, predstav lja judobarsi- gnal i pokazu ju da je Njema~kazaintere- so vana za situaci ju u BiH. Premanjenim ri je~ima, narodu u BiH je potrebanneko, kao {to su kancelarkaAngelaMerkel i nje- nisaradnici, kako bi im sta vili do znanja da je krajnjevri jeme da se ne{tou~ini: “Jo{ imamnadu, ali nikad se ne zna. Po- zna jempoliti~are u BiH i mislim da bi, ako su zaistaiskreni u namjeri da u~ine dobro za BiH, trebalo da iskoristepru`enu rukuAngeleMerkel i po~nu da pro vode politikuko ja}e biti u slu`binaroda.”
VIJESTI
Za Evropu}emouraditisamo ono {to moramo, ali ne}emoodus- tati od svo jihprincipa pa ako to i zna~i da nemavlasti u BiH, onda je nema i ondamo`emoovako sto go- dina, poru~io je predsjednik RS-a MiloradDodik. U ju~era{njemobra}anjuno vina- rima u BanjojLuciDodik je nagla- sio da „ako Bo{njaci`ele BiH u bu- du}nosti, onda}e morati da nam nudevi{e“.„Mora}e da nas dr`emalozado-  voljni jim, umjesto da zado volja va-  jusvo jusu jetu“, istakao je Dodik. Go vore}i o procesuormiranja  vlasti na dr`a vnomni vou, predsje- dnik RS-aistakao je da „HSP ni je i ne mo`ebiti na{ partner, ona je a{is- ti~kaorganizaci ja~ijisimbolivri-  je|ajusrpskinarod“.
O Ize tbego vi}u
„Osno vniprincipiDaytona su na- cionalnibalanskonstituti vnihnaro- da, konsenzus i rotaci ja – to je prin- cipko ji se moraodr`ati, jer je to su- {tinaopstanka BiH“, izja vio je Dodik, pono viv {i da na ~eluVi je}aminis- tara BiH, zbogpo{ti vanjaprincipa rotaci je, morabitiHrvat i to „Hrvat iz strankeko japredstav ljavolju i ima izvorniautoritethrvatskognaroda, a ne iz SDP-a BiH“. „Mi na taj na~inbranimointereseSrba, jer ako taj principrotaci jesadaizgubimo, mo`danikadavi{ene}emomo}ibi- ti na ~eluministarskogVi je}a“, rekao  je Dodik.Predsjednik RS-apono vio je i da se Srbi ne osje}ajudobro u BiH, te kon-stato vao da se ondapostaljapitanje {ta }emoza jedno. „Mi se ne osje}amodobroov dje, jer Bo{njacisamo idu po svi jetu i petlja ju i la`u, {to pot vr|uje i samojedanizlazakBakiraIzetbego-  vi}a u svi jet pa da pono vi sve la`i o Srbima“, rekao je Dodik. Os vr}u}i se na sastanak s kance- larkomNjema~keAngelomMerkel u petak u Berlinu, Dodik je kazao da su okosnicurazgo vora~inileteme  vezane za reormeUsta va BiH, mo- gu}razvojsituaci je u BiH, evropske integraci je i iznala`enjena~ina da BiH dobi jesredstva iz ondo va EU. „Mi ci jenimonaporeNjema~ke ko jabitnodetermini{euslo vepri- klju~enjaEvropskojuni ji, pogoto vo  jer Njema~ka ni na ko jina~in neuslov lja vanitivr{ipritisak na nas“, ka- zao je Dodik. Premanjego vimri-  je~ima,u Berlinu mu je re~eno da seNjema~kane}e i ne `elimi je{ati u proceskonstituisanjavlasti u BiH. Kada su u pitanjuusta vnepromje- ne, predsjednik RS-arekao je da je njema~kojkancelarkipreniostav da  je spreman da se Ustav BiH izmje- ni u di jeluko ji se odnosi na pro ve- dbupresudeEvropskogsuda za ljudskapra va u predmetuSejdi}- Finci, kako bi se otkloniladiskrimi- naci ja u pogleduizbora~lano va Predsjedni{tva BiH.
 Sara jevskikrugo vi
„Drugi`ele da se te promjene odnose na sam na~inizbora~lano-  vaPredsjedni{tva na na~in da se oni bira ju u Parlamentu BiH i to je za nas neprihvatlji vo“, podvukao je Dodik. Predsjednik RS-a kazao je kako Evropa, kao uvjet za ~lanstvo u EUne tra`iusta vnuklauzulu. „To je potrebasara jev skihkru- go va, a ja isti~em da nemausta vne klauzulepremako joj bi se o pitanji- mavezanim za prilago|avanjeza- konodav stvuUni jeodlu~ivalosamo na ni vou BiH“, po jasnio je Dodik.
G. KATANA
Mi o ad Dodik: Bo{njaci samo idu po svi e u i pe lja u i la`u
BiH bez vlas ti
mo`e 100 godina
Predsjednik RS-apono vio da se Srbi ne osje}ajudobro u BiH, te konstato vao da se ondapostavljapitanje- {ta }emoza jedno
Dodi
iz Banje Luke poru~io
U ovojazi jo{ nisuusvo je- niplano vi, nitiut vr|eniroko-  viimplementaci jepro jekta izgradnjedr`a vnogzatvora, s obzirom na to da su tek ime- no vanalicaodgo vorna za nje- go vurealizaci ju. Ovo je za Oslobo|enjeistakao[emsu- dinMehmedo vi}, zastupnik u Predsta vni~komdomuParla- mentarneskup{tine BiH.
Prvobi tneodluke
 Vi je}eministara BiH je u 2007. doni jeloodluku o or- miranjuJedinice za imple- mentaci jupro jektaizgradnje Za voda za iz vr{enjekri vi~nih sankci ja na dr`a vnomni vou. ^lanom3. odlukedefnisano  je da }e Jedinicom za imple- mentaci jupro jektaruko vodi- tiupra vnikpritvorskejedini- ce i Za voda u izgradnjiMinis- tarstvaprav de BiH, kao koor- dinatorapro jekta. Odredba- ma~lano va 4. i 6. Zakona o osni vanjuZa voda za iz vr{enje kri vi~nihsankci ja, pritvora i drugihmjera BiH propisano  je da je Za vodupra vnaorga- nizaci ja u sasta vuMinistar- stvaprav de. Za vod u izgradnji  je pri vremenaunutra{njaor- ganizacionajedinicaMinis- tarstva sa specif~nostimaor- ganizaci jeut vr|enezako- nom. Za vodom u izgradnji ruko vodidirektorimeno van u rangusekretara sa pose- bnimzadatkom.- Odredbamava`e}ihpra-  vilnika o unutra{njojorgani- zaci jiMinistarstvaprav de, sve do juna2010. predvi|ena jeosno vnaorganizacionajedi- nicaPritvorskajedinica i Za-  vod za iz vr{enjekri vi~nihsan- kci ja na dr`a vnomni vou, u iz- gradnji. U okviruosno vneor- ganizacionejedinicepre- dvi|ena je i unutarnjaorgani- zacionajedinicaOdsjek za koordinaci ju i kontroluizgra- dnjeZa voda za iz vr{enjeka- znenihsankci ja, u izgradnji- Odsjek za izgradnjuza voda na dr`a vnomni vou (u dva ~lana razli~itnazivjedinice), na vo- diMehmedo vi}.
IzmjenePra vilnika
Izmjenama i dopunama Pra vilnika o unutra{njojor- ganizaci jiMinistarstvaprav - de, usvo jenog20. juna2010. od Vi je}aministara BiH, mi-  jenja se nazivosno vneorga- nizacionejedinice i glasiPri- tvorskajedinicaZa vodaza iz-  vr{enjekri vi~nihsankci ja, a za unutra{njuorganizacionu  jedinicuOdsjek za Pritvorsku  jedinicu i iz vr{enjepritvora i kaznezatvora. Dakle, Jedini- ca za implementaci jupro je- ktaizgradnjeZa voda za iz-  vr{enjekri vi~nihsankci ja ukida se kao organizaciona  jedinicaMinistarstvaprav de BiH.U istovri jeme, u junu 2010. Vi je}eministara BiH donosii odluku o uspostav - ljanjuJedinice za implemen- taci jupro jektaizgradnjeZa-  voda za iz vr{enjekri vi~nih sankci ja, pritvora i drugih mjera BiH.Pozi va ju}i se, izme|uostalog,na odredbe na vedeneodluke, ministar prav dedonosi- odluku o unutra{njojorganizaci jiJedi- nice za implementaci jupro-  jektaizgradnjeZa voda za iz-  vr{enjekri vi~nihsankci ja, pritvora i drugihmjera BiH. - Posebnaspecif~nost iz predmetnihodluka je defni- sanjestatusalicaodgo vor- nih za implementaci jupro je- kta. Licaodgo vorna za imple- mentaci jupro jekta ne zasni-  va juradno-pra vnistatus, ve} se anga`uju po ugo voru o djelu, sa ut vr|enimiznosom naknade do okon~anjapro je- kta, na vodiMehmedo vi}.
A.TERZI]
Nema plana
i roka za
 
implemen taci ju
Posebnaspecifi~nostpredmetnih odluka je definisanjestatusa lica odgo vornih za implementaci ju pro jekta, ci jeniMehmedo vi}
Mehmedo vi} o izgradnjidr`a vnogza tvora
 
Is tekaorok,
CIK dostavio odgovore novo zabranim de egatima
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 13. februar 2011. godine
3
Ivo Josipo vi} u BiH Vi je}esigurnos ti UN-a Bo`oLjubi}Nova gripa u RS-u
Nagrada Slobode
PredsjednikRepublikeHrvatske Ivo Josi- po vi}bora vit}e u Sara je vu u ponedjeljak, 14. ebruara, gdje}e primitinagraduSlobo- da za doprinosmiru i su`ivotu u slobodi, prenosiFena. To priznanjedodi jelio mu je Me|unarodnicentar za mir iz Sara je va, a tradicionalno se dodjelju jepo vodom Me|unarodnogdanaljudskihpra va. Dobi- tnicipriznanja su po jedinci i kolekti viko ji svo jimstvarala{tvomostav lja juzna~ajna svjedo~anstva o vri jednostimaborbe za ljudskapra va. U sklopuposjeteSara je vu predsjednikJosipo vi}}e posjetitiMuzi~ku akademi ju te prisustvo vatisve~anosti, 120. obljetniciro|enjaTinaUje vi}a usklopu Me|unarodnogesti valaSara jev skazima.
Alkalaj sa BanKi-moonom
Ministarvanjskihposlo va BiH SvenAlka- laj je, uime BiH, u~estvo vao na otvorenojde- batiVi je}asigurnostiUN-a o temi“Odr`ava- njeme|unarodnogmira i sigurnosti- me|uza visnostsigurnosti i razvo ja“, organi- ziranoj na inici jati vuBrazila, ko jipredsjeda-  vaVS-om UN-a. Velikibrojzemaljako je su u~estvo vale na spomenutojdebatiizrazile su zado voljstvo te pozdra viletematskudebatu “Postkonfitnaizgradnjamira: izgradnjain- stituci ja“, ko ju je BiH organiziralatokom predsjeda vanjaVS-om UN-a u januaru2011. Na marginamaotvorenedebateVS-a UN-a,  Alkalaj se susreo s generalnimtajnikom UN-a.
Klju~ vlas ti uFederaciji BiH
PredsjednikHDZ-a 1990 Bo`oLjubi} smatra da klju~ za ormiranjevlasti na e- deralnom i na ni vou BiH treba da bude  ve}ina u nacionalnimklubo vima u domo-  vimanaroda. Istakav {i da je za ovajpri je- dlogdobiojednoglasnupodr{kuPred- sjedni{tvastranke, Ljubi} je po jasnio da stranke, koalici je ili bloko viko jiostvare  ve}inu u nacionalnimklubo vima u domo-  vimanarodatreba da buduaktoriko ji}e odlu~uju}euticati na ormiranjeiz vr{ne  vlasti. On je osudiona ja vekonstituisanja DomanarodaParlamentaFBiH bez za vr{e- nihizbora u svimkantonima.
48 no vooboljelih
U RepubliciSrpskoj u posljednja24 sa- taInstitutu za za{tituzdrav lja RS-a pri jav - ljeno je 48 no vooboljelih od H1N1, ~ime se ukupanbrojpo ve}ao na ~ak 713, pre- nosiFena.Klini~kicentarBanjaLukaevidentirao  je 46 poziti vnih na H1N1tokomanalize na brzitest. Ukupno je u toj zdrav stvenoj ustano vihospitalizirano148 paci jenata, a u Jediniciintenzi vnemedicinenalaze se ~etirite`eobolje la. Bolnice u Bi jeljini i Pri-  jedorutako|er su pri ja vile po jednog no vooboljelog. Ukupanbrojtrenutno hospitaliziranih u RS-u je 163, a ~etirioso- be, kod ko jih je bilapot vr|enano vagri- pa A (H1N1) su preminule.
U @I@I
Centralnaizbornakomisi ja BiH na adrese25 no voizabranihdele- gata u kantonalnimskup{tinama iz SDP-a, SDA, NSRB-a,BOSS-a iNa{estrankedosta vila je pisane odgo vore u ko jim ih oba vje{ta va kako se nisusteklizakonompro- pisaniuslo vi za pot vr|ivanjerezul- tataposrednihizbora za Dom na- rodaParlamentaFBiH, te se sa- mim tim nisustekli ni uslo vi za obja vuistih u Slu`benomglasni- ku BiH, dozna jeOslobo|enje.
Zah tje vi bez rezul ta ta
Ju~er je istekao rok do ko jeg su no voizabranidelegati iz SDP-a, SDA, NSRB-a, BOSS-a i Na{estrankedali CIK-u da im odgo vo- ri na njihovpisanizahtjevko jimsu od te dr`a vneinstituci jezatra`ili da im izdauvjerenje o dodjeli mandata u Dom narodaParla- mentaFBiH, dosta viizja ve o pri- hva}anjumandata i obav ljanje ostalihtehni~kihradnjiradipre- uzimanjamandata. Podnosioci zahtje vana veli su da ih CIKBiH svo jimne~injenjempredmetnih radnjispre~ava u preuzimanju pra va i oba vezako jeproisti~u iz dodi jeljenogmandata. - Poglav ljem10, potpoglav lje B, Izbornogzakona BiH propisan  je izbor~lano vaDomanaroda ParlamentaFBiH. Odredbom~la- na10.10, odnosno20.16 Izbornogzakona BiH propisano je da kan- tonalnazakonoda vnati jelabira-  ju58 delegata u Dom narodaPar- lamentaFBiH - po 17 iz redabo{- nja~kog, srpskog i hrvatskognaro- date sedam iz redaostalih. Nadalje, ~lanom2.9 stav1 ta~ka 9. Izbornogzakona BiH propisa- no je da CIKBiHut vr|uje i pot-  vr|ujerezultatesvihneposre- dnih i posrednihizboraobu- hva}enihovimzakonom, ovjera-  va da su ti izboripro vedeni u skladu s zakonom i objav lju jere- zultatesvihneposrednih i po- srednihizboraobuhva}enihtim aktom. Trenutnostanje je, me|utim, da jedanbrojkantonal- nihzakonoda vnihti jelajo{ ni jeiz-  vr{ioizbordelegata za Dom naro- daParlamentaFBiH, {to je supro- tno~lanu10.13 Izbornogzakona BiH. Iz te ~injeniceproizlazi da se  jo{ nisustekliuvjeti da CIKBiHiz-  vr{ipot vr|ivanjerezultatapo- srednihizboradelegata za Dom narodaParlamentaFBiH i obja-  vuistih u Slu`benomglasniku BiH, u skladu s na vedenim~la- nomIzbornogzakona BiH, sto ji u dopisuko ji je potpisalapredsje- dnica CIK-a IrenaHad`iabdi}. Iz te dr`a vneinstituci jena veli su da je~lanom1.3 a stav1 zakona propisano da ~lano vipredsta-  vni~kihti jelaizabrani u skladu s tim aktom, osim u slu~aje vimaut-  vr|enim~lanom1.10 zakona, ne mogu se opozvati, a pra va i du`nostipo~inju im danomkon- stituiranjapredsta vni~kihti jela. U skladu s ~lanom2.9 stav1 ta~ka10. Izbornogzakona BiH, CIKBiH, nagla{eno je,izda jeuvjerenjaoso- bamako ja su dobilamandat na svimni voimaneposrednih i po- srednihizbora u BiH obuhva}enih zakonom, dok je shodno~lanu 1.3a stav3 istogakta, imeno vani nosilacmandata, izabran na ne- posrednim i posrednimizbori- ma, du`an da potpi{eizja vuko jom odbi ja ili prihva}amandat.
Nemaspre~avanja
- U vezi s na vedenim, oba vje{ta-  vamovas da CIKBiHpostupa u okviruzakonskih i podzakonskih normi, te ni na ko jina~in ne vr{ispre~avanje u preuzimanjupra va i oba vezako jeproisti~u iz dodi je- ljenogmandata, budu}i da je na-  vedenomodredbomIzbornog zakona BiH propisan rok za pre- uzimanjeistih. Nadalje, ~lanom 1.3a stav2 Izbornogzakona BiH propisano je da mandat~lano va predsta vni~kihti jelaizabranih na redo vnimizborimatra je~etirigo- dine i te~e od danaobjalji vanja rezultataizbora u Slu`benomgla- sniku BiH, stoga je preuranjeno  vr{enjetehni~kihradnjina vede- nih u va{emaktu, naglasila je Had`iabdi} u odgo voru. IZ CIK-a BiH shodnona vede- nom, nagla{a va ju da sastavDoma narodaParlamentaFBiH, izabran nakonop}ihizbora2006, ostvaru-  jesvo japra va i vr{isvo jedu`nos- ti sve do obja verezultataizbora za Dom narodaParlamentaFBiH u Slu`benomglasniku BiH. - Do sadanisuokon~aniposre- dniizbori za Dom narodaParla- mentaFBiH te se nisuispunili uslo vi iz ~lana5.32 Izbornogzako- na BiH da CIKBiHpot vrdiizbor- nerezultate za taj organvlasti, na-  vedeno je u odgo voru.
A. TERZI]
Bez uslo va za no vi
sazivDomanaroda
Proces okon~ansamo u pet kantona
Iz CIK-a su podsjetilida su ut vr|eni (ali ne i pot vr|eni) re- zultatiposrednihizborako ji su pro vedeni u skup{tinamaUn- sko-sanskog, Tuzlanskog, Ze- ni~ko-dobojskog, Bosansko- podrinjskog i KantonaSara je-  vo uz napomenu da iz tri kan- tonalneskup{tine (TK-a, ZDK- a i KS-a) ni jeizabranzakonom propisanbrojdelegatapri- padnikaodgo vara ju}egnaro- da. Radi se o ukupno pet de- legata - dva iz redaostalih ko jinisuizabrani u Skup{tini TK-a, dva delegatako janisu izabrana u ZDK-u (po jedan iz srpskognaroda i iz redaosta- lih), te jedan iz srpskognaro- dako jinedosta je iz KS-a. - Popunanedosta ju}ihdele- gataiz vr{it}e se u skladu sa ~la- nom10.16 Izbornogzakona BiH u ko jem se, izme|uosta- log, na vodi da CIKBiHvr{ipo- no vnuraspodjelumjestako ja se ne mogupopuniti iz jednog kantonaodmah po za vr{etku prvogkrugaizboradelegata u Dom narodaParlamentaFBiH u svimkantonima, saop}eno je iz te dr`a vneinstituci je.
Ju~er je istekao rok do ko jeg su no voizabrani delegati iz SDP-a, SDA, NSRB-a, BOSS-a i Na{e stranke dali CIK-u da im odgo vori na njihov zahtjev ko jim su od te instituci je zatra`ili da im izda uvjerenje o dodjeli mandata u Dom naroda Parlamenta FBiH
Domna odaPar amen aFBiH: Zaklju~enokakodosada{njisaziv i da jelegi imnocrpisvo aprava

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->