Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36 กลยุทธิ์ชนะศึก

36 กลยุทธิ์ชนะศึก

Ratings: (0)|Views: 569|Likes:
Published by Siddiphong Ladawal

More info:

Published by: Siddiphong Ladawal on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
36
กลยุทธิ์ชนะศึ
กลยุทธ์ที ่ 
1
ดฟาข้ามทะเลกลยุทธ์นีมีความหมายว่า สิงทีตนคิดว่าได้ตระเตรียมไว้ อย่างพร้อมมูลแล้ว ก็มักจะมึนชาและประมาทศัตรู ได้ง่าย สงทีพบเห็ อย่ ูเสมอในยามปรกติก็ ไม่เกิดความสงสัยอีกต่อไป ทว่า “มืดอย่ ู ในสว่าง  ไม่อย่ ูตรงข้ามสว่าง” ก็คือกลอุบายแจ้งมีอุบายลับ อุบายลับจะปรากฏ เป็นจริงขึนในอุบายแจ้งนันเอง “สว่าง” คือเปิดเผย แจ้งชัด “มืด” คื แฝงเร้น ปกปิด ความหมายของคำาว่า “สว่าง มืด” ก็คือ ในรูปแบบที เปิดเผยอย่างทีสุด แฝงเร้นไว้ด้วยเนือหาทีปิดลับทีสุด การใช้อุบาย ประสานกันทังมืดและสว่าง ยอมเป็นกลยุทธ์อันเป็นปกติวิสัยของค่ ูต่อส้ ู   ในการสัประยุทธ์หำาหันซึงกันและกัน ทีกลยุทธ์นีชือ “ปดฟาข้ามทะเล” ก็คือการสร้างภาพลวงฝ่าข้ามทะเลไปโดยไม่ ให้ฝ่ายตรงข้ามร้ ูเนือร้ ูตั เมือใช้ ในด้านการทหาร มิ ได้หมายถึงการข้ามทะเลด้วยการปกปิดเป็น เฉพาะ แต่หมายถึงว่าเมือสองประเทศรบกัน ฝ่ายหนึงใช้กลยุทธ์สร้าง ภาพลวงขึน ปกปดความจริง มึนชาฝ่ายตรงข้าม นก็คือกลยุทธ์ ใช้การ พรางตามาปกปิดจุดประสงค์ของตนมิ ให้ฝ่ายตรงข้ามพบเห็นได้ง่าย เพื บรรลุภาระหน้าทีที ได้กำาหนดไว้อย่างหนึง กลยุทธ์นีสรุปได้ว่า “สำาหรั เรืองทีมีความเคยชิน มนุษย์เรามักจะปล่อยปละละเลยต่อการ ระมัดระวัง มิ ได้ป้องกันให้เข้มงวดกวดขั
กลยุทธ์ที ่ 
2
ล้อมเวยชวยเจ้กลยุทธ์นี มีความหมายวา เมื ่อข้าศึกรวมศูนย์กำาลังพลไว้ ควรจะใช้กล อุบายดึงแยกข้าศึกออกไป ทำาให้กำาลังพลกระจัดกระจาย หวงหน้าพะวงหลัง ครั นแล้ จึงเข้าโจมตี นี ก็คือ “ศัตรูรวมมิส้  ูศัตรูแยก” และตำาราพิชัยสงครามในสมัยโบราณ ขนาน นามยุทธศาสตร์การสงทหารเข้าบุกข้าศึกกอนเป็น “ศัตรูแจ้ง” สวนยุทธศาสตร์กำาราบ ข้าศึกทีหลังเป็น “ศัตรูมืด” ภายในสภาพการณ์ที ่แนนอน การบุกข้าศึกทีหลังได้เปรียบ
 
กวาการสงทหารเข้าบุกกอน กลยุทธ์นี หมายถึงการใช้ศิลปะการตอส้  ูทางการทหารที ่เรียก วา “ถ้ามาหลายก็ ให้แยก” “ถ้าบุกก็ ให้ถอย” “การสงทหารเข้าบุกกอนมิส้  ูตีโต้ตอบ ทีหลัง” นี เป็นกลยุทธ์ที ่“เลี ่ยงแนนตีกลวง เลี ่ยงแข็งตีออน เลื ่ยงที ่สงบตีที ่นปวน เลี ่ยงที ่ฮึกเหิมตีที ่ยอท้อ” เพื ่อขับข้าศึกและเข้าบดขยี ข้าศึกในภายหลังอยางหนึ ่ง ใน ตำาราพิสังสงครามซุนวูบทวาด้วย “จริงลวง” ได้เขียนไว้วา “เรารวมเปนหนึ ่ง ข้าศึ แยกเป็นสิบ เราก็มากข้าศึกก็น้อย” กลยุทธ์นี จึงสรุปวา “อยาปะทะกับข้าศึกซึ ่งหน้ ควรใช้ยุทธวิธีวกวนที ่เป็นประโยชน์แกฝายตน แบงแยกกำาลังของข้าศึกให้กระจายเป็น หลายสวน แล้วจึงพิชิตเสีย” กลยุทธ์ที ่ 
3
ยืมดาบฆาคนกลยุทธ์นี มีความหวายวา เมื ่อศัตรูปรากฏแนชัด แตมิตรยังลังเล สิ ่งที ่พึ กระทำาก็คือลอให้พันธมิตรออกไปปะทะศัตรู นี เป็นกลวิธีอยางหนึ ่งใช้ความขัดแย้ง ยื กำาลังของคนอื ่นไปทำาลายศัตรูเพื ่อรักษากำาลังตนเองไว้ แตการยืมเชนนี จะต้องให้แนบ เนียน มิฉะนั นแล้วก็ ไมอาจทำาลายศัตรู ได้ กลับอาจถูกศัตรูย้อนรอย กลยุทธ์นี ได้ถูกนำ  ไปใช้อยางกว้างขวาง ใน “จดหมายเหตุราชวงศ์ฮันหลังประวัติหวางหยุน” มีเรื ่อง “ลิ โป้ ฆาตั๋งโต๊ะ” ใน “สามก๊ก” ก็มีเรื ่อง “ขงเบ้งยืมกำาลังของซุนกวนไปต้านโจโฉที ่ผาแดง” หรือ “โจโฉแตกทัพเรือ” เป็นต้น กลยุทธ์นี สรุปวา “เมื ่อศัตรูมีทีทาแจมชัด แตกำาลั ของฝายเรายังมิกล้าแข็ง ควรจะหาทางอาศัยกำาลังของพันธมิตรไปโจมตีศัตรู หลีกเลี ่ยง การสูญเสียของฝายเรา ด้วยวิธีทั งปวง” กลยุทธ์ที ่ 
4
รอซำ ายามเปลี ยกลยุทธ์นี มีความหมายวา เมื ่อประสงค์จักทำาให้ข้าศึกตกอย  ู ในภาวะลำาบาก  ไมแนวาจะต้องใช้วิธีรบแตฝายเดียว อาจจะใช้วิธี 
"
แกรงเสียออนได้” ตามที ่กลาวไว้ ใน “คัมภีร์อี จิง สูญเสีย เมื ่อให้ ได้รับชัยชนะก็ ได้” ความหมายของ “แกรงเสีย” ก็คือ เมื ่ การรุกของข้าศึกดุเดือดยิ ่งนัก ดูภายนอกแล้วเสมือนหนึ ่งเข้มแข็งใหญ โตเหลือประมาณ แต ไมอาจรบตอเนื ่องได้ยาวนาน ออนเปลี ยเพลียแรงได้งาย “ออนได้” ก็คือ ฝายรั ที ่ทำาการป้องกัน ถูกตีกระหนำ ่าดูแล้วเหมือนหนึ ่งออนปวกเปียก แตสามารถจะใช้ความ สงบรอความเปลี ย บั่นทอนกำาลังข้าศึกไมขาดระยะ ทำาให้ตนแปรเปลี ่ยนจากฝายเสี เปรียบเป็นฝายได้เปรียบ นี คือกลอุบายในการยึดกุมเป็นฝายริเริ ่มในสงคราม รอโอกาส
 
ทำาลายข้าศึกแปรการรับให้เป็นการรุกอยางหนึ ่ง กลยุทธ์นี มีปรากฏอย  ู ในตำาราพิชั สงครามหลายเลม เชน “ซุนจือ วาด้วยการศึก”
"
ยุทธวิธีร้อยแปด วาด้วยสงคราม” “ว ด้วยการระดมพลเหนือใต้” “บันทึกจอจ้วน” “บันทึกประวัติศาสตร์” “จดหมายเหตุ ราชวงศ์ฮัน” ซึ ่งใน “วาด้วยการระดมพลเหนือใต้” กลาวไว้วา“ทราบจากตำาราพิชั สงครามวาผ้  ูรับมักสบาย แตผ้  ูรุกมักเหนื ่อยยาก รอซำ ายามเปลี ย” ใน “จดหมายเหตุ ราชวงศ์ฮันหลัง ประวัติฝงอี ” กลาวว
"
ผ้  ูบุกกำาลังไมพอ แตผ้  ูรับมีกำาลังเหลือเฟือ บัดนี  รักษาเมืองไว้กอน ใช้ความสงบรอความเปลี ย มิจำาต้องไปรบด้วยเลย” กลยุทธ์นี มาจาก
"
ตำาราพิชัยสงครามซุนจื ่อ วาด้วยการทำาศึ
"
ความเดิมมีว
"
 ใช้ ใกล้รอไกล ใช้สบายรอ เหนื ่อย ใช้อิ ่มรอหิว นี คือการสยบผ้  ูแกรงกวานั นแล
"
กลยุทธ์นี สรุปวา “เมื ่อศัตรูมีทีท แจมชัด แตกำาลังของฝายเรายังมิกล้าแข็ง ควรจะหาทางอาศัยกำาลังของพันธมิตรไปโจมตี ศัตรู หลีกเลี ่ยงการสูญเสียของฝายเรา ด้วยวิธีทั งปวง” กลยุทธ์ที ่ 
5 
ตีชิงตายไฟกลยุทธ์นี มีความหมายวา เมื ่อข้าศึกอย  ู ในภาวะวิกฤติควรฉวยโอกาสรุกรบ  โจมตี เพื ่อให้ ได้มาซึ ่งชัยชนะ หรือให้ผ้  ูเข้มแข็งออกโรงเข้าแทรกแซงให้ผ้  ูออนกวายอม สยบด้วย นี ก็คือที ่เรียกวา “ใช้ความแกรงพิชิตความออน” ความหมายเดิมของ “ตีชิงตาม  ไฟ” คือในขณะที ่ผ้  ูอื ่นถูกเพลิงเผาผลาญหวงแตตัวเอง ไมวางกับเรื ่องอื ่น ก็ฉวยโอกาส แยงชิงเอาของผ้  ูนั นเมาหรือในขณะที ่ผ้  ูอื ่นตกอย  ู ในอันตรายหรือในความลำาบาก ก็รุกลำ า เอาผลประโยชน์ของผ้  ูนั นมา เมื ่อนำามาใช้ ในการทหาร ก็คือสิ ่งที ่ตำาราพิชัยสงครามของ “ซุนจือ วาด้วยอุบาย” กลาวไว้วา “ชิงเอาในยามปนปวน” หรือที ่“วาด้วยอุบาย” ของต้  ู ม  ูนักการทหารอีกคนหนึ ่งกลาวไว้วา “เมื ่อข้าศึกว ุนวายปนปวย อาจฉวยโอกาสชวงชิงมา  ได้” กลยุทธ์นี  แตเดิมมาจากตำาราพิชัยสงครามของซุนจื ่อ “วาด้วยอุบาย” ที ่วกลาวไว้ว “ชิงเอาในยามปั่นปวน” ฉะนั น กลบยุทธ์นี จึงเป็นกลอุบายที ่ฉวยโอกาสในยามที ่ข้าศึกอย  ู  ในภาวะวิกฤติเข้ารุกรบโจมตีอยางหนึ ่ง ที ่กลาววา “เมื ่อข้าศึกมีภัย ให้ฉกฉวยเอา ประโยชน์” มิ ได้จำากัดอย  ูแตเพียงในด้ายการทหาร หากจะนำาไปใช้ ได้ทั งทางการเมือง เศรษฐกิจและอื ่นๆ อยางกว้างขวาง จะได้ผลหรือไมอยางใดก็ขึ นอย  ูกับผ้  ู ใช้ในบางครั งยั อาจจะใช้วิธีการตางๆ ทำาให้ข้าศึกเกิดวิกฤติ ให้เกิดความระแวงสงสัยในกันและกั ตอกยำ าความประหวั่นพรั่นพรึงทางจิตใจให้หนักหนวงยิ ่งขึ น เพื ่อบันทอนพลังส้  ูรบของ ข้าศึก เป็นต้น หลังจากนั นจึงฉวยโอกาสชิงเอาชัยนี ก็นับอย  ู ในการใช้กลยุทธ์นี ด้วย

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->