Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5551, 14.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5551, 14.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 630|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
 VOGO[]A
RanjenAldinSinanovi}
ZENICA
Eksplodiraospremnik vode
SAZNAJEMO
Terenac lo{e ura|en
Prepravke ura|ene nakon {to je otvorenaistraga SIPA-e i Tu`ila{tva BiH
Crnki} ju~er dovezen u Klini~ki centar Sarajevo: Povrede opasne po `ivot 
(Foto: S. Saletovi})
S
lu`beni „audi Q7“, kojije predsjedavaju}i Vije}aministara Nikola [piri}krajem 2008. godine ku-pio pod sumnjivim okolnosti-ma, prepravljan je u jednoj ba-njalu~kog radionici nakon {toje [piri}u dojavljeno da }e o spo-rnoj transakciji biti otvorenaistraga, a vozilo biti detaljno pr-egledano, saznaje „Dnevni avaz“iz pouzdanih izvora.Dva sagovornika potvrdila sunam da je kamufla`a ura|ena lo{ei da vozilo proki{njava!
 3. strana



15. strana
Sud BiH:Tomi} tra`i osloba|anje vje{taka

Bliski istok:I dalje protesti u Egiptu i Jemenu

Sudbine:@ivot jedinog povratnika

Nesre}a
Safet Su{i} o na{im plejmejkerima
U sudaru u travni~kom naselju Turbe
   3   2 .   i   3   3 .  s   t  r  a  n  a
4. strana9. strana10. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 14. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5551
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Crnki} te{kopovrije|en
 2. strana
Problem nijePjani} negoMisimovi}
14. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,14. februar/velja~a 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Dinami~ni razgovori {efova diplomatija o stanju u BiH: EU  sprema sankcije za bh. politi~are
- Definitivno, stranci nisu ni{ta do-bro donijeli BiH, jer su sve vrijemehajcali i pomagali pojedine strankei gasili vatru benzinom. Ne vjerujem u njihovu do-bronamjernost, samo se brinu da im zbog sukobaunutar BiH ne krenu izbjeglice. Treba organiziratinove izbore s facama koje nisu izabrane na pro{limizborima.
(Jasmin Peri})
PORTAL - komentar dana
Tu`iteljica Posebnog od-jela za organizirani kriminal,privredni kriminal i koru-pciju pri Tu`ila{tvu BiH Di-ana Kajmakovi} i njena ko-legica iz Odjela III tog tu-`ila{tva Jadranka Lokmi}-Misira~a prijavile su se nakonkurs za zamjenika gla-vnog dr`avnog tu`ioca Mi-lorada Bara{ina, potvr|enoje „Dnevnom avazu“ u Viso-kom sudskom i tu`ila~komvije}u (VSTV) BiH.Nakon zatvaranja kon-kursa objavljenog u januaruubrzo }e biti obavljeni inte-rvjui s kandidatkinjama.Lokmi}-Misira~a i dosada je obavljala funkcijuzamjenika glavnog tu`ioca.Diana Kajmakovi} po-znata je kao tu`iteljica uslu~ajevima „Turkovi}“ i„Bra}a Daci}“, u akciji „Sv-jetlost“ u Gornjoj Mao~i idrugima. Do 2008. godinebila je i tu`iteljica u Kanto-nalnom tu`ila{tvu Sarajevo,gdje je, izme|u ostalog, ra-dila na slu~aju otmice Ma-ka Vare{anovi}a, {estogo-di{njeg sina Mirze Vare{a-novi}a.Tu`iteljica Lokmi}-Mi-sira~a, koja je bila i zamje-nica op}inskog tu`ioca u Sa-rajevu, do sada je radila naslu~aju generala BranimiraGlava{a nakon njegovogbijega iz Hrvatske u BiH, atrenutno je anga`irana u pr-edmetu biv{eg pripadnikaHrvatske vojske (HV) Tiho-mira Purde, ~ije izru~enjetra`i Srbija.
 F. V.
VSTV zatvorio januarski konkurs
Ko su kandidati zazamjenika Bara{ina
Na konkurs se prijavile Diana Kajmakovi}i Jadranka Lokmi}-Misira~a
 Kajmakovi}: Slu~aj  „Turkovi}“  Lokmi}-Misira~a: Glava{ i  Purda
Odbrana {estorice poli-ti~kih i vojnih ~elnika bosa-nskih Hrvata, optu`enih pr-ed Ha{kim sudom za zlo~inepo~injene tokom rata u BiH,ove sedmice po~inje izvodi-ti zavr{ne rije~i u kojima }epozvati na njihovo osloba-|anje od odgovornosti i Sudim je za izno{enje argume-ntacije dodijelio dvije sedmi-ce, javljaju Onasa/Hina.Biv{i ~elnici samopro-gla{ene „Herceg-Bosne“, pr-emijer Jadranko Prli}, mini-star odbrane Bruno Stoji}, za-povjednici Hrvatskog vije}aobrane (HVO), generali Slo-bodan Praljak i Milivoj Pe-tkovi}, zapovjednik vojne po-licije HVO-a Valentin ]ori}te {ef Ureda za razmjenu za-robljenika Berislav Pu{i}optu`eni su za zlo~ine protiv~ovje~nosti po~injene u okvi-ru udru`enog zlo~ina~kogpoduhvata protiv Bo{njaka idrugih nehrvata na podru~ji-ma BiH koje su nastojali pr-ipojiti Hrvatskoj.
Su|enje {estorki u Ha{kom tribunalu
Odbrana po~injeizno{enje zavr{nih rije~i
Nastavak su|enja Karad`i}u
Su|enje Radovanu Karad`i}u bit }e nastavljeno da-nas u Ha{kom tribunalu unakrsnim ispitivanjembiv{eg komandanta Unprofora u BiH Ruperta Smita,prenosi Srna.Na glavnom pretresu pro{le sedmice najavljeno je da }e Ka-rad`i} jo{ dva i po sata mo}i unakrsno ispitivati Smita, aTu`ila{tvo je za dodatno ispitivanje tra`ilo pola sata.Federalni ministar za bo-ra~ka pitanja Zahid Crnki}te{ko je povrije|en u sao-bra}ajnoj nesre}i koja se do-godila preksino} pola sata pr-ije pono}i na raskrsnici ma-gistralnog puta M-5 i regio-nalnog puta R-413 na ulazuu naselje Turbe iz pravca Tr-avnika.
Pratnja porodice
Na tom mjestu do{lo jedo sudara „golfa 5“, kojim jeupravljao Nijaz Me{i} (49) izSarajeva, a ministar Crnki}bio je njegov suvoza~, ted`ipa „nissan terrano“ ko-jim je upravljao Irfan Der-vi} (19) iz Travnika. U ne-sre}i su te{ko povrije|ena ioba voza~a, dok je lak{e po-vrede zadobio HamidD`ananovi}.Povrije|enima je ljekar-ska pomo} ukazana na Odje-lu hirurgije bolnice Travnik,gdje su svi, osim D`anovi}a,tokom no}i zadr`ani. Mini-star Crnki} ju~er ujutro oko10 sati je u pratnji porodice,prijatelja i saradnika sanite-tskim vozilom iz Travnika tr-ansportiran na Klini~ki Ce-ntar Univerziteta u Sarajevu(KCUS).
Mogu}nost {oka
Kako smo saznali odde`urnog hirurga tra-vni~ke bolnice, prim. dr.Omera Lepare, Crnki} jeodmah nakon pregledaoperiran.Kako je sino} javila BHT1,njemu su dijagnosticiranevi{estruke povrede opasne po`ivot, ali su su mu vitalni pa-rametri stabilni.- Ura|en mu je CT i jo{je na|eno da ima dvije fr-akture ki~me, povredu vr-atne ki~me, kontuzije gla-ve, grudnog ko{a, lijevogkuka i karlice, vi{estrukeprelome desne potkoljeni-ce i sko~nog zgloba. To su,na`alost, povrede opasnepo `ivot - izjavila je Bilja-na Jandri}, portparolKCUS-a.Voza~ d`ipa Dervi} pri-mljen je u bolnicu s na-gnje~enjem glave, grudnogko{a i potkoljenica i radi seo lak{im povredama. Vo-za~ „golfa“ Me{i} ima na-gnje~enje glave, obje po-tkoljenice, lijevog ramena iprijelom lopatice te potresmozga.Odluka o prebacivanjuministra Crnki}a u Saraje-vo donesena je zbog mo-gu}nosti razvijanja trau-matskog {oka i pogor{anjastanja, doznali smo u tra-vni~koj bolnici. Ne{to ka-snije za Sarajevo je tra-nsportiran i Nijaz Me{i},dok je Irfan Dervi} tokomdana pu{ten na ku}no li-je~enje.
 K. KAVAZOVI]
Crnki} ju~er dovezen u Klini~ki centar Sarajevo: Povrede opasne po `ivot 
(Foto: S. Jordamovi})
NESRE]A
U sudaru u travni~kom naselju Turbe
Te{ko povrije|enministar Crnki}
Zadobio dvije frakture ki~me, kontuzije glave, grudnog ko{a, kuka i karlice, vi{estrukeprelome desne potkoljenice i sko~nog zgloba
Povrije|eni i Me{i}, Dervi}, te D`ananovi}
Uvi|aj na mjestu nesre}e obavili su is-tra`itelji Odjela kriminalisti~ke policijePU Travnik, a istraga koja bi trebala rasvi-jetliti okolnosti pod kojima je do{lo do ne-sre}e je u toku. Prema nezvani~nim infor-macijama, „nissan terrano“ kretao se iz pr-avca Travnika prema Turbetu, a „golf“ u ko-jem je bio ministar Crnki} putem iz pravcaVla{i}a prema Turbetu i uklju~ivao se namagistralni put M-5.Do sudara je do{lo na samoj raskrsnicigdje su i ju~er bile vidljive krhotine sa dvavozila. „Golf 5“ prevezen je na depo ispr-ed zgrade MUP-a SBK u Travniku. Ta~neokolnosti pod kojima je do{lo do sudara zasada su nepoznate, a tokom ju~era{njeg da-na bilo je nemogu}e dobiti bilo kakvu in-formaciju iz MUP-a SBK.
Kako je do{lo do udesa
Uni{teni „golf“ u kojem je bio ministar Crnki}
(Foto: K. Kavazovi})
 Dr. Lepara: Hitna operacija
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,14. februar/velja~a 2011.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Oglodanakora
Ako na{e siroma{enje bude nastavljeno,mo`emo do}i u situaciju da dr`ava pre`ivi,ali da to gra|anima ne po|e za rukom
Iz oblaka visoke politike spu{ta se, evo, i Evropska unija. Njena{efica diplomatije Ketrin E{ton (Catherine Ashton) u intervjuu na{emlistu poru~ila je ovda{njim vlastima da njihov glavni posao treba dabude pospje{ivanje zapo{ljavanja i, op}enito, borba za ekonomskoozdravljenje zemlje.^lanice Unije bi, kako ka`e gospo|a E{ton, rado i pomogle u re-alizaciji takvih projekata. Novcem, dabome.Problem, me|utim, nastaje kad shvatimo da takvih pregnu}a, akamoli opse`nih projekata i programa kod nas jednostavno nema. Dokekonomija pada kao kamen u bunar, vlast se bavi svim i sva~im, sa-mo ne time. Otud i gorka istina da sve manje ljudi radi, a sve vi{egra|ana - suo~enih s galopiraju}im poskupljenjima - prinu|eno jeda se brine i za goli opstanak.Glasa~i su se na oktobarskim izborima vi{e nego ikad zalijepiliza SDP-ova obe}anja o ekonomskom preokretu.Savez za bolju budu}nost BiH kao nova stranka napravio je isto-rijski rezultat upravo na politi~kom programu u ~ijem epicentru jebila potreba za promjenama i, posebno, privrednim iskoracima i ve-likim projektima zapo{ljavanja, sve do pokretanja masovnih javnihradova. A sve motivisano strahom da, ako siroma{enje bude nasta-vljeno, mo`emo do}i u apsurdnu situaciju da dr`ava pre`ivi, ali dato gra|anima ne po|e za rukom!Odmah nakon rata ovdje je formirana jedna stranka koja se ra-zmahivala sloganom koji je bitno odudarao od tada{nje (op{te)politi~keatmosfere. Gledaj od ~ega `ivi{ - poru~ivano je gra|anima.U ozra~ju poratnog optimizma i izda{ne me|unarodne pomo}i,narod se oglu{io na pomenutu sugestiju, pa se i ta stranka ugasila.Ali, kora je u me|uvremenu oglodana do kraja. Jedino jeftin u Bo-sni i Hercegovini postao je ljudski `ivot. Taj surovi trend uo~ili su,eto, i u Evropskoj uniji. Uza svu silu ustavnih i drugih reformi ko-je su nam neophodne, Ketrin E{ton procijenila je da prioritet ipaktreba da pripadne onome od ~ega se `ivi.@alosno je, ali istinito: na to su slijepi samo oni koji su to prvi tre-bali da uo~e i da na tome porade - doma}i gospodari na{ih sudbina. Sto-ga }e biti tragi~no ukoliko i nova vlast, na ~ijem se formiranju radi, na-stavi istim, utabanim stazama. Od oktobra do danas, me|utim, poli-ti~ke kolovo|e svojim pona{anjem upravo na to slute!
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 155.493 posjetioca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje: Biste li podr`ali sankcije EU prema bh. politi~arima koji opstruiraju ulazak u euroatlantske integracije i formiranje vlasti u BiH?
Gra|ani podr`avajusankcije za politi~are kojiopstruiraju ulazak u EU
AB
A) DA 82,94%B) NE 15,29%C) Ne znam 1,76%Slu`beni „audi Q7“, koji je pr-edsjedavaju}i Vije}a ministara Ni-kola [piri} krajem 2008. godine ku-pio pod sumnjivim okolnostima, pr-epravljan je u jednoj banjalu~kog ra-dionici nakon {to je [piri}u doja-vljeno da }e o spornoj transakciji bi-ti otvorena istraga, a vozilo biti de-taljno pregledano, saznaje „Dnevniavaz“ iz pouzdanih izvora.
„Akcija“ u Njema~koj
Dva sagovornika bliskaSNSD-u „Avazu“ su potvr-dila da je vozilo prepravljano i„frizirano“ kod autolimara kakobi bio stvoren dojam da je ku-pljeno s ful opremom, {to je pr-ikazano u fakturi. Ovaj „zah-vat“, svojstveniji automafijinego prvom ~ovjeku izvr{nevlasti u BiH, ura|en je da seod istra`itelja Dr`avne age-ncije za istrage i za{titu BiH(SIPA) sakriju tragovi kojiupu}uju na kriminal.- [piri} je „audi“ platiokao da ima ful opremu, alije on kupljen kao osnovnaverzija Q7. Dakle, cijenaje bila skoro 90.000 KMmanja od one koja je prika-zana u fakturi. Kada je [piri} do-bio informaciju da }e njegov „audi“uskoro pregledati SIPA, uslijedilaje prava akcija „napucavanja“ vozi-la - poja{njava na{ sagovornik.Budu}i da je trebalo `urnodjelovati, a da na „tr`i{tu“ za ovavozila nije bilo luksuznih doda-tnih dijelova, ekipa je poslata uNjema~ku, gdje je kupljen slupa-ni „audi Q7“ s ful opremom! Lu-ksuzni dijelovi sa havarisanogvozila skinuti su u jednoj autoli-marskoj radnji te postavljeni na[piri}ev Q7.No, da bi apsurd bio potpun,[piri}evi majstori posao nisu odradi-li kako treba, pa je postavljeni„panorama“ krov ubrzo pokazao ne-dostatke i sada, kako saznaje „Avaz“,luksuzni terenac proki{njava!?
Istraga jo{ traje
SIPA je davno zavr{ila istragu osumnjivoj nabavci ovog vozila, a pr-edmet s krivi~nom prijavom dosta-vila Tu`ila{tvu BiH, no nepoznatoje jesu li istra`iteljima bili pozna-ti i ovi detalji. Kako je „Avazu“ po-tvr|eno iz krovne pravosudne insti-tucije, istraga je jo{ u toku.- Ovaj predmet je jo{ aktivan ion je u radu - potvrdio je Boris Gr-uber{i}, portparol Tu`ila{tva BiH.U nekoliko navrata proteklihdana poku{ali smo stupiti u konta-kt sa [piri}em, ali on nije odgova-rao na na{e pozive.
 A. [I[I]
Bernard Bajer, komandant EUFOR-a
Me|uentitetsku liniju treba precizno ucrtati
Bernard Bajer (Bernhard Bair),komandant EUFOR-a, ocijenioje da me|uentitetska linija trebabiti precizno utvr|ena.U intervjuu za „Glas Srpske“on je naglasio da je to „tehni~kopitanje, ~ije je rje{avanje veomava`no i granica izme|u Republi-ke Srpske i Federacije BiH trebabiti precizno ucrtana na kartamai katastarskim planovima“.- Mislim da se tu radi o te-hni~kom pitanju i trebalo bi da gazadr`imo na tom nivou. Razumi-jem da je to pitanje va`no za lju-de koji `ive u blizini me|uentite-tske linije razgrani~enja, kao i zazvani~ne institucije. To je pitanjeva`no iz administrativnih razloga.Rekao sam da su tri straneodgovorne za rje{avanje ovog pi-tanja, a to su dr`ava BiH, RS iFBiH. Kona~an rezultat trebao bida bude precizno ocrtavanjeme|uentitetske linije razgra-ni~enja na kartama i katastarskimplanovima.Ali linija treba da bude preci-zno ucrtana na kartama i katasta-rskim planovima, jer ljudi treba daznaju gdje da pla}aju poreze, ainstitucije treba da znaju odakle daprikupljaju poreze. To su bitniadministrativni razlozi, zbog ko-jih je to potrebno uraditi, kazao jeBajer.
“Svemirski“ „audi“ prepravljan i „friziran“ 
Podsje}amo, afera u vezi sa su-mnjivom kupovinom luksuznogterenca datira jo{ s kraja 2008. go-dine, kada je vozilo nabavljeno.Mediji su izvje{tavali da je[piri}ev „audi“ najprije bio uvlasni{tvu firme „Br~ko Gas“(kupila ga od „ASA Auta“), kojaga je poslije nekoliko dana, uoktobru 2008., prodala firmi„Transjug“ iz Donjeg @abara za133.233 KM. Me|utim, istog da-na „Transjug“ je sklopio ugovor sVije}em ministara BiH o prodajiovog vozila po cijeni od 219.900KM, {to jednostavnom ra~unicomupu}uje na to da je dr`avni bud`eto{te}en za 86.667 KM.
O{te}en dr`avni bud`et
C
SAZNAJEMO
Kako su prikriveni tragovi sumnjive nabavke
Proki{njava[piri}ev Q7!
Prepravke ura|ene nakon {to je otvorena istraga
U Njema~koj nabavljenslupani d`ip iste marke
Premijer ne odgovara na pozive
[piri}: [ta}e re}i Tu`ila{tvo BiH?

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jjaassoo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->