Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E-Learning w Rytmie Flamenco

E-Learning w Rytmie Flamenco

Ratings: (0)|Views: 84|Likes:
Published by Marek Hyla
Relacja z wizyty studyjnej w Obserwatorium E-learningu działającym przy Uniwersytecie w Salamance. Wizyta zorganizowana została przez Komisję ds. E-learningu działającą przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Zamieszczono za zgodą autorki sprawozdania - Doroty Draczyńskiej
Relacja z wizyty studyjnej w Obserwatorium E-learningu działającym przy Uniwersytecie w Salamance. Wizyta zorganizowana została przez Komisję ds. E-learningu działającą przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Zamieszczono za zgodą autorki sprawozdania - Doroty Draczyńskiej

More info:

Published by: Marek Hyla on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2011

pdf

text

original

 
 
Wizyta studyjna organizowana przez POLSK
Ą 
IZB
Ę
FIRM SZKOLENIOWYCH
 
Opracowanie: Dorota Draczy 
ń
ska
1
„e-Learning w rytmie Flamenco”
, fotoreporta
ż
merytoryczny byDorota Draczy
ń
ska, TOMORROW
Dzie
ń
pierwszy: 24-01-2011
Salamanka, to osada za
ł
o
ż
ona przezIberów, w roku 217 p.n.e. W trakcieburzliwej historii wielokrotnie przechodzi
ł
az
ą
k muzu
ł
manów w
ę
ce chrze
ś
cijan.Posiada uniwersytet za
ł
o
ż
ony w XII wieku,który rywalizowa
ł
z uczelniami w Bolonii,Oxfordzie i Pary
ż
u. Tyle Wikipedia iInternet. Prywatnie, zbudowane zpiaskowca s
ł
oneczne i mro
ź
ne miasto (wstyczniu), ho
ł
ubi
ą
ce
ż
ab
ę
jako wk
ł
ad luduw rozwój architektury. Miasto pi
ę
kne, cho
ć
 wyludnione, w dzie
ń
, który trwa znacznied
ł
u
ż
ej ni
ż
w Polsce i w nocy, kiedy –inaczej ni
ż
w Polsce – po sje
ś
cie, budzisi
ę
do
ż
ycia. W ko
ń
cu miejsce, w którympowsta
ł
o centrum badawcze e-learningu onazwie GRIAL. Miasto z absolutniecudown
ą
bibliotek
ą
(widok z kru
ż
gankówobok). Miejsce, które nale
ż
y zobaczy
ć
.Uniwersytet przywita
ł
nas przepi
ę
knymikru
ż
gankami i sal
ą
, która wiele wyk
ł
adów ju
ż
 s
ł
ysza
ł
a, a w tym tygodniu mia
ł
a go
ś
ci
ć
nas,którzy przyjechali tu aby dowiedzie
ć
si
ę
jakrozwija si
ę
e-learning w Hiszpanii.
 
 
Wizyta studyjna organizowana przez POLSK
Ą 
IZB
Ę
FIRM SZKOLENIOWYCH
 
Opracowanie: Dorota Draczy 
ń
ska
2Pierwszy wyk
ł
ad:
Dr Francisco Jose Garcia Penalvo
 Dyrektor interdyscyplinarnej grupy badawczej GRIAL i profesor na Wydziale NaukKomputerowych Uniwersytetu w SalamanceW czasie pierwszego wyk
ł
adupoznali
ś
my zasady dzia
ł
ania grupybadawczej GRIAL, projekty zobszaru e-learning i m-learningoraz za
ł
o
ż
enia mi
ę
dzynarodowegoprojektu badawczegoprowadzonego przez Uniwersytet wSalamance, którego celem jestwypracowanie narz
ę
dzi i metodykinauczania z uwzgl
ę
dnieniemaspektu mi
ę
dzykulturowego. Wramach projektu opracowywany jestmodel budowy obiektówszkoleniowych. G
ł
ównymza
ł
o
ż
eniem modelu jest wbudowanie w obiekt szkoleniowy celu dydaktycznegouwzgl
ę
dniaj
ą
cego okre
ś
lon
ą
orientacj
ę
kulturow
ą
. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na uzyska
ć
 nawww.mihproject.eu. Docelowym rezultatem projektu ma by
ć
podr 
ę
cznik opisuj
ą
cymetodologi
ę
z uwzgl
ę
dnieniem europejskiej ró
ż
norodno
ś
ci kulturowej w nauczaniu.***W ramach przygotowaniakulturowego dowiedzieli
ś
my si
ę
  jak bardzo dla Hiszpanów wa
ż
ne jest celebrowanie przerw: sjesty ikawowej. W tym zakresiepoczuli
ś
my si
ę
swojsko. Przerwakawowa by
ł
a wa
ż
na! Serwowanaw barze studenckim za jedyne 99centów pozwoli
ł
a wczu
ć
si
ę
, wdawno zapomnian
ą
, atmosfer 
ę
latstudenckich. Po 30 minutachcelebrowania dobrej kawy za jeszcze lepsz
ą
cen
ę
przyszed
ł
 czas na kolejny wyk
ł
ad.Drugi wyk
ł
ad:
Miguel Angel Conde Gonzalez
Cz
ł
onek zespo
ł
u GRIAL odpowiedzialny za projekty i rozwi
ą
zania mobilneG
ł
ówne nurty badawcze i rezultaty
 
 
Wizyta studyjna organizowana przez POLSK
Ą 
IZB
Ę
FIRM SZKOLENIOWYCH
 
Opracowanie: Dorota Draczy 
ń
ska
3Migiel, nasz drugi prelegent, wraz zzespo
ł
em koncentruje si
ę
naaspektach m-learning zarówno wzakresie dostosowania kontentu, jak iplatform (tu: Moodle) do wspó
ł
pracy zurz
ą
dzeniami mobilnymi oraz budow
ą
 osobistego
ś
rodowiska nauki(Personal Learning Environment)*wykorzystuj
ą
cego rozwi
ą
zania web 2.0w procesie nauczania. M-learning jestpostrzegany jako element nauczania,planowany do wykorzystywania zewzgl
ę
du na bardzo du
żą
popularno
ść
 telefonów i urz
ą
dze
ń
mobilnych wHiszpanii (+5% w porównaniu do
ś
redniej z innych krajów Unii). W ramach projektówstaraj
ą
si
ę
rozwi
ą
za
ć
g
ł
ówne problemy, tj. technologiczne i pedagogicznedostosowanie systemu i tre
ś
ci do wykorzystania na urz
ą
dzeniach mobilnych.GRIAL zrealizowa
ł
2-letni projekt CLAYMOBILE, którego celem by
ł
o zbudowanieplatformy (Claymobile w
ł
a
ś
nie), która wykorzystuje kontent zaimplementowany naMoodle i umo
ż
liwia wykorzystywanie go na urz
ą
dzeniach mobilnych. Kolejnyzrealizowany projekt to ECLAP – mobile project for the Escuela de AdministrationPublica de Castilla y Leon. W ramach, którego zosta
ł
opracowany interfejs, któryrozpoznaje rodzaj urz
ą
dzenia mobilnego w zwi
ą
zku z tym Moodle prezentuje stronydedykowane dla danego urz
ą
dzenia.Inne projekty zwi
ą
zane z m-learningiemhttp://code.google,com/p/moodbile/ http://iphone.moodle.com.au/ *PLE (Personal Learning Environment), Osobiste
Ś
rodowisko Nauki
łą
cz
ą
ceformalne i nieformalne procesu nauki poprzez integracj
ę
systemów LMS z nowymitrendami oraz technologi
ą
w celu budowania rozwi
ą
za
ń
zwi
ą
zanych z nurtem e-Learning 2.0.Trzeci wyk
ł
ad:
Antonio Seoane Pardo
Researcher, Online Tutoring in Grial GroupZespó
ł
badawczy w GRIAL opracowa
ł
 metodologi
ę
w zakresie tutoringu onlineumo
ż
lwiaj
ą
c
ą
skuteczne korzystanie zdostarczanych rozwi
ą
za
ń
szkoleniowych.Podwaliny metodologii okre
ś
li
ł
y rol
ę
tutora,który jest definiowany jako nauczyciel wprocesie pozyskiwania wiedzy przezstudentów, u
ż
ytkowników. Rol
ą
tutora jestuczenie oraz wspieranie studentów i jestto rola zbli
ż
ona do roli nauczyciela wtradycyjnym procesie szkoleniowym. Rola

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->