Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dienstverlening op niveau

Dienstverlening op niveau

Ratings:
(0)
|Views: 35|Likes:
Published by TOPdesk
De verwachting dat de implementatie van een FMIS al de problemen in de dienstverlening vanzelf oplost, is te makkelijk gedacht. De dienstverlening komt pas echt op peil wanneer de pijlers proces, tool en mens goed op elkaar zijn afgestemd. Een integrale aanpak werkt daarbij om het beste resultaat te behalen. (gepubliceerd in Facility Management magazine, nr. 177, februari 2010)
De verwachting dat de implementatie van een FMIS al de problemen in de dienstverlening vanzelf oplost, is te makkelijk gedacht. De dienstverlening komt pas echt op peil wanneer de pijlers proces, tool en mens goed op elkaar zijn afgestemd. Een integrale aanpak werkt daarbij om het beste resultaat te behalen. (gepubliceerd in Facility Management magazine, nr. 177, februari 2010)

More info:

Published by: TOPdesk on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2011

pdf

original

 
46
FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 177 | FEBRUARI 2010
FMIS
IMPLEMENTATIE
De verwachting dat de implementatie van een FMIS al de problemen in de dienstverleningvanzelf oplost, is te makkelijk gedacht. De dienstverlening komt pas echt op peil wanneerde pijlers proces, tool en mens goed op elkaar zijn afgestemd. Een integrale aanpak werktdaarbij om het beste resultaat te behalen.
TEKST: JOCHEM BROEKHUIZEN
Simon Brandsma is al jaren restau-ranthouder in Den Haag. Hij heeftéén kok en twee obers in dienst.Omdat zijn omzet terugloopt, onder-zoekt hij wat de oorzaak is. Uitgesprekken met klanten ontdekt hijde oorzaak van zijn teruglopendeklandizie: de laatste tijd zijn er in deomgeving restaurants geopend dieniet veel duurder zijn, maar waarlekkerder en veelzijdiger gegetenkan worden. Bovendien worden deklanten er beter geholpen.Simon maakt een plan om zijn posi-tie te verbeteren. Voor 40.000 euroschaft hij een nieuwe keuken aan,om zodoende de klanten weer naarzijn restaurant te lokken. Een iederdie dit verhaal leest, begrijpt dat deoplossing van Simon zijn probleemniet oplost. Het wordt alleen gemak-kelijker om te koken.
FMIS lost niet alle problemen op
De geschetste situatie komt regel-matig voor bij dienstverlenendeafdelingen, zoals Facilitaire Zaken of Bedrijfsvoering. De aanschaf vaneen FMIS, zoals TOPdesk, wordt vaakingezet als oplossing voor een niet-goed functionerende afdeling.De verwachtingen omtrent dienst-verlening in een organisatie worden
hoger naarmate de organisatie groeit.
 Na verloop van tijd wordt het steeds
moeilijker controle en grip te houde
nop de dienstverlening en er komtvaker een ontevreden geluid uit deklantorganisatie. Het gevoel heerstdat afspraken niet nagekomen wor-den, maar dit is niet na te gaan. Ditis vaak het moment waarop eenfacility manager besluit een FMISaan te schaffen om de grip terug tekrijgen.De verwachting is dat door de imple-mentatie van het FMIS de afdelingbeter gaat functioneren. Er zal bij-voorbeeld meer inzicht komen in degeleverde diensten, er zullen minderverzoeken verdwalen en het wordtgemakkelijker gestructureerd onder-houd te plannen en uit te voeren.Ook zal het werk voor de medewer-kers gemakkelijker worden en uit-
Dienstverleningop niveau
FMIS-implementatie in de praktijk
 
47
FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 177 | FEBRUARI 2010
IMPLEMENTATIE
FMIS
eindelijk zal de klant tevredenerworden. Met andere woorden: hetFMIS is het antwoord op de proble-men. Groot is de teleurstelling alsenkele maanden na het implemen-teren van het FMIS geen duidelijkevooruitgang is geboekt. Om het werkelijke probleem op telossen zal Simon ook aandacht moe-ten besteden aan het proces ‘vanklanten binnen krijgen tot ze tevre-den het restaurant verlaten’. Eenrandvoorwaarde hiervoor is dat demedewerkers een gedegen horeca-opleiding hebben gehad, plezier inhun werk hebben en de bedieningen de keuken goed op elkaar zijnafgestemd. Dit geldt ook voor eendienstverlenende afdeling. Dedienstverlening zal alleen op peilkomen wanneer de werkprocessenhelder zijn, de tool goed is ingerichten de medewerkers hun werk goeddoen. Deze drie pijlers (proces, toolen mens) moeten goed op elkaarzijn afgestemd. Een vanzelfspre-kendheid die in de praktijk mindervanzelfsprekend is.
Processen
In een organisatie die is gegroeid,zijn de facilitaire werkprocessenvaak organisch meegegroeid. Hetgevolg is dat de werkzaamhedenverspreid zijn over verschillendemensen en afdelingen. Die indelingis niet altijd even logisch. Voorbeel-den hiervan zijn telefonie diegedeeltelijk door facilitaire zakenen ge-deeltelijk door ICT wordtbeheerd, bestellingen die doormeerdere mensen wordengeplaatst, onderhoud dat nergens isbelegd en recepties die contact heb-ben met leveranciers zonder de ser-vicecontracten te kennen. Een bij-komend effect is vaak dat ereilandjes ontstaan. Er is geen over-zicht van wie waarvoor verantwoor-delijk is.Procesmatig werken, wordt belang-
rijker naarmate de organisatiegroeit.
Goed ingerichte processenzorgen
voor een heldere manier vanwerken
. Uit deze processen volgenduidelijke werkinstructies, zodatmedewerkers hun rol goed kunnenvervullen en weten wat hun positiebinnen de dienstverleningsketen is.Mede daarom worden processen alsmeldingenbeheer, middelenbeheeren reserveringenbeheer in het faci-litaire werkveld steeds meer erkendals belangrijke beheerprocessen.Het opstellen van deze proceduresen werkinstructies is voor veel orga-nisaties een uitdaging. Het is eenvalkuil om de processen te theore-tisch
op te stellen zonder de mede-werkers
van de werkvloer te betrek-ken. Het geheel wordt hierdooronnodig complex. Het eindresultaatvan de ingerichte processen pastniet meer binnen de organisatie enis onwerkbaar
geworden. In som-mige gevallen wordt
er ook eenexterne adviseur ingehuurd om deprocedures op te stellen. Het gevolgvan beide is dat er een verzamelingonleesbare en onbegrijpelijke docu-menten in een la ver
dwijnt en datalleen de opstellers zich
bewust zijnvan deze procedures.
Bij het implementeren van proces-sen
 
is het belangrijk om de mede-werkers
erbij te betrekken die hetmoeten uitvoeren. De proceduresmoeten in overleg met hen wordenopgesteld. Zij weten immers precieswaar momenteel de hiaten in hetproces zitten. Door samen met henhet proces te verbeteren, zal er eengroter draagvlak ontstaan. Alsmedewerkers weinig ervaring heb-ben met procesmatig werken, zalhet ook moeilijk zijn hier draagvlakvoor te creëren. Dit kan wordenaangepakt door ze een training pro-cess awareness te geven.Bovendien stopt het werk na deimplementatie niet. Voor de proces-coördinatoren begint het werk dan;zij bewaken en promoten de proces-sen in de organisatie. Zij zorgenervoor dat de kennis van de mede-werkers regelmatig wordt opgefristen nieuwe collega’s weten wat deprocedures zijn. Daarnaast kunnenwerksituaties veranderen waardoorde procedures (en zeker de werk-instructies) aangepast moetenworden.
Werkbaar FMIS
De gedachte om een FMIS te imple-
menteren om meer grip op dedienstverlening te krijgen is eengoede. Een
F
MIS is vaak een hulp-middel om een
dienstverlenendeafdeling te ondersteunen. Een FMISkan een hoop informatie aanleve-ren. Zoals met ieder informatiesy-steem moet deze informatie er weleerst in worden gestopt. Een grotereinformatiewens betekent dan vaakeen hogere registratielast.Bij de implementatie van een FMISzijn twee elementen van belang.
Ten eerste is het belangrijk rekeningte houden met een werkbare opera-tionele situatie. Als het gebruik vanhet FMIS het werk onnodig complexmaakt, valt de toegevoegde waardetegen. Als de inrichting goed aan-sluit bij de ontworpen procedureszal het FMIS substantieel kunnenbijdragen aan een betere en meet-bare dienstverlening.
Het tweede element is de tactischeinformatievoorziening. Om de beno-digde informatie met rapportagesuit het FMIS te kunnen halen, is eengoede registratie in het pakket vanbelang. Uitgebreid registreren, kanechter ten koste gaan van de werk-baarheid. De uitdaging bij het inrich-ten van het FMIS is het verenigenvan deze twee soms uiteenlopendewensen. Vaak wordt er geregistreerdten behoeve van rapportages, ter-wijl niet altijd duidelijk is waar deingevoerde informatie voor gebruiktwordt. Een voorbeeld is het bijhou-den van de hoeveelheid tijd diemen bezig is met het behandelenvan een melding of reservering. Ditis waarschijnlijk mogelijk in de tool,maar
als hier in de praktijk weinig opwordt
 
gerapporteerd, dan levert hetregistreren van de bestede tijd onno-dig extra
werk op.Voor de aanschaf van een FMISmoet het doel goed in kaart wordengebracht. Welke behoefte moet hetFMIS vervullen? Wat moet het FMISgaan betekenen voor de gebruikerservan? Welke informatie moet hetFMIS gaan opleveren? Om goedekeuzes te kunnen maken over hetaan te schaffen FMIS en de bijbeho-
 Jochem Broekhuizen
 Jochem Broekhuizenis werkzaam bijTOPdesk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->