Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
2011 01 Camion Truck & Bus Magazin

2011 01 Camion Truck & Bus Magazin

Ratings:
(0)
|Views: 1,300|Likes:
Published by hkroy
Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország
Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország

More info:

Published by: hkroy on Feb 14, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

 
PEHCUNT JCRMT] ! DENTC TPUKO OIT(
 
CW ENCNYÃ[… ∐OÙWNEOEDÍ[@MWTAH[ÃLTŶWANTÛHCV [WMLETJAHA[TAPAH
[kchmc tųwantûo
 [kchmc tųwantûo 
í{ jų{wcom jehtœo
í{ jų{wcom jehtœo 
[ETPC [ 435 B @EJUTCTÛ
 
 YÙNL]E[MW[ANTOOO [WÍOEN] CHDPÃ[HIJMCC 0636 ∐ VÛTOAK[MO. IENÍVÊTJÍH]EO 
 
Iu{a Kchtep Eka B}`pmd ∐ MCC 0636 `ejutctûo Hm{{ch HY066 om{tebepte{wt YDN Iutupc ∐ MCC 0636 `u{w`ejutctûoJ@ Kmtcpa ‛ Oùwù{lm oùwneoedí{m {wmjvûwmuj
0633!3 GCHUÃP † ÃPC7 ;=5 It
BC[WAHLÍVGÃPJŶ. ÃPU*Í[ [WEJÍN][WÃNNÊTÃ[M [WCONCVE*JCMN7 kcj`u{Fbu(mhtep(hetMHTEPHET7 |||(kcjmahtpuko(bu
‘MHTEPHCTMAHCN TPUKO ) YCH ) @U[) KACKB AI TBE ]ECP‚[WEPYEWET BMYCTCNA[ NCVGC
= <<3529 2<066236633
 
Iíoeh tcptatt nehdþnet
Ohapp*@pej{e Iíopehd{wepeo Oit(
9666 Oek{oejít. [weledm ÷t 4=(Ten(7 /;9 <9 533 366 † Icr7 /;9 <9 423 366E*jcmn7 {cne{(oektFohapp*`pej{e(kaj
|||(ohapp*`pej{e(kaj |||(ohapp*`pej{eky{(kaj
@udcve{t
Jcgap Níliío Oit(RRM(. MM( Pãoûkwm I( ÷t( ;6;(3 ! 0<2 0500? 405 3305TMP*[WEP Oit(R(. L}ùjpœm ÷t( 356(3 ! 096 <644
De`pekeh
Vpmj Yan*Tpcde Oit(Awjãh u( ;(50 ! 4<6 030? 566 =45
L}ùhl}ù{
Nídej 0666 Oit(@ehe u( 5=*93(;< ! 56= 323
[weled
Tm{wc Yanãh Wpt(@coc} H( u( 42(90 ! 596 333
Tctc`ãh}c
[wmhopah Oit( [wíkbeh}m ÷t 32(;4 ! ;04 004? 533 2;5
Wcncelep{wel
Wcnc Yanãh Wpt(Wpêh}m u( ==(=0 ! 56; 9=5
L}œp
@mpû Vcpt{ Oit(Waj`ap u( 3(=9 ! 509 =26. 509 =23
Ohapp*@pej{e Vcpthep
Cuta Pcd Kahtpanne Oit(
0;35 [wmletbcnaj. Jų ÷t 0(|||(cutapcd(bu
K{c`c Jetcn Wpt(
5506 [welbcnaj. Omhmw{m u( <9(|||(k{c`cjetcn(bu
Opcyter Oit(
=600 L}œp. Nm{wt Iepehk u( <(|||(opcyter(bu
Jcl}cp Gãpjųtekbhmocm Wpt(
4660 De`pekeh. @cnjcw÷gpa{m ÷t 34(|||(jgt*wpt(eu
HC@M L}ãptû í{ Oepe{oedenjm Oit(
3395 @udcve{t. ×g{wã{w u( 45(|||(hc`m(bu
HC@M L}ãptû í{ Oepe{oedenjm Oit( ‛Oajvawmt Cutû`u{wl}ãp
<466 Ocva{yãp. Oenetm Mvcpm Vcpo|||(hc`m(bu
Pã`c Iutûjų Oit(.Pã`c Gãpjų Oit(
=60< L}œp. Jcptmh u( 3(|||(pc`c(bu
[kb|cpwjþnnep Gãpjųl}ãptû í{Oepe{oedenjm Oit(
0;;3 Duhcbcpc{wtm. Gednmo Ãh}a{ u( 4;(|||({kb|cpwjuennep(kaj
Gãpjųl}ãptûDm{wtpm`÷tap
 
|||(jch*jh(bu
 
JCH Ocjmah í{ @u{w Oepe{oedenjm Oit(
‛ Cw JCH Hutwicbpweule K{avapt tclgc
0;;6 Duhcbcpc{wtm =60< L}ôp <9;6 Vík{ ;526 Tm{wc÷gyãpa{
K{ahoc Gãha{ u( 0( @epoeh}eic {ap 3( Vík{yãpcdm ÷t 4( @c} Wantãh u( 35( Ten7 "04- 506*;66 Ten7 "=9- 535*496 Ten7 "<0- 5;=*466 Ten7 "4=- 544*466Icr7 "04- 506*;3< Icr7 "=9- 535*493 Icr7 "<0- 5;=*463 Icr7 "4=- 544*463
Jell}ôwôdí{þho. bal} avtmjãnm{ ocp`chtcptã{{cn hùyenbetô cw Ùhùo JCH gãpjÿffattãgãhco bctíoah}{ãlc( Ewípt oêhãnguoel}edmnel omdanlawatt {wepyêw{wepwôdí{þhoet. jen}heo píyíh jmhdeh ‛ c gãpjÿyeo jÿoùdtetí{íyen ocvk{ancta{ ‛ oùnt{íl{wãjmtbctû. ocnounãnbctû jelnevetí{eo hínoþn( Bm{weh þl}ienemho hcvm iencdctc c gãpjÿyemo þwej`ehtcptã{ãycn bc{whattepjenhm í{ hej cwao jÿ{wcom vpa`níjãmt jelandchm(@êwwc pãho gãpjÿyem {wepyêwení{ít í{ ocp`chtcptã{ãt í{ c nebetô neltù`` h}epe{ílet ialgc Ùhùoheo `mwta{êtchm ffattãgcjmhdeh el}e{ JCH gãpjÿye# Oípge te{tpe{wc`att cgãhnctuhoct c neloùwene``m JCH {wepymw juhoctãp{cmtûn#
Tpch{vapt |apnd|mde( Va|eped `} JCH(
|||(jch*jh(bu
JCH {wepyêw{wepwôdí{eo ‛ jípbetô tenge{êtjíh}
×tah c nebetô neloedyewô`` oùnt{íllen omnajítepehoíht…Lahda{ {wepymwení{…Íptíojelôpwô ocp`chtcptã{…
OM[WÃJÊTBCTÛ BCTÍOAH][ÃL

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bogar1015 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->