Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PANDANGAN USTAZ YUSUF QARDHAWI TTG FIQH SEMASA

PANDANGAN USTAZ YUSUF QARDHAWI TTG FIQH SEMASA

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 2,322|Likes:
Published by Joko
Globalisasi yang berlaku saat ini, menjadikan dunia semakin kecil. dan memerlukan kajian hukum yang tidak bertumpu pada satu-satu mazhab sahaja. Malah perlu digali semua pemikiaran yang terdapat dalam khazanah fiqih.
Globalisasi yang berlaku saat ini, menjadikan dunia semakin kecil. dan memerlukan kajian hukum yang tidak bertumpu pada satu-satu mazhab sahaja. Malah perlu digali semua pemikiaran yang terdapat dalam khazanah fiqih.

More info:

Published by: Joko on Aug 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
69 Pandangan Yusuf al-Qaradawi Terhadap Fiqh Semasa
 
 ISLA-MIYYA-T 26(2) (2004): 69 - 81
Pandangan Yusuf al-Qaradawi Terhadap Fiqh Semasa
 N
ASRUL
H
ISYAM
N
OR 
M
UHAMADABSTRAK 
 Artikel ini cuba menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradawi yang merupakan seorang sarjana Islam kontemporari berkenaan keperluan fiqh semasa untuk menangani isu-isu semasa umat Islam. Menurut al-Qaradawi, pemahaman semula terhadap fiqh ini adalah penting kerana keadaan sosial, ekonomi dan politik umat Islam pada hari ini adalah jauh berbeza dengan zaman awal  perkembangan Islam. Artikel ini juga menganalisis pandangan beliaumengenai etika pengeluaran fatwa yang mesti dipatuhi oleh sarjana Islam(khususnya Mufti) dalam melakukan ijtihad.
ABSTRACT
This article tries to analyze the view of Yusuf al-Qaradawi who is the contem- porary Muslim scholar regarding the need to reunderstand the fiqh of Islam inorder to control the issues of today’s ummah. According to al-Qaradawi, thisneed is essential since the social, economic and political life of the ummah is far more different than the early period of Islam. This article also analyzes hisview pertaining to the etiquette in giving “fatwa” that must be followed by our Muslim scholars in their effort of making “ijtihad”.
PENDAHULUANYusuf al-Qaradawi adalah seorang profesor yang diiktiraf sebagai pemikir Islamdan ulama kontemporari. Ini adalah kerana beliau banyak memberi sumbangandalam bidang fiqh, usul
al-fiqh
, dakwah Islamiah, gerakan Islam, ekonomi, sasteradan pemikiran. Selain daripada itu, beliau juga terkenal sebagai ulama yangmembawa manhaj atau metodologi pemikiran yang unik dan agak berbeza daripadasarjana Islam moden yang lain. Pendekatan
wasatiyah
nya membuatkan pendapat beliau mudah untuk diterima, dan berdasarkan pendekatan ini beliau mampumenulis ratusan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam yang tersebar di seluruhdunia. Pemikiran al-Qaradawi dalam fiqh dapat dilihat melalui karyanya tentang permasalahan fiqh, persoalan isu semasa umat Islam, keperluan kepada ijtihadkontemporari dan persoalan mengenai fatwa.
 
70 Isla-miyya-t 26(2)
PEMBAHARUANFIQHAl-Qaradawi (1990: 22-23) dalam bukunya
Madkhal li dirasat al-Syari
c
ah al- Islamiyyah
menyatakan bahawa syariat Islam itu terbahagi kepada dua bahagian.Bahagian pertama ialah hukum-hukum yang bersifat tetap dan qudus yang telahditetapkan melalui nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas petunjuknya.Bahagian kedua ialah hukum-hukum yang bersifat
ijtihadi
yang merupakan bidang fiqh, dan dikembangkan oleh ulama-ulama Islam. Bahagian kedua inimerupakan bahagian yang terbesar dalam syariat Islam, dan ia merupakan pembaharuan (
tajdid 
) dan pengembangan (
takwir 
) fiqh. Dengan kata lain, fiqhIslam adalah bersifat
thabit 
iaitu tetap pada perkara-perkara usul dan hukum-hukum
kulli
dan
murunah
iaitu bersifat fleksibel serta mampu berkembang pada perkara-perkara
 furu
c
dan hukum-hukum
 juz’i
(al-Qaradawi 1977: 204-244).Al-Qaradawi (1997) dalam penulisannya
Shari
c
ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kul Zaman wa Makan
, secara tegas menyatakan bahawa syariat Islamadalah satu perundangan yang praktikal pada setiap masa dan zaman, walaupunrealiti kehidupan masa kini telah berubah dari setiap sudut termasuk ekonomi,sosial, politik dan kenegaraan. Beliau juga berpendapat bahawa syariat Islamadalah praktikal pada semua tempat dan zaman kerana terdapatnya faktor-faktor keluasan dan kehebatan dalam syariat Islam itu sendiri. Al-Qaradawi (1999) dalam penulisannya bertajuk 
c
 Awamil al-Si’ah wa al-Murunah fi al-Shari
c
ah al- Islamiyyah
, menyenaraikan lima faktor keluasan dan kehebatan yang terdapatdalam syariat Islam iaitu:1.Luasnya ruang kemaafan atau kekosongan yang sengaja ditinggalkan.2.Pengutamaan nas-nas syarak terhadap hukum yang bersifat umum (
kulli
).3.Kemungkinan nas-nas tersebut untk menerima pelbagai pemahaman.4.Meraikan keperluan dasar (
al-daruriyyat 
), keuzuran dan keadaan khususyang dikecualikan daripada hukum.5.Perubahan fatwa berdasarkan perubahan masa, tempat, keadaan dan
c
urf 
.KEPERLUANASASIBAGIPELAKSANAANSYARIATISLAMAl-Qaradawi (1990: 273-293) menyatakan bahawa terdapat tiga keperluan asasiyang perlu dilakukan bagi melaksanakan syariat Islam iaitu:1.Perlaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh.2.Pembersihan masyarakat daripada sebarang unsur yang bertentangandengan Islam.3.Keperluan untuk melakukan ijtihad semasa.
 
71 Pandangan Yusuf al-Qaradawi Terhadap Fiqh Semasa
1. Perlaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh.Setiap aspek dalam ajaranIslam bukanlah sesuatu yang terpisah. Setiap satunya merupakan penyempurnaankepada aspek yang lain. Sebagai contoh, hukuman bagi kesalahan zina hanya boleh dilaksanakan apabila peluang untuk berkahwin dibuka seluas-luasnya bagi sesiapa yang ingin berkahwin dan segala jalan yang membawa ke arah zinadisekat. Begitu juga hukuman bagi jenayah curi. Keadilan Islam tidak akan tercapaiapabila hukuman potong tangan dijalankan, tetapi dalam masa yang samakewajipan zakat diabaikan, prinsip
takaful ijtima
c
i
diabaikan dan penindasanserta kezaliman tidak dihapuskan (al-Qaradawi 1980: 139-141). Bagi al-Qaradawi(1993: 167-171), undang-undang semata-mata belum lagi menjamin kejayaan bagi perlaksanaan syariat Islam. Perkara yang penting ialah mewujudkan generasiMuslim yang betul-betul menghayati ruh Islam sama ada di peringkat individu,masyarakat ataupun para hakim, dan kerajaan sebagai pelaksana undang-undang.2. Pembersihan masyarakat daripada sebarang unsur yang bertentangan denganIslam.Pembersihan masyarakat daripada sebarang unsur yang bertentangandengan dengan Islam sama ada dalam aspek ekonomi dan sosial atau daripadaaspek pemikiran dan hala tuju, adalah salah satu daripada keperluan asasi yang perlu dilakukan bagi melaksanakan syariat Islam. Antara unsur dalam masyarakatyang bertentangan dengan Islam ialah tersebarnya faedah yang merupakan ribadi institusi kewangan, gejala sosial seperti minum arak, dadah, kegiatan pelacuran,hiburan yang melalaikan dan penguatkuasaan undang-undang buatan manusia(bukan perundangan Islam). Menurut al-Qaradawi (1990: 287-289), penghapusanunsur-unsur tersebut yang juga merupakan kesan daripada penjajahan akanmemudahkan usaha ke arah perlaksanaan syariat Islam. Beliau menolak pandanganyang menyatakan bahawa kita tidak boleh melarikan diri daripada fenomena-fenomena di atas dan apa yang perlu hanyalah mengelakkan fenomena tersebutdaripada berlaku dan bukan menghapuskannya. Begitu juga pandangangolongan
al-tabririyyah
yang cuba meletakkan perkara tersebut sebagai benar dan selari dengan Islam. Inilah yang berlaku kepada golongan yang berijtihaduntuk menghalalkan faedah bank yang telah jelas pengharamannya.Dalam konteks pelaksanaan aspek dalam syariat Islam, termasuk dakwah,fatwa, pembangunan ekonomi dan sosial, menuntut ilmu, amalan sehariansehingga kepada politik dan polisi pemerintahan negara, al-Qaradawi (2000) dalam
 Fi Fiqh al-Awlawiyyat 
, dan al-Qaradawi (1992) dalam
 Awlawiyyat al-Harakat al-Islamiyyah fi Marhalah al-Qadimah
menekankan perlunya aspek-aspek tersebut dilaksanakan mengikut keutamaan dan keperluan. Dengan demikian, beliau menyenaraikan beberapa fiqh yang perlu diberi perhatian iaitu
 fiqh al-awlawiyyat 
(fiqh keutamaan) yang juga dikenali sebagai
 fiqh maratib al-
c
amal 
,
 fiqh al-muwazanat 
(fiqh pertimbangan),
 fiqh al-maqasid 
(fiqh bagi mengetahuimaksud syariat) dan
 fiqh al-nusus
(fiqh nas-nas al-Quran dan al-Sunnah). Disamping tu, perlu juga ditekankan
 fiqh al-waqi
c
iaitu kefahaman mengenai realitimanusia dan kehidupan sekitarnya. Oleh kerana itu, kajian dan tinjauan yang

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rizky Fadillah Novalia liked this
Nabilah Norman liked this
Noor Erna Osman liked this
FaRah Nasir liked this
Nera Il Kobah liked this
Maulidi Al Hasany liked this
Jimmy Gmie liked this
Abdul Razak Omar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->