Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
almanah89

almanah89

Ratings:
(0)
|Views: 901|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
~1J1rPJl
UJ.~~.
REGULI
PENTRU
CAMPIONATELE
DE
RADIOGONIOMETRIE
DE
AMATOR
(text selectiv)
Radiogoniometria
de amator,
denumită
in
continuare
RGA,este o activitate
tehnică
sportivă
cuprinsă
in
limitele serviciului
deamator.
Ea
cuprinde
activitateade determinare a
direcţiei
şi
descoperirea
emiţătoarelor
ascunse,
construcţia
echipamentului co
respunzător
şi
antrenarea amato
rilor
angajaţi
in
organizarea
acestui
sport
şi
in alte
acţiuni
sociale.
Suprafaţa
sau
terenul
pe care
vor
avea
loc
competiţiile
trebuie
să
fie
in
mare parte
impădurită
.
Diferenţele
de nivel nu
trebuie
să
depăşească
200
m.
Organizatorultrebuie
să
fie
prudent
În
alegereaterenului
şi
săaibă
În
vedere
orice
posibilitate
care ar
putea
fi
ALMANAH
"TEHNIUM"
1989
dăunătoare
integrităţii
concuren
ţilor
sau
orice
instalaţie
care arputea
produce
perturbaţii
in
go
niometrarea
normală
(de
exem
plu linia
electrică
de
tren,
liniile
de
inaltă
tensiune, ape, stinci
abruptevor
fi evitate).
Un
terencare a mai fost
folosit
la un
con
curs
IARU de RGA -
internaţio-
nal nu va mai putea fi utilizat.
Emiţătoarele
nu
vor
fi amplasate la mai
puţin
de
400
m de
părtare
unul
de altul. Cel mai
apropiat
de loculde
start cel
pu-
ţin
750
to-
tală
În
şi
operatorii;
operatorul
şi
arbitrul
respectiv
vor
fi bine
ascunşi
şi
lao
distanţă
apropiată
de
emiţător.
O
prismă
triunghiulară
din
carton, plastic etc.
colorată
În
roşu
şi
alb va fi
plasată
la o
distanţă
de cel
mult
2 m
de
fiecare
emiţă-
tor. La fiecare
prismă
va fi
ataşat
sistemul de inregistrare. Prisma
va
purta
numărul
emiţătorului
respectiv
şi
banda de
frecvenţe
pe care se
lucrează
.
Cinci
emiţătoare
ascunse
vor
funcţiona
in fiecare
bandă
de
frecvenţe
-de exemplu
3,5
şi
144
MHz -in
următoarea
sec
venţătemporală:
-in
primul minut:
emiţătorul
nr
.
1,
transmiţind
semnalele
MOE;-in
minutul
doi:
emiţătorul
c;
 
nr
.2,
transmiţind
semnalele MOI;-in
minutul
trei:
emiţătorul
nr
.
3,
transmiţind
semnalele
MOS;-in
minutul patru:
emiţătorul
nr
.
4,
transmiţind
semnalele
MOH
;-in
minutul cinci:
emiţătorul
nr.
S,
transmiţind
semnalele
MOS.
Această
ordine
seva
repeta
după
minutul
al
cincilea
cu
emi
ţătorul
nr.
1,
care va transmite in
minutul
al
şaselea
ş
.
a
.
m
.
d
.
AI
şaselea
emiţător,
care
func
ţionează
ca
baliză
,
va fi amplasatla intrarea in
culoarul
de sosire.Acest
emiţător
va
transmite
semnalele
MO
in
mod
permanent.
Emiţătoarele
pe
3,S
MHz folosesc emisiuni
de tip
A
lA
.
Emiţătoarele
pe
144
MHz folo
sesc emisiuni de
tip
A2A.Viteza de
transmitere
a semnaleleor
va
fi
cuprinsă
intre
8
şi
12
cuvinte pe
minut
(cca
40-60
semne/
minut)
.Toate
emiţătoarele
lucrind
inbanda de
3,S
MHz vor folosi
frecvenţe
cuprinseintre
3
S10
ş
i
3600
kHz. Toate
emiţătoarele
lucrind
in banda de
144
MHz
vor
folosi
fr
~
cvenţe
intrre
144,
SOO
şi
144,8S0
MHz Toate
emiţătoarele
,
afară
de cel de-
al
şaselea
-baliza-,
vor
emite pe
aceeaş
i
frec
venţă
;
emiţatorul
baliză
va
func
ţiona
pe o
frecvenţă
semnificativ
diferită
deceaacelorlalte
em
i
ţ
ă
-
toare.Stabilitatea
frecvenţei
va
fi
mai
bună
sau
egală
cu O
OS%
.Puterea de
ieşire
a
emiţătoare-
lor
va
fiÎ
ntre
3
şi
S
W.
GL
RGA
recomandă
ca
emiţă-
toarele
să
fie
comutate
şi
manipulate
complet
automat, deexemplu
fără
să
fie asistate devreun operator.
GL
RGA
recomandă,
de asemenea, ca la fiecare
loc
detransmitere
să
existe cite un
emiţător
de
rezervă
care
să
poată
fi
instalat
şi
pus
imediat
În
funcţiun
e
În
cazul
defectării
emi
ţătorului
principal.
Dacă
toate
emiţătoarele
sînt
comutate
secvenţial
cu ajutorul
unui
ceas, atunci nu este permis
să
existe
diferenţe
mai mari decinci secunde
intre
perioadele detransmitere.
Antena
fiecărui
emiţător
tre
buie
să
asigure o
diagramă
de
radiaţie
omnidirecţională
in
planorizontal. Se vor folosi polarizarea
verticală
in
banda de
3,S
MHz
şi
polarizarea
orizontală
Înbanda
de
144
MHz.Emisiunile
vor incepe imediat
după
ce toate receptoarele
au
fost colectate la
loculstartului.Emisiunile
tuturor
emiţătoarelor
-
in
afară
de
baliză
-
vor
Încetaimediat
după
ce
timpul
limită
b
pentru
ultimul grup de concu
renţi
a luat
sfîrşit.
Saliza va
ră
mine
in
funcţiunepină
ce s-au
inapoiat
toţi
concurenţii.
Toate
emisiunile
vor
fi
inregistrate
,
pentru
control
şi
in
orice
altscop,
de
către
societatea
organi
zatoare.
Operarea
şi
auzirea
tuturor
emiţătoarelor
vor fi
controlate
lastartul
fiecărui
concurent,
folosindu-se
un
receptor cu o
antenă
nedirecţională
.
Semnalul
de
lafiecare
emiţător
ascuns
va
fi au
zibil
concurentului
numai
la
punctul
de start.La
locul
de
start al
fiecărui
concurent
,
peun
panou
,vizibil,vor fi
afişate
următoarele
infor
maţii
:
a)
timpul
limită
;
b)
frecvenţeleemiţătoarelor
;
c) legenda
simbolurilor
hărţii
;
d)
lista
startului
cu
timpul de
plecare
al
fiecărui
concurent
;
e)
o
mostră
a prismei
şi
a
dispozitivelor
de
inregistrare
.Numai
concurenţii
şi
oficialii
autorizaţi
pot intra
În
terenul de
concurs
,cu
excepţia
locului
de
aşteptare
şi
adunare anume desemnat
pentru
acele persoane a
căror
indatorire
reclamă
acestlucru.Pentru
menţinerea
legăturii
intre
locul
de start
şi
sosire
şi
arbitrii
de
la
emiţătoare
organizato
rulva asigura o
"reţea
de servi
ciu
"
folosind radiotelefoane
adecvate.
Reţeaua
de serviciu nuva
produce
perturbaţii
in receptoarele
concurenţilor.
Măsurarea
timpului
limită
lastart
şi
linia de sosire
se va
facecu o
acurateţe
de o
secundă
cuajutorul
cronometrelor
mecan icesau
electronice
.Fiecare
concu
rent va avea posibilitatea
să-şi
verifice
timpul
inregistrat de
el
cu cel notat de
arbitru
.
Pe
durata
fiecărei
competiţii
societatea organizat oare
va
asigura
permanenţa
unui
serviciumedical. Un post de
prim-ajutor
va_i instalat
Iingă
linia
de sosire.
In
timpul
concursului,precum
şi
24
ore
inainte
de
inceperea lui,
concurenţii
nu
vor consumadroguri
care ar putea
să
afecteze
performanţele
lor.
Juriul
interna
ţional
este
imputernicit
să
orga
nizeze
controale
medicale
inopi
nate
inainte
sau
după
concurs
.Succesiunea la start a unei
echipe
va
fi
hotărită
de
conducă-
torul
echipei
şi
anunţată
juriului
internaţional
cu 24 ore
inainte
deinceperea
concursului.
Organiza
torul
va
intocmi
lista de start
şi
va atribui numerele
de
start
con
curenţilor
.
Primul
grup
care ia startul este
compus din
:
"senior"
din
prima
echipă
de-
semnată
;
,Junior"
din
a
doua
echipă
de
semnată;
"femeie"
din
a
treia
echipă
de
semnată
;
"veteran"
din
a patra
echipă
desemnată
.
AI
doilea
grup
care ia startuleste
compus din:
,,senior"
din
a cincea
echipă
desemnată;
,
Junior"
din
a
şaseaechipă
de
semnată;
"femeie"
din
a
şaptea
echipă
desemnată;
"veteran"
din
a opta
echipă
de
semnată
ş
.
a.m
.
d
.
Nu
se
admite
startul
in
două
grupe
consecutive
al
unor con
curenţi
din
aceeaşi
echipă
.
in
cazul in care
numărul
con
curenţilor
din
fiecare
categorie
nu este egal, se permite ca
ur
mătoarele
grupe
să
fie
constitu
ite
din
unul,
doi
sau trei
concu
renţi
.
Numărul
de
start
atribuit con
curenţilor
de
către
juriulinterna
ţional
va
fi valabil
pentru
ambele
competitii
,
3,5
şi
144
MHz.Clasamente
şi
diplome
Clasamentele
se
vor
intocm
i
pentru
următoarele
categorii in
dividuale
:banda
3,5
MHz senioribanda
3,5
MHz
juniori
banda
3,5
MHz femeibanda
3,5
MHz veteranibanda
144
MHz senioribanda
144
MHz
juniori
banda
144
MHzfemeibanda
144
MHzveteraniPentru
echipe
,se vor
intocmi
clasamente similare.Clasamentul pe echipe
se va
face
dacă
există
cel
puţin
trei
echipe
Într-o categorie individu
ală
de
competiţii.
LOCUl
unUi
concurent
Ointr-ocategorie
depinde
de
timpul
pecare l-a realizat in
concurs
.Celmai
mic
timp
va
reveni
primului
clasat.
Concurenţii
care vor
găsi
toate
emiţătoarele
vor
fi
clasaţi
primii
,
apoi
cei
care nu
au
găsit
un
emiţător
etc.
Concurenţii
care
nu
au
găsit
nici
un
emiţător
sau
au
depăşit
timpul
limită
nu
vor
fi
clasificaţi.
Locul ocupat
de o
echipă
lafiecare categorie
va
depinde
desuma
timpilorcelor
mai
bunidoimembri
ai
echipei
clasificaţi
cu
scorul
cel mai
bun
din
seria res
pectivă
.
La
inceput
vor fi clasificate
echipele
ai
căror
c
oncurenţi
au descoperit toate
emiţătoarele
,
apoi cele care
nu
au
găsit
un
erT]iţător
ş
.
a
.
m.d.
In eventualitatea
că
doi
sau
ALMANAH "TEHNIUM"
1989

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dorudoru92 liked this
Udrica Petrica liked this
Erzsebet Gal liked this
Burcan Adrian liked this
georgedytras liked this
Dan liked this
Dan liked this
Burcan Adrian liked this