Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
almanah90

almanah90

Ratings:
(0)
|Views: 671|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
Momen
t,st
onc
SI
pOh
il
c
dc
O excepll
ona
laIm
por
tant
a,
Congresu
lalXIV-lea alP.C_R._.
denu
m
ii
pe buna
dr
ep
late drept
Cong
resulmarilorv.c torll
soc
.allst
e.
al t
num
lulUIpr
inC
I
p"
l
or
sOC
ial
iS
mu
lUI
ş
lll
n
t , f ,
c
in tr
ansforma
rearevo
lul
lonaraapa
:n
e.
al
,
n d e p e n d e n ţ e
.
dep
li
ne
.ec
onomi
ce s'po
liti
ce a
Romim
lel-olera
pnle
.
ul de
a
con
tura.
pe
baza u
fl
aselorrea
liz
aril
aun
te
in
an"
soc
lal,s mulu.
cu
d
eosebir
e
in
pe
noada
ce
a ur
ma
t
Con
gresulu.
al
I
X-
lea al
pa
r
tidu
lUI.
un
tablOu realistaldezvoltarii noaslre
soc
ial-eCOnOmi
Ce
.
pre
h
gur
i
nd
.pnn
documen
t
ele
supuse dezba
temÎn
tr
egulUi
popor
.
ca
lle
de
desav
i r
ş
lr
e
a
soc.e
lat" soc,a
lo
ste
mu
llol
ateral
de
z
vo
ltate
Ş'
de
inain
tare alarll
no
astre spre
comulllsm
.O pr
ima
con
cl
uzie ce se poate
deS
pri
nde
di
na
mpla
dezbatere a prOIect
e
l
or de documen
te
ce
vorII
supuse
spre
adop
tare la celde-alXIV-lea
Cong
res alP_C.R
.
deZbatere ce s-a
des
l
aşu
r
a
l
cu acest p
rll
el inintrea
ga
Iara.
es
le aceea ca numaiS'
nUrT!a
l
in
co nd
'I
"le
socia
lismuluIse
puteau
rea
loz
a
ma
releleinlaptulrl.
ca
remarcheaza asta
z,
ch.pull
afl
l.aceasta d
ez
voltareput
ernica
ce
necaracteri
zeaza
eXis
t
e n
ţ
a
"
Ce
se poate
spune
S'
ce
tr
ebU
ie
sa
sub
lo
nlemcuJarleacum.
cind
facemb
llanlul drumul
UI
pa
rcurs
inconstruc
"a
soc
lalosmulul.
cind
p"v
,m cuindrepta
llt
a mi
ndne
la
nivelu
linaltla
ca
re a
aluns
R
om
ania astazI.
care
.
din
tr-oIara Slab
dezvo
ltata. a devemto
Iar
a
,ndus
h
la
l-
at;J
r
;)
'
i:I
inp
lo
na dezv
ol-
ALMANAH
~ T E H N I U M
M
1990
tare,
pe
baza celormal
nO
I
eucew
'alt!
stllnle
:,
tehniC
II
.ale
cunoaste," um
a
ne
in ge
nera
t?-
atr
agea at
enl
.a
in
acest sens secreta
ru
l
gene
ralal
parT
l
du
lu
.
t
ova
r
asu
l
Nicolae
C
e
au
ş
escu
la Pl
e
n:
Ha C.C.alP C.R.
don
27-28
I
Un
ie a.
c.
sut-I
on
,I
nd
În
con
tlnuarc.
Se
poate
Str
ebU
ie sa
at"m
am
cu
toatat
ana
ca
numai
S'
numai
sOC
lalosmula
aS
i
gu
rataceste
mare
le
SI
mmunale
reallzan ale na
l.
un
llnoas
tr
e.Asa CUf'ltr
ebui
esublonlatca.
peansamb
lu.
so
c
l11losmu
lsI-a
demons
t
ra
tforta
SI
VI
goare
asa S ca
el
repreZinta
vIIto
rulomenirII
de
Io
oertate.
de
bunas
tare.
de
egalitate SI
pac
e'·O aIIa conclU
Zi
e
ce
se
despllnde cu
l,mpez,
me
este
convi
ngerea n
ul
ll
ta
de
1011
comUl1lşllI
.
de
Înt
regu
lnostru pOpor
ca
toateac
es
te marele rea
.
-zan
inlap
l
Ui
te
sub
st
inda
r
dU
l
sO
Calosmulul
nu
s-a
r"
pu
tutaSigura Iara
pu
t
ern
icalo
rl
a
ce
o
con
sl
lt
ule
Par
tidu
lComUnist
Romim
.fara
con
l
llbul
;a
dete
rmlnanla a
secre
i
aruiu
isau
gefle
ral.tovarasul NiCOlae
C e a u ş
es
cu
-
eminent
mlhtant co
munis
tSI
pai
ll
ot
inllaca
rat, Il
us
tru
gind
i
to
rr
evO
l
ut
ionar I
upla
torf
er
I"!'
pentru rea
lo
zarea
lel
ullt
or
su
preme
ale clasei
munC
it
oa
re.
gen
ial fau
llio
ral
nOU
lUI
deston allarll
Ş
I
alcele. ma,l
uminoas
e
epoc
I
don
,stO
fla pal
ll
e .
pe
rsonalotate
po
to
ll
cadeexcepl'e al
um
II
contempo
r
ane
.Iata
dec
it
emeou
linbaza carul
a.
t
011
tone'"
patflc
.
in
tr
eg.;1
n
o
~t
r
u
popo
raudat
glas
adeZiunII
le
rmela hotar
ir
eaPlenare'C.C.alP.G.R
cu
p
f l
~lfe
ta
realegere
:'!
la
3
 
oM
de-ai
XIV-lea
Congres
al
P.C.R.
a
tovaraşului
Nk:o&.-
Ce-..cu
in func1ia suprema
de
secre
tar general
al
parttdului
cu
sentimentul
cA
acest
act
ce
se
manifestă
ca
optiune
a
irfregului
partid,
aintregului nos1ru
popof,
reprezinta
cea
mai
st
gură
garanlie a
edificării
cu
succesa
socieIălij
socialiste
muttilatflfal
de2Yotlate.
pe
baza
apUcării
creatoare
a
principiilor
generaJe
ale socialismului
ŞtiinllliC
la
condiţiile
cof'ICfetedin Iara
noastră,
8
viitorului
comunist
al
pifrie!,
8
inaintă,ii
neaba
Iute
a
Romaniei
spl'8
cele
mai
inalte
CU,,"i
de
ci-
viliZ81ie
şi
progres
.
Se
cuvine
să
remarcim
faptul
c.Ii
alit
in
proiec
tul
Pfogr.."ulu
...
Oiredjyă
cuprÎllire
la
dezvoltarea
economico·socială
a
Romăniei
incincinalul1991-1995
şi
orientarile
de
perspectiva
pinii
in
anii
2000-2010.
in
TeztH
pentru
Congres,
cit
şi
in
cadrul
orientarilo(
şi
indi~lilor
formulate
cu
diverse prilejuri
de
cătte
secretarul general
al
par1idului,
se
regâseşt8
preocuparea
permanentă
a pa1idului
şi
statutuinostru
pentru
dezvoltarea
societ8~i
socialiste
in
rit!mlri
inalte.
pe
baza
celOf
mai
nOI
cuceriri
ale
ştii",eişi
tehnicii-obiectivstrategic
de
o
covitşitoare
importanţă.
Ref«in
du-se
la ansamblul
de
masuri
preconizate a
li
adopt.e
de
CongtestA
al
XIV-Iea
al
p.
e.A.
in
această
dweclte, 5eCfetarul general al parUdului,
tovarăştA
NIc:cQe
Ceatf"CU
sublinia la Plenara
ce.
al
p.e.R.
din
iunie
ac
.:
~Toate
acestea
im-
pun
sa
se
actioneze
cu
şi
mai
muM:i
lemHt8le
penlru dezvollarea carcetifii
ştiinlilice,
astfel inel!România
sa
devină.
in
aceasta
pertoadă.
pînă
la
srwşitul
mileniului al doilea
şi
inceputul mtleniului
al
tr8itea. o
puternică
10r1a
a progresului tetm
...
co-ştiin,ific.
cu un
Inalt
mei.
tehnic
§Oi
ştiinţific,
de
dezvoltare,
in
toate
domeniile"'.
fntr-adevăr,ţara
noastrl
dispune
de toate
condi'iile
pentru
a
realiza
acest
obieCtiv
de
mare
importantă
pentru
dezvottarea
noaatri
viitoare.Ansambtul
cercetării
ştiinţifice,
prewm
şi
1nvii~fnlUl,
a
ciror
activ;"
tate
este
s&r1na
corelată
cu
nevoile
social-econo
mice,
contribuie,
in
prezent.dinplin
la
infApt
..
rea programekw
de
modernizare
şi
olJJ8!'izare
pe
baza
cefot
mai
noi
cuceriri
ate
şliinc81
şi
tehnicii,dovedind elocvent valabilitateaconceptului
enun
lai
d~
r.âtre
secretarul
general alpartidului,
incA
de
..
cel de-ai
IX-tea
Congres.
poIrivit cAruia
şu.
inca
este
o
pulernică
1000ă
in
dezvoltareasocietA
..
tii.
Este meritul nepieritoral
tovarăşei
scadem;"
cian
doctor inginer
E
....
Ce.,.escu
de
a
fi
indrumal
cu
stăruintA
şi
inalticompetenti
activita
tea
din
aceste
domenii
cheie
ale
societălii
noas
tre.
aduCindu-şi
o contributie
deosebita
a
infăp
tuirea politicii
interne
şi
externe
a partidJlui
şi
statului nostru.
TInita
generatie
a patriei.
mobilizală
de
organ;"zatia
sa
revotutionară.
asituat
in
permanentA
in
centrul activitalii
sale
problematica
educării
prin
muncă,
pentru
muncă..
a
insuşirii
celor
mai
avan
sate
wceriri
ale
ştiinleişi
lehnicii
şi
a
cr~jei
şli
intifice
şi
tehnologice. Obiectivesentialal
mişd-
rii
uteciste
.Ştiinti-lehnică-pt'oduclie~.
activitatea
de
creatie
lehnico-ştiin1iticâ
implicâ
in
egală
mi
sură
efortul
de
a asimilanoi
wnoştinţe
profesionale, cit
şi
capacilalea
de
a
găsi
noi soIu1ii.originale
unor
pf'obleme
concrete
ce
le
ridică
com
plexa dezvoltare
social-economică
pe
care
oinf8ptuim.
Trăim
intr-o
epocă
domin.ă
de
avintul
ştiintei.
cBle
se
regaseşle
pf'inaplicatiile
sale
tehnologice
in
toate
domeniile
de
actwitate. Este
ft...
rese
catinita
generlqie.
chemala
prin staruitoa
rete
indemnuri
ale
secretarului
general"
partid..!lui.
să
contribuie activ la
măreteie
planuri
de
dezvoltare
social-economict
a patriei.
să
iş.i
concen-
.treze
intreaga
sa
capacitate
de
creB\ie
sprepro
-
blem.
prioritare
BIe
prezentulu~
conturate
cu
atila ctarilate
de documentete
celui de-ai
XIV-tea
Congres
al p.e.A.
De
altfel,
este
inlfu toiul lim
pede
ci
de
modul
in
care
tineretul
va
şti
să
aCIta
neze
acum.integrindu-sepfenar efortwui intregului nostru
popor
pentru
infăptuwea
obiectivelor
de
trecere
a
,ăfii
noaslre
in
rindul
lăfilor
dezvoltate,
depind
insuşi
viitorul
să.u.
propriul
său
des
tin
de
imp'iniri profesionale,
de
progres
şi
civil
...
uţ;a
Modaitati1e
de
participare a tinereigef'lefatii
laacest
complex
proces
de
edificare socialistaa
Iă
rii
sint muhiple.
in
rindul
acestora
se
inscriu
şi
activită~kt
de
aulo~tonate
profeskltIBlă
cu
aplicatiipractice
nemijtoale.
realizate
de
către
ti
neri
in
timpul lor fiber.
Nenumarate
cazuri
de
Ii-
neri
ce se
regăsesc
in
patmaresul Festivalului
Na-
tionalalmuncii
şi
creatiei
,.CintareaRominiei"
demonstrează
că
talentul.
pasiunea
şi
dăruirea
conducla
reatiziri w lotul deosebite.Valorificarea
acestor
disponibilităti
creatoare
,generalizarea rezultatek:lt pozitiveconstitute
dato
rii.p8Iriotice ale organizaltei revolulionare a
Ii~
rei generatii.
infăptuite
intr-o
bună
măsură
şi
prinintermediul prezenteiedilii aalmenahului
...
Ten
nium
M
intr-adevăr,
in
8Ce8$la
publlCBţte
s-a
in
cercat
sa
se
reuneasd
o
serie
de
reallZilri
pf'8C
tioa
ce
dotved&eC
preocuparile tinerilor
de
&-şi
in
suşi
şi
apUca
cele
mai
recente
cuceriri
ale
ştii..,.şi
tehnicii.
Un
capitol
etocvent
il
constituiecel
deda
informaticii.
De
cilivaani
inform.ica
adevenit
şi
la
noi
in
tarA. pf'in apBri1ia calculatoarelor
personale.
unbun
de
Jarg
consum
M
In
şcoli
şi
facuhăti.
in
itrtreprinderi
şi
institute. In cadrulcentrelor
de
creatiO
şi
cutturi
socialmi
pentru
tineret. calcuSatorul electronic
este
o
unealţă
intrala
in
obişnui",'.
Muttitudinea
preocupărilor
din
acest
domeniu,
precum
şi
diversitateaaplicatiilor
nu
ne-au
permis
tnsi
să
cuprindem
;n
pBglnileprezentului
almanah
decit
O
parte
din
realizările
pe
care, din
diverse
motive.
le-amconsideratsemnificative.Aplk:a,iite etecIronicii.
şi
in
specialradioetectronica.
retHtlează.
prin materialele prezentate,
nl-
velul inatt
atins
de
cei
ce se
preocupă
deaceste
domenii. Este semnificativ
să
menttonărn
faptul
că
aceste
sportLl'itehnico-aplicative dezvoltA
in
paralel
măiestria
tehnică.
Bjungi
ndu-se
laperfOf
mante
cu
caracter
profesional,
dat
şi
calitaţi
sportive.
probale
in intrecerile organizate
deu.T.e.
curezultate
ce
se
sttueazj
la
nivelul performantelorinternationale.
Ce40r
ce
se
preocupă
de
acUvitatea
de
mode
l;sm le-am rezervat
un
toc
special.
bbinind
o
se
rie
de
aptitudini
tehnice cu
proiectBfea
şi
realiza
rea
la
scară
redusă.
a unui obiectiv,
aceasta
activ
...
tate are
in plus
marae
merit
de
acutliva
la
l~i
dorinla
de
a
cunoaşte
dimensiunile social-istorice
in
cBle
au
apărut
anumite
realizari tehnice. Aslfe(
in
cadrul acesleiactivitali
unice in
·felul
ef.
se
im
bina
intr-un
mod
fericit
pasiuneapentru
istorie
şi
penlru
tehnică.
Nicicelelalte
preocupări
de
timp
liber
nu
au
lost
omise
din cuprinsul prezentului
almanah
.Tehnica folo
sau
preocupările
in
domeniile
auto
mobilismului.
al
automatizărilor
sau
tehnicilOl'
au
dio
se
pol
regăsi
in diverse
ipostaze.Prin
alcătuirea
sa.
prezenta
editie
incearcă
să.
ogiindeascA
realizările
tinerilor
cu
preocupări
in
aceste
domenii
şi
să
cuhive dorinta
cetor cu
inclinatii
tehnico-aplic.ive spreaceslezone de
inte
res
ce
pot
conferiin
egala
masura
satisfactii
şi
impliniri profesionale.
IOAN
AlBESCUALIIAHAH
..
TEHNIUIr
1810